Policija (20.08.15)

štwórtk, 20. awgusta 2015 spisane wot:

Kumwałd. Mokreje dróhi dla poča so wčera dopołdnja w Kumwałdźe blisko hata multicar suwać. W křiwicy šofer kontrolu nad nim zhubi, zajědźe do přirowa a so přićisny. Wohnjowa wobora dyrbješe zranjeneho z rozbiteho twarskeho jězdźidła wuswobodźić. Muža dowjezechu do chorownje. Dróha wosta dlěši čas dospołnje zawrjena.

Niska. Wutoru připołdnju a wčera dopołdnja dyrbjachu wohnjowi wobornicy w Niskej štyri króć za sobu woheń hašeć. Paliło je so w lěsu blisko Heinricha Heinoweje dróhi, w měsće pak bě něchtó wotpadkowe kontainery zapalił.

Financny ćišć na gmejny přiběra

srjeda, 19. awgusta 2015 spisane wot:

Při wólbach wjesnjanosty 7. junija je we wobłuku zarjadniskeho zwjazka Při Klóšterskej wodźe jeničce w Chróšćanskej gmejnje k změnje na čole komuny dóšło. Tam dotalny wjesnjanosta Maćij Brycka (CDU) po 14 lětach w zastojn­stwje hižo kandidował njebě. Marian Wjeńka je so z nim rozmołwjał.

Čehodla njejsće hišće raz kandidował?

M. Brycka: Přičiny běchu racionalneho razu. Loni hižo připowědźich, zo k wólbam njekandiduju. Sym nětko 62 lět a z dalšej legislaturnej periodu bych po mojim měnjenju za tele zastojnstwo přestary był. Njech młódša generacija nětko zamołwitosć přewozmje. Młódši ludźo to runje tak derje zamóža.

Kak so čujeće, hdyž po telko lětach zastojnstwo wjesnjanosty a z nim tule zamołwitosć hižo nimaće?

Njewšědne zbožo ma Ralf Bartsch z Běłeje Wody lětsa při plahowanju cukinije. Rostlina z dźesać złotožołtymi pupkami, kotrež harmonisce kaž w kići rostu, je za hobbyjoweho kucharja mała sensacija. Cukini słuša k swójbje kirbsowych rostlin a je poddružina zahrodoweho kirbsa. Wona słodźi warjena runje tak kaž pražena a grilowana abo syra. Foto: Joachim Rjela

Předewšěm staršim mjeńšich dźěći su w prózdninach motiwy swojich pjerachow najrjeńše dowolowe wobrazy. Wo tym swědčitej dopisaj, kotrejž stej tele dny do redakcije dóšłoj. Tak poby Christine Kurinkec z Isserody ze swójbu w Berchtesgadenskich horach, hdźež mějachu wulkotne móžnosće pućowanja. Na jednym z nich wuhladachu při lifće wabjensku taflu za zymski dowol z pokazku na sankowansku čaru. To sej šěsćlětna Anna dwójce kazać njeda a so na sanki sydny. Čujo so kaž w zymje ju hnydom „huškaše“, štož je nětko rjana dopomnjenka na dowolowu jězbu.

Nic zymsku kulisu, ale lětnje wjedro při morju mějachu Škodźicy z Kukowa a Lukašecy z Worklec při zhromadnym dowolu na kupje Usedom. Najwjetše wjeselo w pěsku měještaj najmjeńšej dowolnikaj Filip Lukaš a Beno Škoda. „Dokelž je so jimaj tak jara lubiło, je tónle wobraz naš faworit“, pisa nan Clemens Škoda.

Kulturu w měsće wožiwić

srjeda, 19. awgusta 2015 spisane wot:

Wojerecy maja wot septembra cityjoweho managera

Wojerecy (AK/SN). Wojerecy chcedźa stare město ze zaměrnym hospodarskim a kulturnym spěchowanjom zaso bóle wožiwić. K tomu přistaja wot septembra cityjoweho managera. Połne městno financuja hač do kónca 2017 z programa Zwjazka a krajow „Aktiwne měšćanske a centry wjesnych dźělow“ (SOP). Město je loni kónc decembra připrajenje za přiwzaće do programa dóstało.

Kulturne styki dale rostu

srjeda, 19. awgusta 2015 spisane wot:

Drježdźany (HS/SN). Honorarny konsul Chorwatskeje w Sakskej dr. Peter Neumann je minjeny pjatk nimo mnohich wosobinow z politiki a hospodarstwa tež delegaciju Krabatoweho towarstwa z Njebjelčic na přijeću w Drjež­dźanach witał. Přeprosył bě konsul čłonow nadregionalneho towarstwa, mjez nimi předsydu Reinera Deutschmanna, předstajerja Krabata Wolfganga Krausu a Njebjelčanskeho wjesnjanostu Tomaša Čornaka (CDU), składnostnje swjedźenja na česć narodneho swjatka republiki Chorwatskeje, kiž swjeća 5. awgusta.

Krótkopowěsće (19.08.15)

srjeda, 19. awgusta 2015 spisane wot:

Wudworčenjo na turneji

Cluj. Serbski folklorny ansambl Wu­dwor přebywa wot dźensnišeho na mjezynarodnym folklornym a rejwanskim festiwalu „17. Szent István“ w rumunskim měsće Cluj Napoca. 23 ansamblowcow budźe hač do njedźele serbsku kulturu předstajić. Cyłk pod nawodom Stanija Handrika přebywa tam mjez druhim na přeprošenje towarstwa Szarkaláb.

Wyši dawk za bjezdźěćnych

Praha. Čěske dźěłowe ministerstwo přihotuje zakonski namjet, po kotrymž měła so při wuličenju socialneho zawěsćenja tež ličba dźěći w swójbje wobkedźbować. Starši z jednym dźěsćom bychu zawěsćenje w tučasnej wysokosći płaćili, ći z wjace potomnikami něšto procentow mjenje. Bjezdźěćni měli procent wjace hač dźensa zapłaćić.

Trabi dale prědku

Zhorjelc. Trabant steji přeco hišće na čole lisćiny w Zhorjelskim wokrjesu přizjewjenych NDRskich awtowych weteranow. Nimale 700 Trabijow su tam hišće registrowane. Z widźomnym wotstawkom slěduje Wartburg (137) a na třećim městnje steji Wolga z 60 eksemplarami. Nimo toho su hišće dźesać Moskwičow a šěsć Saporožecow přizjewjene.

Policija (19.08.15)

srjeda, 19. awgusta 2015 spisane wot:

Ramnow. Mjez Ramnowom a Kadłobjom (Goldbach) je dźensa rano wodźer Škody z dotal njeznateje přičiny do štoma zrazył a so při tym zranił.

Budyšin. Tragisce je so wčera wječor na awtodróze mjez Wósporkom a Budyšinom do směra na Drježdźany wobchadne njezbožo skónčiło. 54lětny wodźer Mazdy zhubi na mokrej dróze kontrolu nad jězdźidłom, započa so suwać a so přećisny. Wón hišće na městnje zemrě.

Wojerecy. We Wojerecach bu wčera na Šepšečanskej dróze muž natřěleny. Kaž policija zdźěli, steješe 51lětny na balkonje, jako jemu něchtó do nohi třěli. Po prěnich dopó­znaćach jedna so wo kulku z powětrowki.

Ponowjeja móst

srjeda, 19. awgusta 2015 spisane wot:

Lejno (SN). Wot póndźele, 31. awgusta, hač dosrjedź oktobra w Lejnje móst nad Małowosyčanskej wodu na S 100 ponowja. Tychle dźěłow dla budu połojcu dróhi zawrěć a wobchad z amplu rjadować dyrbjeć. Twarske kóšty něhdźe 100 000 eurow Sakska spěchuje.

Hataj wusušenej byłoj

Kupoj (HN/SN). Tež rybarjo wokoło Rakec, kotřiž tam haty wobhospodarjeja a ryby plahuja, móža wodychnyć. Wšako je dołho wočakowany dešć haty zaso z wodu napjelnił. W Kupjanskim hatnistwje Tila Semmera, kiž z třomi sobudźěłaćerjemi 52 hatow wobhospodarja, běštej Delitschec hataj wusušenej, tak zo dyrbjachu ryby do druheho hata přesadźić. Haty Semmerec hatnistwa so přez mału Sprjewju napjelnjeja. To je za nich zbožo.

Startowa pomoc nowačkam

Wojerecy (SN). Busowe předewzaća hornjołužiskeho regiona poskićeja k spočatkej noweho šulskeho lěta šulskim nowačkam darmotnu busowu jězbu do šule. Wšo, štož holcy a hólcy trjebaja, je dobropis, kotryž w šulach wupołoža. Na tak mjenowanej „staršiskej sobujězbje“ móža tež starši a přiwuzni swojich pjerachow do šule přewodźeć.

Nowa dirt-bikerowa čara

Nimo cyrkwjow su tež farske domy něme swědki stawiznow. Ze swojej lětnjej seriju so po serbskich a dwurěčnych­ katolskich a ewangelskich wosadach rozhladujemy a předstajamy někotre fary – dźensa Minakałsku.

nawěšk

  • Tež lětsa je Domowina na swjedźenskim zarjadowanju wjacorym čestnohamtsce skutkowacym Serbam Myta Domowiny, Čestne znamješko Domowny a tohorunja čestne čłonstwo třěšneho zwjazka spožčiła.  Mjez wuznamjenjenymi běchu zastupjerjo wjacorych generacijow.

nowostki LND