Zběraja pjenjezy za park skaterow

štwórtk, 27. februara 2020 spisane wot:
W Choćebuskim Puškinowym parku ma přichodnje skatowanišćo nastać. Towarstwo Cottbus Wheels je na planowanju wobdźěleny a je mjeztym pjenježnu zběrku „crowdfunding“ zahajiło. W zymskim počasu zwučuja čłonojo w swojej hali w Dešanku (hlej wobraz). Před 14 lětami běchu zjednoćenstwo Choćebuskich skaterow a bmx-kolesowarjow załožili. Z toho nasta pozdźišo cyłk Cottbus Wheels. Su to ­aktiwni sportowcy z wobłukow skating, BMX, trial a skateboard, kotřiž so wo lěpše móžnosće zwučowanja prócuja. Z pjenjezami chcedźa pak tež swoju halu ponowić, zo bychu hišće wjace młodostnych přiwabili. Foto: Michael Helbig

Wot spočatka lěta dźěła w kofejowni na Budyskej Bohatej hasy smažernja kofeja. Je drje to tu w měsće prěnja tajka po Druhej swětowej wójnje. Z wjacorych družin tam tydźensce wosebitu měšeńcu kofeja zhotowjeja. Wot apryla móža sej zajimcy tajku měšeńcu tež za swójsku potrjebu kupić. Dalša wosebitostka je, zo w kofejowni tohorunja sami lód dźěłaja, kotryž sobudźěła­ćerka Klaudia Masalek hosćom rady porjedźa. Foto: SN/Hanka Šěnec

Ratarski muzej nětko rozšěrjeny

štwórtk, 27. februara 2020 spisane wot:

Łomsk (aha/SN). Z Njeswačidła do směra na Dobrošicy jěducy maš nětko we Łomsku přidatnu přičinu, w tejle małej wsy pozastać. Tam dźě je na štyristronskim Panachec statoku ratarski muzej, kajkiž z telko eksponatami lědma dźe nańdźeš. Mjeztym 94lětny Měrćin Panach je před dwanaće lětami ze swojim synom Manfredom na něhdźe 120 kwadratnych metrow wulkej płoninje zarjadował impozantnu wustajeńcu z něhdźe 400 eksponatami. Wšitke wuhotowaštaj z tafličkami, na kotrychž maš nimo němskeho tež serbske pomjenowanje. K tomu přinošowali su šulerjo Radworskeje šule we wobłuku wosebiteho projekta.

W zawodźe kisalina wuběžała

štwórtk, 27. februara 2020 spisane wot:
W Njedźichowskim (Bernsdorf) zawodźe je wčera rano nimale tysac litrow słoneje kisaliny wuběžało. Kaž při přepytowanjach zwěsćichu, bě so sud z mjenowanym chemiskim srědkom wobškodźił, na čož so jeho wobsah po produkciskej hali rozpřestrě. Tak mjenowany ABC-ćah wohnjoweje wobory wuběžanu kisalinu wotstroni, fachowa firma halu wurjedźi. Dwaj sobudźěłaćerjej zawoda daštaj so lěkarsce přepytować. Za wobydlerjow njewobsteješe žadyn strach. Foto: Christian Essler

Krótkopowěsće (27.02.20)

štwórtk, 27. februara 2020 spisane wot:

Přeprošatej do parlamenta

Flensburg/Budyšin. Federalistiska uni­ja europskich narodnych mjeńšin (FUEN) a třěšny zwjazk serbskich towarstwow Domowina přeprošatej na zjawne słyšenje wo iniciatiwje Minority SafePack (MSPI). Wone budźe 23. měrca w Europskim parlamenće w Brüsselu. Zajimcy měli so hač do kónca februara pola FUEN pod přizjewić, kaž w aktualnej zdźělence Domowiny rěka.

Wotewru mólbowu galeriju

Drježdźany. Po sydom lět trajacym wobnowjenju chcedźa sobotu Drjež­dźansku galeriju mólbow Stari mištrojo a zběrku skulpturow do 1800 znowa wotewrěć. Mjez druhim budu twórby kaž „Sixtinska madona“ Raffaela zjawnosći znowa přistupne. Z něhdźe 50 milionami eurow je Sakska saněrowanje Semperoweho twarjenja a restawraciju něhdźe 200 mólbow podpěrała.

Wo fondsu a filmach wuradźowali

Policija (27.02.20)

štwórtk, 27. februara 2020 spisane wot:

Konsekwency za započatkarja

Budyšin. Na wjeršku póstniskeho časa je policija wot štwórtka zašłeho tydźenja hač do minjeneje wutory w zesylnjenej měrje šoferow wosobowych awtow na jich kmanosć jězdźenja kontrolowała. W Budyskim a Zhorjelskim wokrjesu lepichu dohromady 24 wodźerjow. Wosmjo z nich běchu drogi brali, šěsnaćo stejachu pod wliwom alkohola. Mjez nimi bě 20lětny, kotrehož su njedźelu wječor w Korzymju zadźerželi. Jako započatkar dyrbjał wón dospołnje strózby być, alkomat pak pokaza 0,46 promilow. Za to dóstanje młody muž dypk w centralnym registrje w Flensburgu a změje 250 eurow pokuty płaćić. Nimo toho podlěši so jeho probowy čas na štyri lěta. A skónčnje dyrbi so wón na tak mjenowanym natwarnym seminarje wobdźělić, kotryž je po informacijach policije z tójšto wudawkami zwjazany.

Předstaja šulski projekt

štwórtk, 27. februara 2020 spisane wot:

Njebjelčicy. Iniciatiwa „Kleinsteinschule“ w Njebjelčanskej gmejnje chce dwurěčnu zakładnu a pozdźišo wyšu šulu wutworić. Na zakładźe reformoweje pedagogiki a pod třěchu dwurěčnosće wopřijima projekt tři nošne stołpy, mjenujcy demokratiju, ekologiju/wnučkokmanosć a cyłotnosć. Jutře, 28. februara, so iniciatiwa „Kleinsteinschule“ w 19.30 hodź. w Njebjelčanskim gmejnskim centrumje předstaji. Wšitcy zajimcy su jutře wječor wutrobnje witani.

Bywši wojak rozprawja

Nowoslicy. Wo swojim zasadźenju jako wojak Zwjazkoweje wobory w Afghanistanje powěda Lothar Girschele jutře, pjatk, w 19.30 hodź. w Nowosličanskim kulturnym domje. Ze zajimawymi wobrazami rozprawja wón wo dźěle němskich jednotkow w dalokej cuzbje. Podać pak chce runje tak dohlad do wšědneho žiwjenja tamnišich wobydlerjow. Na zarjadowanje wjesna rada Nowoslic wšitkich zajimcow wutrobnje přeproša.

Wotewru wustajeńcu

Sobudźěłaćerjo Wojerowskeho komunalneho twarskeho zawoda su minjene tydźenje tójšto ławkow ponowili, kotrež běchu do toho­ na mnohich městnach wottwarili. Nětko je poněčim zaso nastajeja. Tele dny běštaj Gerd Brose a Michael Noack ­(wot­lěwa) mjez druhim na Čornochołmčanskej nawsy při dźěle. Foto: Bernd Wiemer

Wobydlerjo sej rozsud wunuzowali

srjeda, 26. februara 2020 spisane wot:

Štož je poprawom normalne, zo gmejnska rada w zmysle swojich wobydlerjow rozsudźa, su sej ludźo w Malešanskej gmejnje wčera wočiwidnje a wuspěšnje wunuzowali.

Malešecy (CS/SN). Wjace hač 40 woby­dlerjow Plusnikec a Budyšinka je so wčera na posedźenju gmejnskeje rady Maleše w tamnišim wjesnym towarstwowym domje wobdźěliło. Z plakatami woni na to skedźbnichu, zo maja we wěrnym zmysle słowa nós połny. Woni ćerpja pod rigoroznym zadźerženjom firmy Pro Stein, kotraž z rozbuchnjenjemi w Plusnikečanskej skale jich domy kóncuje. Nimo toho dyrbja ludźo proch znjesć a runje tak sylny wobchad ćežkich nakładnych awtow na dróze wot Plusnikec do Budyšinka. Tohodla sej žadaja, zo smědźa tam jenož hišće hač do 7,5 tonow ćežke jězdźidła po puću być.

Štom dudławy był

srjeda, 26. februara 2020 spisane wot:
Něhdźe 140 lět stara a 22 metrow wysoka lipa mjez Smjerdźečanskim kubłanskim srjedźišćom LIPA a kulturnym domom hižo njesteji. Gmejnski dźěłaćer Pětr Kokla bě njedawno zwěsćił, zo je zdónk lipy hižo chětro dudławy. Tak dósta Serbskopazličanska Wätzigec firma nadawk, štom, kotryž ma na delnim kóncu zdónka přeměr połdra metra, podrězać. Samo fachowcy běchu zadźiwani, zo bě lipa wot zdónka hač k wjerškej dudława. Wona wobsteješe takrjec jeničce hišće z dźesać centimetrow kruteho drjewa. Zo njeje při minjenych sylnych wichorach k žanej škodźe dóšło, maja­ wšitcy za dźiw. Jeničce něhdźe štyri metry zdónka su jako biotop stejo wostajili­. Foto: Alfons Handrik

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND