×

Powěsć

Failed loading XML...

Pokazujakluče nadźije

wutora, 21. awgusta 2018 spisane wot:
Budyšin (SN/MiR). Dwaceći fotow wopřijima wustajeńca, zaběraca so z temu ćěkanje a strach. Widźeć su portrety a pjasće ćěkancow, w kotrychž chowaja kluč. Pokazka to na dom abo bydlenje, kotrež dyrbjachu woni wójny abo wohroženja dla wopušćić. Hornjołužiski zwjazk Carity přeproša na přehladku organizacije Caritas International „Kluče nadźije“ (Keys of Hope) do zetkawanskeho centruma w Budyskej Strowotnej studni. „Nažel móžemy ju jenož někotre dny pokazać“, rozłožuje Felizitas Birkhofenowa, zamołwita tam za zjawnostne dźěło, „dokelž je pućowanska wustajeńca jara požadana.“ Hižo sobotu, 25. awgusta, budu fota wo čłowjekach kotrež maja wjele rjec, dale pućować. „Za kóždym klučom tči dóńt čłowjeka“, wona rjekny, „a za kóždym čłowjekom stawizny.“ Fotografowani wo swojich dožiwjenjach a myslach powědaja. Nawróća so młodostni a dorosćeni do swojeje domizny? Namakaja woni swoje doma? Je kluč nadźija na nawrót? Putace su začuća młodeho muža Bacela ze syriskeho Homsa. Wón powěda wo swojej maćeri, při kotrejž měješe „najćopliše městno na cyłym swěće“. Płuwajo bě so do Europy dóstał.

Krótkopowěsće (21.08.18)

wutora, 21. awgusta 2018 spisane wot:

Jednanja wuspěšnje zakónčene

Choćebuz. Jednanja wo přesydlenskim zrěčenju za Miłoraz su minjeny tydźeń wuspěšnje zakónčili, kaž předewzaće LEAG wčera informowaše. Gmejnje Trjebin a Slepo stej w dalšim jednanskim kole­ z koncernom poslednje wotewrjene dypki konstruktiwnje rozrisali. Wobdźěleni maja wuslědk za měznik nastupajo přihoty na přesydlenje.

Třělc njeskutki přiznał

Biskopicy. Serija wutřělow na awta w Biskopičanskej kónčinje je wujasnjena. Njedźelu zajaty 42lětny je njeskutki „wobšěrnje přiznał“, statne rěčnistwo a policija zdźělatej. W bydlenju muža běchu płunowej pistoli a płunowu třělbu z dalokowidom a municiju našli. Wu­mjetuja zajatemu, zo je wjace hač 20 króć na nimo jěduce awta třělał. Prawdźe­podobnje psychisce choreho su do psychiatrije zapokazali.

Wustajeńca wo zběžku

Policija (21.08.18)

wutora, 21. awgusta 2018 spisane wot:

Pokradnjene koleso spóznał

Běła Woda. W nocy na minjenu njedźelu běchu njeznaći w Běłej Wodźe mountainbike typa Bulls pokradnyli. Njedźelu dopołdnja jědźeše přiwuzny škodowaneho do pólskeje Łęknicy, zo by tam tankował. Krótko za hraničnym mostom wuhlada wón štyrjoch młodostnych z kolesom. Hnydom wón čorno-běło-zelene jězdźi­dło spózna a hólcow narěča. Ći nablaku ćeknychu a koleso ležo wostajichu. Po dorěčenju z pólskej policiju je swědk sobu domoj wza a wobsedźerjej přepoda. Policija pad dale přepytuje.

Na knižnu premjeru

wutora, 21. awgusta 2018 spisane wot:
Budyšin. „Doma we wućekach 1 – Ze za­piskow, listow a pojednanjow“ rěka nowa kniha Benedikta Dyrlicha, kotraž změje zajutřišim, štwórtk, w 19.30 hodź. premjeru w Budyskej Smolerjec kniharni. W prěnjej knize swojeje awtobiografije wěnuje so awtor lětam 1964 do 1989. Z wurězkami z časowych dokumentow rysuje Benedikt Dyrlich swój kamjenjaty žiwjenski puć za čas NDR. Na premjerny wječor su wšitcy zajimcy wutrobnje witani.

Składnostnje 50. róčnicy poswjećenja Zdźěrjanskeje cyrkwje swjećeše tam wčera nimale 500 ludźi Božu mšu ze sta­robiskopom Joachimom Reineltom. Po tym zo su jeho w Brěmjenju wita­li, přewodźeše jeho w kuči šěsć křiže­rjow, štož hódnoćeše Reinelt ze sło­wami „zo ma tajku česć jenož jendźel­ska kralowna“.

Zdźěr (aha/SN). Kemše z koncelebrantom, Radworskim wosadnym fararjom Benom Jakubašom, w połnje wobsadźenej cyrkwi – 250 wěriwych wonka městno zabra – su Wulko­dubrawscy muzi­kanća z někotrymi dujerjemi z wosady a chór Meja pod wuměłstwowym nawodom Pětra Cyža dostojnje wobrubili.

Najebać horcotu je wčera tójšto ludźi zelowy a zežiwjenski centrum klóštra Marijineje hwězdy w Pančicach-Kukowje wopytało. Na ekumeniskim nyšporu dachu sej woni zelowy kwěćelk žohnować a wobhladachu sej na to poskitki přirodnych wudźěłkow. Pola Raphaele Wićazoweje móžachu woni mjez druhim wšelake poliwki woptać. Foto: Feliks Haza

Na Friedricha Forella dopominali

póndźela, 20. awgusta 2018 spisane wot:

Kulow (AK/SN). Z wosebitym swjedźenjom je Kulowska ewangelska wosada wčera na fararja a wučerja Friedricha Forella (1888–1968) dopominała. „Chcemy diakoniske skutkowanje Friedricha Forella wuzběhnyć a zdobom zwisk mjez cyrkwju a diakoniju wuwědomić“, podšmórny předsydka Kulowskeho Forelloweho towarstwa Jana-Eva Scholz. Jako hóstneho prědarja witachu na swjedźenskej Božej słužbje rektora Drježdźanskeho diakoniskeho domu dr. Thila Daniela. Jeho dom přewostaji zdobom wustajeńcu wo zakładach diakonije a paramentiki. Tale akademiska disciplina praktiskeje teologije zaběra so z wuhotowanjom cyrkwinskich rumnosćow.

Pódla stareho mosta nad Sprjewju nastawa nowy

póndźela, 20. awgusta 2018 spisane wot:

Drětwja (JoS/SN). Hdźež so Sprjewja krótko před Grodkom mjez wulkimi łukami wije, nastawa w Drětwi w gmejnje Sprjewiny Doł pódla tak mjenowaneho Kruwjaceho mosta nowy móst. Někotryžkuli kolesowar na Sprjewinym kolesowanskim puću tule pozastawa, zo by sej twarnišćo bliže wobhladał. Rozsudna lěpšina porno staremu mostej je, zo nowy hižo žane stołpy njezměje. Tak móže rěka tež w padźe wulkeje wody bjez zadźěwkow dale ćec. Wokomiknje wšak je w Sprjewi poměrnje mało wody. Wobydlerjo pak so hišće derje dopominaja, zo bě to na přikład w lětomaj 2010 a 2013 cyle hinak.

Serbska studnja nastawa

póndźela, 20. awgusta 2018 spisane wot:
Něhdy měješe wjele statokow w Hornjej Łužicy studnju před domom. Tež před tykowanym twarjenjom, kotrež běchu před lětami z Dubrjenka na areal Čornochołmčanskeho Krabatoweho młyna přenjesli, tajku studnju mějachu. Nětko ju tam znowa natwarja. Maik Straßner a Roland Mürke (wotlěwa) staj za to wěko zhotowiłoj. Na nje připrawja drjewjanu klumpu. Wosebitosć budźe, zo maja ze studnje serbske ludowe pěsnje z paska słyšeć być. Nimo toho chcedźa postawu žony w dźěłanskej drasće na kromu studnje sadźić. Nětko rozmysluja wo tym, hač měła skulptura měć mjezwočo Gertrud Wincarjoweje, kotrejež njesprócniwe dźěło za Krabatowy młyn móhli na tajke wosebite wašnje wuzběhnyć. Foto: Tobias Čižik

Krótkopowěsće (20.08.18)

póndźela, 20. awgusta 2018 spisane wot:

Kupać so w jězorje zaso móžno

Łaz. Strowotniski zarjad Budyskeho wokrjesa je warnowanje kupanja w Slěbornym jězorje zaso zběhnył. Přiwšěm měli ludźo pokiwy w informaciskim kašćiku před přistupom k jězorej wobkedźbować. Tam přichodnje wo móžnych strachach informuja, zdźěli krajne zarjadnistwo rěčnych zawěrow, Drježdźanski wudźerski zwjazk Elbflorenz a Budyski krajnoradny zarjad.

Kongres slawistow zahajeny

Běłohród. Na dźensa zahajenym XVI. mjezynarodnym kongresu slawistow w serbiskim Běłohrodźe wobdźěleni su tež­ zastupjerjo Budyskeho Serbskeho instituta. Dr. Jana Šołćina, dr. Anja Pohončowa a dr. Thomas Menzel chcedźa na wše­lakich zarjadowanjach wo serbskich temach přednošować.

Narodny muzej ponowjeny

nawěšk

nowostki LND