Tři dny wjeselo a zabawa

póndźela, 16. septembera 2019 spisane wot:

Tradicionalne Ralbičanske babylěćo znowa wulki wuspěch było

Ralbicy (JK/SN). Rjane babylěćne wjedro zaruči idealne wonkowne wuměnjenja za woblubowany Ralbičanski wjesny a wobydlerski swjedźeń na kóncu lěća. Wjesna rada bě z podpěru mnohich pomocnikow zaso swjedźeń organizowała, kotryž cyłe tři dny zabawu, spěw a wjeselo kaž tež za wšitke generacije něšto poskićeše.

Hižo pjatk wječor wubědźowachu so wohnjowe wobory a přihladowarjam k tomu čerstwje natočene piwko zesłodźa. Sobotu wječor pak zetkachu so zaso wjesnjenjo na swój program, hdźež so sami mjez sobu zabawjachu, raz pošwikachu a mjez druhim spóznachu, kelko kmanych dobrych wuměłcow a talentow w swójskich wjesnych rjadach maja.

110 lět na swěće

póndźela, 16. septembera 2019 spisane wot:
W Budyskej starowni na Židowje swjećeše Anna Cernohorsky pjatk 110. narodniny. Mjez gratulantami bě tež Budyski wyši měšćanosta Alexander Ahrens (SPD). Wona ma tři dźěći, jědnaće wnučkow a tójšto pra- a praprawnučkow. Narodźiła bě so 1909 w čěskim Malešovje. Po wójnje a ćěkańcy namaka jubilarka 1946 ze swójbu w Budyšinje nowu domiznu. „Hišće we wysokej starobje 102 lět je mać šiła a ručne dźěła wukonjała“, rjekny jeje 85lětny syn. Foto: André Wucht

Gmejna měła 2 000 eurow připłaćić

póndźela, 16. septembera 2019 spisane wot:

Trjebin (CK/SN/mwe). W Trjebinje su z pjenjezami něhdyšeho wuhloweho koncerna Vattenfall towarstwowy dom natwarili. Wot lěta 2012 wobhospodarja jón Sportowe towarstwo Fortuna, kotrež Choćebuski prawiznik Holger Scharmach zastupuje. Wón je fachowc zarjadniskeho prawa.

Nětko je ST Fortuna we wuskosćach a ma pjenježne problemy. Jako přičinu mjenuje jeho předsyda René Kraink, zo njejsu přilubjene financy po dojednanju z Trjebinskeho zrěčenja prawidłownje dochadźeli. Čłonow towarstwa kaž tež jeho partnerow boli, zo Trjebinski wjesnjanosta Waldemar Locke (CDU) cyłkej insolwencu wumjetuje. Tak je wón njedawne posedźenje gmejnskeje rady přetorhnył a radźićelow domoj pósłał.­ Serbske Nowiny wo tym rozprawjachu.

Wobornicy zhromadnje swjećili

póndźela, 16. septembera 2019 spisane wot:
Na klóšterskim dworje w Pančicach-Kukowje kaž tež we wohnjowobornym depoće a blisko njeho swjećachu kameradojo wohnjoweje wobory Marijineje hwězdy sobotu a wčera róčnicu swojeho 150lětneho wobstaća. Hromadźe z mnohimi hosćimi spominachu wčera rano při pomniku w Lipju na padłych wohnjowych wobornikow wobeju swětoweju wójnow. Po dźaknej Božej mši w klóšterskej cyrkwi wotmě so na klóšterskim­ dworje k wjeselu mohich přihladowarjow wubědźowanje z ručnymi pryskawami. 34 mustwow Budyskeho wokrjesa a Čěskeje so na nim wobdźěli. Do­byćerja dźě mytowali njeběchu, wšako bě hižo zhromadne dožiwjenje za wšitkich rjane myto. Foto: Feliks Haza

Krótkopowěsće (16.09.19)

póndźela, 16. septembera 2019 spisane wot:

Karpowu sezonu zahajili

Drjewnica. Prezident krajneho rybarskeho zwjazka, Zhorjelski krajny rada Bernd Lange (CDU) a jednaćel zawoda Peterstör Armin Kittner z Hóznje (Hosena) stej sobotu w Drjewnicy (Großdrebnitz) saksku karpowu sezonu zahajiłoj. Předewzaće je tam swoje nowe stejnišćo wotewrěło. Zdobom mějachu přitomni składnosć regionalne wudźěłki sakskich rybarjow woptać.

Z wědomosću za najmjeńšich

Lipsk. Na kubłansko-wědomostnym instituće Lipšćanskeje uniwersity su pjatk zahajili oficialnje wědomostne a wuwučowanske aktiwity. Na wuwučowanskim dźěćacym dnjowym přebywanišću FRÖBEL-pěstowarnja „Am Elsterbecken“ wukubłuja kubłarki a kubłarjow. Nimo toho maja slědźerki a slědźerjo nětko šansu, wšědny dźeń a wuwiće dźěći wobkedźbować a analyzować.

Tydźeń dušineje strowoty

Policija (16.09.19)

póndźela, 16. septembera 2019 spisane wot:

Dźěl twarjenja so sypnył

Biskopicy. Krótko do 17 hodź. su woby­dlerjo w Biskopicach na Karl-Liebknechtowej dróze wohnjowu woboru zazwo­nili. Tam bě so dźěl prózdny stejaceho twarjenja sypnył a na chódnik padnył. 26 kameradow bě na městnje a z pomocu přistajenych Biskopičanskeho twarskeho dwora a městnosć zawěsćichu.

Wandalojo zachadźeli

Budyšin. Budyšenjo njewědźachu sej sobotu rano rady a wołachu policiju. Na Budyskim dźiwadłowym naměsće někotři hewrjekachu a piwowe bleše wo zemju mjetachu. Samo měšćanske rjedźenje dyrbješe wupomhać.

Předpředań zahajena

póndźela, 16. septembera 2019 spisane wot:

Chrósćicy (SN). Serbska kapała CON-TAKT swjeći 5. oktobra w Chróšćanskej „Jednoće“ swoje dźesaćlětne wobstaće. Přez wječor nazymskich rejow za wšitke generacije powjedźe braška Handrij Krječmar z Dubrjenka. Připowědźili su so spěwarjo, kotřiž chcedźa wot 19 hodź. superhity serbskeho rozhłosa zanjesć. Dźensa so předpředań zastupnych lisćikow za sydom eurow pola Chróšćanskeho časnikarja Jürgena Njeka a w Budyskej Serbskej kulturnej informaciji zahaji.

Gmejna pyta rjedźerku

Wotrow (SN). We Wotrowskej starej šuli maja wjetšu rumnosć, w kotrejž so najwšelakoriše zjawne kaž tež swójbne zarjadowanja wotměwaja. Zamołwita za wobłuk domu ze sanitarnymi připrawami je gmejna Pančicy-Kukow. Komuna pyta někoho, kotryž by so wo rjedźenje starał a ludźom, kotřiž chcedźa tam swjećić, kluč přepodał. Za to je małe pjenježne narunanje předwidźane. Zajimcy móža so na gmejnskim zarjedźe w Pančicach-Kukowje přizjewić.

Wobchadne wobmjezowanja

Jedyn z wjerškow na Ralbičanskim babylěću budźe sobotu wječor w něhdźe dwuhodźinskim programje wustup skupiny „Rockowe­ brody“. Wjeselić móža so přihladowarjo zbliska a zdaloka nimo znatych coverowanych spěwow tež na cyle nowy serbski­ hit, kotryž su sej „brodačojo“ po přikładźe karnewala za swjedźeń wumyslili. Foto: SN/Maćij Bulank

Na jedyn zaměr so dojednać

pjatk, 13. septembera 2019 spisane wot:

Jako poslednja we wobłuku zarjadniskeho zwjazka Při Klóšterskej wodźe je so wčera wječor w Róžeńće lětsa w meji nowowu­zwolena gmejnska rada Ralbicy-Róžant skonstituowała.

Při twarnišćach často błyskaja

pjatk, 13. septembera 2019 spisane wot:

W Lejnje prawidłownje přespěšnych šoferow lepja

Budyšin (SN/mwe). Nimo stacionarnych błyskačow kaž w Chelnje abo Ćisku su přistajeni a specialisća Budyskeho krajnoradneho zarjada po puću, zo bychu z wosebje wuhotowanym awtom tež na wsach prawidłownje spěšnosć kontrolowali. To so tež wudani, dokelž mnozy wodźerjo awtow do „paslow“ zajědu, a krajnoradny zarjad ma z toho wob lěto tójšto přidatnych dochodow. Mnozy šoferojo pak na tym dwěluja, hač přeco na prawym městnje błyskaja, hdźež hrozy pěškam a kolesowarjam woprawdźe tež strach wobchada dla. W Starej Cyhelnicy na přikład steješe mobilny błyskač 29. julija dopołdnja při wosebje zarjadowanym twarnišću za kładźenje syće. Hdźež je hewak spěšnosć 50 kilometrow na hodźinu dowolena, bě wona tam wěsty čas na 30 km/h wobmjezowana.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND