Prěni raz přistupny bě wčera nowy dožiwjenski wotdźěl Wojerowskeho měšćanskeho muzeja. Prokuristka Kerstin Noack (nalěwo) wodźeše po nim tež wyšeho měšćanostu Stefana Skoru (CDU, naprawo), a wón interaktiwne móžnosće hnydom wuspyta. Bohužel su so serbskich napisow na wujasnjowacych tafličkach dospołnje wzdali. Foto: Ulrike Herzger

Klub přewozmje stanowanišćo

pjatk, 15. januara 2016 spisane wot:

Po diferencach z dotalnym wotnajerjom stanowanišća při Klětnjanskim pobrjohu Bjerwałdskeho jězora je Hamorska­ gmejna za nowym pytała – a tajkeho nětko tež namakała.

Hamor (AK/SN). Łužiski płachtakowanski klub Bjerwałdski jězor je nowy wotnajer stanowanišća při Klětnjanskim pobrjohu jězora. Tole je Hamorska gmejnska rada na swojim zašłym posedźenju wobzamknyła. Pozadk běchu diferency z dotalnym wotnajerjom. „Dyrbjachmy rozrisanje namakać. Dwaj zajimcaj běštaj we wušim kruhu faworitow“, rozłoži Roman Krawc, projektowy koordinator Hamorskeje gmejny za jězor. Zrěčenje płaći wot januara 2016 hač do kónca lěta 2017. Towarstwo ma gmejnje wob lěto 3 000 eurow danje płaćić.

Zawěsćernja w nowym běrowje

pjatk, 15. januara 2016 spisane wot:
W Radworju maja wotnětka nowy běrow zawěsćernje Allianz z Hendrikom Schikoru (2. wotprawa) na čole. Běrow su sej we wjaceswójbnym domje za hosćencom „Meja“ zarjadowali. Wčera běchu zajimcy na dźeń wotewrjenych duri přeprošeni, štož wobydlerjo kaž tež kolegojo wužiwachu. Mjez prěnimi, kotřiž so informowachu, běchu Christel Müller, Elke Naumann a třilětna Lucie (wotlěwa). Poradźowała je wopytowarjow tež serbska sobudźěłaćerka Alexandra Šołćic (naprawo). Foto: Werner Müller

W Berlinje priwatnje abo nic?

pjatk, 15. januara 2016 spisane wot:

Wo terminje nastupajo azyl jenož njezjawnje informował

Pančicy-Kukow (SN/MWj). Do zjawneho a do njezjawneho dźěla je předsyda zarjadniskeho zwjazka Při Klóšterskej wodźe Měrko Domaška na wčerawšim posedźenju zwjazkoweje zhromadźizny swoje informacije wo temje azyl rozrjadował. Mjeztym zo wón w zjawnje zwjetša jenož te ličby a fakty mjenowaše, kotrež běchu dwaj dnjej do toho tak a tak hižo přistupne, chcyše wón wo swojim terminje hromadźe z wjacorymi měšćanostami a wjesnjanostami Budyskeho wokrjesa w Berlinskim kanclerskim zarjedźe nje­zjawnje informować. Runje to pak wuwabi rozdźělne měnjenja mjez zastupjerjemi­ pjeć gmejnow. Radźićel Ralbic-Róžanta Eduard Luhmann žadaše sej „absolutnu transparencu, dokelž je tema­ za zjawnosć powšitkownje zajimawa, a wobydlerjo chcedźa wědźeć, kak dale­ dźe“. Hewak nastanje podhlad, zo něšto­ za zamknjenymi durjemi rozsu­dźeja. Měrko Domaška tomu znapřećiwi, zo bě w Berlinje jako wěcywustojny wobydler, potajkim jako priwatna wosoba.

Serbske blido w Lipsku

pjatk, 15. januara 2016 spisane wot:
Lipsk. Podobnje kaž w Berlinje, hdźež so tamniši Serbja hižo wjacore lěta wobstajnje zetkawaja, chcedźa nětko tež w Lipsku Serbske blido wutworić, zo bychu tamnišim Serbam zmóžnili so zetkać a mjezsobu so zeznać. „Njemyslimy jenož na studentow, ale předewšěm na Serbow, kotřiž w Lipsku dźěłaja a tam tež bydla“, zdźěli sobuiniciatorka Bibiana Bartec. Wona chce hromadźe z přećelku tónle projekt nastorčić. „Pytnjemy, zo mamy hewak jenož mało móžnosćow serbować. Tole chcemy změnić spytać.“ Prěnje Serbske blido w měsće nad Plesnu (Pleiße) ma so 3. februara wotměć. Zajimcy zetkaja so w 19 hodź. w hosćencu „La fonderie“ na Gießerstraße 12.

Krótkopowěsće (15.01.16)

pjatk, 15. januara 2016 spisane wot:

Kandidat nominowany

Łaz. K wólbam noweho wjesnjanosty gmejny Łaz 24. apryla kandiduje za CDU Thomas Leberecht. Jeho je wčera wjesna skupina strony nominowała a tak namjet bywšeho wjesnjanosty Uda Wićaza sćěhowała. Leberecht je wot lěta 2009 čłon gmejnskeje rady a mjeztym zastupowacy wjesnjanosta. 38lětny policajski zastojnik předsydari nimo toho Koparskemu towarstwu Łaz/Běły Chołmc.

Serbsku literaturu předstajili

Lipsk. Ke konceptej Lipšćanskeho hosćenca „Poniatowski Polski – bara a korč­ma“ słuša, pod hesłom „Słowjanske čitanske jewišćo“ literaturu słowjanskich spisowaćelow předstajić. Wčera wotmě so tam literarna bjesada z basnikomaj Benediktom Dyrlichom a Janom Kuhlbrodtom – a to w pólskej, serbskej, ruskej a němskej rěči.

Antiislamska strona blokowana

Policija (15.01.16)

pjatk, 15. januara 2016 spisane wot:

Mučow. Wobchadne njezbožo stało je so wčera krótko po 19 hodź. mjez Mučowom a Kulowom. 31lětna bě tam kon­trolu nad wodźidłom Renaulta zhubiła a z dróhi zjěła. Při tym so awto zwróći a wosta na kromje puća ležo. Žona so na zbožo jeno snadnje zrani.

Nowe zwony za cyrkej w Barće bychu 110 000 eurow płaćili. Zo móhli tónle projekt zwoprawdźić , załožichu wčera spěchowanske towarstwo, kotrež chce so nětko do dźěła dać.

Bart (CK/SN). K 200lětnemu wobstaću ewangelsko-lutherskeje cyrkwje w Barće maja tam 2019 nowe zwony zaklinčeć. Za to je wčera 21 žonow a muži spěchowanske towarstwo załožiło. Jeho zaměr je „pomoc za ponowjenje zwonow a wšitkich z tym zwjazanych twarskich připrawow“, rěka we wustawkach. Za předsydu wuzwolichu Bernda Lorenza z Rakojd, za zastupjerja­ Friedricha Hessu z Dubrawki a za pokładnicu Kerstin Mickan z Barta. Woni towarstwo w pjenježnych a juristiskich naležnosćach zastupuja. Předsydstwu přisłušeja dalši štyrjo čłonojo. Jedyn z nich ma stajny zastupjer cyrkwinskeho předsydstwa Hrodźišćanskeje wosady być. Jako přinošk płaća čłonojo towarstwa 20 eurow na lěto.

„Magiske wokomiki“ rěkaše program, kotryž su šulerjo Biskopičanskeho Goethoweho gymnazija wčera w tamnišim kulturnym domje něhdźe 600 ćěkancam z Biskopic, Wjazońcy a Kamjenca předstajili. Program wuhotowaštaj nimo sportowych akrobatow z Budyšina tež kuzłarjej, kotrajž staj někotrych z ćěkancow do swojeho předstajenja sobu zapřijałoj. Foto: Rocci Klein

Přiwozmu tři swójby ćěkancow

štwórtk, 14. januara 2016 spisane wot:

Łazowska gmejna přewostaji bydlenja w Złyčinje a Šćeńcy

Łaz (AK/SN). Budyski wokrjes móže we Łazowskej gmejnje tři swójby ćěkancow ­decentralnje zaměstnić. Wužiwać hodźa so dwě bydleni z dwěmaj stwomaj w Złyčinje a jedne tajke w Šćeńcy. Gmejna ma wotpowědne zrěčenje wotzamknyć. W padźe „njezastupujomnych poměrow“ wobchowa sej komuna prawo wurjadneho wupowědźenja. Tole su Łazowscy gmejnscy radźićeljo zawčerawšim wobzamknyli.

nawěšk

nowostki LND