Bliža so dalšim wjerškam

wutora, 04. septembera 2018 spisane wot:

K měšćanskemu swjedźenjej wočakuja hosći z partnerskich městow

Wojerecy (AK/SN). 750. róčnicy prěnjeho naspomnjenja Wojerec je swjedźenske posedźenje měšćanskeje rady jutře, srjedu, we 18 hodź. na žurli lutowarnje wěnowane. Hižo hodźinu do toho wotewru w starej radnicy wustajeńcu wo rjanosćach města, organizowanu wot kulturneho zwjazka. W přehladce pokazaja jónkrótne wuměłske objekty města, swědki měšćanskeje architektury a kulturne pomniki, připowědźi wyši měšćanosta Stefan Skora (CDU).

Z 23. měšćanskim swjedźenjom wot 6. do 9. septembra bliža so dalšemu wjerškej jubileja w měsće nad Čornym Halštrowom. „Při tej składnosći dopominamy na 30lětne partnerstwo z posaarskim Dillingenom a na 20lětne partnerstwo z finskim Huittinenom. Z wobeju městow wočakujemy čestnych hosći runje tak kaž z tamnych partnerskich komunow“, praji Skora. Z nimi chce wón łužisku jězorinu kaž tež aktiwnu brunicowu jamu wopytać. Pjatk wočakuja nimo toho sakskeho ministerskeho prezidenta Michaela Kretschmera (CDU).

A 4 tři hodźiny zawrjena była

wutora, 04. septembera 2018 spisane wot:
Wulke wuskutki měješe wčera popołdnju wobchadne njezbožo na awtodróze A 4 mjez Ohornom a Połčnicu. 54lětny šofer do směra na Drježdźany jěduceho nakładneho awta zrazy tam něhdźe w 15 hodź. do před nim jěduceho Lkwja, kotryž dyrbješe borzdźić. Zo by frontalnej zražce zadźěwał, zawiny 54lětny hišće dolěwa a wosta skónčnje na woběmaj jězdnjomaj stejo. Zranił so na zbožo nichtó njeje. A 4 do Drježdźan pak bě tři hodźiny dospołnje zawrjena. We 18 kilometrow dołhim rynku čakacych awtow stejachu tež někotři serbscy młodostni, kotřiž chcychu na koncert do Kamjenicy. Po dołhim čakanju pak dyrbjachu so zaso zawróćić. Foto: Rocci Klein

Krótkopowěsće (04.09.18)

wutora, 04. septembera 2018 spisane wot:

Towaršnosć ma nětko jednaćela

Choćebuz. Nawodnistwo předewzaća Hospodarski region Łužica tzwr je nětko dospołne. Předewzaćel Torsten Bork přewza 1. septembra zastojnstwo jednaćela města, wokrjesy a kraje přesahowaceje planowanskeje a wuwićoweje towaršnosće za strukturne a regionalne wuwiće. Torsten Bork dźěłaše dotal jako přede­wzaćelski a politiski poradźowar.

Minister wokrjes wopytał

Großharthau. Sakski minister za wobswět a ratarstwo Thomas Schmidt (CDU) wopyta wčera Leaderowej kónčinje zapadna Łužica a Budyski Horni kraj. Tam je so wobhonił, kak spěchowanski program zwoprawdźeja. Wón je přeswědčeny, zo twarske a turistiske projekty region wobohaćeja a wjesne kónčiny zesylnjeja, kaž w Großharthauwje zwurazni.

Sćěhi kónca brunicy lědma znate

Policija (04.09.18)

wutora, 04. septembera 2018 spisane wot:

Předjězbu njewobkedźbował

Wojerecy. Wjace hač 60 000 eurow škody nasta při wobchadnym njezbožu zawčerawšim dopołdnja we Wojerecach. 60lětny šofer Mercedesa njewobkedźbowaše na křižowanišću předjězbu 32lětneho wodźerja VWja a zrazy do jeho jězdźidła. 32lětny so snadnje zrani. Policija pozdźišo zwěsći, zo měješe wodźer Mercedesa 0,38 promilow alkohola w kreji.

Duchowny oratorij nazwučowali

wutora, 04. septembera 2018 spisane wot:

Swoje kóždolětne zwučowanske lěhwo je Radworski chór Meja minjeny kónc tydźenja w Jaworniku přewjedł. W katolskim zetkawanskim a swójbnym wustawje swj. Wjacława mějachu spěwarki a spěwarjo, kotřiž su tam minjene lěta hižo wospjet přebywali, najlěpše wuměnjenja k zwučowanju.

W srjedźišću lětušeho proboweho lě­h­wa steješe Korle Awgusta Kocorowy duchowny oratorij „Israelowa zrudoba a tróšt“, kiž bě sławny serbski komponist lěta 1861 napisał a kotryž je wuraz jeho wysokeje wuměłskeje zdokonjanosće. Wotpowědnje wobćežne běchu „nor­malne“ proby chóra minjene tydźenje. Pod nawodom dirigenta Pětra Cyža a ze skutkownej pomocu pianistki Serbskeho ludoweho ansambla Soyoung Kim so Mejanam poradźi, twórbu w dalokej měrje nazwučować.

Dalše kursy čěšćiny

wutora, 04. septembera 2018 spisane wot:

Budyšin. Wot přichodneje póndźele, 10. septembra, poskići Rěčny centrum WITAJ zaso wječorne kursy čěšćiny z maćernorěčnym wučerjom. Stajnje póndźelu wot 17 hodź. do 18.30 hodź. wotměje so kurs čěšćiny w Chróšćanskej šuli. W Budyskim Serbskim domje wočakuje wučer Jan Breindl stajnje wutoru wot 16.30 do 18 hodź. pokročenych a srjedu wot 18 hodź. hač do 19.30 hodź. započatkarjow. Přizjewjenja přijimuje Rěčny centrum WITAJ pod telefonowym čisłom 03591/ 550 400 abo e-mailnje pod .

Radźićeljo so zetkaja

Pančicy-Kukow. Přichodne posedźenje gmejnskeje rady Pančicy-Kukow wot­měje so zajutřišim, štwórtk, w 19 hodź. w awli Šule Ćišinskeho. Na dnjowym porjedźe zjawneho dźěla steji zasadne wobzamknjenje k dalšim twarskim wotrězkam saněrowanja zakładneje šule. Samsny dźeń w 19.30 hodź. zetka so Chróšćanska gmejnska rada w Nukničanskej barace. Tam póńdźe mjez druhim wo přihoty přetwara bywšeje srjedźneje šule na kulturne a wjesne srjedźišćo.

Hordy na serbske wobydlerstwo

póndźela, 03. septembera 2018 spisane wot:

Budyšin (SN/JaW). Wokrjes Budyšin ma nowy imageowy film. Krajny rada Michael Harig (CDU) je jón sobotu na swjatočnosći k 10lětnemu wobstaću noweho wokrjesa w Budyskim Němsko-Serbskim ludowym dźiwadle zjawnosći předstajił. „Hakle tón tydźeń su jón dozhotowili“, zwurazni Harig přitomnym regionalneje a nadregionalneje politiki. Nimo mini­sterskeho prezidenta Michaela Kretsch­mera přitomni běchu tež serbskaj zapósłancaj Sakskeho krajneho sejma Marko Šiman (wobaj CDU) a Hajko Kozel (Lěwica), mnozy tuchwilni a bywši hamtscy kolegojo Hariga susodnych wokrjesow, zastupnicy komunow kaž tež zastupnicy kubłanskich zarjadnišćow a serbskich institucijow.

Socialni dźěłaćerjo na wšěch šulach

póndźela, 03. septembera 2018 spisane wot:

Zhorjelc (AK/SN). Wokrjes Zhorjelc swoje prewentiwne młodźinske dźěło zesylnja. To je Elke Drewke, nawodnica młodźinskeho zarjada, na minjenym posedźenju wokrjesneho sejmika připowědźiła. „Hłow­ny zaměr wostanje, samopostajowane wuwiće dźěći, młodostnych a swójbow zesylnić. Při tym nanojo a maćerje ze swojimi dźěćimi identifikaciju z domiznu ze swojej zamołwitosću za přichod re­gio­na zwjazuja. Nošerjo młodźinskeje po­mocy k tomu dźěło wokrjesa podpěruja“, Elke Drewke rozłoži.

Wokrjes dósta lětsa wot swobodneho stata 750 000 eurow jako młodźinsku pawšalu. To wotpowěduje přerězkej mi­nje­nych lět. Zdobom je wo­krjes swój podźěl­ na naprawach wot 1,9 milionow eurow w lěće 2016 a dweju milionow loni­ na nětko 2,2 milionaj powjetšił. „Mamy pjeć planowanskich regionow“, Elke Drewke zdźěli. Cyłkownje 45 połnje přistajenych tuchwilu pola wšelakich no­še­rjow swobodneho młodźinskeho dźěła skutkuje. W Běłej Wodźe a wo­kolinje maja 7,25 městnow, w Niskej a wokolinje 6,75, w Zhorjelcu 10,75, w Lubijskej kónčinje a Hornim kraju wosom a w Žitawje a wokolinje 9,75 městnow.

Po prózdninach ludźi přistajeja

póndźela, 03. septembera 2018 spisane wot:

Budyšin (CK/SN). W awgusće bě w Hornjej Łužicy 18 705 ludźi bjez dźěła. To je 285 mjenje hač měsac do toho a 11 263 mjenje hač w lěće 2013. Kaž wočakowane, industrijne zawody a rjemjeslniske předewzaća po wulkich prózdninach zaso­ sobudźěłaćerjow přistajeja, praji nawo­da Budyskeje agentury za dźěło Thomas Berndt. Kwota bjezdźěłnosće za cy­łu wuchodnu Saksku wučinja 6,6 procentow. W jednotliwych regionach pak je wona rozdźělna a saha wot 3,7 procentow w Kamjencu, hdźež su wulke předewzaća a hdźež je bliskosć k Drježdźanam pytnyć, hač k 11,2 procentomaj w Zhorjelcu. We Wojerecach spadny kwota pod wosom procentow.

Tuchwilu je w Hornjej Łužicy 4 585 swobodnych městnow. Najwjetši dźěl, mjenujcy 1 103, drje přińdźe z wobłuka dźěła na čas, ale z 945 městnami slěduje předźěłace přemysło bórze za nim.

Stare město jeničke jewišćo

póndźela, 03. septembera 2018 spisane wot:

Wuspěšny festiwalny debit ze sylnym serbskim podźělom

Budyšin (SN/bn). Prěni Budyski staroměšćanski festiwal „Woda – wuměłstwo – swětło“ je kónc tydźenja něhdźe 20 000 wopytowarjow na hasy, městna a někotryžkuli hewak schowany blečk sprjewineho města přiwabił. Wosebje dešćikojteje soboty dla drje njeje swjedźeń hłownje organizowacy turistiski zwjazk wočakowanu ličbu hosći docpěł, hladajo na wobstejnosće, wothłós a raz prěnički wuzběhujo pak zarjadowanje přiwšěm pozitiwnje hódnoći.

Zazběh festiwala tworješe dwójna wernisaža w Serbskim muzeju. Wjace hač 400 eksponatow swědčeše wo stawi­znach póšty we Łužicy, při čimž je wuhotowace Budyske towarstwo filatelistow tež serbski aspekt wobkedźbowało. Tak wustaji mjez druhim taflu z dwurěčnymi kołkami kaž tež listowe znamki a pohladnicy ze serbskimi motiwami. Druha přehladka, wuhotowana wot towarstwa numismatikarjow, wěnowaše so měnam a wašnjam płaćenja minjenych 1 000 lět.

nawěšk

nowostki LND