Policija (31.07.19)

srjeda, 31. julija 2019 spisane wot:

Při montaži sat-připrawy znjezbožił

Jitk. 70lětny muž je póndźelu popołdnju w Jitku při montaži satelitoweje připrawy znjezbožił. Róšty běchu domskemu přistajene, njeběchu pak kruće zakótwjene. Tak so rentnar z róštami powróći a padny štyri metry do hłubiny. Ćežko zranjeneho dyrbjachu jeho pomocnicy z helikopterom do chorownje transportować.

Předawanišćo tež zetkanišćo było

wutora, 30. julija 2019 spisane wot:

Něhdy bě w nimale kóždej wsy naku­powanišćo, hdźež poskićachu twory wšědneje potrjeby. Runočasnje běchu to socialne centrumy, hdźež so wjesnjenjo rady k bjesadźe zetkawachu. W našej lětnjej seriji na něhdyše wjesne wob­chody dopominamy.

Dźensa: Miłoćicy (9)


W Miłoćicach z jeho něhdźe 200 woby­dlerjemi mějachu hižo 1926 mały wobchod z kolonialnymi tworami. Nimo tworow za wšědnu potrjebu běštej w Šěrakec domje tež póst a wjesna korčma, hdźež měješe hač do 20 wosobow městno. Hana Šěrakowa posłužowaše kupcow hač do lěta 1967, a činješe to hač do poslednjeho dnja w narodnej drasće. Jeje syn Beno załoži sej małe transportne předewzaće a wožeše spočatnje filmowu techniku, zo móhli sej ludźo na wsach filmy­ wobhladać. Hač do 1987 wobstarowaše jeho mandźelska Marja póstowe naležnosće za wjesnjanow. 20 lět do toho pak bě Hana Šěrakowa wob­cho­dźik za­wrěła. Konsum na to dalše za­sta­ranje pře­wza a je přechodnje pola Alberta Delenczka mału předawarnju zarjadował.

Wo přichodźe žiwjenja na wsach diskutowali

wutora, 30. julija 2019 spisane wot:

Njebjelčicy (JK/SN). „Wutworić na wsach přijomne wuměnjenja za dobre a wnučkam kmane žiwjenje, je nadawk za cyłu towaršnosć a rozdźělne politiske nahlady přesahowacy nadawk.“ To rjekny Njebjelčanski wjesnjanosta Tomaš Čornak (CDU) k zahajenju zarjadowanja sakskeje SPD wčera wječor w Njebjelčicach. Zhromadnje ze zapósłancom krajneho sejma Haraldom Baumannom-Hassku stej zapósłanča Europskeho parlamenta, ratarska politikarka Maria Noichl, a kandidatka Budyskeho wokrjesa za Sakski krajny sejm Katrin Michel (wšitcy třo SPD) wo tym rěčałoj, kak hodźeli so na wsach runo­hódne žiwjenske poměry wutworić. Při tym dźěše politikarjam w prěnim rjedźe­ wo to, što scyła wupraja zapřijeće wnučkokmanosć a što wočakuja wjesni wobydlerjo za to wot politiki.

Poprawom tele dny nihdźe do dowola jězdźić njetrjebaš. Wšako so temperatury we Łužicy wot tych na přikład při Srjedźnym morju wulce njerozeznawaja. A hdyž sej potom hišće w jednym z Budyskich hosćencow w přibrjóžnym korbje sedźo słódny drink popřeješ, dowolowe začuća wotsamo přińdu. Foto: SN/Maćij Bulank

Njepřećahnu pjenjez dla

wutora, 30. julija 2019 spisane wot:

Za lěto móhli prěni zajimcy w Nowym Miłorazu twarić započeć

Slepo (AK/SN). Nowy Miłoraz sewjernje Slepoho su nětko wotkrywać započeli. „Zakład za to stej brunicowy plan z lěta 2014 a přesydlenske zrěčenje z měrca 2019. Hač do awgusta 2020 budu ležownosće medijam přizamknjene, tak zo móža zajimcy potom twarić. Hač do kónca lěta 2024 ma přesydlenje wotzamknjene być“, podšmórny Thomas Penk wot LEAG minjeny pjatk w Slepom.

Ze symboliskim prěnim zarywom su wotkryće noweje štwórće zahajili. Martin Klausch wot LEAG, Miłoraski wjesny předstejićer Enrico Kliemann a Slepjanski wjesnjanosta Reinhard Bork (CDU) su buk sadźili. Do zemje połožichu sudobjo z nowinami z dnja podpisanja přesydlenskeho zrěčenja a chroniku Miłoraskich podawkow wot lěta 2006.

Krótkopowěsće (30.07.19)

wutora, 30. julija 2019 spisane wot:

Kandidatow namjetować

Budyšin. Zwjazkowe předsydstwo Domo­winy namołwja sakske župy, towarstwa a zwjazki, zapodać kandidatne na­mje­ty za wólby Rady za serbske na­lež­no­sće Sakskeje na dobu 2019–2024. Namjety maja hač do 15. awgusta do Do­mo­­winskeho zarjeda dóńć. Dalše informacije su wozjewjene na internetnej stronje www.domowina.de/hsb/aktualnosce.

Komolka ministerce Ernst pisała

Choćebuz. Kathleen Komolka ze staršiskeje iniciatiwy za wučbu serbšćiny je braniborsku ministerku za kubłanje, młodźinu a sport Brittu Ernst (SPD) wo wosobinsku rozmołwu do wólbow prosyła. Komolka chce ministerce rozłožić staw peticije wo zachowanju wučby a jej přepodać lisćiny podpismow a komentary. Dalša tema ma być perspektiwa serbskeho šulskeho postajenja.

Nowy šef centruma DEBAG

Policija (30.07.19)

wutora, 30. julija 2019 spisane wot:

Dróhi a pincy pod wodu stali

Worklecy. Njewjedra a sylnych zliwkow dla wołachu wčera wječor na wjacorych městnach wohnjowych wobornikow wo pomoc. Po informacijach Wojerowskeje centralneje dispatchernje bu we Worklecach ratarski statok zapławjeny. W Biskopicach, Porchowje a w gmejnje Ralbicy-Róžant dyrbjachu wobornicy wodu z pincow klumpać. W Kulowskej lěsnej kupjeli dyrbješe młodźinska redakcija Radija Satkula tamnišu staciju bičwolejbuloweho turněra dočasnje skónčić. Na někotrych městnach naměrichu wjace hač 50 litrow dešća na kwadratny meter.

Kontejner zapalili

Mały Wjelkow. Po wšěm zdaću wjele časa­ a mało rozuma mějachu njeznaći, kotřiž su minjenu njedźelu připołdnju na Wulkodubrawskej dróze w Małym Wjelkowje kontejner za trjebanu drastu a tři wotpadkowe sudobja za staru papjeru zapalili. Wohnjowi wobornicy woheń zhašachu. Škoda wučinja 2 000 eurow.

Awto rozdrapane

Raz archeologa być

wutora, 30. julija 2019 spisane wot:

Kamjenc. Přichodny prózdninski poskitk za dźěći wotměje so w Kamjenskim Muzeju zapadneje Łužicy štwórtk, 1. awgusta. Tam chcedźa wobdźělnikam rozłožić, kak archeologojo dźěłaja a kak je zemja před něšto tysac lětami wupadała. Při tym póńdźe wo wurywanske dźěła runje tak kaž wo wědomostne wobdźě­łanje namakankow. Zarjadowanje wotměje so wot 14 do 15.30 hodź. Wobdźělenje płaći tři eura na wosobu. Zajimcy njech přizjewja so pod telefonowym čisłom 0 35 78 / 78 83 10.

W młynje pokazaja filmy

Čorny Chołmc. Po wjacorych lětach pře­staw­ki zwaža so w Čornochołmčanskim Krabatowym młynje lětsa prěni raz na filmowe nocy. Te wuhotuja zhro­mad­nje z organizatorami Drježdźanskich fil­mo­wych nocow při Łobju. W Čornym Chołm­­cu pokazaja wot zajutřišeho hač do 1. septembra dohromady 17 filmow. Prěni budźe štwórtk wot 21 hodź. film „Gundermann“ wo znatym spěwytwórcu Gerhardźe Gundermannje. Nazajtra w samsnym času předstaja pask „Aladdin“.

Zanjesu twórby Bacha

Etat přizwoleny, dyrbja pak lutować

póndźela, 29. julija 2019 spisane wot:

Wojerecy (AK/SN). Dwójny hospodarski plan města Wojerecy za lěće 2019 a 2020 je přizwoleny. Přiwšěm pak namołwja prawniski dohlad wokrjesa Budyšin mě­sto­ dale zaměrnje lutować a podawa w swojim přizwolenju wjacore pokiwy k tomu. Wo tym je Wojerowski wyši měšćanosta Stefan Skora (CDU) měšćansku radu na swojim minjenym posedźenju pisomnje informował.

Swjedźeń z dobrym niwowom

póndźela, 29. julija 2019 spisane wot:

Serbske Pazlicy (aha/SN). Před 28 lětami přewjedźechu w Serbskich Pazlicach w zamołwitosći wjesneho kluba prěni wjesny swjedźeń po politiskim přewróće. Kaž tehdyši předsyda Achim Kral wčera hódnoćeše, „njemóžeš tehdyše spočatki z dźensnišim niwowom přirunać. Tež za­jim­ je kóžde lěto přiběrał.“ Jedne pak so změniło njeje: Stajnje mějachu posledni kónc tydźenja w juliju rjane wjedro.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND