Rotary-club dari

wutora, 01. měrca 2016 spisane wot:
Budyšin (SN/CoR). Tři domjace apoteki je Budyski Rotary-club wčera ćěkancam Budyskeho „Sprjewineho hotela“ přepodał. Připołožene je wopisanje medikamentow w dźesać rěčach. Dalše apotekowe boksy ma dom ćěkancow na Drježdźanskej kaž tež přijimarnja za njepřewo­dźane dźěći na Lubijskej dróze dóstać. Ze spěchowanjom zwjazuje Rotary-club nadźiju, „realne rany zawobaleć a zo so nam Budyšanam poradźi, tež emocionalne rany hojić“, kaž w nowinskej zdźělence piše. Nastupajo woheń w azylowym domje „su wšitcy Budyšenjo namołwjeni so na bok čłowjeskosće stupić, so hłupych parolow a njeskutkow pasć a njestać so stracha abo lěnjosće dla winowaći.“

Krótkopowěsće (01.03.16)

wutora, 01. měrca 2016 spisane wot:

Daimler natwari dalšu twornju

Genf/Kamjenc. Awtotwarc Daimler chce produkciju baterijow dale rozšěrić a inwestuje za to 500 milionow eurow. W Kamjencu ma w susodstwje wobstejaceje dalša twornja nastać, šef Daimler Dieter Zetsche dźensa na awtowym salonje w Genfje připowědźi. Lětsa nazymu chcedźa twarić a klětu w lěću produkować započeć, Zetsche rjekny.

Mjenje wupowědźenjow

Budyšin. W februaru bě we wuchodnej Sakskej mjenje wupowědźenjow sezony dla hač hewak, zdźěli dźensa Ilona Winge-Paul, operatiwna jednaćelka Budy­skeje agentury za dźěło. W Hornjej Łužicy je 28 517 bjezdźěłnych, 217 mjenje hač w januaru a 3 964 mjenje hač loni kónc februara. Kwota bjezdźěłnosće wučinja 9,8 procentow.

Namołwjeja k blokadźe

Berlin. Zwjazkarstwo lěwicarskich skupin, iniciatiwow a stron namołwja, 12. měrca planowanu prawicarskopopulistisku demonstraciju w Berlinje blokować. Pod hesłom „Merkel dyrbi preč“ chce iniciatiwa „My za Berlin & My za Němsku“ před hłownym dwórnišćom z 10 000 ludźimi demonstrować. Zwjazk „Berlin bjez nacijow“ chce so jim do puća stupić.

Neuner sadźa na němski cyłk

Policija (01.03.16)

wutora, 01. měrca 2016 spisane wot:

Zadobywarja lepili

Brětnja/Michałki. Dźakowano kedźbliwym wobydlerjam je policija zawčera­wšim rano w Brětnjach-Michałkach zadobywarja lepiła. Swědcy běchu wobkedźbowali, kak spyta so muž něhdźe we 8.30 hodź. na teren rjemjeslniskeje firmy na Drježdźanskej dróze dóstać. Přiwołana wobsadka policajskeho awta 30lětneho nachwilnje zaja. Při sebi měješe wón nachribjetnik­ a w nim wšelki zadobywanski grat.

Hłowa cwólby před sudnistwom

póndźela, 29. februara 2016 spisane wot:

Budyšin (SN). Z ćežkim padustwom w cwólbje we wjace hač 40 padach zaběra so wot 3. měrca wulka chłostanska komora Budyskeje wotnožki Zhorjelskeho krajneho sudnistwa.

Před njej zamołwić ma so pozdatna hłowa skupiny skućićelow, kotraž bě w lětomaj 2012 a 2013 hłownje multicary a připowěšaki wosobowych awtow kradnyła. 27lětny wobskorženy kuchar z čěskeho Šluknova bě njeskutki planował, organizatorisce přihotował a transport rubizny do Čěskeje zawěsćił. Kaž rěčnik Zhorjelskeho sudnistwa Reinhard Schade dale zdźěli, je młody muž kradnjene jězdźidła a připowěšaki w susodnym kraju dale předawał. Někotre akcije pak njeběchu wuspěšne. Zdźěla dyrbjachu pokradnjene jězdźidła na ćěkańcy stejo wostajić.

Wobskorženy bydli tuchwilu w Čěskej, hdźež je hižo předchłostany. Tři wosoby z jeho cwólby buchu hižo k třom lětam, třom lětam a třom měsacam resp. k třom a poł lěta jastwa zasudźeni. Dalši skućićel bu k dwěmaj lětomaj jastwa z pruwowanskim časom zasudźeny. Z wusudom aktualneho pada liča 4. měrca.

Dźewjaty raz na prawym dnju

póndźela, 29. februara 2016 spisane wot:

Swinjarnja (aha/SN). Hnydom dweju ­narodninarjow maja dźensa, 29. małeho róžka, kotryž wšak jenož kóžde štwórte lěto dožiwjamy, w Swinjarni. Štyrilětnemu Eliasej prěni raz na poprawnym dnju jeho naroda zbožo přeja. A w susod­stwje swjeći Doreń Schüllerowa 36. narodniny. Wona je so 1980 Čornakec swójbje w Hrańcy narodźiła. Bjezstarostny měješe čas dźěćatstwa ze staršim bratrom Frankom ­a młódšim Krystofom. Na swoje prěnje narodniny jako štyrilětna na poprawnym dnju, tehdy w Smjerdźečanskej ­pěstowarni, drje njemóže so dopomnić. Ćim bóle na dwanate, jako chodźeše do Ralbičanskeje šule. Tehdy běchu 29. małeho róžka runje póstnicy a Doreń witaše doma jako orientaliska rejwarka mjez hosćimi tež wjele přećelkow.

Wiki móžnosćow hižo lěpše časy dožiwili

póndźela, 29. februara 2016 spisane wot:

Wojerecy (UH/SN). Wjele wobłukow zjawneho a socialneho žiwjenja by bjez čestnohamtskeho dźěła lědma fungowało. Towarstwa najwšelakorišeho razu při tym wšitke starobne skupiny zwjazuja. To pak jenož funguje, dołhož je dosć aktiwnych čłonow. Jich nawabić je jedyn ze zaměrow wikow móžnosćow, kotrež bě město Wojerecy 1995 do žiwjenja zwołało. Tež pěstowanje serbskich nałožkow a tradicijow je tak wjetšu zjawnu kedźbnosć nazhoniło.

Krótkopowěsće (29.02.16)

póndźela, 29. februara 2016 spisane wot:

Marokko zwólniwy

Rabat. Stat Marokko je so zwólniwy wuprajił staćanow wróćo wzać, kotřiž dyrbja Němsku wopušćić. To rjekny tamniši nutřkowny minister dźensa po zetkanju ze swojim němskim kolegu Thomasom de Maizièrom (CDU) w Rabaće. Najprjedy chcedźa so na tych wu­směrić, kotřiž běchu loni z nawalom ćěkancow přišli, prajo, zo su Syričenjo.

Dom eksministra přepytali

Waršawa. Přepytowarjo pólskeho wosebiteho zarjada za bój přećiwo korupciji su dźensa dom bywšeho sportoweho ministra Andrzeja Biernata přeslědźili. Kaž sćelak TVP Info rozprawja, chce statne rěčnistwo přepytowanske jednanje přećiwo politikarjej opoziciskeje strony Wobydlerska platforma zahajić. Wumjetuja jemu, zo je jako minister a zapósłanc zamóženje wopak deklarował.

W demo-syći sobu dźěłać

Policija (29.02.16)

póndźela, 29. februara 2016 spisane wot:

Wosom zranjenych po wohenju

Kinspork. Wohnjowu woboru, policiju a wuchowansku słužbu wołachu wčera wječor k hašenju do Kinsporka. Tam bě woheń we wjaceswójbnym domje wudyrił. 24 wosobow dyrbješe něhdźe wječor po napoł dźewjećich swoje bydlenja wopušćić a móžeše so hakle dźensa rano do nich wróćić. Wosom ludźi so zrani, mjez nimi wohnjowy wobornik. Čehodla běchu płomjenja wudyrili, je fachowc dźensa na městnje přepytował.

W Chróšćanskim Domje swj. Ludmile su zawčerawšim a wčera pjerjo drěli a sej k tomu někotre žony z Chrósćic a wokolnych wsow přeprosyli. Při zhromadnym spěwje a dobrej naledźe je so wjele lóšo dźěłało. A přistajeni domu wot wobydlerjow něštožkuli nawuknychu, mjez druhim to, zo běchu něhdy z wulkimi pjerjemi tykancowe blachi wumazowali. Foto: Mónika Wenclowa

Znowa po błóće a přez zadźěwki

pjatk, 26. februara 2016 spisane wot:

Poradźene zarjadowanja směš runjež wospjetować. Tohodla wotměje so lětsa w Hózku znowa wubědźowanje ­blackbirdrun. Porno lońšej premjerje su lětušu čaru samo podlěšili.

Hózk (SN/MWj). Běhać, krosnować, łazyć, jachlić – njedźelu, 4. septembra, zaso tak daloko budźe. Potom kołowokoło Hózka zaso po błóće łaža, přez zadźěwki krosnuja a po Čornym Halštrowje płuwaja. Po lońšej premjerje powjedźe druhi blackbirdrun wobdźělnikow znowa prěki a podłu po krajinje wokoło Kulowskeho měšćanskeho dźěla. Chrobli a wušikni běharjo dyrbja so dwójce přez parcours bědźić, zdźěli organizator Roland Salowsky. Po puću čaka na nich 15 nic runjewon lochkich zadźěwkow.

nawěšk

nowostki LND