Coologiska šula Choćebuskeho zwěrjenca je dotwarjena. Wčera su ju w přitomnosći wyšeho měšćanosty Holgera Kelcha (CDU) zjawnosći přepodali. Spěchowali běchu šulu z rjadowniskej rumnosću, garderobu a nuznikom ze srědkami programa Interreg. Pod hesłom „słyšeć – nuchać – widźeć – čuć“ móžachu wopytowarjo wšelake pospyty přewjesć. Foto: Michael Helbig

Błótowske stawizny dožiwić móhli

štwórtk, 28. měrca 2019 spisane wot:
W srjedźišću lětušeje fotoweje dźěłarnički Choćebuskeje Šule za delnjoserbsku rěč a kulturu stejachu njedźelu historisce błótowske młyny. W ponowjenym młynje w Lipjom su stawizny takrjec wo sto lět wróćo wjerćeli: Fotografojo dožiwichu historiske wosobiny kónčiny: Žandarma (Harry Lierka), młynka (Manfred Kliche), toho słužownu (Jessica Körber), Radušanskeho młynka (Frank Petzold) a dźowku słužowneje (Jessica­ Körber, wotprawa). Frank Petzold, wobsedźer młyna w Radušu, chcył swój objekt nětko na wěstych dnjach zjawnosći spřistupnić, zo móhli tam wopytowarjo při kofeju a tykancu wo stawiznach błótowskich młynow zhonić. Foto: Peter Becker

Hladajo na wulke mnóstwo wudźěłkow z industrielneho ratarstwa je mnohim ludźom wažne, zo wědźa, zwotkel na přikład jich mjasne produkty a kołbasa pochadźeja. Bjez dźiwa tuž, zo knježeše wčera w Sulšečanskim Čórlichec ratarskim zawodźe wulki nawal, jako tam Maćij Čórlich čerstwe dobroty ze swójskeho swinjorězanja poskićowaše. Foto: SN/Maćij Bulank

Wjace kwětkow, mjenje chemije

štwórtk, 28. měrca 2019 spisane wot:

Štóž so přichodne tydźenje a měsacy po Budyšinje wuchodźuje, tomu móhło napadnyć, zo zelenišća a trawniki snano­ hižo tak wulizane kaž zašłe lěta njebudu. To pak ma swoje dobroty.

Budyšin (CM/SN). Při wozelenju zjawnych městnow chce město Budyšin lětsa po nowych pućach kročić. Hromadźe z wobdźělenskej a zawodowej towaršnosću (BBB), kotraž je za zeleń w měsće zamołwita, wupytachu w měsće nimale 20 městnow, hdźež maja małe łuki na dobro mnohotnosće družin nastać. Zo móhli na přikład pčołki a druhe insekty wjac picy namakać, chcedźa na zjawnych městnach dźiwim zelam a trawam wukćěć dać. To woznamjenja, zo tam hižo tak husto trawu syc njebudu, na přikład na Jordanowej, na Fabrikskej a w tak mjenowanej Frankfurće. Dohromady jedna so wo 42 000 kwadratnych metrow. Na wšitkich potrjechenych městnach wotpowědne informaciske taflički nastaja.

Nowy hotel při jězoru

štwórtk, 28. měrca 2019 spisane wot:

Město Wojerecy chce Šibojski jězor turistisce dale wuwiwać

Wojerecy (AK/SN). Zapadny přibrjóh Šibojskeho­ jězora chcedźa turistisce dale wuwiwać. To podšmórny twarski zamołwity města Wojerecy Dietmar Wolf na zašłym posedźenju měšćanskeje rady. Jeho­ čłonojo naćiskej za přichodne turistiske wuwiće zasadnje přihłosowachu.

Jedyn z hłownych dypkow je, zo ma při Šibojskim jězoru nowy hotel wyšeje kategorije nastać. W nadawku měšćanskich radźićelow ma wyši měšćanosta Stefan Skora (CDU) jednanja k załoženju wobsedźerskeje towaršnosće wjesć. Jako inwestor wustupuje po wšej Němskej aktiwna Hamburgska hotelowa skupina RIMC. Za wuwiće projekta a twarske planowanje ma předewzaće HHiG ze Schleswigsko-Holsteinskeho Hemdingena zamołwite być. „We 28 lětach je so RIMC wo nimale 30 projektow starała. Firma ma 2 400 sobudźěłaćerjow“, Wolf rozłoži.

Wosebite kmanosće trěbne

štwórtk, 28. měrca 2019 spisane wot:
W přihotach na nalětni swjedźeń na Ćišćanskim statoku 4. meje tam rjemjeslniska skupina kulturneho towarstwa wokoło Hansa Groby tuchwilu chódbu, kuchnju a mału stwu ponowja. Wosebite wužadanje na pod pomnikoškitom stejacym statoku je, poprawny historiski charakter rumnosćow hladajo na barbu a wuhotowanje sćěnow zachować. Siegfried Kruscha ze Židźinoho je so zwólniwy wuprajił, w małej stwě mustry na sćěnach ponowić. Wón bě powołanje molerja w 1960tych lětach nawuknył­ a wobsedźi trěbny grat a historiske gumijowe kuluški, zo móhł struktury na sćěnu přenjesć. Foto: Johann Tesche

Krótkopowěsće (28.03.19)

štwórtk, 28. měrca 2019 spisane wot:

Z rozsudom njepřezjedni

Choćebuz. Ćahańca wo wobdźělenju Serbskeje wubranki na europeadźe 2020 pola Słowjencow w Awstriskej njepřestawa. Towarstwo Serbske koparje njeje pře­zjedne z rozsudom Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny, měšane mustwo z Hornjeje a Delnjeje Łužicy na turněr słać. Předsydstwo župy Delnja Łužica wočakuje tuž na sobotnej hłownej zhromadźiznje třěšneho zwjazka stejišćo w naležnosći, wčera w Choćebuzu wobzamknychu.

Nowy dwurěčny zapis mjenow

Podstupim. Wot wčerawšeho předleži nowy dwurěčny zapis mjenow komu­now a wjesnych dźělow braniborskeho serbskeho sydlenskeho ruma. Kaž zdźěli referent braniborskeje knježerstwoweje społ­nomócnjeneje za naležnosće Serbow Měto Nowak, su Serbski institut, braniborske ministerstwo za wědomosć, slědźenje a kulturu a dalši pjeć lět na nim dźěłali. Publikaciju je Kraj Braniborska finan­cował.

Dóstanje Čěska lěpši přistaw?

Policija (28.03.19)

štwórtk, 28. měrca 2019 spisane wot:

Młodostny smjertnje znjezbožił

Drěwcy. Tragiske wobchadne njezbožo sta so zawčerawšim rano na statnej dróze S 108 mjez Łazom a Delnim Wujězdom. Pola Drěwcow chcyše 18lětna wodźerka wosoboweho awta nalěwo na hłownu dróhu wotbočić, njewobkedźbowaše pak předjězbu na statnej dróze přijěduceho 17lětneho motorskeho a zrazy do njeho. Młody muž tak ćežko znjezboži, zo hišće na městnje njezboža wudycha. 18lětna šoferka awta so ćežko zrani.

Běrokratija dźěło młodostnych poćežuje

štwórtk, 28. měrca 2019 spisane wot:

Radwor. Namołwu młodźinskeje přirady a socialneje dźěłaćerki Rěčneho centruma WITAJ na zhromadny kofej do Ra­dworja slědowaše tele dny cyłkownje 14 młodostnych. Zastupjerjo a zastupjerki wosom serbskich młodźinskich cyłkow čuješe so w hosćićelskim Ra­dworskim młodźinskim klubje, hdźež běchu přikusk přihotowali a mjechke křesła do słónca zestajeli, widźomnje derje.

Hač do zažnych wječornych hodźin knježeštej žiwa rozmołwa a wuměna. Tak předstajichu młodostni aktiwity swojich cyłkow a rozprawjachu wo wužadanjach a ćežach při pěstowanju młodźinskeje a serbskeje kultury. Holcy a hólcy rozłožichu, kak z wjele prócu serbske nałožki pěstuja. Často pak maja za to njetrjebawše běrokratiske a financne zadźěwki přewinyć. Tak maja za wuhotowanje swjedźenjow a zarjadowanjow wulke wudawki, kotrež z dochodami jeno zrědka zarunaja. Pod smužku maja potom mało swójskich dochodow a z tym hubjeny financny zakład swoje imobilije wudźeržować, kluby wuhotować a zhromadne aktiwity zwonka wjetšich zarjadowanjow planować.

Do dźěłarnje pohladnyć

štwórtk, 28. měrca 2019 spisane wot:

Pančicy-Kukow. Dźěłarnja za zbrašenych swj. Michała w Pančicach-Kukowje přeprošuje jutře, pjatk, na dźeń wotewrjenych duri. Wot 10 do 14 hodź. móža wopytowarjo wšědny dźeń dźěławych ze­znać, jim při zmištrowanju jich nadawkow přihladować a z personalom so rozmołwjeć. W 10, 11 a 13 hodź. poskićeja wodźenje po dźěłarni. Wo ćělne derjeměće budźe postarane.

Na dobro cyłeje wsy

Sowrjecy (CS/SN). Za nimale 10 000 eurow kupi Kubšiska gmejna nuznikowy kontejner za wohnjowych wobornikow w Sowrjecach (Soritz). Kruće instalowany kontejner pak njebudu jenož kameradojo wužiwać, ale wón budźe na dobro cyłeje wsy, na přikład we wobłuku wjesnych swjedźenjow, rěkaše na zašłym posedźenju Kubšiskeje gmejnskeje rady.

nawěšk

 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme, ze stejacym
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", cyrkwinski hudźbny direktor Friedemann Böhme dźakuje so sopranistce Romy Petrick
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", fararka Jadwiga Malinkowa dźakuje so dirigentej, cyrkwinskemu hudźbneho direktorej Friedemannej Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor) Miry Walerych-Szary (alt), Romy Petrick (sopran, wotlěwa
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme (foto)
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor, wotlěwa) a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod naw
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme (foto)
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor) Miry Walerych-Szary (alt), Romy Petrick (sopran, wotlěwa
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor) Miry Walerych-Szary (alt), Romy Petrick (sopran, wotlěwa
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", serbski superintendent Jan Malink wita připosłucharjow
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Čerstwje pražane kołbasa derje słodźi.
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Zabawa z "Podku" w stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
W swjedźenskim stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Zabawa w swjedźenskim stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Zhromadna wječor na prěnim dnju
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Krajny biskop dr. Carsten Rentzing (naprawo) w rozmołwje z wobdźělnikami sobotu w swjedźenskim stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Skupina "Podka" z Drježdźan je wosadny swjedźeń na farskej zahrodce wobrubiła.
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Dźěłowy kruh po přednošku krajneho biskopa na temu „Lud a domizna w swětle biblije“
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Dźěłowy kruh po přednošku krajneho biskopa na temu „Lud a domizna w swětle biblije“
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Krajny biskop Ewangelsko-lutherskeje krajneje cyrkwje Sakskeje dr. Carsten Rentzing (nalěwo) a serbski superintendent Jan Malink w rozmołwje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Dźěłowy kruh po přednošku krajneho biskopa na temu „Lud a domizna w swětle biblije“
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme ze stejacymi

nowostki LND