Z hosćimi kermušu swjećili

póndźela, 29. oktobera 2018 spisane wot:
15. raz su wčera na Rownjanskim Njepilic statoku kermušu swjećili. Hižo sobotu běchu w pjecy tykancy pjekli, kotrež wčera něhdźe 90 wopytowarjam poskićichu. Mjez druhim witaše předsyda towarstwa Manfred Nikel hosći z delnjołužiskeho Groźišća (Grötsch) w gmejnje Móst (Heinersbrück). Něhdźe dwě lěće wobsteji partnerstwo mjez Njepilic statokom a Domowinskej skupinu w Groźišću. Tam bě Manfred Nikel w 1970tych lětach na montaži dźěłał a mnohich ludźi zeznał. Jako tam zhonichu, zo měješe so Rowno wotbagrować, su kontakt do srjedźneje Łužicy znowa nawjazali. Manfredej Nikelej dźakowaše so wčera wjesny chronist Groźišća Rudi Halke (wotlěwa) z prezentom za přeprošenje na kermušu. Foto: Jost Schmidtchen

Wojerecy (SN). Zajutřišim, srjedu, skónči so crowdfundingowa akcija Wojerow­ske­ho zwěrjenca za financowanje noweje připrawy leopardow. Naročny zaměr, na te­ wašnje 13 000 eurow zezběrać, pak hrozy zwrěšćić. Krótko do skónčenja kampanje je jeno dźesaćina planowaneje sumy dóšła. Při tym běchu so nadźijeli, zo předewšěm přez ekskluziwne premije, kaž přenocować w zwěrjencu abo při zwěrjencowym haće romantisce wječerjeć, wulku podpěru dóstanu.

Krótkopowěsće (29.10.18)

póndźela, 29. oktobera 2018 spisane wot:

FDP z nowym předsydstwom

Kamjenc. Budyski wokrjesny zwjazk FDP je zašły pjatk na stronskim zjězdźe w Kamjencu nowe předsydstwo wuzwolił. Nowy a bywši předsyda je Budyski měšćanski radźićel Mike Hauschild. Za jeho naměstnika wuzwolichu Thomasa Kunza a za pokładnika Holgera Johnu. Dalši čłonojo su Sirko Rosenberg, Stefan Richter, Katharina Gerber, Reiner Deutschmann, Matthias Schniebel a Martin Nedo.

IG metal konferencu přewjedła

Kamjenc. Něhdźe 60 aktiwnych čłonow dźěłarnistwa IG metal z najwšelakorišich zawodow je so sobotu na konferency w Kamjencu wobdźěliło. Na diskusijach a forumach woni zhonichu, što sobustawow dźěłarnistwa zajimuje. Zdobom wuwiwachu plany, kak móhli so přichodnje zaměrnišo za dobre tarifowe zrěčenja zasadźić a dobrych zawodnych radźićelow zdobyć.

W Pólskej čitałoj

Policija (29.10.18)

póndźela, 29. oktobera 2018 spisane wot:

Wodu kradnyli

Běła Woda. Nic alkohol abo druhe hódnotne wěcy, ale zawěrno njewšědnu rubiznu běchu njeznaći minjene dny w Běłej Wodźe pokradnyli. Po wšěm zdaću běchu woni přelěni sami nakupować hić. Tak spakosćichu woni 87lětnej žonje z jeje pincy we wjaceswójbnym domje na Humboldtowej nimale 40 blešow mineralneje wody. Byrnjež hódnota rubizny poměrnje snadna była, kaž Zhorjelska policajska direkcija zdźěli, dyrbi so staruška nětko znowa dračować, zo by sej z kupnicy ćežke bleše wody zaso domoj znosyła.

Wo alternatiwnych faktach

póndźela, 29. oktobera 2018 spisane wot:

Budyšin. Z rěču w politice a z jeje wuskutkami zaběra so Budyski klub wuchowarjow rěče jutře, wutoru, w 19 hodź. w Budyskim hosćencu „Sprjewina pen- sija“. Tam porěči Sieghard Kozel na temu „Rěčny płašć alternatiwnych faktow“. Hosćo­ su wutrobnje přeprošeni, zastup je darmotny.

Ponowjeja dróhu

Němcy. Wot dźensnišeho hač do soboty ponowjeja statnu dróhu S 95 mjez Němcami a Kulowcom. Po wotrězkach wotškrabaja tam staru asfaltowu worštu a po­kryja potom puć z nowej. Za čas twarskich dźěłow je dróha dospołnje zawrjena, kaž Budyski krajnoradny zarjad zdźěla. Wobjězdka je hižo wutwara hłowneho puća w Němcach dla wupisana a wjedźe we woběmaj směromaj přez Mučow.

Na čaporowe wiki

Chrósćicy. Štóž so za stare knihi, wučb­ny material a šulsku techniku zajimuje, njech dóńdźe sej srjedu, 31. oktobra, wot 9 do 11 hodź. na čaporowe wiki do Chróšćanskeje šule. Tam změja wjele zajimaweho ze šulskeje łubje w poskitku.

Njeje tak zlě

pjatk, 26. oktobera 2018 spisane wot:
W Budyšinje hotuja so wobchodnicy na wulki nakupowanski a dožiwjenski wječor. Hinak hač zašłe lěta pak njezakónča jón z wohnjostrojom. Wěstotne wobmyslenja su přewulke, a nutřkoměšćanske towarstwo njemóže zamołwitosć za to přewzać. Ja měnju, zo Romantica tež raz bjez wohnjostroja wuńdźe. Wšako su hakle njedawno na staroměšćanskim swjedźenju tajki spektakl organizowali. Hdyž nastajnosći z wohnjostrojom wabja, móhło to poněčim wostudłe być a ludźo so toho wohladaja. Pozitiwny efekt snano tež budźe, zo woni dlěje po hasach dun­daja a do toho abo tamneho wobchoda pohladaja, štož dźě je zmysł cyłeho wje­čora. W minjenych lětach bě dźě zwjetša tak, zo je wulki dźěl ludźi po wohnjostroju domoj šoł. To móhło lětsa hinak być a z to­ho bychu na kóncu wšitcy profitowali, wothladajo wot zalutowanych pjenjez, kotrež so do powětra přepraskaja. Marian Wjeńka

W Mužakowje změja wot jutřišeho nowu zajimawostku. Tam je w minjenych štyrjoch měsacach tale chětro wulka ławka nastała,­ kotruž sej wčera Barbara Laris, jeje nan Marek, syn Oskar a psyk Laura ze susodneje Pólskeje wobhladachu. Zapłaćili su no­wu atrakciju zdźěla z darami. Foto: Joachim Rjela

Skórnika dla dyrbja lěs přetworić

pjatk, 26. oktobera 2018 spisane wot:

We łužiskich lěsach je so lětsa skórnik razantnje rozmnožił a načinja mjeztym hoberske škody. W tajkim rozměru to fachowcy hišće dožiwili njejsu. A při­wšěm ma to na kóncu pozitiwny efekt.

Kamjenc (UM/SN). W mnohich lěsach Budyskeho wokrjesa lěsni dźěłaćerjo tuchwilu štomy pušćeja a z lěsa woža. Tež při Hennersdorfskej horje južnje Kamjenca ma Robert Kelle ze swojim harvesterom wjele dźěła. Nic pak, dokelž je snano sylny wichor zachadźał, ale małeho bručka dla, kiž da lěsnych fachowcow runjewon za­dwělować.

„Loni mějachmy něhdźe 3 000 kósnych metrow škodźeneho drjewa, štož bě hižo wjace hač w lětach do toho. Lětsa trochujemy mnóstwo na ně­hdźe 50 000 kósnych metrow“, znazornja nawoda Budyskeho wokrjesneho lěsnistwoweho zarja­da Christian Starke dimensiju problema. A Rainer Böhme, wjelelětny re­wěrowy nawoda a wot septembra na wuměnku, njemóže so na žane lěto z telko škódnikami dopomnić.

Z młodej hudźbu a reju

pjatk, 26. oktobera 2018 spisane wot:

Nakupowanski a dožiwjenski wječor za tydźeń w sprjewinym měsće

Budyšin (SN/MWj). Hakle njedawno je sta­roměšćanski swjedźeń wjele ludźi do Budyšina wabił, da wotměje so tu za ty­dźeń hižo přichodny wulki podawk. 3. nowembra wabja wikowarjo w nutřkownym měsće na nakupowanski a do­žiwjenski wječor Romantica. Wot 16 hač do 22 hodź. budźe dohromady něhdźe 200 wobchodow wočinjenych. W mnohich z nich překwapja wopytowarjow z kulinariskimi a kulturnymi wosebitosćemi. Nutřkoměšćanske towarstwo jako organizator je z pomocu mnohich partnerow najwšelakoriše dalše poskitki přihotował.

Kaž cityjowa managerka Gunhild Mi­muß­ wčera rjekny, budu fasady domow wosebje wobswětlene. Na Bohatej wěži pokazaja widejowe animacije, na Žitnych wikach pak swětłowe pišćele. W tachantskej cyrkwi zaklinči w 19.30 hodź. romantiski pišćelowy koncert. Laserowu show dožiwja wopytowarjo wjacekróć na Timmec sportowym wobchodźe. Cyły wječor rozdawa 15 holcow we wobswětlenych kostimach na hasach wutrobički, w kotrychž namakaja ludźo wosebite poskitki­ wobchodow.

Ponowjena dróha přepodata

pjatk, 26. oktobera 2018 spisane wot:

Rakojdy (CS/SN). Najebać nazymske tem­peratury knježeše w Malešanskej gmejnje wčera wosebite wjeselo. W Rakojdach su wokrjesnu dróhu K 7219 přez wjes zaso­ wobchadej přepodali. Hromadźe z Malešanskim wjesnjanostu Matthiasom Seidelom dźakowaše so Budyski krajny rada Michael Harig (wobaj CDU) wobydlerjam za jich sćerpliwosć. Nimo toho wuzběhnyštaj wonaj dobre zhromadne dźěło jednotliwych twarskich firmow a dalšich wobdźělenych. Wot septembra 2016 běchu dróhu po dołhosći 1,5 kilometrow dospołnje ponowili. Wona zwjazuje kromu wsy do směra na Skanecy z přijězdom na sportnišćo a wjedźe hač k wotbóčce na statnu dróhu S 111, kotraž tohorunja k awtodróze A 4 wjedźe.

nawěšk

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019

nowostki LND