Wjace hač 68 000 wužiwarjow syće

pjatk, 06. julija 2018 spisane wot:

Kónc měrca je Budyski wokrjesny sejmik jednohłósnje wobzamknył přepo­dać dźěła za šěrokopasmowe zastaranje z internetom. Aktualnje zdźěłuja zamołwite telekomunikaciske předewzaća detailěrowane syćowe a dalše plany.

Budyšin (SN/mwe). Zo by kóždy doma a na dźěle spěšny internet měł, su wšelke změny na a při twarjenjach trěbne. To rěka, zo su za wutwar škleńčnych nićow předwidźane naprawy, zwjetša tež za durjemi w bydlenjach trěbne. Tym dyrbja wobsedźerjo ležownosćow a domskich kaž tež přenajerjo bydlenjow wuraznje pisomnje přihłosować. „Tuž so wokrjes wokomiknje na potrjechenych wobsedźerjow ležownosćow pisomnje wobroća, zo bychu swoju wutwarej a přizam­kej swojeho domskeho za instalaciju škleńčnonićoweje syće přizwolili.“ To zdźěli Serbskim Nowinam Gernot Schweitzer z nowinarskeho běrowa Budyskeho krajnoradneho zarjada.

„Na ležownosćach, zwotkelž přizwo­lenje předleži, budu telekomunikaciske předewzaća we wobłuku projekta w Budyskim wokrjesu škleńčnonićowy přizamk bjez dalšich kóštow hač do domskeho zarjadować.“

Na zwjazkowej dróze B 156 w Delnjej Hórce šoferam nětko pokazuja, kak spěšnje woni tam jězdźa. Spěšnosć pokazowacu při­prawu su jeničce z darami financowali. Kaž gmejnska nowina Malešanskeje gmejny informuje, nětko znowa pjenjezy zběraja, zo móhli w Delnjej Hórce dalšu tajku připrawu nastajić. Foto: SN/Maćij Bulank

Wopomnišćo chcedźa saněrować

pjatk, 06. julija 2018 spisane wot:

Za wšě móžne naprawy wobsteja w Sakskej spěchowanske programy, tež za ponowjenje pomnikow. Z tajkeho hornca profituje nětko gmejna Łaz, a njetrjeba za to ani swójski podźěl płaćić.

Łaz (AK/SN). Sowjetske wopomnišćo mjez Łazowskim torhošćom a tamnišej radnicu chce gmejna Łaz saněrować dać. To su čłonojo tamnišeje gmejnskeje rady na swojim zašłym posedźenju jednohłósnje wobzamknyli. Nadawk dósta Kulowska firma Elster-Bau. „Hižo před měsacami smy próstwu wo spěchowanje krajnej direkciji w Drježdźanach zapodali. Spočatk februara nam zdźělichu, zo móžemy ze stoprocentowskim spěchowanjom ze stron Swobodneho stata Sakskeje ličić“, wu­zběhny nawodnica powšitkowneho zarjadnistwa Łazowskeje gmejny Manuela Wukasch.

Chcedźa dušine srjedźišćo wsy

pjatk, 06. julija 2018 spisane wot:

Z bywšeje wohnjowoborneje gratownje móhła kapałka nastać

Nuknica (SN/MWj). Z ideju, w Nuknicy kapałku natwarić, je so wčera Chróšćanska gmejnska rada na posedźenju w Hórčanskej wohnjowobornej gratowni zaběrała. Kaž wjesnjanosta Marko Kliman (CDU) rjekny, chcedźa wobydlerjo rady městno měć, hdźež móhli so róžowc modlić. Na gmejnje so tuž naprašowachu, hač móhli za to Nukničansku staru wohnjowobornu gratownju přetwarić.

Ideju nadrobnišo předstajił je wčera radźićel a Nukničan Roman Nuk. „Nastała bě myslička w kruhu ludźi, kotřiž přeja sej dušine srjedźišćo wsy“, wón rozłoži. Za to wuhladachu sej jako kmanu městnosć staru gratownju, kotruž wobornicy jenož hišće jako skład wužiwaja. Zo wjetšina wobydlerjow za projektom steji, zwěsćichu na wjacorych zeńdźenjach we wsy a samo z małymi wólbami.

Krótkopowěsće (06.07.18)

pjatk, 06. julija 2018 spisane wot:

Maja nowu pěstowarku

Choćebuz. Pěstowarnja „Villa Kunterbunt“ w Choćebuzu ma nowu kubłarku. Kaž Delnjoserbski rozhłós zdźěla, dźěła tam nětko Melanie Nickelojc ze Žylowa, kotraž bě w juniju wukubłanje wu­spěšnje zakónčiła. 21lětna je horda na to, zo smě we Witaj-kubłanišću skutkować. Wša­ko je nowa pěstowarka sama wot prěnjeho žiwjenskeho lěta Witaj-dźěćo.

Namołwjeja ke kedźbnosći

Budyšin. 21 lěsnych wohenjow je lětsa hižo wjac hač dwaj hektaraj lěsa w Bu­dy­skim wokrjesu zničiło. Dźensa rano je stat­ny zawod Sakske lěstnistwo za wo­krjes warnowanske schodźenki 2 do 4 postajił. Wokoło Wojerec płaći schodźenk 2, w srjedźnym wokrjesu 4 a za južny dźěl schodźenk 3. Fachowcy wěšća, zo so poło­ženje hišće přiwótři, a namołwjeja ke kedźbnosći.

Wulke plany čěskeje armeje

Policija (06.07.18)

pjatk, 06. julija 2018 spisane wot:

Konjenc přepytali

Kamjenc. Na přikaz statneho rěčnistwa je policija zawčerawšim konjenc w Kamjencu přepytała. Kontrola měrješe so přećiwo mužomaj w starobje 68 a 49 lět. Wonaj staj podhladnaj, zo běštaj při wikowanju z konjemi falšowane papjery wužiwałoj. Mjez druhim wobhladachu sej zastojnicy papjery 150 koni. Jako je jednotliwym skoćatam přirjadowachu, zwěsćichu wšelake njedostatki. Kriminalna policija pad nětko dale přepytuje.

Pytaja mjeno za puć

pjatk, 06. julija 2018 spisane wot:

Hórnikecy. Wot minjeneho kónca ty­dźenja twarja w Hórnikecach nowy puć k Energijowej fabrice. Po nim budu wopytowarjo přichodnje hač k muzejej jěć móc. Je to dźěl cyłkowneho přetwara bywšeje briketownje na muzej. Nětko ­pyta Wojerowske měšćanske zarjadnistwo namjety za mjeno noweho puća. Te móža woby­dlerjo hač do 17. awgusta ­e-mailnje w radnicy wotedać, a to pod adresu . Wažne je wobkedźbować, zo njedóńdźe k dwojenju z hižo wobstejacymi mjenami, tež podobnym pomjenowanjam měło so zadźěwać.

Po bahnje pućować

Michałki. Kulowska skupina přirodoškitneho zwjazka NABU poskića w prózdninach wosebite pućowanja po Dubrjenskim bahnje. Prěnje budźe zajutřišim, njedźelu. Dalšej terminaj stej 22. julij a 5. awgust. Zajimcy zetkaja so stajnje w 9 hodź. při hosćencu w Michałkach. Wobdźělenje płaći za dorosćenych dwaj euraj, dźěći smědźa darmotnje sobu ­pućować.

Kak su so něhdy wochłódźili?

Dwórnišćo je dźensa bydlenski dom

W druhej połojcy 19. lětstotka za čas industrializacije twarjachu tež w Hornjej Łužicy železniske čary. Runočasnje nastachu dwórnišća, stražniske chěžki a wuhibkarnje. W lětnjej seriji so rozhladujemy, kak trěbne wone něhdy běchu a što je so z nimi stało. (4)

Žadnostka

štwórtk, 05. julija 2018 spisane wot:

To hižo započa ze žadnostku: z přeprošenjom na spěwanje do Hodźija! Přeprošenje po telefonje rěkaše: Jutře budźe Serbska bjesada spěwać, na farskej zahrodźe. Na wopyt přińdźe Serbska bjesada z Rakec. Chcemy jenož spěwać a so kusk zawjeselić. Mój Božo, wotmołwich, njemóžeće to prjedy rjec? Nimam terminowu protyku při sebi. Ale přińdu – połsta-, ně jedynapołstaprocentnje! Myslach wšak na sensačny podawk w stawiznach němskeho naroda, na hru Němska – Južna Koreja. Hłós ze słuchatka: To je rozsudźene, što chcedźa Korejčenjo přećiwo Němskej wučinić. Ja: Tak jasne to njeje. Korejčenjo su hibićiwši a bojowniši. Přeprošowar: Pójće nož! Ja: Haj wšak, porěču ze žonu.

Kameradow štyrjoch wohnjowych woborow Porchowskeje gmejny su wčera popołdnju wołali, zo bychu žitnišćo mjez Małym Wosykom a Njeradecami hašeli. Wětřika dla so płomjenja spěšnje rozpřestrěchu. Zo njeby woheń na bydlenske domy w Njeradecach ­přeskočił, ratar palacu so zemju přewora. 20 wobornikow zbytk zhaša. Dohromady wotpalichu so štyri hektary. Foto: Rocci Klein

nawěšk

nowostki LND