Planuja nowe parkowanišćo za nakładne awta

póndźela, 10. februara 2020 spisane wot:

Tři Hwězdy (CK/SN). Za přemysłownišćo w Třoch Hwězdach ma so twarski plan nastajić. To je Hodźijska gmejnska rada na swojim zašłym posedźenju z jednym wzdatym hłosom wobzamknyła. Budyska firma za twarske transporty a posłužby chce tam parkowanišćo za nakładne awta twarić. Teren bywšeje hlinoweje jamy mjez statnymaj dróhomaj S 106 a S 111 bu hižo rekultiwowany a jako skład wužiwany.

W planje wužiwanja ležownosćow ­Hodźijskeje gmejny je płonina hižo lěta jako „wočakowana přemysłowa kónčina“ zapisana. ­„Hižo tehdy běchu perspektiwisce myslili“, rjekny nawoda techniskeho zarjada gmejny André Laue. Komuna móhła z twarskim ­planom porjadne ­měšćanskotwarske wuwiće zaručić. Nimo toho by takrjec ­twarske prawo za wšitkich wobydlerjow nastało. Dotal bě jara ćežko we wonkownym wobłuku samo za garažu twarsku dowolnosć dóstać, měnjachu wjacori gmejnscy radźićeljo Hodźija.

Zhromadnje po wsy camprowali

póndźela, 10. februara 2020 spisane wot:
W póstniskim času njedožiwjamy jenož kapičkowe wječory a dalše zarjadowanja karnewalowych towarstwow, ale na dźeń a wjace městnach tohorunja camprowanje. Tomu bě sobotu tež w Ralbicach tak. Tam zetkachu so maćerje ze swojimi dźěćimi před starej šulu a ćehnjechu wottam po wsy. W jednotliwych domjacnosćach sej tójšto chłóšćenkow a druhich darow naspěwachu. Po tym zo běchu so wšitcy naběhali, so w sportowej hali na skakanskim hrodźe zabawjachu. Wukónc bě wječor we wohnjowobornej gratowni, hdźež pizza wšitkim zesłodźa. Foto: Feliks Haza

Krótkopowěsće (10.02.20)

póndźela, 10. februara 2020 spisane wot:

Złoži předsydstwo CDU

Berlin. Předsydka CDU Annegret Kramp-Karrenbauer njebudźe klětu jako zwjazkowa kanclerka kandidować a chce nimo toho zastojnstwo předsydy CDU złožić. Tole je wona dźensa w prezidiju CDU zdźěliła, rěčnik strony potwjerdźi. Jedna z přičinow wotstupa je „njejasny poměr dźěla CDU k AfD a Lěwicy“. Nadrobnosće chcyše wona w běhu dnja zdźělić.

Centrum certifikowany

Budyšin. Chirurgiska klinika Budyskich hornjołužiskich klinikow bu znowa jako regionalny trawmacentrum za Hornju Łužicu recertifikowany. Z tym spjelnja klinika wšitke žadanja za hojenje ćežko zranjenych po kriterijach Němskeje towaršnosće­ za njezbožowu chirurgiju a trawmasyće DGU. Nimo fachoweje kompetency posudźuja fachowcy specielne personelne a strukturelne kaž tež wuhotowanje z medicinskimi nastrojemi.

Najwjace mytow za korejski film

Policija (10.02.20)

póndźela, 10. februara 2020 spisane wot:

Wopity z awtom jěł

Kulowc. W póstniskim času dyrbja šoferojo z tym ličić, zo jich policija zadźerži, dokelž za alkoholowymi hrěšnikami slědźi. Ćim bóle je to w karnewalowych centrumach móžno. To wě nětko tež 37lětny wodźer Forda, kotrehož zadźeržachu sobotu wječor w Kulowcu. Při kontroli napadny zastojnikam jeho „chorhojčka“. Z alkoholowym testom naměrichu pola njeho 2,4 promilow alkohola w kreji. Logiska konsekwenca bě, zo dyrbješe muž swoju jězbnu dowolnosć wotedać a ju tak spěšnje tež zaso njedóstanje. Nimo toho změje so 37lětny swojeho zadźerženja dla na sudnistwje zamołwić.

Plus-busy tež w prózdninach

póndźela, 10. februara 2020 spisane wot:
Budyšin. Po změnje jězbneho plana loni w decembru budu tak mjenowane plus-busy čarow 101, 102, 112 a 305 tež w prózdninach dale jězdźić, zdźěli wobchadny ­zaměrowy zwjazk Hornja Łužica-Delnja Šleska. Z Budyšina do Wopakeje ­(Oppach), do Kamjenca a do Wjernarjec (Wehrsdorf) a z Biskopic do Drježdźan budźe tež w přichodnymaj tydźenjomaj woty­dźenja wob dźeń znajmjeńša 15 busow w hodźinskim wotstawku do kóždeho směra zasadźenych. Nowy poskitk je hižo po prěnich tydźenjach derje přiwzaty, zaměrowy zwjazk zdźěli.

Dalši krok za nowu štwórć

pjatk, 07. februara 2020 spisane wot:

Chce-li něchtó w Pančicach-Kukowje swójski dom twarić, su móžnosće za to wobmjezowane. Z nowej bydlenskej štwórću při Srjedźnym puću ma so to změnić.

Pančicy-Kukow (SN/MWj). Něhdźe hač dosrjedź lěta 2020 ma planowanski proces za nowu bydlensku štwórć w Pančicach-Kukowje zakónčeny być. To rjekny tamniši wjesnjanosta Markus Kreuz (CDU) na wčerawšim posedźenju gmejnskeje rady we Wotrowje. Radźićeljo běchu rozsudźili, zo budźe naćisk twarskeho plana wot 17. februara jedyn měsac zjawnje wupołoženy. W tym času móža nošerjo zjawnych zajimow swoje stejišćo zapodać. Dale móža sej wězo tež woby­dlerjo podłožki wobhladać a swoje pokiwy a wobmyslenja zwuraznić.

Dotal najwjetši problem bě, kak dešćikowu wodu wotwodźeć. Do kanala, kotryž je za to předwidźany, su tež tankownja, Stara hospoda a zawod Isenmann swoju dešćikowu wodu wotwodźowali. Po słowach Markusa Kreuza je zawod mjeztym swój kanal tak přetwarił, zo wodu do rołow pod statnej dróhu S 100 wotwodźuje. Nětko jenož hišće pjećina dotalneho mnóstwa do małeje rěčki běži.

Wojerowske towarstwo psyčeho sporta „Pfote drauf“ wuhotuje jutře a njedźelu 7. łužiski jězorinowy zymski cup. W Bjezdowskej jěchanskej hali wočakuja 200 psow ze Sakskeje, Braniborskeje, Berlina a Bayerskeje z jich wobsedźerjemi. Nastupić chce mjez druhim Michelle Pillokat z Wojerec ze swojim psom Chester. Jedna z disciplinow budźe zadźěwkowy parcours. Wubědźowanja započnu so wobaj dnjej w 9.15 hodź. Foto: Silke Richter

Wažny wuhlad do přichoda

pjatk, 07. februara 2020 spisane wot:

Tež za Chróšćansku gmejnu plan wužiwanja płonin aktualizuja

Chrósćicy (JK/SN). Ležownostne prašenja hrajachu hłownu rólu na wčerawšim posedźenju Chróšćanskeje gmejnskeje rady. Swoje dźěło zahajichu radźićeljo z wuradźowanjom wo wudospołnjacych wustawkach za Chróšćansku dróhu w Hórkach. Stejišća zastupjerjow zjawnych zajimow mějachu so wotwažować. Stejišća komentowaše a předstaji planowar Ernst Panse z Budyšina. Nimo delnjeho zarjada za wobswětoškit běchu wšitke dalše zarjady planam gmejny w połnej měrje přihłosowali. Tež žadanje wobswětoškita nastupajo sadowcowu łuku při wotpowědnej ležownosći móžachu Chróšćancy gmejnscy radźićeljo po namjetach Pansy poměrnje derje rozrisać. Tak po jednohłósnym wobzamknjenju wustawkow twarskim planam na ležownosći w Hórkach hižo ničo na puću njesteji.

Krótkopowěsće (07.02.20)

pjatk, 07. februara 2020 spisane wot:

Skazaja nowe nadróžne tafle

Pančicy-Kukow. Gmejna Pančicy-Kukow chce na swojim teritoriju wšitke nadróžne tafle ponowić dać. Nadawk za 10 000 eurow su gmejnscy radźićeljo wčera schwalili. Na dohromady 110 taflach budźe serbski a němski napis jenak wulki. Projekt financuja z lońšeje a lětušeje přiražki po 5 000 eurach, kotruž Swobodny stat Sakska komunam w dwurěčnym sydlenskim rumje za přidatne wudawki za serbsku rěč přewostaja.

Wuswědčenja přepodali

Drježdźany. Do zahajenja zymskich prózdnin je dźensa něhdźe 485 000 šulerkow a šulerjow w Sakskej wuswědčenja přijało. Něhdźe 34 000 holcam a hólcam 4. lětnika su zdobom poručenje za gymnazij přepodali. ADAC liči nětko w prózdninach ze zatykanymi awtodróhami a namołwja dowolnikow, časy najsylnišeho wobchada wobeńć.

Njetopyrje w bunkrach „wěste“

Policija (07.02.20)

pjatk, 07. februara 2020 spisane wot:

Přichodni policisća hewrjekali

Budyšin. Třo młodźi mužojo su w nocy na štwórtk w Budyšinje z woknom bydlenja „Sieg Heil“ wołali. Kaž wot wobydlerjow alarmowana policija zwěsći, jednaše so wo třoch studentow Budyskeje wotnožki Sakskeje policajskeje wysokeje šule. Jeje rektor je potrjechenych na njewobmjezowany čas wot dalšeho studija wuzamknył. Hač změje jich jednanje dalše konsekwency, so pruwuje.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND