Hamorec hat wosrjedź Chrjebje je wudźerjam dobre městno, hdźež móža swój hobby pěstować. Minjenu sobotu měješe Hubert­ Naumann z Niskeje při najrjeńšim nalětnim wjedrje zbožo a je tohole dwaj kilogramaj ćežkeho šupiznoweho karpa z wody wućahnył.­ Chrjebjanske hatarstwo přenaja 6,3 hektary wulki hat němskemu wudźerskemu zwjazkej. Foto: Joachim Rjela

Bórze zahaja nowu sezonu

wutora, 26. měrca 2019 spisane wot:

Při Bjerwałdskim jězoru jako naj­wjetšim Sakskeje zahaja přichodnu póndźelu lětušu wodosportowu sezonu­. Lubowarjo tajkich aktiwitow na to hižo dawno čakaja.

Hamor (AK/SN). Wodosportowu sezonu 2019 při Bjerwałdskim jězoru tuchwilu z połnej paru přihotuja. To podšmórny Hamorski wjesnjanosta Achim Junker (CDU) na zašłym posedźenju tamnišeje gmejnskeje rady. „Přichodne dny a tydźenje naša infrastrukturna skupina wšitke připrawy za turizm přihotuje. To nastupa jednotliwe wotrězki přibrjohow, syć kolesowanskich šćežkow, zjawne płuwace pontony, zjawne nuzniki a turistiski informaciski centrum“, Junker rozłoži. Póndźelu, 1. apryla, nowu wodosportowu sezonu oficialnje zahaja.

Wosebitu trěbnosć dopokazać

wutora, 26. měrca 2019 spisane wot:

Za nowe twarske ležownosće měli dobru argumentaciju zdźěłać

Pančicy-Kukow (SN/MWj). Hižo dlěši čas zaběra so zarjadniski zwjazk Při Klóšterskej wodźe z dalšej změnu plana wužiwanja ležownosćow. Změnić dyrbi so plan mjez druhim tohodla, dokelž chce na přikład gmejna Pančicy-Kukow mjez tankownju a Srjedźnym pućom płoninu zapisać dać, na kotrejž móhli nowe jednoswójbne domy nastać. Tak jednore, kaž so to na prěni pohlad być zda, pak to njeje. To zhonichu zastupjerjo pjeć sobustawskich gmejnow zarjadniskeho zwjazka na swojim zašłym posedźenju wot krajinoweho planowarja Ernsta Pansy. Wón rozłoži, zo stej regionalny planowanski zwjazk a krajna direkcija napominałoj hišće raz wo tym rozmyslować, kak měli so nowotwarske ležownosće přichodnje wuwiwać. Po słowach Pansy budu nowe twarske płoniny jenož potom dowolene, hdyž wone swójskemu wuwiću jednotliwych wsow słuža. Při tym dyrbi dopokazane być, zo su tajke nowe płoniny trěbne. A bjez dopokaza njehodźi so tež žana změna plana wužiwanja ležownosćow dowolić, rjekny krajinowy planowar.

W Běłej Wodźe wo Njeswačidle čitał

wutora, 26. měrca 2019 spisane wot:
1994 rodźeny awtor Lukas Rietzschel je tele dny w Běłowodźanskej měšćanskej bibliotece­ swój debitowy roman „Z pjasću do swěta bić“ předstajił. Kniha jedna wo bratromaj­ Philippje a Tobiasu, kotrajž staj prěnje 15 lět našeho lěttysaca w Njeswačidle wotrostłoj. Dwurěčna wjes sewjernje Budyšina symbolizuje wjele wsow wuchodneje Němskeje, hdźež je so w běhu lět tójšto na njedobro wobydlerjow změniło­. Mnozy tam hižo přichod njewidźa. Foto: Joachim Rjela

Krótkopowěsće (26.03.19)

wutora, 26. měrca 2019 spisane wot:

Rozsudna železniska wóska

Choćebuz. Po słowach jednaćela towaršnosće Łužiski hospodarski region Torstena Borka je „čara Budyšin–Wojerecy za strukturnu změnu rozsudna wóska, kotraž móže a dyrbi tež Hornju Łužicu spěšnje Berlinej zbližić“. Kombinowane ze železniskej čaru Choćebuz–Schönefeld docpěja Łužičenjo nowu dimensiju spěšnosće a dynamiki, rjekny Bork wčera na wopyće w Schönefeldźe.

Šulski zarjad přestrukturowany

Budyšin. Georg Richter šulski zarjad w Budyskim krajnoradnym zarjedźe po komisariskej fazy nětko oficialnje nawjeduje. Wo tym je prěni přirjadnik krajneho rady Udo Wićaz (CDU) wčera wokrjesny sejmik informował. Přestrukturowany šulski zarjad ma wěcnej wobłukaj šulske zarjadnistwo kaž tež šulske wuwiće a kubłanje, do kotrehož słušatej planowanje šulskeje syće a digitalizacija na šulach.

Nowy nakład „Mištra Krabata“

Policija (26.03.19)

wutora, 26. měrca 2019 spisane wot:

Dwaj deliktaj naraz

Smochćicy/Chelno. 39lětny muž je so zawčerawšim dopołdnja na teren firmy w Smochćicach zadobył a tam z transportera a ze zhusćenskeje mašiny diesel wotklumpał. Na to wón přez polo ćekny. Zastojnicy Budyskeho policajskeho rewěra pak jeho lepichu. Kaž so wukopa, 39lětny ze swojim awtom w Chelnje hižo dale jěć njemóžeše, dokelž bě tank prózdny. Nimo toho bě VW Caddy z falšowanymaj přizjewjenskimaj plaketomaj po puću był. W awće čakaše 80lětny muž. Policija dyrbi nětko zwěsćić, štó je za kotry delikt zamołwity.

Bjesada z dobrej bilancu

wutora, 26. měrca 2019 spisane wot:

Po tym zo běchu so Jasčenjo spočatk měrca k póstniskej zabawje w kulturnym domje zetkali, běchu woni tele dny na sobustawsku zhromadźiznu wjesneho towarstwa prošeni. Předsyda Guido Zahrodnik móžeše před 35 přitomnymi pozitiwnu bilancu dźěławosće w lěće 2018 sćahnyć. Derje wopytanej běštej mjez druhim swětłowobrazowy přednošk loni w měrcu kaž tež adwentnička w decembru. Wjeršk lěta 2018 pak bě wjesny swjedźeń, kotryž wotmě so wot 8. do 10. junija. Jara dobre bě tež dźěłowe zasadźenje na sportnišću a wokoło kulturneho domu do swjedźenja.

W financnej rozprawje pokładnik towarstwa Tomaš Nowak přitomnym rozprawješe, zo su Jasčenjo solidnje z pje­njezami wobchadźeli a zo maja tuž plus na konće.

Tež za lěto 2019 sej wjesnjenjo wjacore zarjadowanja zaplanowachu, a před­sydstwo Bjesady nadźija so bohateho wopyta­ na nich. Přichodne zetkanje budźe njedźelu, 14. apryla. Tón dźeń wo­čakuja w kulturnym domje rozhłosownika Bena Bělka, kiž chce Jasčanam a dalšim zajimcam z pomocu wobrazow wo swojich jězbach po swěće­ rozprawjeć. Ludwig Zahrodnik

Spominaja na spisowaćelku

wutora, 26. měrca 2019 spisane wot:

Budyšin. Štwórtk, 28. měrca, su zajimcy w 19.30 hodź. do Budyskeje Smolerjec kniharnje na literarny program „Přez horiny a doliny“ na česć stotych narodnin serbskeje spisowaćelki Hańže Bjeńšoweje (27.03.1919 – 15.03.1999) přeprošeni. Z jeje twórbow čitaja čłonojo towarstwa Přećeljo Smolerjec kniharnje. Skedźbnić chcedźa zarjadowarjo tež na knihu „Nitka­ Witka a druhe stworjenčka“, wudatu wot syna Handrija Bjeńša.

Rozprawjataj wo pućowanju

Wojerecy. Přichodne zetkanje seniorow Křesćansko-socialneho kubłanskeho skutka je jutře, srjedu, w 10 hodź. na Wojerowskej dźěćacej a młodźinskej farmje. Tam rozprawjataj Fischerec mandźelskaj wo swojim pućowanju na tak mjeno­wanu jutrownu kupu. Wona leži něhdźe 3 700 kilometrow před Chile w Pacifiskim oceanje a je dospołnje izolowana. Prawobydlerjo wuwichu tam swójsku kulturu a rěč. Přednošowarjej rysujetaj wulkotny a dawno zabyty swět.

Nimale swoje cyłe stadło wowcow je minjeny kónc tydźenja plahowar w Serbskich Pazlicach zhubił. Wčera rano dyrbješe wón zwěsćić, zo bě w nocy do toho wjelk šěsć jeho sydom wowcow morił. Kelko wjelkow je tu zachadźało, njeje znate. Mjez morje­nymi skoćatami běchu wjacore jehnjata. Foto: Rocci Klein

Wjedrowe ekstremy problematiske

póndźela, 25. měrca 2019 spisane wot:

Na mnohich městnach nětko hońtwjerske drustwa hłowne zhromadźizny přewjeduja. Tež Ralbičanske je kónc tydźenja swoje dźěło bilancowało.

Ralbicy (aha/SN). Ralbičanske hońtwjerske drustwo ze swojimi 119 zapisanymi sobustawami je minjeny pjatk w sydarni sportoweho domu hłownu a wólbnu zhromadźiznu přewjedło. Čłonojo drustwa přewostajeja wotnajenskemu zhromadźenstwu, kotremuž přisłuša pjeć hajnikow, cyłkownje 554 hektarow za hońtwu. Je to 335 hektarow pola a 218 hektarow lěsa, hektar płoniny wučinjeja haty a rěčki.

Předsyda drustwa Bjarnat Brězan, kiž je zdobom čłon hońtwjerskeje přirady Budyskeho wokrjesa, wuzběhny, zo maja wobstajnje dobry poměr k wotnajerjam. Při kontrolomaj zwěsćichu snadne brachi na drjewjanych łakańcach hońtwjerjow, kotrež na městnje wotstronichu. Problematiske je, hdyž mějićel płonin předsydstwo drustwa wo změnje wobsydstwa njeinformuje. To poćežuje wupłaćenje najenskeje danje. Dale přednjese Brězan financnu rozprawu a předstaji hospodarski plan. Wón skedźbni mjez druhim na to, zo dyrbja za wjedźenje konta kóždolětnje 111 eurow płaćić.

nawěšk

nowostki LND