Hižo nětko so wjesela

wutora, 19. měrca 2019 spisane wot:

To je dobra powěsć wšitkim, kotřiž so hdys a hdys po Lipju w Pančicach-Ku­kowje wuchodźuja, zo chce tamniša dźěłarnja swj. Michała z pomocu mjezu přesahowaceho­ projekta tam zaso móst přez Młynsku hrjebju k pomnikej Jakuba Barta-Ćišinskeho natwarić. Něhdy mějachu tam samo wjacore mosty, naposledk jenož hišće jedyn. Ale tež tón bě po lětach dodźeržany, tak zo dyrbjachu jón wot­stronić. Mjez tymi, kotřiž so nětko na nowy móst wjesela, su tohorunja čłonojo Domowinskeje­ skupiny Pančicy-Kukow. Woni­ mjenujcy dwójce wob lěto – krótko do jutrow a krótko do klóšterskeho swjedźenja – kołowokoło pomnika Ćišinskeho rjedźa. Minjene lěta dyrbjachu sej stajnje prowizoriski mosćik stajić, zo móhli zhrabane lisćo při pomniku na tamny bok hrjebje dowjezć, hdźež wšitko na připo­wěšak składźechu. To póńdźe po nowym mosće zawěsće jednorišo.

Marian Wjeńka

Z jednym mostom twarja hnydom dwaj

wutora, 19. měrca 2019 spisane wot:

Pančicy-Kukow (RL/SN). Tři dny dźěłachu zbrašeni dźěłarnje swjateho Michała w Pančicach-Kukowje a Wustawa powołanskeho aktiwizowanja w Świerzawje blisko Jelenjeje Góry zhromadnje na drjewjanym mosće. Tón chcedźa w Lipju nad Młynskej hrjebju připrawić a tak přistup k pomnikej Jakuba Barta-Ćišinskeho zaso wolóžić. Hižo wjacore lěta tam žadyn móst njeje. Wjace hač dźesać zbra­šenych z Pólskeje a Němskeje je minjeny tydźeń pod nawodom Steffena Wjac­ławka drjewo šmirglowało a barbiło. Tak zmištrowachu woni praktikum we wobłuku projekta „Educatio, Repetitio, Labora“­ (wukubłanje, nazhonjenje, dźěło), kotryž Europska unija spěchuje. Wotpowědny kooperaciski program Interreg mjez Pólskej a Sakskej, při kotrymž dźe wo kubłanje zbrašenych w euroregionje Nysa, traje hišće hač do klětušeho.

Krótkopowěsće (19.03.19)

wutora, 19. měrca 2019 spisane wot:

Šěrja europsku mysl

Drježdźany. Sakska zjednori spěchowanje iniciatiwow a projektow, kotrež słuža mjezy přesahowacemu a inter­regionalnemu zhromadnemu dźěłu kaž tež šěrjenju europskeje mysle. Zdobom spěchowanje polěpša. Kaž sakska statna kenclija w Drježdźanach informuje, su wotpowědne nowe spěchowanske směrnicy „mjezynarodne zhromadne dźěło“ hižo 1. měrca płaćiwosće nabyli.

Dwurěčne kemše swjećili

Grodk. Prěnje kemše w serbskej rěči po nimale 150 lětach su w Grodku swjećili. 90 kemšerjow wobdźěli so njedźelu na dwurěčnej Božej słužbje w by­wšej Serbskej cyrkwi, kaž Bramborske serbske radijo rozprawja. Farar na wuměnku Helmut­ Hupac je prědował, chór Łužyca spěwał. Skupina Serbska namša dźakowaše so Grodkowskej wosadnej radźe z taflu ze serbskim Wótčenašom.

Rěčne pruwowanja krućiše

Policija (19.03.19)

wutora, 19. měrca 2019 spisane wot:

Třěšny kófer so wočinił

Wóspork. Njeplanowany mjezystop na swojej domojězbje do směra na Drježdźany dyrbješe 61lětny wodźer wosoboweho awta typa Subaru minjenu sobotu rano na awtodróze A 4 pola Wósporka zapołožić. Najskerje njebě wón wěko swojeho třěšneho kófra prawje začinił, přetož wokoło sedmich so wone wosrjedź jězby wočini a wšón wobsah kófra spada na awtodróhu. Na zbožo so při tym žane wobchadne njezbožo njesta. Awtodró­howa policija jězdnju na to zawrě, tak zo móžachu­ rozbrojene wěcy zezběrać. Za poł hodźiny běchu stróžele přetrate, a muž móžeše dale jěć.

Prezentuja swójske drohoćinki

póndźela, 18. měrca 2019 spisane wot:

Serbski kulturny centrum w Slepom pokazuje lětsa cyle wosebitu jutrownu wustajeńcu. Tam je prěni raz widźeć jeho swójska zběrka debjenych jutrownych jejkow.

Slepo (JoS/SN). Wot lěta 1998 je Slepjanski Serbski kulturny centrum (SKC) zběrku jutrownych jejkow natwarił, kotraž­ wopřijima 1 165 eksemplarow w znatych debjenskich technikach. Zběrka zestaja so z dweju dźělow. Na wikach serbskich jutrownych jejkow w Slepom wot lěta 1998 žadyn popłatk wot debjerjow njezběraja. Město toho kóždy wobdźělnik jedne debjene jejko přewostaja. Zakład tamneho dźěla je wuslědk wubědźowanja, kotrež přewjedźechu wot 1998 hač do 2013. W tym času je 33 žonow a šěsć muži dohromady něhdźe 500 debjenych jejkow zapodało, kotrež zwostachu we wobsydstwje SKC. Z tymle wobstatkom sobudźěłaćerjo SKC měnjachu, zo móhli nětko swójsku wosebitu wustajeńcu zestajeć a so tónraz hóstnych wustajerjow wzdać, znajmjeńša štož jejka nastupa.

Łaz (AK/SN). Dokelž je puć kołowokoło Třižonjanskeho jězora korjenjow štomow dla chětro rozpukany, chce gmejna Łaz nětko najwjetše škody wotstronić dać. Na swojim zašłym posedźenju gmejnscy radźićeljo tuž rozsudźichu, nadawk we wobjimje 35 000 eurow hłubokotwarskej firmje ze Zhorjelskeho wo­krjesa přepodać.

Kołopuć wužiwaja běharjo runje tak kaž kolesowarjo a skaterojo, kotřiž přichadźeja samo z Čěskeje, dokelž wědźa sej runy asfaltowy puć wažić. Zo njebychu tychle dowolnikow zhubili, dyrbja wobškodźene městna wuporjedźeć. To pak je jenož prowizoriska naprawu za lětušu sezonu. W dorěčenju z Łužiskej a srjedźoněmskej­ towaršnosću hórnistwoweho zarjadnistwa (LMBV) chce Łazowska gmejna puć klětu wobšěrnje saněrować.­ Hižo w februaru běchu radźićeljo wobzamknyli so wo wotpowědne spěchowanske srědki starać.

Krótkopowěsće (18.03.19)

póndźela, 18. měrca 2019 spisane wot:

Wulki zajim za olympiadu

Budyšin. 94 šulerjow je so za lětušu centralnu olympiadu serbšćiny přizjewiło, 24 wjace hač loni. W Delnjej Łužicy su ličbu zajimcow porno lońšemu na 38 podwojili. Wjetšina hornjoserbskich šulerjow – w cyłku 37 – su maćernorěčni, kaž Serbske šulske towarstwo jako zarjadowar olympiady zdźěla. SŠT so nad přiběra­cym zajimom šulerjow za centralne wurisanje wot 8. do 10. apryla jara wjeseli.

Maywald nowy nawoda

Ralbicy. Michał Maywald ze Šunowa je nowy nawoda dobrowólnych wohnjowych woborow gmejny Ralbicy-Róžant. 27lětneho, kotryž dźěła jako wobornik w Hamorskej milinarni, su gmejnscy wobor­nicy sobotu na wólbnej zhromadźiznje w Ralbicach jako jeničkeho kandidata jednohłósnje wuzwolili. Jeho zastu­puje Achim Měrćink z Ralbic, kiž bě wot lěta 2007 šef delanskich wohnjowych woborow.

Šiman mjez potrjechenymi

Policija (18.03.19)

póndźela, 18. měrca 2019 spisane wot:

Třo zranjeni po njezbožu

Njebjelčicy. Najskerje bě sylny wichor wina na wobchadnym njezbožu minjeny pjatk něhdźe w 22.30 hodź. na statnej dróze S 94 mjez Miłočanskej a Njebjelčanskej wotbóčku. 41lětny wodźer Passata zajědźe tam na prawy bok jězdnje a suny so po skłoninje do štoma. Wón kaž tež dźěsći w starobje třoch a sydom lět stej so snadnje zraniłoj.

Mjeztym 17 lět wobsteji Reinertec ranch w Trjebinje. W dožiwjenskej a dowolowej oazy móža wopytowarjo jěchać, z kwadom jězdźić, wjele dalšeho dožiwić a so we westernskim hosćencu posylnić. Wo cyłkownym poskitku móža so tam zajimcy 31. měrca wobhonić, hdyž změja dźeń wotewrjenych duri. Zawěsće budźe potom tež Willi pódla, kiž swój wólny čas rady z ponyjemi a konjemi přežiwja. Posledni dźeń nalětnika změja tam dźěćace čaporowe wiki. Foto: Silke Richter

Što sej Kamjenska młodźina přeje?

pjatk, 15. měrca 2019 spisane wot:

Kak atraktiwne je město Kamjenc młodostnym, što woni w měsće maja a što jim pobrachuje? To chcyše syć za dźěćace a młodźinske dźěło wědźeć. Wuslědki zdźěla překwapjeja.

Kamjenc (UM/SN). Dohromady 729 dźěći a młodostnych w starobje dźesać do 20 lět wobdźěli so na wulkim naprašowanju syće za dźěćace a młodźinske dźěło na Kamjenskich šulach sekundarneho schodźenka. „Z tym drje je naše naprašowanje najwjetše swojeho razu w Sakskej“, wjeseli so Torsten Kluge z mjenowaneje syće a jedyn z hłownych akterow naprašowanja. Naspomnić so w tym zwisku­ ma, zo něhdźe 40 procentow woprašanych w Kamjencu njebydli, ale we wokolnych městach a gmejnach, mnozy z nich w serbskim sydlenskim rumje. Jich su do naprašowanja zapřijeli, dokelž w Lessingowym měsće do šule chodźa.

nawěšk

 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme, ze stejacym
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", cyrkwinski hudźbny direktor Friedemann Böhme dźakuje so sopranistce Romy Petrick
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", fararka Jadwiga Malinkowa dźakuje so dirigentej, cyrkwinskemu hudźbneho direktorej Friedemannej Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor) Miry Walerych-Szary (alt), Romy Petrick (sopran, wotlěwa
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme (foto)
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor, wotlěwa) a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod naw
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme (foto)
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor) Miry Walerych-Szary (alt), Romy Petrick (sopran, wotlěwa
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor) Miry Walerych-Szary (alt), Romy Petrick (sopran, wotlěwa
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", serbski superintendent Jan Malink wita připosłucharjow
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Čerstwje pražane kołbasa derje słodźi.
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Zabawa z "Podku" w stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
W swjedźenskim stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Zabawa w swjedźenskim stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Zhromadna wječor na prěnim dnju
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Krajny biskop dr. Carsten Rentzing (naprawo) w rozmołwje z wobdźělnikami sobotu w swjedźenskim stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Skupina "Podka" z Drježdźan je wosadny swjedźeń na farskej zahrodce wobrubiła.
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Dźěłowy kruh po přednošku krajneho biskopa na temu „Lud a domizna w swětle biblije“
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Dźěłowy kruh po přednošku krajneho biskopa na temu „Lud a domizna w swětle biblije“
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Krajny biskop Ewangelsko-lutherskeje krajneje cyrkwje Sakskeje dr. Carsten Rentzing (nalěwo) a serbski superintendent Jan Malink w rozmołwje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Dźěłowy kruh po přednošku krajneho biskopa na temu „Lud a domizna w swětle biblije“
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme ze stejacymi

nowostki LND