Wustajeńca w znamjenju jubileja

pjatk, 06. nowembera 2015 spisane wot:

Křiwa Boršć (SN/MWj). Nazyma je kóžde lěto čas, hdyž plahowarjo najwšelakorišeho drobneho skotu wuslědki swojeho dźěła na wustajeńcach předstajeja. Tole čini tež hižo wjacore lěta towarstwo plahowarjow drobneho skotu S 237 Mały Wjelkow. Jutře a njedźelu zaso tak daloko budźe. Lětuša wosebitosć pak je, zo zhladuje towarstwo na 50. róčnicu swojeho załoženja.

Poprawom wobsteji skupina plahowarjow hižo wjele dlěje, wě předsydka ­Brigitte Bleul. Oficialne towarstwo pak su hakle wot so 2. apryla 1965. Tehdy bě jich 25 plahowarjow. Dźensa přisłuša towarstwu 32 plahowarjow. Mjez nimi su štyrjo młodostni, kotřiž pochadźeja mjez druhim z Kamjeneje pola Radworja, z Bronja, Chasowa, Šešowa a Miłkec. Tež někotři Serbja so mjez plahowarjemi angažuja. Zo plahuje 23 čłonow rasowu pjeriznu a wosomnaćo nukle, woznamjenja, zo maja někotři takrjec dwójnu zaběru. Swoje zetkanja přewjeduje towarstwo kóždu prěnju póndźelu měsaca w Ćichońskim hosćencu „Longhorn“ stajnje w 19.30 hodź. Tež nowych zajimcow tam rady witaja. Nadrobniše informacije po­dawa předsydka Brigitte Bleul pod telefonowym čisłom 035935/ 20 944.

Wustajeńcu zapřijeć

pjatk, 06. nowembera 2015 spisane wot:

Wudospołnjenja regionalneho plana dodali

Worklecy (aha/SN). Stejišćo gmejny Worklecy k naćiskej druheho předźěłaneho regionalneho plana Hornja Łužica-Delnja Šleska bě wčera jedna z temow po­sedźenja tamnišich radźićelow. Při tym po­twjerdźi radźićel dr. Beno Wałda namjet wjesnjanosty Franca Bruska (wobaj CDU), zapřijeć stajnu wustajeńcu wo Michale Hórniku w po nim pomjenowanej šuli a jeho pomnik na zapadnej kromje wsy jako wuznamnej wosebitosći hajenja serbskeje kultury. Tónle namjet radźi­ćeljo runje tak přiwzachu kaž pokazku na Jurja Brězana, kotrehož 100. po­smjertne narodniny klětu swjeća.

Po tym zo je Worklečanska gmejna z připokazanymi pjenjezami za wotstronjenje zymskich škodow loni puć w Nowej Wjesce wobnowiła, so wčera dojednachu, zo wužiwaja zbywace 7 500 eurow za wobnowjenje puća wot Smječkec do Łuha­. Hórčanska Wehnertec firma hišće lětsa podtwar puća zesylni, zo móhli jón klětu z asfaltowej worštu pokryć.

Nowej ležownosći w Jaworje

pjatk, 06. nowembera 2015 spisane wot:

Wotrow (SN/MWj). Wo dwě twarskej ležownosći ma mała wjes Jawora w gmejnje Pančicy-Kukow rozrosć. Na wčerawšim posedźenju gmejnskeje rady předstaji sobudźěłaćerka planowanskeho běrowa Panse Heike Menzel naćisk plana, po kotrymž ma cyłkowna płonina 1 375 kwadratnych metrow sewjernje wsy při Pomnikowym­ puću do nutřkowneho wobtwarjenskeho wobłuka přeńć.

Na kóždej­ z twarskeju ležownosćow móhł jednoswójbny dom nastać. K hižo wobstejacym ležownosćam wšitke trěbne roły a kable hižo wjedu, wone měli so jeničce hač k nowymaj ležownosćomaj dale­ wjesć. Zastaranje z wodu měło so ze swójskej­ studnju zaručić. Wot 23. nowembra budu podłožki zjawnje wupołožene. Po wšěm zdaću klětu w februaru móhli radźićeljo wustawki doskónčnje wobzamknyć. Po jich zjawnym wozje­wjenju budu wone potom płaćiwe.

Na wčerawše naprašowanje Jaworčana, hač móhli so zajimcy za nowej ležownosći přizjewić, dyrbješe wjesnjanosta Markus Kreuz (CDU) bohužel z ně wotmołwić. Wobě ležownosći stej hižo wobsadźenej a njejstej tuž na předań.

Přewjedu dźěłarničku

pjatk, 06. nowembera 2015 spisane wot:
Wojerecy. Z aktualizowanjom měšćanskotwarskeho wuwićoweho koncepta Wojerec zaběra so dźěłarnička, kotruž přewjedu jutře, sobotu, wot 11 hodź. we Wojerowskej Łužiskej hali. Tam móže kóždy swoje ideje, namjety a měnjenja wo dalšim wuwiću města předpołožić. Při stejnišćach budźe składnosć, so z fachowcami wo bydlenskich, socialnych, kubłanskich a hospodarskich prašenjach we Wojerecach rozmołwjeć.

Kreuz: Azylowy wuběrk wutworić

pjatk, 06. nowembera 2015 spisane wot:

Byrnjež ani na dnjowym porjedźe njestała, bě tema azyl na wčerawšim posedźenju gmejnskeje rady Pančicy-Kukow najbóle diskutowany dypk. Tež dotal njeznate zynki běchu słyšeć.

Krótkopowěsće (06.11.15)

pjatk, 06. nowembera 2015 spisane wot:

Zakónča spěchowanje

Berlin. Zwjazkowy minister za hospodarstwo Sigmar Gabriel (SPD) chcył spěchowanje składowakow solarneje ener­gije kónc lěta zakónčić. Tole wuchadźa ze spisa hospodarskemu wuběrkej zwjazkoweho sejma. Lěta 2013 zahajeny spěchowanski program je swój nadawk spjelnił a njeje hižo trěbny, Gabriel piše. Solarne hospodarstwo a Zeleni rozsud raznje kritizuja.

Stronje AfD so spjećować

Berlin. Lěwicarske skupiny chcedźa jutřišu demonstraciju strony AfD w Berlinje z blokadami zadźeržeć. K tomu namołwja zwjazk Stopp AfD. Zhromadnje z Lěwicu tež SPD, CDU a Zeleni k napřećiwnej demonstraciji namołwjeja. AfD je něhdźe 5 000 wobdźělnikow přizjewiła, přećiwni demonstranća chcedźa runje telko ludźi mobilizować.

Synoda EKD so schadźuje

Policija (06.11.15)

pjatk, 06. nowembera 2015 spisane wot:

Kulowc. Ćežke wobchadne njezbožo sta so wčera dopołdnja na statnej dróze S 95 mjez Němcami a Kulowcom. Z Wojerowskeho směra přijěduca 51lětna žona zhubi něhdźe 300 metrow před Kulowcom z dotal njeznateje přičiny kontrolu nad swojim Fordom, zajědźe na lěwy bok jězdnje a so zwróći. Žona so při tym ćežko zrani, tak zo dyrbjachu ju do chorownje dowjezć. Jeje awto je so při njezbožu dospołnje skóncowało.

Ćěkancow zeznać

pjatk, 06. nowembera 2015 spisane wot:

Njeswačidło. Přećelski kruh azyl přeproša zajimowanych Njeswačanow a wobydlerjow Holešowskeho domu za požadarjow azyla na zhromadny kofej a tykanc. Jutře, sobotu, budźe wot 15 hodź. na Njeswačanskej farje składnosć k mjezsobnemu zeznaću. Mjeztym bydli w Holešowje swójba z Afghanistana z dźewjećlětnej dźowku. Za nju pytaja hišće kmane koleso (tel. 035933/ 32 553).

Spominać a so modlić

Budyšin. K spominanju a k modlitwje składnostnje pogromoweje nocy lěta 1938 přeprošeja katolscy a ewangelscy křesćenjo póndźelu, 9. nowembra, w 19 hodź. na nutrnosć w cyrkwi Budyskeho klóštra klarisow. Duwo Thoma nutrnosć hudźbnje wobrubi.

Přehladka w muzeju

Budyšin. „Migranća zeznajomjeja so ze serbskej kulturu“ rěka wustajeńca, kotruž wotewru póndźelu, 9. nowembra, w 15 hodź. w Budyskim Serbskim muzeju. W njej su mjez druhim zapřijate wuslědki projekta SLA z ćěkancami.

Na swjedźenju Wšěch swjatych minjenu njedźelu su katolscy křesćenjo swojich zemrětych wopominali. Tež w Chrósćicach tón dźeń na kěrchowje rowy požohnowachu. Wosadni běchu je do toho z wjele lubosću wupyšili, za zymu spřihotowali a swěčki stajili.­ 1. nowembra wječor skićeše so tam tónle njewšědny napohlad. Foto: Beno Šołta

Pěstowarnja budźe klětu dróša

štwórtk, 05. nowembera 2015 spisane wot:

Štož dyrbjachu hižo w mnohich dalšich komunach wobzamknyć, steješe wčera tež na dnjowym porjedźe Trjebinskeje gmejnskeje rady, kotrejež čłonojo so w Miłorazu­ schadźowachu.

Miłoraz (AK/SN). Spočatk přichodneho lěta zwyši Trjebinska gmejna staršiski popłatk za žłobik, pěstowarnju a hort dźěćaceho dnjoweho přebywanišća „Lutki“, kotrež je w nošerstwje gmejny. Wona reaguje tak na přiběrace zawodowe kóšty a personalne wudawki minjenych lět. Snadna wjetšina šěsć radźićelow hłosowaše wčera za zwyšenje, pjećo běchu přećiwo tomu, jedyn so hłosa wzda.

nawěšk

nowostki LND