40 dźěći a młodostnych němskeje narodneje mjeńšiny z pólskeho Opola a wokoliny přebywa tuchwilu ze swojimi přewodźerjemi w Budyšinje. Na próstwu je z nimi Rěčny centrum WITAJ wčera „serbski dźeń“ organizował. Projektowa nawodnica RCW Michaela­ Hrjehorjowa bě za nich wopyt w serbskich institucijach, kaž w Smolerjec kniharni, wotrěčała. Foto: Axel Arlt

Towarstwo ma dalšej čłonce

srjeda, 22. julija 2015 spisane wot:

Nowe informaciske łopjeno Serbskeho kulturneho turizma wušło

Slepo (SN/mwe). Prawidłownje wudawa towarstwo Serbski kulturny turizm, kotrehož sydło je w Slepom, swojim čłonam kaž tež dalšim zajimcam informaciske łopjeno „newsletter“. W najnowšim wudaću steji, zo je ministerstwo za wědomosć, slědźenje a wuměłstwo Kraja Braniborskeje swoje internetne strony wo Łužiskich Serbach znowa předźěłało a aktualizowało. Zajimcy móža so tuž nětko hišće wobšěrnišo wobhonić mjez druhim wo rěči, stawiznach, sydlenskim rumje, kubłanju, medijach, adresatach a institucijach. Pod hesłom „Sorben/Wenden in Brandenburg – Serbja w Braniborskej“ podawaja wězo tež informa­cije a adresy k Serbam w Sakskej.

W aktualnym „newsletteru“ informuja čłonow Serbskeho kulturneho turizma kaž Budyska Serbska kulturna informa­cija, Choćebuska Lodka, Dešnjanski domizniski muzej a Slepjanski Serbski kulturny­ centrum, ale tež hosćencarjo a dalši wo tym, zo poskića nowina Lausitzer Rundschau w swojim dowolowym portalu pućowanske tematiske tury za pěškow a kolesowarjow.

Swójbam wotewrjeni być

srjeda, 22. julija 2015 spisane wot:

Radwor (SN/MkWj). Młodym swójbam, kotřiž chcedźa w Radworju twarić, chcedźa tole přichodnje tež zmóžnić. To bě jedna z diskusijnych temow wčerawšeho posedźenja gmejnskeje rady. Radźićel Tomaš­ Rječka z Kamjeneje rozprawješe wo wjacorych naprašowanjach zajimcow. Dokelž pak gmejna ani swójske ležownosće ani plan wužiwanja płonin nima, chcedźa w kóždym jednotliwym padźe za rozrisanjemi pytać, kaž wjesnjanosta Wincenc Baberška (CDU) připowědźi. Přiwšěm wón w tym zwisku před „euforiju“ warnowaše. Pječa pak maja někotrych wobydlerjow, kotřiž bychu ležownosće priwatnje předać chcyli.

Wustupiła je gmejna Radwor z wčerawšim dnjom ze sakskeho komunalneho zaměroweho zwjazka za předźěłanje informacijow KISA. Lěta 1990 załoženy zwjazk ma pjenježne problemy, kotrež mjeztym samo statne rěčnistwo pře­py­tuje. Gmejna zalutuje sej nětko kóžde lěto přinošk 3 800 eurow.

Pomoc amfibijam přewšo wunošna

srjeda, 22. julija 2015 spisane wot:

Lětsa su w biosferowym rezerwaće Hornjo­łužiska hola a haty prěni raz wjace hač 100 000 amfibijow – žabow, kunkawow a mološow – při škitnych płoćikach přesadźili a tak před smjerću w nadróžnym wobchadźe wuchowali.

Stróža pola Hućiny (SN/at). Ze 119 580 zwěrjatami su přirodoškitni pomocnicy lětsa telko amfibijam smjerć na łužiskich dróhach zalutowali kaž hišće ženje. Rezerwatne zarjadnistwo zdźěla, zo su při škitnych płoćikach wšitke dwanaće w regionje žiwych družin amfibijow zwěsćili. Lětsa bě kobołkowa kunkawa z nimale 71 500 eksemplarami najbóle zastupjena, slědowaše bahnowa žaba z 23 500 zwěrjatami. Wosebje kedźbyhódne je 3 530 čerwjenych kunkawow kaž tež 439 hrjebjenjatych mološow. Wobě družinje stej přewšo rědkej.

Krótkopowěsće (22.07.15)

srjeda, 22. julija 2015 spisane wot:

MDR 1 najwoblubowaniši

Lipsk. Rozhłosowy sćelak MDR 1 Radio Sakska je dale najwoblubowaniši w kraju. Něhdźe 391 000 ludźi jón wšědnje słucha. To je wuslědk dźensa wozjewjeneho přepytowanja dźěłoweho zjednoćenstwa Media-Analyse. Slědujetej priwatnej sćelakaj Radio PSR a R.SA. Prašejo so 80 000 ludźi běchu zwěsćili, zo dźeń a mjenje z nich radijo słucha.

Žadaja sej 120 km/h za busy

Köln. Zarjadowarjo busowych pućowanskich jězbow nimaja wobstejace wobmjezowanje spěšnosće 100 km/h za bu­sy hižo za načasne. Zwyšić limit na 120 km/h by atraktiwnosć pućo­wan­skich busow powjetšiło, zdźělichu dźensa na zetkanju mjezynarodneho turi­stiskeho zwjazka RDA w Kölnje hladajo na wuwiwacu so syć dalokobusow.

Něšto mjenje hromaka

Wiesbaden. Po lońšich rekordnych žnjach su němscy ratarjo tónraz trochu mjenje hromaka nakałali. Přirunujo z pře­rěznymi žnjemi minjenych lět je pak 112 100 tonow přeco hišće nadpřerěznje dobry­ wuslědk, Zwjazkowy statistiski zarjad we Wiesbadenje informuje. Na snadnišim wunošku wina je sucha meja.

Kohlmann super čas běžała

Policija (22.07.15)

srjeda, 22. julija 2015 spisane wot:

Porchow. Znowa su so njeznaći wčera wječor na dojězdźowanskim parkowanišću pola Porchowa do tam wotstajeneho awta zadobyli. Po tym zo běchu zadnje wokno VWja rozbili, mějachu přistup ke kófrowemu­ rumej. Z njeho pokradnychu wjacore twarske graty w hódnoće ně­hdźe 1 500 eurow.

Kinspork. K ćežkemu njezbožu dóšło je dźensa w nocy na B 98 we Hłušnicy (Glauschnitz) pola Kinsporka. Wosrjedź wsy stej awće frontalnje do so zrazyłoj. Tacho wobdźěleneho Fiata wosta pola 150 km/h stejo, Volvo nańdźechu poli­cisća při sćežoru. Jednoho ze šoferow dyrbjachu ćežko zranjeneho do chorownje dowjezć. Jasne dotal scyła njeje, kak bě k ćežkej zražce dóńć móhło.

Znajemy swoju domiznu?

srjeda, 22. julija 2015 spisane wot:

Na swojim tradicionalnym połdnjowskim kubłanskim wulěće poby Domowinska skupina „Budyšin město“ lětsa w Njebjelčicach a Kamjencu.

Hižo před lětami běchmy w Njebjelčicach serbskeho wuměłca Jana Buka wopytali a sej čistu, rjanu wjes wobhladali. Lětsa dźěše nam wo nowu pěstowarnju a nowy pomnik. Hibićiwy wjesnjanosta Tomaš Čornak nas w pěstowarni přećelnje powita a ju nam zhromadnje z wjednicu knjeni Hejdušcynej po­kaza. Je to wulkomyslny twar ze škleńcy a drjewa, z rjanym dworom a krasnej zahrodu. Zo so dźěćom w nowym přebywanišću lubi, bě widźeć a słyšeć. Ze zapalom zanje­sechu nam wone spěwčk ze serbskimi a němskimi štučkami.

Hnujacy je pomnik za nućenych dźěłaćerjow, kotřiž dyrbjachu za čas Druheje swětoweje wójny w Němskej dźěłać. Gerat­ Korjeńk rozłoži nam zrudny dóńt nućeneje dźěłaćerki Nadje. Sylza ze zornowca połoženje wbohich zawlečenych přeswědčiwje rysuje.

Nimo cyrkwjow su tež farske domy něme­ swědki stawiznow. Ze swojej lětnjej­ seriju so po serbskich a dwu­rěčnych­ katolskich a ewangelskich wosadach­ rozhladujemy a předstajamy někotre fary – dźensa Łazowsku.

Kopate połne bě minjeny kónc tydźenja parkowanišćo při Hórčanskej skale. Ze wšěch kónčin Němskeje, předewšěm z Čěskeje, běchu młódši a starši nurjerjo do Łužicy přijěli. Mnohim su Hórki jedna z najznaćišich adresow za wukonjenje tohole sporta. Dokelž je tam přeco wjele ludźi, mějićeljo skały sanitarne rumnosće tuchwilu pře- a wutwarjeja. Foto: Měrćin Weclich

Knižny basenk požadany

wutora, 21. julija 2015 spisane wot:

Lydija Matikec w Kamjenskej bibliotece praktikum wukonjała

Kamjenc (SN/mwe). 41 procentow wu­žiwarjow Kamjenskeje měšćanskeje biblioteki Gottholda Ephraima Lessinga je ze wsow. Kaž jeje nawodnica Marion Kutter­ Serbskim Nowinam praji, sej tam w běhu lěta 305 čitarjow ze serbskich gmejnow knihu wupožča, štož wotpowěduje podźělej 16 procentow wšěch wužiwarjow medijow tohole domu. Wosebje swójby sej w knihowni atraktiwne medije za wólny čas, kubłanje a hobby wupožčeja. Jara prašane su wobrazowe a knihi za tych, kotřiž hakle čitać wuknu. Tež po hry a filmy abo wučbnicy wosebje šulerjo nišich lětnikow přichadźeja. Pod rubriku regionalna literatura namakaja zajimcy w Lessingowej bibliotece zajimawe publikacije wo łužiskej domiznje abo serbskich awtorow. Prawidłownje wotměwaja so tam zarjadowanja.

nawěšk

nowostki LND