W zwisku z wutwarom křižowanišća před Radworskim kěrchowom su tam nětko z druhim twarskim wotrězkom započeli. W prózdninskim času chcedźa hłownu dróhu hač k nawsy wutwarić a ju z asfaltowej worštu pokryć. Puć je w tym času dospołnje zawrjeny. Wulkomyslna wobjězdka wjedźe wot Rakec přez Minakał hač do Małeho Wjelkowa. Foto: SN/Maćij Bulank

Wobchadne starosće ludźi zaběraja

srjeda, 10. julija 2019 spisane wot:

Wobstajnje přewjeduje wjednistwo Budyskeje radnicy za jednotliwe měšćanske dźěle wobydlerske forumy. Wčera wotmě so tajki w Małym Wjelkowje a bě derje wopytany.

Mały Wjelkow (CS/SN). Za Małowjelkowsku sotrownju tamniša Bratrowska wosada planuje, nazymu spěchowanske towarstwo załožić. Na te wašnje ma so zaručić, zo wuwiće tohole jónkrótneho objekta tež zajimam wobydlerjow wotpowěduje. To rjekny Budyski wyši měšćanosta Alexander Ahrens (SPD) na wčerawšim wobydlerskim forumje w Małym Wjelkowje. Wjesnjenjo su hižo nětko namołwjeni rozmyslować, kak hodźał so areal při Małowjelkowskej cyrkwi wužiwać. Tuchwilu je konferencnišćo z přenocowanskimi móžnosćemi planowane. Ahrens podšmórny wulki wuznam objekta, kotrehož prěnjotne struktury su zachowane. Za saněrowanje móhli srědki Zwjazka zasadźić. Tež sakski ministerski prezident je podpěru přilubił.

Woblubowany hač do Čěskeje

srjeda, 10. julija 2019 spisane wot:

Lětuša turistiska sezona při Bjerwałdskim jězoru derje zaběžała

Hamor (AK/SN). Turistiska sezona 2019 při Bjerwałdskim jězoru, najwjetšim Sak­ske­je, je derje zaběžała. Tole podšmórny Hamorski wjesnjanosta Achim Junker (CDU) na póndźelnym posedźenju gmejnskeje rady. „Hladajo na dotal předležace ličby aktualneje sezony směmy so noweho wopytowarskeho rekorda na­dźi­jeć. To pak budźe wězo wot wjedra a wot ličby hóstnych łožow w přichodnych tydźenjach wotwisować“, Junker rjekny. Po nazhonjenjach minjenych lět su hotele, pensije a dowolowe bydlenja na teritoriju gmejny w juliju a awgusće wuknihowane. Přenocowanske kapacity drje přiběraja, hłownje pak w tym wobłuku, kotryž w statistisce njeliča, mjenujcy hdyž jedna so wo mjenje hač dźesać łožow. „Tež w gastronomiskim wobłuku zwěsćamy stagnaciju, štož zwisuje hłownje z pobrachowacym personalom.“

Bórkhamor (JoS/SN). Wjesnych swjedźenjow w gmejnje Halštrowska Hola hižo telko njeje. 600 lět Sprjejcy bě wuwzaće, w Bórku su jón před lětomaj wozrodźili a w Nowym Měsće maja kóžde druhe lěto­ zeleny lěsny swjedźeń hajnikow. Bórkhamorski wjesny swjedźeń je tuž trochu wusahowacy, dokelž tam infrastruktura derje funguje a wšitcy za jedyn postronk ćahnu. Kaž čłonka předsydstwa wjesneho kluba Olivia Böttcher powěda, su młodźinski klub zestarjenja dla rozpušćili a jón do wjesneho kluba integrowali. Tež hewak so mnozy za wjesny swjedźeń kaž tohorunja za zetkanje motorskich angažuja.

Prěni wjeršk Bórkhamorskeho wjesneho swjedźenja minjeny kónc tydźenja bě hižo pjatk wubědźowanje wohnjowych woborow wo pokal Jantaroweho jězo­ra. Třinaće mustwow z cyłeje Łužicy bě so za to přizjewiło. Kameradojo z Lubowa (Lauba) pola Wopakeje (Oppach) docpěchu z 22,91 sekundami nowy čarowy rekord. Za prěnje městno w cyłkownym hódnoćenju pak to přiwšěm njedosahaše. Pokal wotwjezechu sej na kóncu wobornicy z delnich Sulšec před swojimi kolegami z Lubowa a tymi z Trjebina.

Krótkopowěsće (10.07.19)

srjeda, 10. julija 2019 spisane wot:

Metropola modelowy projekt

Berlin/Choćebuz. Delnjołužiska metropola Choćebuz je jedyn z 13 „mode­lowych projektow Smart Cities“. To je zwjazkowy nutřkowny minister Horst Seehofer (CSU) dźensa wozjewił. Za prěnje koło předležeše nimale sto poža­danjow. Modelowy projekt Smart Cities měri so na integrowane, wobłuki přesahowace a na rumy poćahowane strategije wuwića městow a jich zwoprawdźenje.

Jězor zdźěla zaso wužiwajomny

Seenland. Po wobšěrnych saněrowanskich a zawěsćenskich naprawach je Concordia-jězor, kotryž je z bywšeje bruni­coweje jamy Nachterstedt nastał, na někotrych wotrězkach zaso wužiwajomny. Po dźesać lětach je tuž zaso turistam přistup­ny. To zdźělištej dźensa saksko­anhaltske město Seenland zhromadnje z Łužiskej a srjedźoněmskej towaršnosću hórnistwoweho zarjadnistwa.

Planuja buddhistiski centrum

Policija (10.07.19)

srjeda, 10. julija 2019 spisane wot:

Woheń škodu načinił

Ptačecy. Z dotal njeznateje přičiny je so póndźelu na ležownosći w Ptačecach (Tätzschwitz) w gmejnje Halštrowska Hola žiwy płót palił. Wulkeje suchoty dla přeskočichu płomjenja na susodnu garažu, na kontejner a tohorunja na blisku kólnju. Dohromady nasta ně­hdźe 50 000 eurow škody, rěka w policajskej rozprawje. Kriminalna policija přepytuje nětko podhlada zapalerstwa dla.

Přihotuja festiwal

srjeda, 10. julija 2019 spisane wot:
Kulow. Zjednoćene Kulowske kluby přihotuja tuchwilu festiwal při tamnišim měšćanskim haće. Zarjadowanje přewjeduja stajnje prěni kónc tydźenja w awgusće. Lětsa budźe wone wot 2. do 4. awgusta a je sedme tajkeho razu. Tónraz su znowa regionalne a nadregionalne kapały přizjewjene, mjez druhim Antilopengang a Part of the Crowd. Dalše informacije pod www.stadtteichfestival.de

Piwo často wupředate było

wutora, 09. julija 2019 spisane wot:

Něhdy bě w nimale kóždej wsy naku­powanišćo, hdźež poskićachu twory wšědneje potrjeby. Runočasnje běchu to socialne centrumy, hdźež so wjesnjenjo zetkawachu a rady pobjesadowachu. W našej lětnjej seriji na něhdyše wjesne wobchody dopominamy.

Dźensa: Pěskecy (3)


Spočatk šěsćdźesatych lět minjeneho lětstot­ka su Pěskečenjo swojej tehdyšej wjesnjanostce Mari Panowej wospjet próstwu wuprajili, so tola wo to starać, zo móhli tež woni runja ludźom druhdźe we wsy nakupować. Wona drje naležnosć dowidźa, tola za nowotwar njeběchu srědki. Rozsudźichu so tehdy, za to wužiwać w rjanym parku stejacy hród, natwarjeny srjedź 19. lětstotka. Kónc Druheje swětoweje wójny bě wón lacaret a bu po tym wšelako wužiwany. Mjez druhim bě tam zaměstnjeny zarjad tehdy samo­statneje Pěskečanskeje gmejny. 60 kwadratnych metrow wulku žurlu wužiwaše młodźina za wólnočasnu zaběru. Zo pak bychu wotpowědowali přeću wobydlerjow, gmejna rozsudźi, wutwarić terasu hroda mjez róžkomaj, hdźež je rjany dwudźělny objekt na zapadnej stronje do harmoniskeho cyłka zwjazany.

Z hadźicu a bowami hašał

wutora, 09. julija 2019 spisane wot:

Žurec swójba wot wohenja pola Hórkow bjezposrědnje potrjechena była

Hórki (SN/MWj). Lětuši folklorny festiwal drje Rüdiger Žur ženje njezabudźe. Spěwar Serbskeho ludoweho ansambla bě sobotu popołdnju runje prěnje čisło programa SLA na farskim dworje zmištrował, jako znaći jemu při jewišću zdźělichu, zo so wokoło jeho statoka na kromje Hórkow lěs a polo palitej a zo by jeho pomoc doma trěbna była. „W prěnim wokomiku njejsym to ani chutnje brał, na to pak sym so w sekundach pře­wo­blekł a domoj smalił. Minutu poz­dźišo njebych tam ani dojěł, dokelž bě z wohnjowymi woborami kaž tež ze sutakami wšitko zastajane“, powěda Hórčan wčera, 48 hodźin po wulkim wohenju, kiž bě so na­ 30 hektarow šćernišća a na dalše šěsć hektarow lěsa wupřestrěł.

Krótkopowěsće (09.07.19)

wutora, 09. julija 2019 spisane wot:

Na swoje wašnje so dźakowali

Chrósćicy. Pomocnikam a wobsedźerjam Chróšćanskich statokow su so zamołwići Mjezynarodneho folklorneho festiwala „Łužica 2019“ wčera z małym swjedźenjom pod Fulkec hórku dźakowali. Peruska folklorna skupina Qhaswa je tam hišće raz wurězki ze swojeho programa předstajiła a so tak z pomocnikami a ze wsu rozžohnowała. Jutře poda so na dalši festiwal w Nižozemskej.

Frakcija AfD předsydu woliła

Budyšin. Frakcija AfD Budyskeho wo­krjesneho sejmika je tydźenja w Budyskim krajnoradnym zarjedźe swoje konstituowace posedźenje přewjedła. Za frak­ciskeho předsydu wuzwolichu Henryja Nitzscheho, bywšeho čłona CDU w Sakskim krajnym sejmje a w zwjazkowym sejmje. Frakcija AfD w Budyšinje ma 29 čłonow, runje telko kaž CDU.

Nowosłowjanšćina w filmje

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND