Kaž připowědźene su wčera w Pančicach-Kukowje bywši hosćenc wosrjedź wsy wottorhać započeli. Bager, kotryž tam hižo do jutrow steješe, je jako prěnje wrota a twarjenje při Klóšterskej wodźe wotstronił. Jako přichodne budu garaže za hosćencom na rjedźe. Mnozy wobydlerjo wčera přihladowachu, kak so nětko wjesny napohlad změni. Foto: Marian Wjeńka

Nutřkowne město wožiwić

srjeda, 15. apryla 2020 spisane wot:

Města kaž Wojerecy nimaja wobydlerjam jenož městno k bydlenju skićeć, ale tohorunja přijomne žiwjenske wuměnjenja. Za to su tam idejowe wubědźowanje zahajili.

Wojerecy (AK/SN). Nutřkowne stare město Wojerec ma přichodnje bóle k přebywanju přeprošować a atraktiwniše być. To je zaměr idejoweho wubědźowanja city­joweho managementa. „Najebać saněrowanje historiskeho stareho města a byrnjež tu kulturne zarjadnišća kaž zwěrjenc, hród, wobydlerski centrum a kino koncentrowane byli, nutřkoměšćanska kwalita za měšćanske žiwjenje na dlěši čas njedosaha. Hižo lěta prócuja so wo lěpšu měšeńcu wikowanskich a gastronomiskich zarjadnišćow. Chódniki wostanu přečasto prózdne“, podšmórnje architektka Dorit Baumeister. Hromadźe z Frankom Graumüllerom ­je wona za cityjowy management zamołwita.

Ludźo postajenja akceptuja

srjeda, 15. apryla 2020 spisane wot:

W Njebjelčanskej gmejnje knježi najebać pandemiju optimizm

Njebjelčicy (JK/SN). Kónc měrca planowane posedźenje Njebjelčanskeje gmejnskeje rady dyrbješe koronoweje pandemije dla wupadnyć. Přiwšěm dźěło gmejnskeho parlamenta a gmejnskeho zarjada njewotpočuje, ale we wobłuku móžnosćow dale dźe. Kaž wjesnjanosta Tomaš Čornak (CDU) našemu wječornikej rjekny, dźěła zarjadnistwo dale, byrnjež hižo rěčne hodźiny njeměli.

Kolesowanski puć dale twarja

srjeda, 15. apryla 2020 spisane wot:

Dypkownje do jutrow su mjez Swinjarnju a Zejicami podłu statneje dróhi S 100 kolesowanski puć dotwarili. Nětko­ so dalši wotrězk přidruži, mjenujcy tón w Błohašecach.

Błohašecy (SN/MWj). Tři tydźenje zašo hač planowane su po jutrach wotrězk kole­sowanskeho puća podłu S 100 w Błohašecach twarić započeli. Tohodla je tam statna dróha wot wčerawšeho zawrjena, štož ma po tuchwilnych twarskich planach hač do kónca awgusta trać. Wob­jězdka je wupisana. Přijězd do přemysłownišća Słona Boršć je z Kamjenskeho směra dale móžny, zdźěli město Budyšin w nowinskim wozjewjenju. Za busowy wobchad stworichu dwě nachwilnej zastanišći. Při tym pojědu busy zdźěla po priwatnej ležownosći, čemuž wobydlerjo bjez problemow přihłosowachu.

Jutrownej studni dale přiwabliwej

srjeda, 15. apryla 2020 spisane wot:
Hinak hač minjene lěta stej so lětsa Budyska wobdźělenska a wobhospodarjenska towaršnosć (BBB) a Steglichec zahrodnistwo wo wupyšenje studnje před tachantskej cyrkwju a dalšeje na Hłownym torhošću starałoj. Něhdźe 180 kwětkow je zahrodnik Detlef Jochmann (prědku) do wosebitych sudobjow při studni před cyrkwju sadźił. Pletwy wobstarała je BBB. Wupytali su kwětki po barbach města Budyšina a serbskeje chorhoje. Dietmar Stange (zady) z tudyšeho turistiskeho towarstwa je sobu za tym hladał, zo ma wšo swój porjadk. Nad jutrownymaj studnjomaj w sprjewinym měsće móžeš so tež nětko po jutrach hišće zwjeselić. Foto: SN/Hanka Šěnec

Krótkopowěsće (15.04.20)

srjeda, 15. apryla 2020 spisane wot:

Kamjenska Boršć nominowana

Drježdźany. Sakska je Kamjensku Boršć za zwjazkowy zapis imaterielneho kulturneho namrěwstwa nominowała, kaž kulturna ministerka Barbara Klepsch (CDU) dźensa zdźěli. Swobodny stat sćěhuje poručenje Sakskeho kulturneho senata w tej naležnosći. Jemu běštej integratiwny charakter a mjezykulturna tendenca Kamjenskeje Boršće rozsudnej. Požadanje zapodaštej město Kamjenc a Spěchowanske towarstwo Boršć z.t. loni.

Wirus sej dalši wopor žadał

Budyšin/Zhorjelc. W Radebergskej hladarni je dalša wosoba w zwisku z koronapandemiju zemrěła. Cyłkownje je w Budyskim wokrjesu nětko pjeć smjertnych padow. Z třomi nowonatyknjenymi je ličba inficěrowanych w Budyskim wokrjesu wčera na 297 přiběrała. W Zhorjelskim wokrjesu je jedna infekcija wjace hač dźeń do toho, dohromady bě tu wčera 224 inficěrowanych.

Na čěske protesty njedźiwali

Policija (15.04.20)

srjeda, 15. apryla 2020 spisane wot:

Muža znowa lepili

Großröhrsdorf. We wobłuku swojeje patrulje je wobsadka policajskeho awta jutrownu póndźelu w Großröhrsdorfje transporter zadźeržała a jeho šofera kontrolowała. Při tym pak 32lětny wodźer jězdźidła žanu jězbnu dowolnosć předpołožić njemóžeše. Po přepruwowanju blišich wobstejnosćow bě spěšnje jasne, čehodla nic. Policisća běchu jeho hižo před třomi tydźenjemi lepili, jako bě 32lětny pod wliwom alkohola po puću był. Jeho jězbnu dowolnosć tehdy sćazachu. Zastojnicy nětko wospjetny chłostajomny delikt přizjewichu.

Powěsćowu nóc přestorča

srjeda, 15. apryla 2020 spisane wot:

Bórkowy. Gmejna Bórkowy (Błóta) a wo­krjes Sprjewja-Nysa stej rozsudźiłoj, lětušu Błótowsku powěsćowu nóc w Bórkowach na swjatki w lěće 2021 přesunyć. 13. raz měješe so lětsa dalši kapitl dokoławokoło serbskeho krala pokazać. Mjeztym hižo šesty raz je Serbski ludowy ansambl zamołwity za hłowny program. Tak swjeći kruch z chórom a baletom SLA a dalšimi dźiwadźelnikami pod hesłom „Nawrót“ z pjera Jěwy-Marje Čornakec hakle klětu swoju premjeru. Hižo kupjene karty su tež klětu płaćiwe, móža so pak tež zaso wróćić.

Dźeń lěsa wotprajeny

Budyšin. Za přichodnu sobotu, 18. apryla, planowany dźeń Budyskeho měšćanskeho lěsa je znatych přičin dla wotprajeny. Hač namakaja za to narunanski termin, njehodźi so tuchwilu hišće rjec.

Kamjenc/Budyšin (SN/at). Podawkaj stej so minjenu srjedu skoro kryłoj: W Budyšinje pominaše dr. Jana Gärtner, hamtska lěkarka Budyskeho wokrjesa, ludźi, koronawirusa dla nětko hubu a nós ze samošitym tekstilnym zakryćom škitać. W Kamjenskej radnicy je tamniše předewzaće Sachsen Fahnen GmbH prěnje 3 000 tekstilnych maskow přepodało, kotrež­ bě komuna tam skazała. Krótkodobnje je firma swoju produkciju rozšěriła, wobkrući jednaćel Jürgen Ruhland.

Kriza koronawirusa dla bě zamołwitym w Lessingowym měsće kazała, wulce njerěčeć, ale jednać. „Smy so po rozmyslowanjach w radźe staršich a w měšćanskej radźe za to rozsudźili, kóždemu wobydlerjej města Kamjenca wysokohódnotne, znowa wužiwajomne zakryće za hubu a nós přewostajić“, wuswětla Ka­mjen­ski wyši měšćanosta Roland Dantz (njestronjan), „wšitkim měšćanam, tež tym, kotřiž w starownjach a hladarnjach bydla.“ Dantz rěči nastupajo tajki škit strowoty wo „prěnim wuhotowanju“ za wšitkich 17 000 wobydlerjow.

Jutrońčka raz cyle hinak

wutora, 14. apryla 2020 spisane wot:

Wjele dobrych idejow zrodźili a wěru zjawnje wuznawali

Pančicy-Kukow (SN/MWj/JaW). Zo změja jutry 2020 historiski charakter, bě z toho časa wěste, jako bu znate, zo křižerjo tónraz­ jěchać móc njebudu. Mnozy drje wobchowachu sej škričku nadźije, zo so hišće něšto změni, spjelniła pak so wona njeje. Ćim bóle bě wobdźiwajomne, na kak wšelakore wašnje su křižerjo hromadźe z wobydlerjemi přiwšěm jutrowne poselstwo Zrowastanjeneho zjawnje wozjewjeli. Njemóžachu drje je na konju do susodneje wosady njesć, zjawnje zaklinčało jutrowne haleluja přiwšěm na mnohich městnach je.

Tak so na přikład we Wěteńcy woby­dlerjo hižo sobotu wječor po w Serbskim rozhłosu wusyłanych kemšach z Chrósćic na nawsy zhromadźichu a pod kantorstwom Hawštyna Smoły jutrowne kěrluše zaspěwachu. W samsnym času zestupachu so tež wjacore swójby w Róžeńće před swojimi ležownosćemi a zhromadnje kěrluše spěwachu. Mnozy mějachu při tym jutrownu swěčku w ruce a dalši pisachu jutrowne poselstwo z krydu na dróhi.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND