Towarstwa zaměrnje spěchuja

wutora, 18. februara 2020 spisane wot:

Dźěwin (AK/SN). Runje tak kaž loni ma Dźěwinska gmejna tež tónraz 5 000 eurow za spěchowanje towarstwow w swojim hospodarskim planje zapisane. Kak chcedźa sumu rozdźělić, to su gmejnscy radźićeljo na swojim zašłym posedźenju schwalili.

Tak dóstanje Brězowske domizniske towarstwo lětsa 1 500 eurow a tamniše towarstwo historiskich wohnjowych woborow a ratarskeje techniki 1 000 eurow. Dźěwinski młodźinski klub smě so nad 500 eurami wjeselić. Po 400 eurach dóstanu w Dźěwinje karnewalowe, třěl­cowske, sportowe, mjetelowe a jěchanske towarstwo. Srědki pak dóstanu towarstwa hakle, hdyž budźe hospodarski plan wobkrućeny, rěka we wobzamknjenej předłoze. Wjesnjanosta Helmut Krawc (SPD) namołwješe, mjez Brězowskimi towarstwami tež Domowinu wobkedź­bować. Tamniša wjesna skupina je hižo wjele lět aktiwna. Mjez druhim angažuje so za kóždolětne wiki jutrownych jejkow, kotrež so stajnje bołmončku wotměwaja.

Lětsa mužojo camprowali

wutora, 18. februara 2020 spisane wot:
Terpje (JoS/SN). Runja mnohim druhim městnam srjedźneje Łužicy ma camprowanje tež w Terpjem (Terpe) pola Čorneje Pumpy lětdźesatki trajacu tradiciju, kotruž domizniske towarstwo swěrnje pěstuje. Wosebitosć je, zo so mužojo a žony kóžde lěto wotměnjeja. Minjenu sobotu běchu mužojo a hólcy z młodźiny po puću. Přewodźeli su jich dujerscy muzi­kanća z Wjaski (Weskow) pola Grodka. Dohromady 90 statokow měješe skupina předrasćenych wopytać. Mnozy z wo­bydlerjow hižo před domom čakachu, ručež bě wotdaloka dujerska hudźba słyšeć. Camprowarjam darichu woni jeja, połć, pjenjezy kaž tež někotružkuli blešu. W bywšej wjesnej předawarni běchu wječor póstniske reje za wšitkich. Zby­wace pjenjezy wužiwaja w běhu lěta za zhro­madny wulět.

Krótkopowěsće (18.02.20)

wutora, 18. februara 2020 spisane wot:

Texasčenjo pjelnja serbski kurs

Budyšin. Zajim za lětuši lětni kurs za serb­sku rěč a kulturu Serbskeho instituta bě tak wulki, zo su wšitke městna hižo wobsadźene. Tak wočakuja 42 wobdźělnikow z wosom krajow a štyrjoch kon­tinentow, jeničce z Texasa dźesaćoch. Woni su potomnicy Serbow, kotřiž běchu w 19. lětstotku z Łužicy wupućowali. Dalši­ su z Chiny, USA a Kanady. Kurs wotměje so wot 24. julija do 8. awgusta.

Šwika dominancu zapadnikow

Berlin. Nowy społnomócnjeny zwjazkoweho knježerstwa za wuchod Marco Wanderwitz (CDU) wobžaruje, zo su načolne zastojnstwa w zjawnej słužbje dale hłownje ze zapadnymi Němcami wobsadźene. „Po 30 lětach njehodźi so docyła hižo wopodstatnić, čehodla so z pobrachowacej reprezentancu wuchodnych Němcow dale pokročuje“, rjekny wón dźensa Redakciskej syći Němska.

Dźeń a wjace brónjow w Sakskej

Policija (18.02.20)

wutora, 18. februara 2020 spisane wot:

Paduši w bydlenju

Wóslink. Njedźelu dopołdnja dyrbjachu mějićeljo jednoswójbneho domu we Wóslinku zwěsćić, zo běchu so nje­znaći do njeho zadobyli, jako wobydlerjo w nocy do toho doma njeběchu. Paduši běchu wšitke stwy a kamory za hód­notnymi wěcami přepytali a su wšelake debjenki a pjenjezy sobu wzali. Cyłkowna rubizna měješe hódnotu wjacorych stow eurow.

Za kubłanske dny so přizjewić

wutora, 18. februara 2020 spisane wot:

Worklecy. Pod hesłom „Stwórba Boža“ zarjaduje Worklečanske dekanatne dušepastyrstwo młodźiny wot pjatka, 28. februara, we 18.30 hodź. do njedźele, 1. měrca, w 12.30 hodź., kubłanske dny serbskeje młodźiny w Domje Martina Luthera Kinga Schmiedeberg. Městna tam su wobmjezowane. Přizjewjenja přijimu­ja hač do jutřišeje srjedy pod don.boskowy-dom@ t-online.de.

Na Serbske blido

Drježdźany. Prěnja lětuša serbska bjesada w Drježdźanach wotměje so štwórtk, 20. februara, wot 19 hodź. w hospodźe „Kügelgenhaus“ na Hłownej dróze 13. To­warstwo Stup dale wšitkich zajimcow wutrobnje přeproša.

Spěšny internet hač do 2022

póndźela, 17. februara 2020 spisane wot:

Wutwar šěrokopasmoweje syće w Zhorjelskim wokrjesu dotal po planje

Zhorjelc (AK/SN). Přizamknyć komuny Zhorjelskeho wokrjesa k šěrokopasmowej syći so derje wuwiwa. To je krajny rada­ Bernd Lange (CDU) nowinarjam w Zhorjelcu zdźělił. Zo bychu systema­tisce pokro­čować móhli, su wokrjes do wjacorych regionow, tak mjenowanych clusterow, dźělili. „Chětro daloko smy w Hórčanskej kónčinje. Wo to stara so firma Net­community“, krajny rada roz­łoži. Tam su wjacore wobydlerske zhromadźizny přewjedli. Twarske dźěła su daloko postupowali. „To je woprawdźe chwalobne.“ Derje w planje su tež w Rózborskej kónčinje, runje tak kaž w Hamorskej, w Běłowodźanskej a pola Mužakowa. Tam Němska telekom domjacnosće ze šěrokopasmowej techniku zastaruje. Hišće w februaru chcedźa poslednje wobydlerske zhromadźizny přewjesć. Prěni zaryw planuja lětsa w aprylu. W Žitawskim, Rychbachskim a Lubijskim regionje su tohorunja prěnje wobydlerske zhromadźizny přewjedli. Z prěnimi twarskimi dźěłami su hižo započeli. Cył­­kow­nje su w dźewjeć clusterach 31 komunow zapřijeli.

Na wjesnjanostu so dopominali

póndźela, 17. februara 2020 spisane wot:

Chrósćicy (aha/SN). Film telewizije NDR z lěta 1988 wo znatym wjesnjanosće Francu Młynku wuwabi sobotu w Chróšćanskej putniskej hospodźe mjez 30 přitomnymi wjac hač jenož dopomnjenki na žiwjenje w NDRskim času. Nastał je wón­ na iniciatiwu Jana Wornarja, kiž bě manuskript spisał. Na zarjadowanju přitomni běchu tež tři dźěći Franca Młynka, Pětr, Měrćin a Rejza z man­dźelskimi kaž tež jeho wnučki. 94lětna mandźelska njeboćičkeho a hišće jenička nošerka narodneje drasty w Hórkach njemóžeše so bohužel wobdźělić.

Žiwjenje 1926 w Hórkach rodźeneho wjesnjanosty „z krutym rjapom a twjerdej heju“ wudospołni Monika Gerde­sowa z nowinskimi wurězkami, mjez druhim­ z přinoškom Marje Krawcec w Serbskich Nowinach z 18. apryla 1997 „Naš Franc“. Dale čitaše wona z knihi Bena Budarja „Tež ja mějach zbožo“, w kotrejž je žiwjenski wosud Franca Młynka tohorunja zapřijaty. Hačrunjež bě nohu zhubił, dźěłaše po wójnje hač do lěta 1956 w Hórčanskej skale. Po tym bě dwaceći lět w ródnej wsy wjesnjanosta, a hač do politiskeho přewróta měješe zamołwitosć za cyłu Chróšćansku gmejnu.

Hač Njeswačidło ležo wostanje?

póndźela, 17. februara 2020 spisane wot:

Nowe planowanje busowych linijow stara so wo hłowybolenje

Njeswačidło (JK/SN). Budyski wokrjes nastaja tuchwilu nowy plan busowych čarow. Wone maja eficientne, spěšne a na žadanja strukturneje změny wu­směrjene być. Zwiski budu zdźěla di­rektniše a spěšniše, někotre gmejny pak wo­ne před wulke problemy stajeja. K nim słuša tež Njeswačanska. Tam su zhonili, zo njebudźe dotalny zwisk mjez Budyšinom a Wojerecami hižo Njeswačidło direktnje posłužować, ale powjedźe po zwjazkowej dróze B 96 runu smuhu wot Budyšina do Wo­jerec. Tak wostanu Njeswačidło nalěwo a Hórnikecy, kotrež podobny dóńt poćerpja, naprawo ležo. W přihotach nowych linijow běštaj tež Njeswačanski wjesnjanosta Gerd Schuster (CDU) a nawodnica twarskeho zarjada gmejny Katrin Ullrich we wotpowědnej dźěłowej skupinje wokrjesa zapři­jataj. Tam staj wobmyslenja k nowemu rjadowanju wupra­jiłoj. Wulki problem je, kak maja ludźo, kotřiž chcedźa busowy zwisk wužiwać, ze wsy k B 96 w Holešowje přińć?

Rowno (AK/SN). Tak mjenowanu Starusec bróžnju blisko Rownjanskeje wowčernje su tele dny wottwarjeć započeli. We wsy chcedźa ju znowa natwarić. W njej ma potom Rownjanski wuměłski dwór nastać. Za njón je Slepjanska gmejnska rada na swojim zašłym ­po­­sedźenju naćisk twarskeho plana schwaliła. Wužiwać chcedźa wuměłski dwór jako ateljej, wustajenišćo, bydlenje a běrow. Wobsedźerka bróžnje je Carola Freitag, kotraž móže swój projekt nětko zwoprawdźić.

Teren Rownjanskeje wowčernje so přez Wochožansku brunicowu jamu přichodne lěta zhubi. Tam dotal stejaca bróžnja słušeše energijowemu koncernej LEAG. Wot njeho je Carola Freitag drjewjane twarjenje kupiła. Natwarić chcedźa kładźitu bróžnju znowa při Rownjanskim Pólnym puću blisko Strugi. Za to zasadźowachu so w zašłosći tohorunja wobydlerjo kaž Rudi Krawc, Edith Pjenkowa a Christian Pjenk. Předwidźane je, zo w bróžni trajnu wustajeńcu regional­neho wuměłstwa pokazaja. Nimo toho móhli sej na Rownjanskim wuměłskim dworje wotewrjene ateljeje a wšelake wustajeńcy wuměłcow předstajić.

Krótkopowěsće (17.02.20)

póndźela, 17. februara 2020 spisane wot:

Nowy hudźbny festiwal

Bart. Nowy Hornjołužiski swjedźeń komorneje hudźby změje wot 15. do 19. apryla premjeru. Pod hudźbnyn nawodom Ramona a Serafiny Jaffé planuja sydom koncertow na šěsć městnach, tak tež w Bartskej cyrkwi, na Minakałskim a Hrodźišćanskim hrodźe. Wuměłcy z dźesać krajow chcedźa hudźić, mjez druhim pianistka Heidemarja Wiesnerec.

Wubědźowanje zahajene

Choćebuz. Towaršnosć Łužiski hospodarski region je třeće idejowe a projektowe wubědźowanje zahajiła, kotrež naprawy hladajo na strukturne wuwiće w brunicowym regionje spěchuje. Hišće hač do 28. februara móža zajimcy projektne naćiski, na přikład nastupajo wodowe hospodarstwo abo zawěsćenje fachowcow, mjenowanej towaršnosći zapodać.

Serbiski rjad Handce

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND