Za zhromadnosću so žedźili

wutora, 08. septembera 2020 spisane wot:

Bórk (JoS/SN). Pjaty Bórkowski wjesny swjedźeń po wožiwjenju tradicije w lěće 2016 bě dołhi čas njewěsty. Hakle w juniju je so wjesny klub Mała Sprjewja jako wuhotowar rozsudźił, hladajo na tehdyše wolóženja korony dla móžnosć swjedźenja pruwować a koncept hygieny zestajeć. „Při planowanju chcychmy kóždežkuli riziko wuzamknyć. Tohodla njejsmy žane zrěčenja z diskotekami a dalšimi zabawjerjemi wotzamknyli. Swój wjesny swjedźeń chcychmy na kóždy pad přewjesć, ale pod tuchwilnymi wuměnjenjemi w mjeńšej formje“, praji čłonka wjesneho kluba Silvana Syckor.

Hižo pjatk wječor minjeny kónc tydźenja zetka so Bórkowska młodźina z młodostnymi z wokolnych wsow, a to w stanje kaž tež wonka. Wšako je sportnišćo wulke dosć. Sobotu běchu starši a młódši na kofej a tykanc přeprošeni. Za to běchu ludźo dźakowni, po tym zo dyrbjachu tajku zhromadnosć wjacore měsacy parować. Nětko móžachu zaso raz z tymi pobachtać, kotrychž hižo dlěši čas zetkali njejsu. Wo tykancowy bazar běchu so wjesne hospozy ze 14 tykancami a tortami starali.

Krótkopowěsće (08.09.20)

wutora, 08. septembera 2020 spisane wot:

Dźensa štyrjo, wčera dwaj

Budyšin. Ličba z koronawirusom natyknjenych w Budyskim wokrjesu snadnje přiběra. Dźensa informowaše strowotniski zarjad wo dalšich štyrjoch inficěrowanych, wčera běštaj dwaj. Tak powjetši so cyłkowna ličba na 532 ludźi, 25 je aktualnje schorjenych. 87 wosobow je w postajenej karantenje. Zhorjelski wo­krjes je dźensa jednu nowu infekciju přizjewił, tam maja 46 karantenow.

Młodźinski klub přiwzaty

Chrósćicy. Předsydstwo župy „Michał Hórnik“ Kamjenc přiwza wčera w Chrósćicach młodźinski klub Konjecy/Šunow ze 60 čłonami do swojich rjadow. Tak je štwórty młodźinski klub župje přistupił. Županka Zala Cyžowa a regionalna rěč­nica Katharina Jurkowa matej „to za znamjo wobstajneho womłodźenja Domowiny w regionje a za wuraz dobreho zhromadneho dźěła wšěch generacijow“.

Wjeći so China?

Policija (08.09.20)

wutora, 08. septembera 2020 spisane wot:

35 eurow dla do jastwa

Rakecy. Dokelž swoju pokutu dotal zapłaćił njeje, dyrbješe 48lětny muž z Rakec předwčerawšim do jastwa. Při tym drje jednaše so jenož wo 35 eurow, tež te pak wón njeměješe, jako policisća pola njeho klinkachu. Wo kelko dnjow jastwa so jedna, bohužel znate njeje.

Dar płuwanskemu towarstwu

wutora, 08. septembera 2020 spisane wot:

Budyšin. Frakcija AfD Budyskeho wo­krjesneho sejmika je Wuchodosakskemu płuwanskemu towarstwu 1 700 eurow přewostajiła. Pjenježny dar zezběrali su z posedźenskich popłatkow čłonow frakcije w zwisku z wurjadnym posedźenjom sejmika nowotwara Kamjenskeje płuwarnje dla.

Předstaji pišćelowu knihu

Budyšin. Přichodny Kofej w třoch w Budyskim Serbskim muzeju budźe srjedu, 9. septembra, w 15 hodź. Tónraz steji rukopisna pišćelowa kniha „Spěwawa ­Jězußowa Wincza“ z pjera Michała Jana Wałdy (1721–1794) w srjedźišću. Referent budźe Alexander Pólk. Zajimcy njech ­přizjewja so pod telefonowym čisłom 03591/270 870 0.

Pěstowarnju dyrbja hišće raz kalkulować

póndźela, 07. septembera 2020 spisane wot:

Tuchwilu najwažniše předewzaće gmejny­ Ralbicy-Róžant so dliji. Krajnoradny zarjad měni, zo twar noweje Ralbi­čanskeje pěstowarnje přewjele płaći. Nětko pytaja za wupućom.

Ralbicy (JK/SN). Horcu, ale přiwšěm konstruktiwnu diskusiju wuwabi na minjenym posedźenju gmejnskeje rady Ralbicy-Róžant informacija wjesnjanosty Hubertusa Ryćerja (CDU) k stawej přihotow nowotwara Ralbičanskeje pěstowarnje. Na wuradźowanju srjedź awgusta w Budyskim krajnoradnym zarjedźe běchu delanskej gmejnje zdźělili, zo su wokrjesej planowane wudawki za nowotwar pěstowarnje we wobjimje 4,7 milionow eurow přewysoke. Tež ličba a zaměry planowanych rumnosćow so zarjadam tak prawje njespodobaja.

Dalše koło za rozsud trěbne

póndźela, 07. septembera 2020 spisane wot:

Kandidat SPD Torsten Ruban-Zeh je drje prěni přechod wčerawšich wólbow wo zastojnstwo Wojerowskeho wyšeho měšćanosty dobył, přiwšěm dyrbja Woje­rowčenjo 20. septembra hišće raz wolić. Žadyn z pjeć kandidatkow a kandidatow njebě trěbnu wjetšinu hłosow dóstał, kaž z nachwilneho wólbneho wuslědka wuchadźa.

Wojerecy (SN/JaW). Torsten Ruban-Zeh je prěnje koło wólbow Wojerowskeho wyšeho měšćanosty dobył, nažnjawši 31,8 procentow. Njestronska kandidatka wólbneho zwjazka Lěwicy, Zwjazka 90/ Zelenych a zwjazka Aktiwne Wojerecy Dorit Baumeister dósta 27,8 procentow, Marco Gbureck wot AfD dósta 18,5 procentow, kandidatka CDU Claudia Florian 11,7 procentow a njewotwisny jednotliwy kandidat Dirk Nasdala 10,2 procentaj. Za wuspěch maja wobdźělenje na prěnim kole wólbow. Z cyłkownje 52,9 procentami je jasnje wjac ludźi woliło hač před sydom lětami. Tehdy wobdźěli so na prěnim wólbnym přechodźe jeno 38,7 procentow wólbokmanych.

Wohnjowoborne awto ponowja

póndźela, 07. septembera 2020 spisane wot:

Trjebin (AK/SN). Za 40 000 eurow chce gmejna Trjebin swoje wohnjowoborne awto ponowić. To je gmejnska rada na swojim zašłym posedźenju wobzamknyła. Pjenjezy bjeru po informacijach wjesnjanosty Waldemara Locki (CDU) z pawšale Swobodneho stata Sakskeje k syl­njenju wjesneje kónčiny. Z 5 000 litrami wody je wone najwjetše tankowe hašenske jězdźidło na terenje Slepjanskeje gmejny.

„Jězdźidło je 27 lět stare“, rozłoži nawoda gmejnskeje wobory Bernd Kowalick. Awto ponowić pak je wjele tuńše, hač nowe kupić, štož by něhdźe 450 000 eurow płaćiło. Ponowić dyrbja mjez dru­him­ klumpy a módre signalowe swěcy, to je jasne. Ale kak dołho awto potom hišće funguje, prašeše so radźićel Carsten Heinz. Wón chcyše dale wědźeć, čehodla je ponowjenje módreje swěcy ze 6 000 eurami tak drohe. „Hdyž žno awto po­nowimy, potom činimy to porjadnje“, Bernd Kowalick znapřećiwi. Po jeho słowach dyrbi awto wěste być a fungować. K tomu słušeja tež signalowe swěcy.

Najwažniša inwesticija do přichoda

póndźela, 07. septembera 2020 spisane wot:

Wojerecy (KD/SN). Po wjacorych lětach planowanja a twarskeho časa su minjeny pjatk Wojerowsku nowu centralnu wyšu šulu oficialnje přepodali. Hižo prěni dźeń noweho šulskeho lěta, póndźelu, běchu do njeje zaćahnyli, pjatk slědo­waše oficialna swjatočnosć. Na njej wobdźěli so sakski ministerski prezident ­Michael Kretschmer (CDU), kiž bě „wulce zahorjeny wo tym, štož je tule nastało“. Wón chce samo Lipšćanskim studentam pedagogiki poručić, sej kubłanišćo z jeho za Saksku jónkrótnymi móžnosćemi wuknjenja wobhladać.

Předchadne twarjenje noweho kubłanišća běchu wot lěta 1959 jako šulu wužiwali. Hač do 2002 bě tu Zusowy gymnazij zaměstnjeny. Po tym bě dom prózdny. 2016 bě měšćanska rada wobzamknyła, pod pomnikoškitom stejace twarjenje jako nowu wyšu šulu wožiwić. „Přetwar a saněrowanje domu je najwjetša a najwažniša inwesticija do přichoda našeho města, přetož kubłanje je centralna tema w zwisku ze strukturnej změnu“, rjekny Wojerowski wyši měšćanosta Stefan Skora (CDU). Projekt płaćeše dohromady 13 milionow eurow.

Chcedźa deponiju dale powjetšić

póndźela, 07. septembera 2020 spisane wot:

Wurunanske naprawy tež w gmejnomaj Njeswačidło a Bóšicy trěbne

Bóšicy (SN/MiR). Deponiju za wotpadki, kotraž wupřestrěwa so hižo nětko po honach Njeswačanskeje a Bóščanskeje gmejny, chcedźa perspektiwisce powjetšić. Nowu jamu, „hłowne polo“ připrawja mjez ležownosćemi, kotrež hižo nětko deponiju wučinjeja. W běhu přichodnych 55 lět nastanje tam hora, kotraž potom jednotliwe jamy zwjaza. Wo tym zhonichu gmejnscy radźićeljo Bóščanskeje gmejny minjenu srjedu na swojim prěnim posedźenju po lětnjej přestawce.

Wuchodne polo deponije je hižo dlěje napjelnjene a zakryte. To rěka, zo je wjace njewužiwaja. Nětko dźe wo to, płoninu rekultiwować. Kotre rostliny maja ju přichodnje pokrywać, wo tym tuchwilu dis­kutuja. Póda ma z połdrametrowskeje woršty wobstać, tak zo móža tam potom předewšěm kerki a mjeńše štomy rosć.

Krótkopowěsće (07.09.20)

póndźela, 07. septembera 2020 spisane wot:

AfD dale rozrostuje

Podstupim. Ličba potencielnych prawicarskich ekstremistow w Braniborskej je – tež podhladnych padow AfD dla – wot 1 675 w lěće 2018 na loni 2 765 rozrostła a dotal najwyši staw docpěła. To wuchadźa z rozprawy wustawoškita, kotruž staj nutřkowny minister Michael Stübgen (CDU) a šef zarjada Jörg Müller dźensa w Podstupimje předstajiłoj.

Komisija za přichod ratarstwa

Berlin. Knježerstwowa komisija, kotraž ma po dołhej zwadźe konsens za přichod ratarstwa w Němskej namakać, je so dźensa připołdnju w Berlinje prěni raz schadźowała. Předewšěm dźe jej tež wo wjace přirodoškita, wo lěpše wuměnjenja w chlěwach a hródźach wo mjenje boja nastupajo płaćizny žiwidłow. Ratarski zwjazk wočakuje konstruktiwne zhromadne dźěło w gremiju.

Zeleni za dalewobstaće Miłoraza

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND