Angažowane kulturne dźěło wukonjał

štwórtk, 21. februara 2019 spisane wot:

Po 25 lětach skutkowanja we Wojerowskej měšćanskej radźe a na dobro serbstwa so Martin Schmidt ze zastojnstwa rozžohnuje

We Wojerecach je wón najstarši aktiwny zapósłanc měšćanskeje rady. Sam praji, zo bije jeho wutroba za čestnohamtsce skutkowacych, dobrowólnikow a kulturne dźěło. Wone postaja jeho skutkowanje hižo wjacore lětdźesatki. Rěč je wo Martinje Schmidće. W meji so 81lětny z aktiwnym skutkowa- njom w měšćanskej radźe rozžohnuje. Wo dopomnjenkach, wo aktualnym wuwiću a wo wuhladach do přichoda je so z nim Andreas Kirschke rozmołwjał.

Čehodla zastojnstwo we Wojerowskej měšćanskej radźe złožiće?

M. Schmidt: Je to prosće prašenje staroby a wotwažowanja. Chcu so přichodnje na někotre ćežišća koncentrować. Wone leža předewšěm we wobłukach kultura, kubłanje a towarstwowe dźěło.

Kak sće so zapósłanc měšćanskeje rady stał?

Choćebuska powołanska wohnjowa wobora je wčera na tamnišej Hermanna Löhnsowej hasy štomy wurězowała. Akcija wotmě so we wobłuku­ wukubłanja kolegow, kotřiž nawuknychu z motorskej piłu wobchadźeć. W nuzowych padach móža tuž nětko na přikład­ wot wichora wobškodźene škody fachowsce wotstronić. Foto: Michael Helbig

Měsačk nam tele dny jara bliski

štwórtk, 21. februara 2019 spisane wot:
Měsačk skutkuje tele dny jara bliski a wulki, kaž tu nad Biskopicami. Zaćišć je woprawnjeny, wšako je nam trabant tak bliski kaž cyłe lěto nic. Přičina toho je elyptiska čara. Nimo toho je hišće połny měsačk, tak zo kula sydom procentow wjetša a 30 procentow swětliša skutkuje. Najbliže bě nam tak mjenowany superměsačk zawčerawšim dopołdnja. To bě zdalenosć mjez nim a zemju jeno 356 761 kilometrow město­ přerěznje 382 900 kilometrow.­ Wokoło měsačka eksistuje tež tójšto přiwěrkow. Tak dadźa sej někotři po měsačkowym kalendru włosy třihać. Foto: Rocci Klein

Klětu wola noweho wjesnjanostu

štwórtk, 21. februara 2019 spisane wot:

Najwažniši dypk na wutornym posedźenju Radworskeje gmejnskeje rady bě wobzamknjenje lětušeho etata. Nimo­ toho bě dosć dalšich temow, z kotrymiž­ su so rozestajeli.

Radwor (SN/BŠe). Wjesnjanosta Radworskeje gmejny Wincenc Baberška (CDU) klětu 21. apryla zastojnstwo złoži a chce so na wuměnk podać. To připowědźi wón zawčerawšim na gmejnskej radźe. Wot februara 2020 móhli tuž proces wólbow noweho wjesnjanosty přewjesć. „Nadźijam so dosć kandidatow a dźakuju so hižo nětko za prócowanje“, Baberška podšmórny. Hladajo na lětuše komunalne wólby a europske wólby maja dosć pomocnikow. Za přewjedźenje wólbow Sakskeho krajneho sejma w septembru móža so dobrowólnicy hišće přizjewić.

Zo by powětr znjesliwy był

štwórtk, 21. februara 2019 spisane wot:

Wobtwarjenski plan za Lindach žada sej wot plahowarnje krute normy

Njebjelčicy (JK/SN). Jako předstaji wjesny planowar Jules Buitel na minjenym posedźenju­ Njebjelčanskeje gmejnskeje rady stejišća zastupjerjow zjawnych za­jimow k wobtwarjenskemu planej za Lindach,­ trjebachu přitomni tójšto wutrajnosće a sćerpnosće. Jules Buitel wědźeše wo wažnosći tohole plana, wšako tón tamnišu plahowarnju rancow wosebje wobkedźbuje. Ta ma hladajo na bliskosć ke wsy wjele parametrow dodźeržeć a kopicu normow spjelnić. Wosebje stejišćo Budyskeho wobswětoweho zarjada měri so z cyle konkretnymi woča­kowanjemi na ratarski zawod.

Krótkopowěsće (21.02.19)

štwórtk, 21. februara 2019 spisane wot:

Digitalny pakt přińdźe

Drježdźany. Sakski kultusowy minister Christian Piwarz (CDU) wita dojednanje mjez Zwjazkom a krajemi, tak mjenowany digitalny pakt. „Je to dobra powěsć našim šulam“, Piwarz dźensa rjekny. Sakska ma za wutwar IT-infrastruktury na kubłanišćach něhdźe 250 milionow eurow dóstać. We wadźeńcy wo spěchowanje wu­twara su so Zwjazk a kraje wčera na změnu Zakładneho zakonja a na wurjadne rjadowanja dojednali.

Wusud wo wólbnym prawje

Karlsruhe. Zwjazkowe wustawowe sudnistwo je dźensa wusud wozjewiło, w kotrymž wobmjezowanje wólbneho prawa za zbrašenych jako wustawje njewotpowědowace wotpokazuje. Tež po sudniskim wukazu psychiatrisce zastarani jeći njesmědźa so „z demokratiskeho procesa wuzamknyć“, w spisu dale rěka.

Chinsku medicinu zběhnu

Policija (21.02.19)

štwórtk, 21. februara 2019 spisane wot:

Kontejneraj w płomjenjach stałoj

Kulow. Wutoru rano su njeznaći w Kulowje na parkowanišću mjez Starym dwórnišćom a Kamjenskej dróhu wotstajenej kontejneraj za papjeru zapalili. Wohnjowi wobornicy płomjenja zhašachu, wěcna škoda wučinja tysac eurow.

Kwaklate linije jěł

Klětno. Kedźbliwa Klětnjanka wutoru připołdnju policiji zdźěli, zo bě jej kwaklate linije jěducy VW napadnył. Bjez dźiwa tež: Policija naměri w kreji 68lětneho šofera 1,68 promilow alkohola.

Bydlenski připowěšak so wotpalił

Belmsdorf. W Biskopicam přisłušacym Belmsdorfje je so w nocy na srjedu campingowy připowěšak wotpalił. Jón su koparjo jako předrasćernju wužiwali.

Brigadnicy zwučowali a pućowali

štwórtk, 21. februara 2019 spisane wot:

Chór 1. serbskeje kulturneje brigady přebywaše wot póndźele hač do dźensni­šeho w probowym lěhwje w čěskich Hejnicach. Tamniši klóšter z putniskej cyr­kwju Marije wopytanja je dźensa mje­zynarodny duchowny ­centrum. Wulkot­- nje hodźeše so tam wšitko to nazwučować, štož budźe słyšeć na přichodnych koncertach chóristow Budyskeho Serbskeho gymnazija. Tam su woni pod nawodom Friedemanna ­Böhmy nazwučowali nowy repertoire, mjez druhim oratorij­ „Hrodźišćo“ Měrćina­ Weclicha a Madleny Nasticcyneje. Tale twórba změje kónc septembra prapremjeru a je ­zdobom swójski dar k 70. róčnicy 1. serbskeje kulturneje brigady.

Dale dźěłachu brigadnicy na nowych twórbach. Zdobom su hižo znate „Podlěćo“ Korle ­Awgusta Kocora a Handrija Zejlerja­ pohłubšili.

Wuknu wěcy wuporjedźeć

srjeda, 20. februara 2019 spisane wot:
Prawidłownje kóždu druhu wutoru měsaca wuhotuja w ateljeju Budyskeho Kamjentneho­ domu zhromadnje z towarstwom Ganzmacher dźěłarničku „Elektro & technika“. Tam pokazuja młodym zajimcam wot sydom lět pod nawodom nazhonitych fachowcow po hesle „Reparować město preč mjetać“, kak hodźa so skón­cowane nastroje wuporjedźeć. Zawčerawšim dźiwaše so młody Verian-Tadeus, zo maćerne žehlidło po poměrnje njekomplikowanej procedurje Reinera Klatty a Dietera­ Kunzy (wotlěwa) zaso bjezporočnje dźěła. Nimo elektrotechniki poskićatej towar­stwje tež kursy mechaniki a jězdźidłow. Foto: SN/Maćij Bulank

Změja dale dwanaće radźićelow

srjeda, 20. februara 2019 spisane wot:

Trjebin (AK/SN). Měła so Trjebinska gmejnska rada wot dwanaće na dźesać radźićelow pomjeńšić? Prašenje to, wo kotrymž diskutowachu jeje čłonojo na swojim zašłym posedźenju a rozjimachu při tym naležnosć, hač dyrbjeli so hłowne wustawki gmejny změnić. „Sakski gmejnski porjad poruča pod paragrafom 29 za gmejny hač do tysac wobydlerjow dźesać gmejnskich radźićelow. To by za Trjebin přitrjechiło“, rozłoži nawodnica hłowneho zarjada Marion Mudra. Wona skedźbni na Slepjanski přikład. Tam běchu so radźićeljo dojednali, gmejnski parlament wot 16 na 14 čłonow pomjeńšić. Při tym poćahowachu so na aktualnu ličbu wobydlerjow 2 700.

nawěšk

nowostki LND