Puć k busej jara strašny

srjeda, 18. měrca 2020 spisane wot:

Starši žadaja sej swojich dźěći dla wobmjezowanu spěšnosć

Swinjarnja (SN/MWj). Najskerje starši šulskich dźěći w Swinjarni wokomiknje ani tak zli njejsu, zo jich dźěći do šule chodźić njesmědźa. Holcy a hólcy mjenujcy tuž tež šulski bus wužiwać njetrjebaja. Štož bě hač do minjeneho pjatka wšědna normalita, je w Swinjarni strašna wěc. Štóž chce wottam z busom do Pančic-Kukowa abo dale jěć, dźě dyrbi statnu dróhu S 100 přeprěčić, zo by busowe zastanišćo na tamnym boku dróhi docpěł. Dokelž pak na hłownej dróze wosobowe a nakładne awta kaž tež motorske móhłrjec bjez přestawki jězdźa, je to wšo druhe hač jednore.

Zo móhli čakacych na awtodróze A 4 před pólskej mjezu zastarać, su sobudźěłaćerjo wjacorych pomocnych słužbow při Budyskej wohnjowej woborje pólne kuchnje natwarili. Wottam woža jědź a napoje na awtodróhu. Šoferojo nakładnych awtow čakaja zdźěla hižo 30 hodźin. Rynk haćacych so Lkw-jow sahaše dźensa dopołdnja wot Zhorjelca hač do Porchowa. Foto: Christian Essler

Konjez Moritzburga předstajili

srjeda, 18. měrca 2020 spisane wot:

Plahowarjo koni nimaja jenož w tydźenjach do jutrow wjele dźěła ze swojimi štyrinohačemi, ale wězo cyłe lěto. ­Jedyn z wažnych terminow bě minjenu njedźelu w Jěžowje pola Kamjenca.

Jěžow (BWe/SN). Najskerje bě to minjenu njedźelu poslednje zarjadowanje, kotrež je Moritzburgska kobłarnja na njewěsty čas přewjedła. Najebać coronawirus pak zajimowachu so tež serbscy plahowarjo za potencielnych nawoženjow swojich koni. Tych su nětko njedźelu w Jěžowje pola Grafec w jěchanskej hali za swoje kobły wupytali.

Hižo před měsacom su připušćaki z Moritzburga do konjenca w Brunowje za Kamjencom zaćahnyli. Hakle loni w juliju bě so tam cyła bróžeń wotpaliła. Mjeztym, rozłoži nawoda Brunowskeje wotnožki Moritzburgskeje kobłarnje Markus Wendt, je wšitko zaso tak daloko spřihotowane. W tym tydźenju hišće ­konjenc za kobły dotwarja. Kónc lěta ma potom cyle nowy konjenc hotowy być. Loni nastata škoda wučinja něhdźe 200 000 eurow.

Wo swojich so starać!

srjeda, 18. měrca 2020 spisane wot:
Dźěći, kotrež do šule a do dnjowych přebywanišćow chodźa, su tuchwilu doma. Šulerjo maja domjace nadawki spjelnić – wot dźensnišeho je zawěsće wšitcy změja. Potom maja přidatny swobodny čas, runje tak kaž mjeńše dźěći. Z čim pak jón pjelnić? Do dowola jěć je lědma móžno. Wopyt pola dźěda a wowki fachowcy wotradźeja. Mjeztym so někotři starši nadźijeja, zo znajmjeńša na wsach ze susodami abo přećelemi rozrisanje namakaja, snano zhromadnu zaběru resp. zastaranje dźěći. To pak njeje zmysł toho, zo je sakske knježerstwo zarjadnišća zawrěć dało. Runje w tajkej zhromadnosći, tež hdyž słuži wona dźělenju nadawkow při zastaranju dźěći, móže so coronawirus rozpřestrěć. Po słowach fachowcow je woprawdźe wunošne, so přichodny čas jeničce wo swojich starać. Sym sej wěsta, zo su swójby při tym přewšo kreatiwne. Jasne je, zo so wšitko jónu skónči – tež strašna doba coronawirusa. Milenka Rječcyna

Krótkopowěsće (18.03.20)

srjeda, 18. měrca 2020 spisane wot:

Nowa rektorka uniwersity

Drježdźany. Rozšěrjeny senat Drježdźanskeje Techniskeje uniwersity je wčera psychologowku a profesorku dr. Ursulu M. Staudinger za rektorku wuzwolił. Staudinger je po cyłym swěće připóznata slědźerka na polu staroby. Tuchwilu ma profesuru za sociomedicinske wědomosće na Columbia Aging Centeru New-Yorkskeje uniwersity, kotryž je lěta 2013 załožiła. Wona naslěduje prof. dr. Hansa Müllera-Steinhagena, kiž dźe na wuměnk.

Kurs přestorčeny

Budyšin. Lětuši ferialny kurs za dźěći Rěčneho centruma WITAJ dyrbi coronawirusa dla wupadnyć. Na to stej so nawodnica RCW dr. Beata Brězanowa a zamołwita za projekt Michaela Hrjeho­rjowa póndźelu připołdnju dojednałoj. Projekt klětu w jutrownych prózdninach dale powjedu. Je to jenički móžny termin, dokelž maja tón tydźeń dźěći nimale po wšej Němskej prózdniny.

Forum wotprajili

Policija (18.03.20)

srjeda, 18. měrca 2020 spisane wot:

Wopačna policistka zazwoniła

Halštrow. Njeznata wobšudnica je předwčerawšim pola třoch žonow w Halštrowje, Wóslinku a Połčnicy zazwoniła, wudawajo so jako zastojnica Berlinskeje kriminalneje policije. Wona při telefonje „informowaše“, zo běchu rumunsku cwólbu zadobywarjow lepili a pola nich telefonowe čisło seniorow namakali. Kaž Zhorjelska policajska direkcija zdźěli, wołaše njeznata žona woprawdźe z Berlina, dokelž bě na displayju telefona Berlinska předwólba 030 widźeć. Dalše cyfry jeje čisła běchu 11033. Na zbožo pak wšitke tři žony spóznachu, zo jedna so wo pospytane wobšudnistwo. Wone telefonat skónčichu a zawołachu policiju. Kaž policija informuje, wobšudnicy stajnje znowa ličbowu kombinaciju 110 do swojeho čisła zatwarjeja, zo bychu policajske nuzowe čisło napodobnili. Na to měli dźiwać, jeli zaso raz klinka.

Dyrdomdej w lodowej dobje

wutora, 17. měrca 2020 spisane wot:

Z čerstwym powětrom, kćějacej pychu a wustajeńcu přećiwo krizy

Wochozy (CK/SN). Nalětni swjedźeń we Wochožanskim parku błudźenkow kónc měrca je wotprajeny. Přiwšěm su tam njedźelu nowu sezonu zahajili. „Njewěmy, kak so kriza corony dla na nas wuskutkuje. Ale pohibowanje na čerstwym powětře po přirodźe k stabilizaciji imunoweho systema móžu w našim 20 hektarow wulkim parku jenož poručić. Ćim bóle, hdyž smy wšitcy napominani swoje socialne kontakty redukować“, rjekny předsyda spěchowanskeho towarstwa Ulrich Klinkert.

Wosobinskim kontaktam zadźěwać

wutora, 17. měrca 2020 spisane wot:

Zo by so rozpřestrěwanje coronawirusa po móžnosći pomjeńšiło, dyrbi so zjawne žiwjenje na minimum redukować. Tomu wotpowěduje tež zarjadniski zwjazk Při Klóšterskej wodźe.

Pančicy-Kukow (SN/MWj). Za twarjenje zarjadniskeho zwjazka Při Klóšterskej wodźe w Pančicach-Kukowje kaž tež za zjawne zarjadnišća w pjeć přisłušnych gmejnach přihotuja „rjadowane wobmjezowanje wukonoweho poskitka“, rěka w nowinskej zdźělence, kotruž je zarjadniski zwjazk wčera medijam připósłał. Tak chcedźa zaručić, zo je zarjadnistwo dale dźěłakmane. Tohodla su tam kaž tež w gmejnskich zarjadnistwach wosobinske dorěčenja jenož hišće w nu­znych padach móžne. Swoje prašenja a naležnosće měli wobydlerjo jednotliwym wěcywobdźěłarjam telefonisce abo z mejlku sposrědkować. Potom so pruwuje, hač je wosobinski termin trěbny. Pod slědowacymaj telefonowymaj čisłomaj je zarjadniski zwjazk docpějomny: 035796/ 94 60 a 946 40 abo 946 45. Na kóždy pad proša wo to so wopyta wzdać, hdyž so něchtó chory čuje, bě-li w minjenymaj tydźenjomaj w jednej z rizikowych kónčin, abo měješe-li kontakt z někim z tajkeje kónčiny.

Wotprajene, wotprajene ...

wutora, 17. měrca 2020 spisane wot:

Budyšin (SN/MWj). Coronawirus zjawne žiwjenje w Hornjej Łužicy dospołnje lemi. Móhłrjec w połhodźinskim takće dóstawamy informacije, zo su wjetše kaž tež mjeńše planowane zarjadowanja wotprajene.

Konječan Křesćan Gruhn prosy wozjewić, zo zhromadźizna hońtwjerskeho drustwa Konjecy 20. měrca znatych přičin dla wupadnje. Nowy termin sčasom wozjewja. Na njewěsty čas zawrjena je wotnětka Wojerowska dźěćaca a młodźinska farma, kaž zdźěli jeje nošer Miłočanski Křesćansko-socialny kubłanski skutk.

W gmejnach zarjadniskeho zwjazka Při Klóšterskej wodźe so na njewěsty čas žane posedźenja gmejnskich radow njewotměja. To rěka, zo planowanej zhromadźiznje gmejnskich radźićelow 19. měrca w Pančicach-Kukowje a 26. měrca w Njebjelčicach njebudźetej, kaž zarjadniski zwjazk informuje.

Pytaja nowu płoninu za permakulturu

wutora, 17. měrca 2020 spisane wot:

Njebjelčicy (JK/SN). Na lońšim oktoberskim posedźenju bě Njebjelčanska gmejnska rada wobzamknyła, dźěl ležownosće w Miłoćicach přenajeć zjednoćenstwu Permagold, kotrež plahuje wužitne ratarske a zahrodniske kultury po principje permakultury. Na předwidźanej płoninje w Miłoćicach chcyše drustwo sadowcy a jahodowe kerki nasadźeć. Po dokładnym pruwowanju zjawne zajimy zastupowacych institucijow je so drustwo nětko rozsudźiło wonu płoninu za planowany zaměr njewužiwać, dokelž bychu wužadanja, na njej wuspěšnje hospodarić, mocy drustwa přesahowali. ­Nimo toho so po słowach zamołwitych žadanja ze stron zjawnych institucijow narokam permakultury spřećiwjeja.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND