Policija (16.11.18)

pjatk, 16. nowembera 2018 spisane wot:

Komu słušeja pjenjezy?

Ottendorf-Okrilla. Wjacore tysac eurow namakachu wobydlerjo w oktobru w Ottendorfje-Okrilli. Hdy a hdźe dokładnje a pod kotrymi wuměnjenjemi, policija njepřeradźi, dokelž móže to jenož wobsedźer sam wědźeć. Wobsadka policajskeho awta je štyricyfrowu sumu zawěsćiła. Dotal so nichtó přizjewił njeje, komuž by wona słušała. Zo móhli dokładnje zwěsćić, zwotkel pjenjezy su, a je wobsedźerjej wróćić, policija jeho prosy, so přizjewić. Wón měł mjenować nadrobnosće, kak je pjenjezy zhubił. Tele informacije přepruwuja. Pokiwy přijimuja pod telefonowym čisłom 03578/ 35 20.

Wuzwola noweho princa

pjatk, 16. nowembera 2018 spisane wot:

Njebjelčicy. Serbskopazličanske karnewalowe towarstwo je minjenu njedźelu do swojeje 49. sezony startowało. Prěni wjeršk budźe jutře, sobotu, w 19.30 hodź, hdyž w Njebjelčanskej „Bjesadźe“ no­weho princa wuzwola. Zbywace zastupne lis­ćiki předawaja při wječornej kasy.

Kretschmer w rozmołwje

Trjebin. Za wobydlerjow Slepjanskeje, Trjebinskeje a Dźěwinskeje gmejny wotměje so póndźelu, 19. septembra, w 19 hodź. wobydlerska rozmołwa w Trjebinskim Domje towarstwow. Na njej wobdźěli so sakski ministerski prezident Michael Kretschmer (CDU). Mjez druhim póńdźe wo prašenje, kak móhli so wotstorkowane inwesticije nachwatać a kotre spěchowanje móža wobydlerjo za swoje předewzaća wužiwać.

Zběraja podpisma

Budyšin. Za ludowy namjet za zhromadnu šulu w Sakskej zběra Budyski zwjazk Zelenych wutoru, 20. nowembra, wot 10 do 12 hodź. na Budyskej Bohatej hasy blisko Bohateje wěže podpisma. Tute su trěbne, zo móhli zapodać do Sakskeho krajneho sejma zakoń, po kotrymž móhli šulerjo dlěje hač jenož hač do 4. lětnika zhromadnje wuknyć.

Rěčne hodźiny

Na twarnišću powjetšeneho hotela „Swětłownja“ w Lejnom pola Wojerec su wčera zběhanku swjećili. Přidatnje k 26 wobstejacym stwam tam nětko 14 dalšich nastanje. Hač do spočatka klětušeje sezony chcetaj inwestoraj Heike Struthoff (naprawo) a Klaus-Dieter Struthoff (nalěwo) projekt zakónčić. Ceremoniju zběhanki nawjedował je ćěsla Jens Wetter. Foto: Susann Metasch

Tójšto temam so wěnowali

štwórtk, 15. nowembera 2018 spisane wot:

Radworscy gmejnscy radźićeljo wěnowachu so w swojim posedźenju zawčerawšim mnohim palacym temam. Mjez druhim zaběrachu so ze sportowym wuwićowym planom a z pućom na Kaponicu, hdźež prócuja so wo dojednanje z wobsedźerjom lěsa.

Nowy plan so ćežko natwarja

štwórtk, 15. nowembera 2018 spisane wot:

Gmejnscy radźićeljo so z klětušim hospodarskim planom zaběrali

Rakecy (JK/SN). Zo móhli klětu runje tak kaž hižo lětsa sčasom po wobkrućenym hospodarskim planje dźěłać, zaběrachu so Rakečanscy gmejnscy radźićeljo wčera prěni raz z klětušim etatom. Prěnje čitanje naćiska z tójšto wažnymi pozicijemi wuwabi kontrowersnu, ale přiwšěm wěcownu diskusiju. Zaměr klětušeho plana je, po zakónčenju konsolidacije docpěć wurunany etat. To njebudźe lochko, wšako su ze stron wokrjesa hižo mjenje klučowych připokazankow signalizowane. Nimo toho skedźbnichu radźićeljo frakcije njestronskich wolerjow na to, zo běchu hižo k zahajenju konsolidacije w lěće 2014 dawki zwyšili, z wotmysłom, je po wuspěšnym zakónčenju konsolidacije zaso znižić. To pak so w naćisku plana njewobkedźbuje. Wysokosć dawkowych dochodow wobwliwuje pak zaso wysokosć inwestiwnych klučowych připokazankow. Na dosć dochodow je Rakečanska gmejna připokazana, wšako steja klětu nimo inwesticijow tež přidatne wudawki za dźěćace přebywanišća we wysokosći 200 000 eurow na planje.

Woheń w bydlenju zwučowali

štwórtk, 15. nowembera 2018 spisane wot:
Krótko do 19 hodź. je wčera w Rakecach a wokolinje sirena wobornikow na hašenje wołała. Něšto mjeńšin pozdźišo přijědźechu woni do Stróže k domej při zwjazkowej dróze B 96, hdźež dyrbjachu woheń w bydlenju hašeć a zranjenych wuchować. Někotre wosoby stejachu při woknach a wołachu wo pomoc. Na zbožo bě wšitko jeno zwučowanje, zo bychu čłonojo woborow Rakečanskeje gmejny na tajki pad derje přihotowani byli. Foto: Toni Lehder

Rjemjesło bóle připóznawać

štwórtk, 15. nowembera 2018 spisane wot:

Slepo (AK/SN). Z jeje wosom wjeskami wuznamjenja Slepjansku wosadu žiwa zhromadnosć generacijow a zrosćene socialne struktury. Tole dyrbjało so do přichoda zachować. Za to su towarstwa, kulturne skupiny a młodźinske kluby jara wažne. To bě facit wjesneje rozmołwy zawčerawšim w Slepjanskej cyrkwi. Na přeprošenje wosady bě něhdźe 40 zajimcow přišło. Tom Lehnert ze Slepjanskeho kubłanskeho centruma je zarjadowanje moderěrował.

Krótkopowěsće (15.11.18)

štwórtk, 15. nowembera 2018 spisane wot:

Bjarnat Rjentš zemrěł

Choćebuz. Wjelelětny župan župy Del­nja­ Łužica a sobuzałožer Delnjoserb­ske­ho dźěćaceho chóra Bjarnat Rjentš je po krótkej ćežkej chorosći wčera w starobje 81 lět w Choćebuzu zemrěł. Za swój žiwjenski skutk bu njedawno hakle z Mytom Domowiny 2018 wuznamjenjeny. Mjez druhim nawjedowaše Rjentš rjad rejwanskich skupin w Delnjej Łužicy. Hač do wysokeje staroby sposrědkowaše delnjoserbšćinu w rěčnych kružkach.

Komisija w rozsudnej fazy

Berlin. Wurjadna komisija zwjazko­weho knježerstwa ke skónčenju zmilinjenja brunicy je dźensa w Berlinje z wuradźowanjemi pokročowała. Při tym ma hač do jutřišeho wo „centralne prašenja“ hić, kaž z kruhow wobdźělnikow rěkaše. Plan ke skónčenju wudobywanja brunicy móhł w běhu přichodneju tydźenjow předležeć. Wobdźělnicy rěča wo wobćežnych jednanjach a wo „rozsudnej fazy“.

Wo hudźbnym žiwjenju NDR

Policija (15.11.18)

štwórtk, 15. nowembera 2018 spisane wot:

Runje hakle w jastwje byłoj

Budyšin. Policisća su zawčerawšim pokradnjeny Seat zadźerželi a dweju podhladneju zajeli. Awtomatiski čisła spóznawacy system alarmowaše zastojnikow, jako awto z Berlinskim čisłom na awtodróze A 4 do směra na Budyšin jědźeše. Policisća za nim jědźechu a zadźeržachu je w Budyšinje na Nowosólskej. Kaž so wukopa, bu awto hladanskeje słužby lětsa 4. julija w Berlinje pokradnjene. W awće běštaj mužej w starobje 26 a 28 lět. Wobaj buštaj hakle w lěću z jastwa pušćenaj. W awće namakachu zastojnicy wšelki grat, kiž so za zadobywanja najwšelakorišeho razu wužiwa. Kriminalna policija pad dale přepytuje.

Jednora wěc

srjeda, 14. nowembera 2018 spisane wot:
Skónčnje su tež gmejnscy radźićeljo w Njeswačidle dowidźeli, zo njeje trjeba, kóžde pomjenowanje dwurěčnje wužiwać. W Dobrošicach su so wjesnjenjo wědomje rozsudźili, pomjenować pućej Janska a Lipa. Serbsce a tež němsce wužiwajomne pomjenowanje z historiskim pozadkom a zwučenosću njeje ničo dospoł- nje nowe, ale skerje wužadanje, wo tym rozmyslować, što to abo tamne zjednori. Zdobom bě namjet wjesnjanow wuža­danje za Njeswačanskich gmejnskich radźićelow, sej mysle činić wo dwurěčnosći w swojej gmejnje. Pomjenowanja kaž nětko­ w Dobrošicach mnoho zjednorjeja a na kóncu su samo tuńše. Njeje trjeba, zo ma wšitko swój adekwatny němski přełožk měć. Wažne je, zo su ći spokojom, kotřiž­ su z adresu pod nowym mjenom docpějomni a tam derje bydlić móža. W Dobrošicach tomu tak je. A tež wob­myslenja, zo maja druzy z tym problemy, su často njetrjebawše. Jan Kral

nawěšk

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019

nowostki LND