Runohódnje jednać

srjeda, 20. meje 2020 spisane wot:
Rědke chorosće su runje tak hrozne kaž tajke, na kotrychž miliony ludźi ćerpja. Z kotreje přičiny wotwažuja chorobne kasy, kotry lěk komu zapłaća? Mnohim pacientam kasy trěbne srědki za hojenje přizwola. Na rědku chorosć kaž xeroderma pigmentosum schorjeni pak dyrbja prosyć wo narunanje płaćizny za žałbu, kotraž jich před UV-pruhami škita a jim dlěše žiwjenje zmóžnja. Wězo, žałba přećiwo słóncu njeje w kóždym padźe medikament. Ale što, hdyž potrjechenym pomha? Zo njeje dosć pjenjez a snano tež nic zajimcow za to slědźić za srědkami, kotrež po ličbje mało schorjenym pomhaja, tohorunja njerozumju. Staju sej w tym zwisku prašenje za hódnotu jednotliweho žiwjenja čłowjeka. Tuž dźakuju so za angažement Worklečanskich šulerjow za akciju. Ta zmóžnja jich přichodnej sobušuler- ce z nimi zhromadnje wuknyć móc. Woni wotwažowali njejsu, a to je wjac hač chwalby hódne. Milenka Rječcyna

Krótkopowěsće (20.05.20)

srjeda, 20. meje 2020 spisane wot:

Infekcije w Kamjenskej chorowni

Budyšin/Zhorjelc. Ličba z koronawirusom natyknjenych je w Budyskim wo­krjesu na 469 (+11) stupała. Mjez druhim su pady w Kamjenskej chorowni maltezow a we Wojerowskim powołanskošulskim centrumje zwěsćili. 120 ludźi je tuchwilu schorjenych. W Zhorjelskim wo­krjesu njejsu wot 6. meje žane nowe infekcije zwěsćili, tu je dale 268 inficěrowanych, zo toho je wosom ludźi chorych.

Nakładnistwa wuznamjenjene

Berlin. Społnomócnjena Zwjazka za kulturu a medije Monika Grütters (CDU), Bursowe towarstwo němskeho knižneho wikowarstwa a załožba Kurta Wolffa su wčera dohromady 66 nakładnistwam Němske nakładnistwowe myto přiznali. Mjez šěsć sakskimi lawreatami je tež Lipšćanske nakładnistwo Poetenladen, kotrež je mjez druhim lyriku Róže Domašcyneje a Kita Lorenca publikowało.

Region zhromadnje wuwić

Policija (20.05.20)

srjeda, 20. meje 2020 spisane wot:

Předjězbu njewobkedźbowała

Nowa Łuka/Hory. Při njezbožu na kři­žowanišću mjez Nowej Łuku a Horami pola Wojerec su so póndźelu tři wosoby ćežko zranili. 64lětna wodźerka VW Golfa njeje předjězbu Peugeota wobkedźbowała ­a zrazy do njeho. Wona bě awto přewidźała, kaž policija zdźěli. Při zražce so 56lětna šoferka Peugeota, jeje 84lětna sobujěduca kaž tež šoferka Golfa zranichu. Škodu trochuje policija na něhdźe 20 000 eurow. Přichodny tydźeń započnu kři­žowanišćo na kružny wobchad přetwarić.

Wuwěšatko abo tola riziko?

wutora, 19. meje 2020 spisane wot:

Jewišćo na Pastwinej horje přinošuje bytostnje k atraktiwiće Kamjenca. Wona pak tohorunja njewažomnosće chowa – tež, ale nic jenož koronakrizy dla.

Kamjenc (UM/SN). K wuwěšatkam Lessingoweho města Kamjenca słuša bjezdwěla jewišćo na Pastwinej horje. Johannes Oerding, DJ Bobo, Vincent Weiss a wězo tež „kejžor“ Roland Kaiser – to su jenož někotre mjena znatych wuměłcow, kotřiž mějachu tam lětsa wustupić. Bohužel pak koronawirus tež na tymle jewišću bjez wuskutkow nimo njeńdźe – nawopak. „Jako prěnje su zarjadowanja z wjac hač tysac hosćimi, pozdźišo z wjac hač sto wopytowarjemi na njewěsty čas zakazane“, wě Dawid Kliman. Jako nawoda Kamjenskeho měšćanskeho marketinga je wón tež za jewišćo na Pastwinej horje zamołwity a dyrbi tuž rozmyslować, kak móhł straty pomjeńšić.

Inwesticije bjez alternatiwy

wutora, 19. meje 2020 spisane wot:

Budyski wokrjesny sejmik přizwoli na swojim wčerawšim wurjadnym posedźenju w Budyskim Němsko-Serbskim ludowym dźiwadle přidatne wudawki k planej zwoprawdźenja digitalizacije šulskeho kubłanja.

Budyšin (SN/MiR). Suma, kotraž je za digitalizaciju šulow trěbna, wučinja za lětuši etat wokrjesa Budyšin 1 490 500 eurow. Radźićeljo wšitkich frakcijow běchu sej přezjedni, zo je inwesticija nuznje trěbna. Wužiwać chcedźa pjenjezy jako dźěl cyłkowneje sumy 6,7 milionow ­eurow, kotrež ma wokrjes za inwesticije w tym wobłuku k dispoziciji, za testowu fazu. Přewjesć chcedźa testowu fazu na třoch šulach wokrjesa, kotryž ma 30 šulskich kubłanišćow wšelakeje družiny z něhdźe 16 000 šulerjemi w nošerstwje.

Dalši dźěl milinarnje dojěł

wutora, 19. meje 2020 spisane wot:
Na twarnišću noweje płunoweje milinarnje Choćebuskich měšćanskich zawodow tuchwilu pilnje dźěłaja. Minjeny tydźeń je tam prěni z cyłkownje pjeć płunowych generatorow z Awstriskeje dojěł. 30 metrow dołhi motor je zhromadnje z dalšimi dźělemi milinarnje dozhotowjeny kompleks: W Awstriskej su wšitko hižo raz hromadźe twarili, wupruwowali a zaso rozebrali. Nětko w Choćebuzu wšitko znowa montuja. Hdyž wšitko po planje poběži, chcedźa w štwórtym kwartalu pospytnu fazu zahajić. Najpozdźišo klětu w lěću ma milinarnja dźěłać. Foto: Michael Helbig

Předsydstwje zaso dospołnej

wutora, 19. meje 2020 spisane wot:

Trjebin (CK/SN). Gmejnska rada Trjebin je předsydstwje swojeju załožbow njedawno zaso wudospołniła. Wólby běchu trěbne, dokelž běchu wjacori radźićeljo jednej čłonce njedowěru wuprajili.

Ze swojich rjadow wuzwolichu zapósłancy gremija Thomasa Hussu do załožby „W Trjebinje bydlić“. Za njeho hłosowaše sydom radźićelow. Dalši kandidat Carsten Heinz, tohorunja gmejnski radźićel, móžeše pjeć hłosow za sebje zdobyć. Ze samsnym wuslědkom skónčichu so tež wólby za předsydstwo załožby „Přichod w Trjebinje“. Do toho bě tamniša gmejnska rada z wjetšinu wobzamknjeni z lěta 2019 zběhnyła, z kotrymajž běchu tehdy radźićelku Arianu Kraink w předsydstwje wobeju załožbow wobkrućili.

Jej pak běchu njedowěru wuprajili. Dokelž njemóžachu so radźićeljo wobmjezowanjow korony dla w aprylu zetkać, běchu ju z wosebitym jednanjom z wjetšinu wotwołali. Jako přičinu wotwołanja radźićeljo mjenuja, zo njeje dowěrliwe zhromadne dźěło hižo móžne. Ariane Kraink běše tuž na to na zarjadniskim sudnistwje skoržiła. Te pak skóržbu wotpokaza.

Pančicy-Kukow (aha/SN). Na swojim posedźenju minjeny štwórtk zaběraše so gmejnska rada Pančicy-Kukow z wjacorymi twarskimi naležnosćemi. Mjez druhim schwalichu radźićeljo přetwar a saněrowanje tamnišeje zakładneje šule kaž tež přitwar k wobstejacej Netto-kupnicy. 17 młodym swójbam pak chcedźa w komunje zaručić, zo sej swójski dom natwarja, a to na 2,2hektarskej pře­strjeni mjez Dróhu Ćišinskeho a Srjedźnym pućom za tamnišej tankownju.

Krótkopowěsće (19.05.20)

wutora, 19. meje 2020 spisane wot:

Dalša wosoba zemrěła

Budyšin/Zhorjelc. W Budyskim wo­krjesu je dalša wosoba na koronawirus zemrěła. Ličba smjertnych padow wu­činja nětko 15. Z jednej nowoinfekciju ­je tu dohromady 458 natyknjenych. 114 z nich je schorjenych, 19 lěkuja w chorowni. W Zhorjelskim wokrjesu njejsu wot 6. meje žane dalše nowoinfekcije zwěsćili, tu je dale 268 natyknjenych. ­Aktualnje maja tam dwanaće schorjenych, 22 ludźi je w zwisku z pandemiju zemrěło.

Dobre znamjo staršim

Budyšin. Budyski wokrjesny sejmik je wčera wobzamknył, zo njetrjebaja starši wot meje hač do julija za šulski bus ničo płaćić. Wšako so wuwučowanje na kubłanišćach tuchwilu jara rozdźělnje wotměwa. Rozsud bě jednohłósny. Po prózdninach budźe wotpowědny zarjad wokrjesa busowy popłatk zaso regularnje wotknihować.

Jara mało hosći w měrcu

Policija (19.05.20)

wutora, 19. meje 2020 spisane wot:

Pytaja swědkow

Berthelsdorf. Njeznaći su minjeny pjatk wječor konja w Berthelsdorfje zranili. Wobydlerka, kotrejež pos bě šćowkał, zwěsći, zo měješe kóń 20 centimetrow dołhu ranu. Na to informowaše wona policiju a wobsedźerku konja. Kriminalna inspekcija złóstnistwo nětko přepytuje a prosy wobydlerjow wo pomoc. Zdobom pruwuje zwisk k zahinjenemu konjej 11. meje w Suchich Hendrichecach (Dürrhennersdorf).

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND