W Komorowje pola Rakec dyrbja šoferojo tele dny wokołopuće na so brać. Tam wu- a přetwarjeja tuchwilu busowu čakarnju we wsy. Jej napřećo nastawa zdobom nowa, předewšěm za šulske dźěći. Za čas twarskich dźěłow wostanje dróha dospołnje zawrjena, wobjězdka wjedźe po zwjazkowej dróze B 96. Foto: SN/Maćij Bulank

Mały dohodowny dar

pjatk, 29. nowembera 2019 spisane wot:

Wěteńčanske dźěći smědźa so na nowe hrajkanišćo wjeselić

Wěteńca (JK/SN). Zo ma gmejna Njebjelčicy komunalny lěs, njeje najskerje wjele ludźom znate. Při jeno 9,7 hektarach to wězo tež njezadźiwa. Při­wšěm maja wone porjadnje wobhospodarjene być. Za to trěbny je hospodarski plan, kotryž nastaji za komunalne lěsy teje wulkosće sakski statny zawod Sachsenforst.

Zamołwity za lěsnistwo na teritoriju něhdyšeho Kamjenskeho wokrjesa, Wěteńčan Michał Zahon, rozłoži na wčera­wšim posedźenju Njebjelčanskeje gmejnskeje rady pola Zahonec we Wěteńcy wobsahi a zaměr najaktualnišeho lěsneho plana za Njebjelčanski komunalny lěs. Tón je po wjacorych płoninach po cyłej gmejnje roztřěskany, ale ma dobry wobstatk, štož fachowc wobkrući. Nimale 90 procentow su lisćowcy, zwjetša duby. W přichodnych lětach chcedźa wjetše mnóstwa drjewa nadźěłać, ale tež młody lěs zapołožić a hižo wobstejace hladać. Drjewo z gmejnskeho lěsa wužiwa gmejna za swoje komunalne nadawki sama.

Historiske podawki a fakty wobswětlić

pjatk, 29. nowembera 2019 spisane wot:

Chrósćicy (aha/SN). Je hižo z wjelelětnej tradiciju, zo župa „Michał Hórnik“ swojich wjesnych chronikarjow na wuměnu nazhonjenjow přeprosy. Tomu bě tež wčera tak, a županka Zala Cyžowa móžeše w sydarni noweho gmejnskeho a kulturneho centruma w Chrósćicach ně­hdźe dwaceći ludźi witać. Rozjimali su tam koncepciju wustajeńcy „Kraj podłu Klóšterskeje wody“. Naćisk za nju stej Budyski Serbski muzej a Křesćansko-socialny kubłanski skutk (CSB) z dalšimi partnerami zdźěłałoj.

Chronikarjo mějachu wčera składnosć, so ke koncepcionelnym myslam a předstawam kaž tež wobsahowym prašenjam wuprajić. Historikar dr. Lars-Arne Dannenberg z Drježdźanskeho Centruma za kulturu a stawizny bě jara za­dźiwany, zo njeběchu chronikarjo naćisk z přeprošenjom dóstali.

Pjenjezy za šulu w Nikaraguwje

pjatk, 29. nowembera 2019 spisane wot:
Šulerjo a staršiska rada Serbskeje zakładneje šule Budyšin su dźensa dopołdnja towarstwu „Vision 2017“, kotrež skutkuje za pomoc Nikaraguwje a je we Wósporku zaměstnjene, šek 1 000 eurow přepodali. Pjenjezy nazběrali běchu šulerjo we wobłuku běha sponsorow w septembru, krótko po zahajenju šulskeho lěta składnostnje šulskeho swjedźenskeho tydźenja. Z pjenjezami chce towarstwo twar šule w Nikara­guwje podpěrać. Tak su so staršiska rada a wuknjacy rozsudźili mjenowanemu towarstwu­ pjenježny dar přewostajić. Na přepodaću šeka dźakowaše so dr. Zamora Gonzalez­ z towarstwa „Vision­ 2017“ dźěćom z piñatu. Foto: Carmen Schumann

Krótkopowěsće (29.11.19)

pjatk, 29. nowembera 2019 spisane wot:

Stabilne dźěłowe wiki

Budyšin. Dźěłowe wiki we wuchodnej Sakskej su dale stabilne. Kónc nowembra bě 16 094 bjezdźěłnych, šěsnaće wjace hač w oktobrje. To wotpowěduje kwoće 5,7 procentow, kaž Budyska agentura za dźěło informuje. Aktualnje su so prěnje wosoby z powołanjom, kiž wot wjedra wotwisuje, bjezdźěłne přizjewili. Jednaćelka Budyskeje agentury Ilona Winge-Paul skedźbnja tuž na sezonowy pjenjez krótkodźěłacym.

Maja noweho jednaćela

Miłoćicy. Ratarske předewzaće w Mi­łoćicach ma noweho jednaćela. Pawoł Matka z Konjec přewozmje wotnětka nawod­nistwo, kaž towaršnicy wčera na zhro­madźiznje wobzamknychu. Dotalny šef Stefan Wawrich je wo wuwjazanje prosył, čemuž towaršnicy wotpowědowachu. Młody Serb Pawoł Matka bě hižo někotre lěta Stefana Wawricha podpěrał.

Słowo lěta předstajili

Policija (29.11.19)

pjatk, 29. nowembera 2019 spisane wot:

Šofer sej po wšěm zdaću wusnył

Koitzsch. K ćežkemu njezbožu je dźensa w nocy pola Koitzscha njedaloko Kamjenca dóšło. Z dotal njeznateje přičiny bě tam wodźer Opela na prawy bok z puća zajěł a frontalnje do štoma zrazył. Policija z toho wuchadźa, zo bě sej wodźer awta na někotre sekundy wusnył. Zawołani sanitetarjo zranjeneho šofera zastarachu a dowjezechu jeho na dalše lěkowanje do chorownje. Najskerje poměrnje wulkeje spěšnosće dla bě jězdźidło chětro wobškodźene. Wohnjowa wobora dyrbješe z awta wuběžane ćěriwo wotstronić, čehoždla bě dróha někotre hodźiny za­wrjena. Policija móžnu přičinu njezboža nětko přepytuje.

Kónclětne zarjadowanje

pjatk, 29. nowembera 2019 spisane wot:

Budyšin. Předsydstwo župy „Jan Arnošt Smoler“ Budyšin přeproša na swoje kónclětne zarjadowanje štwórtk, 5. decembra, w 16 hodź. na žurlu Budyskeho Serbskeho domu. Trudla Malinkowa přednošuje tam wo 400lětnym wobstaću Budyskeje Michałskeje wosady. Při šalce kofeja a wosušku přizamknje so zhromadne spěwanje dohodownych pěsnjow. Čłonojo župnych skupin a towarstwow a wšitcy dalši zajimcy su wutrobnje přeprošeni. Župa prosy so hač do 3. decembra w Budyskim regionalnym běrowje pod 03591/55 02 11 přizjewić.

Kniha wo Geraće Pawliku

Nowosólc-Hródk. W Serbach znata sopranistka a hudźbna wědomostnica Romy Petrick je na zakładźe awtobiografije Gerata Pawlika (1896–1966) knihu wo žiwjenskich dopomnjenkach tohole Drježdźanskeho Serba, organista a komponista wudała. Knižna premjera budźe jutře, sobotu, w 16 hodź. na swjedźenskej žurli radnicy w Nowosólcu-Hródku.

Čestny wopon města Serbomaj

štwórtk, 28. nowembera 2019 spisane wot:

Budyšin (CS/SN). Třoch zasłužbnych wobydlerjow Budyšina počesći město z čest­nym woponom. To su na swojim wče­rawšim wuradźowanju na rad­nej­ žurli w Budyskej sukelnicy měšćanscy radźićeljo rozsudźili. Druhe najwjetše wu­znamjenjenje sprjewineho města spožča Friedemannej Böhme, Michałej Lorencej a Hansej-Jürgenej Hentschelej.

Prěnjeju mytowaneju běchu Domowina, 1. serbska kulturna brigada a direktor Serbskeho gymnazija Budyšin za wu­znamjenjenje namjetowali. Friedemann Böhme ma wulke zasłužby wo cyrkwinsku hudźbu w Budyšinje a zdobom jako wuměłstwowy nawoda chóra Serbskeho gymnazija, kotryž wšak hižo wot lěta 1996 nawjeduje. Wón je spěwarki a spěwarjow na wysokim niwowje wukubłał a tak zakład za dalše kulturne aktiwity młodostnych połožił, kaž na přikład, zo swójske hudźbne skupiny załožeja.

Wosušk sydom metrow dołhi był

štwórtk, 28. nowembera 2019 spisane wot:
Z tradicionalnym nakraćom wosuška a pod wulkim nawalom ludźi su minjenu póndźelu w Choćebuzu lětuše „Hodowne wiki tysac hwězdow“ wotewrěli. Na jewišću na Starym torhošću prezentowachu sydom metrow dołhi wosušk. A wyši měšćanosta Holger Kelch (CDU) smědźeše jón zhromadnje z rumpodichom nakrać. Ludźo njedachu so dołho prosyć, zo bychu wosušk woptali. Wunošk z jeho předanje chcedźa załožbje pjekarskeho předewzaća Dreißig „Přichod dźěćom“ přewostajić. Choćebuske adwentne­ wiki su hač do 23. decembra wšědnje wot 11 do 19 hodź. wotewrjene. Wječor­ je wobswětlena pyramida wosebje přiwabliwa. Foto: Michael Helbig

Wćipnje dźěći Radworskeje zakładneje šule hižo raz hladaja, kak nowy „šulski dwór zetkawanja“ wupada, kiž je minjene tydźenje při dróze do Chelna nastał. Dwór je předewšěm za hortowe dźěći mysleny, kotrež na bus čakaja. Objekt wuwili su na wosobinsku iniciatiwu gmejnskeho radźićela Jovana Hrjehorja. Wón bě za njón tójšto sponsorow zdobyć móhł. Jich wšěch chcedźa přeprosyć, hdyž hrajkanišćo wotewru. Potom budu tež blidotenisowe platy (prědku) nastajene. Foto: SN/Maćij Bulank

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND