Budyšin (CS/SN). Lětuši dźeń wotewrjenych duri Budyskeho Němsko-Serbskeho ludoweho dźiwadła je so minjenu njedźelu wuwzaćnje hromadźe z dnjom wotewrjeneho pomnika wotměł. Rietschelowe swisle w Dźiwadle na hrodźe wšak běchu stajnje hižo wobstatk pomnikoweho dnja. Tak su tónraz woboje zwjazali. Poskitk, sej Dźiwadło na hrodźe wot pincy hač pod třěchu zbližić a při tym 72 programowych dypkow dožiwić, wopytowarjo w bohatej ličbje přiwzachu. Na kóncu dnja zličichu tam 3 500 zajimcow.

Dźiwadłowa kapała Floppy dolls sedźeše praktisce hižo na spakowanych wa­čokach. Wona wotjědźe přichodne dny do texaskeho Serbina na Wendish Fest. To so tež njedźelu wotbłyšćowaše, jako hraješe před kulisu saloonowych durjow z napisom Serbin–Texas. Program serbskich hudźbnikow rěkaše tuž wotpo­wědnje „It’s trendish to be wendish“.

Holanski swjedźeń dale žiwy

srjeda, 16. septembera 2015 spisane wot:
Hižo 53. raz wotměchu minjeny kónc tydźenja w Komorowje pola Klukša swój holanski swjedźeń. Mjeztym zo dožiwichu wopytowarjo sobotu paradu wohnjowych woborow a volleyballowy turněr, stej so njedźelu humorist Günter Rößler wo dobru naladu a Choćebuska kapała nA und (na wobrazu) wo porjadnu hudźbu starałoj. Hač do přewróta bě holanski swjedźeń ze serbskeho wida wjeršk w sewjernym dźělu Budyskeho­ wokrjesa był. Z toho bohužel wjele zbyło njeje. Foto: Heinz Noack

Rozšěrja gmejnski zwjazk

srjeda, 16. septembera 2015 spisane wot:

Radwor (SN/MkWj). Gmejna Radwor je zasadnje zwólniwa sobu zdźěłać koncept, z kotrymž ma so wobstejacy tak mjenowany zakładnocentralny zwjazk mjez Radworskej a Wulkodubrawskej gmejnu na Malešansku rozšěrić. Tole wobzamknychu radźićeljo z wjetšinu hłosow na swojim wčerawšim posedźenju. Do toho wšak běchu dosć kontrowersnje wo tym debatowali. Tak mjez druhim na to pokazachu, zo njeje poměr k susodnymaj gmejnomaj runjewon najlěpši. Druzy namjetowachu, rozsud přestorčić. Wjesnjanosta Wincenc Baberška (CDU) apelowaše, šansy wužić a za region to najlěpše wuzbytkować. Hłownje póńdźe wo to, sej přichodnje komunalne nadawki rozdźělić, kaž wšak to z Wulkodubrawskej gmejnu hladajo na zhromadne stawnistwo hižo praktikuja.

Radworski wjesnjanosta informowaše wo wotmołwje gmejny na próstwu krajneho rady Michaela Hariga, kiž bě wo pomoc prosył, bydlenja za ćěkancow přewostajić. Jenička móžnosć bychu někotre prózdne bydlenja w Minakale byli.

Krótkopowěsće (16.09.15)

srjeda, 16. septembera 2015 spisane wot:

Z njedostatkami po puću

Frankfurt n. M. Nimale kóžde štwórte awto w Němskej je ze zdźěla wulkimi techniskimi njedostatkami na dróhach po puću. Na to skedźbnja Towaršnosć za techniski dohlad. Nimo zanjechaneho hladanja awtow hraje tež jich přiběraca přerězna staroba – wjace hač dźewjeć lět – wažnu rólu, kaž na awtomobilowych wikach w Frankfurće potwjerdźichu.

Nětko přirodne wobmjezowanje

Wjazońca. Dźěła při rěčce Wjazońca (Wesenitz) we Wjazońcy budu w tutym tydźenju zakónčene. Po tym zo bu stara pobrjóžna murja wottorhana, su ju z přirodnym nasypom narunali. Hižo loni běchu dźěła zahajili, přez zymu pak wone wotpočowachu. Wulka woda minjenych lět je murju při Wjazońcy chětro wobškodźiła. Twarske naprawy płaćachu nimale milion eurow.

Domchowanka so bliži

Lubij. Za 22. wubědźowanje „Najrjeńša žnjenska króna a najrjeńši žnjenski wěnc Sakskeje 2015“ zapodachu w Lubiju 19 krónow a wěncow. Wone su w tamnišej Mikławšowej cyrkwi wustajene. Sobotu budu najrjeńše tři žnjenske króny a wěncy mytowane. Wubědźowanje wotměje so we wobłuku krajneje domchowanki.

Policija (16.09.15)

srjeda, 16. septembera 2015 spisane wot:

Kamjenc. Na njewšědne wašnje pomhali su wčera Kamjenscy wobornicy. Dwa­naćelětna holca bě při Pobrjóžnej hasy na skału­ zalězła a so we wysokosći šěsć metrow posydnyła. Dele pak sej hižo nje­zwěri a wołaše tuž wo pomoc. Alarmowani wobornicy krosnowarku z pomocu wjerćiteho rěbla z jeje połoženja wuswobodźichu. Na zemi so po tym wo nju lěkarsce starachu. Zraniła so na zbožo njeje, snadny šok pak přiwšěm poćerpje.

Towarstwo Hamorskich wjesnych žonow wobdźěli so lětsa znowa na wubědźowanju wo najrjeńšu saksku žnjowu krónu, kotrež přewjedu we wobłuku krajneje domchowanki w Lubiju. Renate Handrack a Isolde Joseph (wotlěwa) stej tele dny poslednje dźěła na krónje wukonjałoj. Zajimcy budu sej ju 4. oktobra we Wochožanskej cyrkwi wobhladać móc. Foto: Joachim Rjela

Rumnosće za kreatiwne dźěło

wutora, 15. septembera 2015 spisane wot:

W dźěłarni za zbrašenych w klóštrje Marijinej hwězdźe w Pančicach-Kukowje wotewru štwórtk kreatiwnu dźěłarnju „et labora“. Poskićić chcedźa tam wopytowarjam potom wšelake twory runje tak kaž kursy.

Pančicy-Kukow (bl/SN). Hišće so w nowym kreatiwnym wobłuku dźěłarnje za zbrašenych swj. Michała w Pančicach-Kukowje dźěła, zarumuje, rjedźi a pyši. Zajutřišim k wotewrjenju pak ma wšitko hotowe być.

Kreatiwna dźěłarnja „et labora“ njeměła so jako wobchod za dary wobhladować. Wona ma wopytowarjam rum za kreatiwne­ zhotowjenje hlinjanych tworow skićić. Zbrašeni su při tym stajnje sobu zapřijeći. „Jich twory spožčeja ideje a motiwaciju“, rozłožuje nawoda dźěłarnje swj. Michała Handrij Ošika. Runje tak móžeš sej twory cyle po swójskej předstawje tam skazać a zhotowić dać. Hižo hotowe hlinjane hornčki, wěšatka, wazy kaž tež swěčki atd. móžeš sej kupić.

Swój dołh dale wottwarjeja

wutora, 15. septembera 2015 spisane wot:

Město Kulow lětuši hospodarski plan krok po kroku spjelnja

Kulow (AK/SN). Hač na 900 eurow so planowane wudawki a dochody města Kulowa z lětušim hospodarskim planom kryja. Tole zdźěli komornik Thomas Woelke na zašłym posedźenju měšćanskeje rady. Nastupajo inwesticije stej 75 000 eurow drohe nowe jězdźidło za zymsku słužbu a nowy móst w Sulšecach za 218 000 eurow zmištrowanej. Dalše wažne inwesticije su, wuhotować wo- hnjowu woboru z digitalnym škričkowanjom (7 000 eurow), planować ponowjenje Spalowskeje kapałki (114 000 eurow), saněrować pěstowarnju CSB (150 000 eurow) a wuhotować komunalne zarjadnišća z małymi wodočisćernjemi (13 000 eurow).

Swój dołh město Kulow dale wottwarja. Cyłkowne zadołženje wučinja tuchwilu 4,9 milionow eurow, štož woznamjenja přeličene 843 eurow na wobydlerja. Hač do kónca lěta chcedźa dołh na 4,6 milionow eurow pomjeńšić a potom zadołženje 795 eurow na wobydlerja docpěć. Thomas Woelke podšmórny, zo město dale bjez hospodarskeho strukturneho koncepta wuńdźe.

Krótkopowěsće (15.09.15)

wutora, 15. septembera 2015 spisane wot:

Dulig: Rólu Ruskeje spóznać

Drježdźany. Hladajo na syły ćěkancow w Europje sakski minister za hospodarstwo Martin Dulig (SPD) Němsku a EU namołwja, z Ruskej zaso do rozmołwy přińć. „Dyrbimy geopolistiski wuznam Ruskeje spóznać. Je tójšto temow, kotrež dyrbjeli z Ruskej rozjimać, mjez druhim połoženje na Bliskim wuchodźe“, rjekny Dulig dźensa w Drježdźanach.

Němska njetrjeba płaćić

Luxemburg. Němska njeje winowata, wobydlerjam druhich krajow EU, kotřiž so tule za dźěłom rozhladuja, dołhodobnje socialnu pomoc płaćić. To je Europske sudnistwo dźensa rozsudźiło. Potrjecheni su tež ludźo z druhich krajow EU, kotřiž su wěsty čas w Němskej dźěło měli, po tym pak bjezdźěłni byli. Sudnistwo tak dotalnu praksu w Němskej wobkrući. W Čěskej lědma ćěkancy

Praha. Čěska policija je po wožiwjenju pomjeznych kontrolow mjez Němskej a Awstriskej dotal 81 ćěkancow našła, kaž dźensa zdźělichu. To je snadnje wjace hač minjene dny. Poprawom běchu tam wočakowali, zo so wjele wjace ćěkancow za puć po Čěskej do zapadneje Europy rozsudźi. Najwjace z nich je ze Syriskeje a Afghanistana.

Policija (15.09.15)

wutora, 15. septembera 2015 spisane wot:

Łuty. Paducham po wšěm zdaću hižo ničo swjate njeje. We Łutach dyrbješe farar tamnišeje ewangelskeje cyrkwje zawčerawšim zwěsćić, zo běchu so njeznaći ­minjeny čas do Božeho domu při Wjesnej dróze zadobyli. Pokradnyli su z njeho něhdźe 350 lět staru cynowu dupu ze železnym wobhrodźenjom. Hódnotu ­sa­- kralneje drohoćinki duchowny hišće dokładnje zwěsćić njemóžeše, maličkosć pak to runjewon njeje.

nawěšk

nowostki LND