W Budyskim Kamjentnym domje wotmě so wutoru rejwanski swjedźeń. Na zarjadowanju spominachu na pedagogowku Christel­ Ulbrich, kotraž bě lěta 1996 w Budyšinje zemrěła. Přeprosyli běchu sej na „wječork k sobu činjenu“ rejwanskeho pedagogu Georgija­ Marinova a skupinu Serbska reja kaž tež židowsku folkloru pěstowacy cyłk Tikwat Shearim. Foto: SN/Maćij Bulank

Chcyła rumnosće za klub měć

pjatk, 22. nowembera 2019 spisane wot:

Kašecy (SN/JaW). Młodźina w Pančicach-Kukowje chcyła rady někotre rumnosće wot tamnišeje gmejny měć, zo móhła sej swój klub w nich zarjadować. Tule próstwu přednjese na njedawnym posedźenju gmejnskeje rady Pančicy-Kukow w Kaščanskim wjacezaměrowym domje jeje radźićel dr. Joachim Kokla. „Młodostni su mje narěčeli, tuž dam próstwu gmejnskej radźe dale“, Pančičan rjekny.

Projekt wěsty, fenki hišće nic

pjatk, 22. nowembera 2019 spisane wot:

Gmejnska rada wo planowanju noweje pěstowarnje wuradźowała

Róžant (JK/SN). Wćipni a połni wočakowanjow běchu nimale dwaceći hosći na wčerawšim posedźenju gmejnskeje rady Ralbicy-Róžant na projektowy naćisk za nowotwar Ralbičanskeje pěstowarnje.

Maja prominentneho podpěraćela

pjatk, 22. nowembera 2019 spisane wot:

Malešecy (CS/SN). Malešanska gmejna chce wjacore ležownosće w Barće za dźesać eurow na kwadratny meter předać. To je tamniša gmejnska rada njedawno wobzamknyła. Tak twori komuna zakład za to, zo móže klětu plan wotkrywanja zdźěłać dać a płoniny jako twarske ležownosće wotkryć.

Na dwórnišću zwučowali

pjatk, 22. nowembera 2019 spisane wot:
Wojerowska powołanska wohnjowa wobora je minjeny kónc tydźenja swoje lětne zwučowanje na dwórnišću přewjedła. Tež kameradojo čestnohamtskich woborow z wokoliny a dalše wuchowanske mocy so po wuću sireny k městnu zwučowanja podachu. Na planje steješe wuchowanje ludźi ze znjezboženeho ćaha. K tomu běchu elektrisku lokomotiwu z wagonomaj na kolije stajili. W lokomotiwje simulowachu woheń a we wagonomaj sedźeše 25 zranjenych ludźi. Foto: Gernot Menzel

Pomnik za padłych sporjedźa

pjatk, 22. nowembera 2019 spisane wot:

Trjebin (AK/SN). Pomnik za w Druhej swětowej wójnje padłych sowjetskich wojakow w Trjebinje chcedźa we wsy wudospołnić a sporjedźeć. K tomu wuzna so njedawno Trjebinska gmejnska rada na swojej zhromadźiznje. Jednohłósnje je gremij přepodaće dweju nadawkow za to­ wobzamknył. Stej to wudospołnjenje napisa pomnika kaž tež jeho sporjedźenje.

Firma Karl a Christin Petitjean z Derbna (Döbern), kotraž zhotowja narowne kamjenje, chce napis wudospołnić. Kóšty wučinjeja něhdźe 380 eurow. Twarska firma Svena Barona z Trjebina pomnik za něhdźe 9 200 eurow sporjedźi a ma předewšěm wotpuknjenja wotstronić.

Krótkopowěsće (22.11.19)

pjatk, 22. nowembera 2019 spisane wot:

Druhi dźěl dopomnjenkow

Budyšin. W Ludowym nakładnistwje Domowina je nětko druhi dźěl memoarow Benedikta Dyrlicha „Doma we wućekach 2“ wušoł. W nim wěnuje so awtor časej po politiskim přewróće 1989 a wobswětla mjez druhim swoje skutkowanje jako parlamentownik a jako šefredaktor Serbskich Nowin. Knižna premjera budźe štwórtk w Smolerjec kniharni.

Přećiwo zhromadnej šuli

Radebeul. Zwjazk sakskich wučerjow je znowa před zhromadnej šulu warnował a tak debatu wo tule šulsku družinu znowa zahajił. Tajka ničo njeposkića, štož móže abo móhła wyša šula zdokonjeć, rjekny předsyda zwjazka Jens Weichelt wčera w Radebeulu. Jeho poselstwo na CDU, SPD a Zelenych, kotrež jednaja wo koaliciju, je, zo nimaja „wolerski nadawk za eksperimenty na šulskim systemje“.

Spěchowanje přizwolene

Policija (22.11.19)

pjatk, 22. nowembera 2019 spisane wot:

Dźiwje swinje pod kolesa přišli

Delni Wuježd. Srjedu wječor bě so wodźer Mazdy pola policije přizjewił prajo, zo bě jemu wjelče stadło do awta zlećało. Tomu pak tak njebě. Wukopało so bě, zo běchu štyri dźiwe swinje – mortwe w přirowje ležace – pod kolesa awta přišli. Wěcna škoda wučinja 4 000 eurow.

Jenož hišće drobne dźěła

štwórtk, 21. nowembera 2019 spisane wot:

Twar noweho němsko-serbskeho šulskeho kompleksa w Slepom derje postupuje.

Slepo (AK/SN). Twar noweho Slepjanskeho němsko-serbskeho šulskeho kompleksa so nachila. To wuchadźa z rozprawy nawody zarjada za planowanje, twarstwo a hórnistwo w zarjadniskim zwjazku Slepo Steffena Seidlicha, kotruž je gmejnskim radźićelam na zašłym posedźenju přednjesł. Tuchwilu zmištruja molerjo a kładźerjo špundowanjow hišće zbytne dźěła. Durje kaž tež zamkowa připrawa su zatwarjene. Tak zwostanu jenož hišće někotre drobne dźěła blidarjow.

Šula a hort stej nutřka hižo wuhotowanej. „Garderoby, rumnosće za ručne dźěło a kuchnje su hotowe“, rozłoži komornica Carmen Petrick. Wuhotowanje za fachowe kabinety hišće tón měsac dóstanu. Tež we wobłuku tepjenje, přewě­trjenje a sanitarne připrawy dźěłaćerjo poslednje dźěła přewjeduja. Kónc nowembra, komornica připowědźi, budźe objekt wotewzaty. Tež wo aktualnym stawje dźěłow na wonkownym arealu noweho kubłanišća radźićeljo zhonichu.

Naročnemu a wužadacemu nadawkej stajichu so gmejnscy radźićeljo na swojim oktoberskim zeńdźenju, jako wobzamknychu projekt k wutworjenju partnerskich poćahow mjez Njebjelčanskej gmejnu a komunu Ouidah w zapadoafriskim kraju Beninje.

Njebjelčicy (aha/SN). Hižo wjacore lěta, po tym zo je Njebjelčanski wjesnjanosta Tomaš Čornak (CDU) na mjezynarodnej turistiskej přehladce ITM w Berlinje ze­znał princa Dah Bokpê – mjeztym je wón kral w Ouidah –, haji a wudźeržuje Njebjelčanska gmejna přećelske zwiski do zapadoafriskeho Benina. Jako wopyta minjeny tydźeń štyričłonska delegacija z něhdźe 11 milionow wobydlerjow ličaceho kraja pod nawodom měšćanostki Célestine Clotaire Adjanohoun Njebjelčicy, zetka so wona z wjacorymi gmejnskimi radźićelemi a wuradźowaše wo wobsahu předwidźaneho projekta, wo jeho předstajenju na planowanym zajězdźe delegacije Njebjelčanow wot 6. do 15. decembra do Benina.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND