Klóšterska pjekarnja w Pančicach-Kukowje je tuchwilu twarnišćo. Hač do kónca awgusta ju přetwarjeja a zarjaduja w njej kofejownju. Zdobom wutworja zwisk mjez zelowej zahrodu a klóšterskim dworom. Chlěb, całty a tykanc pjeku tuchwilu w pjekarni Chichowitz­ w Lipju-Tornowje sewjernje Njedźichowa a předawaja je nachwilnje we wustajenišću Terezineho domu. Wčera zetkachmy­ na twarnišću Renéja Lenharda a Jörga Freudenberga (wotprawa) ze Smječkečanskeje firmy Rothbau. Foto: Feliks Haza

Při jězoru nastanu přistawnišća

štwórtk, 18. julija 2019 spisane wot:

Inwestor skorži běrokratiskich jednanjow a dowolnosćow dla

Hamor (AK/SN). Infrastrukturu při Bjerwałdskim jězoru chce Hamorska gmejna dale zaměrnje wuwiwać. Tole wotbły­šćowaše so na zašłym posedźenju gmejnskeje rady. Jednohłósnje radźićeljo wobzamknychu, wotzamknyć z Łužiskej a srjedźoněmskej­ towaršnosću hórnis­twoweho zarjadnistwa (LMBV) zrěčenje wo financowanju a přewzaću funkcionalneho twarjenja w Klětnjanskim přistawje.

Dale wutwori gmejna trěbne wuměnjenja za pasažěrske łódźnistwo na jězorje. Hač do kónca lěta matej za to přistawnišći w Hamorje a Klětnom hotowej być. Tón w Delnim Wujězdźe tuchwilu planuja. „Smy za to wšelake warianty pruwowali. Wažne je, zo móžemy přistawnišćo zapłaćić, zo wone funguje a zo su zawodowe wudawki za nje zastupujomne“, rozłoži planowar Helmut Perk z Rěčičanskeho inženjerskeho běrowa. „Nowa gmejnska rada změje wo tym rozsudźić­.“

Z wutrobua elanom za wjes

štwórtk, 18. julija 2019 spisane wot:
Huska (SN). Z wuznamjenjenjom za wosebite čestnohamtske dźěło počesći Budyski krajny rada Michael Harig (CDU) Gerta Lehmanna z Huskeje (Gaußig). Tam njebě tón jenož wjele lět wučer, ale tež předsyda sportoweho towarstwa. Jako gmejnski radźićel a zastupowacy wjesnjanosta je wón na kulturnym polu wjele wuskutkował. Jako­ předsyda domizniskeho towarstwa wutwori wón wokoło wsy pućowanske šćežki, organizowaše kulturne a infor­maciske zarjadowanja a tež twar sportoweje hale w lěće 1993 je sobu nastorčił. Na jeho iniciatiwu přewjeduja hudźbne popołdnja w parku, wotměwaja rejwanske wječory a samo zhromadne busowe jězby hač do wukraja. Ze swojimi idejemi Gert Lehmann wjesne žiwjenje w Husce wo­bohaći, Michael Harig wuzběhny.

Krótkopowěsće (18.07.19)

štwórtk, 18. julija 2019 spisane wot:

Přehladka wo mjeńšinach

Drježdźany. Pućowanska wustajeńca „Narod a mjeńšina w Europje“ je wot­nětka w Sakskim statnym ministerstwje za nutřkowne přistupna. Wona wobswětluje wuznam awtochtonych ludow w dobje historiskeho nacionalizma a z tuteje nastatych narodnych krajow. Wuhotowarka přehladki je towarstwo „Spominanje a zetkanje“, zastupowace zajimy něhdy wuhnatych Němcow.

Žane chłostanki w Sakskej

Drježdźany. Wobdźělenja na demonstracijach Fridays for Future dla njeje hižo žana swójba w Sakskej dźělenku wo pokutnych pjenjezach dóstała. W Mannheimje (Badensko-Württembergska) su štyri swójby dźělenku wo pokutnych pjenjezach we wysokosći 88,50 eurow dóstali.

Potomnikow wotkryli

Policija (18.07.19)

štwórtk, 18. julija 2019 spisane wot:

Woł ratarja zranił

Dubrjenk. Na njelube wašnje staj sej zawčerawšim popołdnju w Dubrjenku ratar a jeho woł blisko přišłoj. Kaž policija rozprawja, je so njemdre skoćo do 55lětneho muža dało a jeho ćežko zraniło. Wuchowanski helikopter dowjeze bura pozdźišo do chorownje. Zastojnicy Wojerowskeho policajskeho rewěra nětko bliše wobstejnosće, kotrež k zranjenjam muža wjedźechu, přepytuja.

Štó a što tči za serbskimi projektami, kotrež buchu we wobłuku wubědźowanja Sakskeho fondsa „Čiń sobu!“ mytowane? W lětušim lětnim serialu Serbskich Nowin wam projekty předstajamy.

Wumjezowany a ignorowany

srjeda, 17. julija 2019 spisane wot:

Zrěčenski dźěłaćer Macau wot 1979 do 1991 we Wojerecach bydlił

David Macau je wukubłany zamkar a skowar. Wjetšinu časa dźěłaše wón w Bórkhamorskej zamkarni ludoweho zawoda Wjelčanska brunicownja. „Kóždy štwórtk přewjedźechmy wulke reparatury w brunicowej jamje“, powěda 59lětny bywši mosambikski zrěčenski dźěłaćer. Wot lěta 1979 hač do 1991 bydleše wón we Wojerecach. Wón bě jedyn z cyłkownje 22 000 zrěčenskich dźěłaćerjow z Mosambika w Němskej demokratiskej republice (NDR). „We Wojerecach dóstachmy hnydom po přijězdźe swoje stwy připokazane. Poměrnje spěšnje smy němči­nu nawuknyli“, rozprawješe Macau před něšto časom w myslach zanurjeny we Wojerowskim Wobydlerskim centrumje Piwarska 1. Na přeprošenje Kulturneje fabriki je so wón tam z wopytowarjemi diskusijneho wječora rozmołwjał.

Mjez stysknosću a wjeselom

srjeda, 17. julija 2019 spisane wot:

W Kulowskej katolskej pěstowarni Jaku­becowy wustaw bliži so dźeń, hdyž ze­ swojeho wjelelětneho domicila do noweho twarjenja přećahnu. Na to so wšitcy wjesela, ale so runočasnje tež na zašłosć dopominaja.

Kulow (SiR/SN). Lětuši swjedźeń k dnjej dźěsća bě w Kulowje móhłrjec historiski podawk. Přetož wón bě posledni swojeho razu w domje, kotryž bě wjele lětdźesatkow cyle wosebite zetkanišćo za ludźi rozdźělnych generacijow. „Ze směwacym, ale tež płakacym wóčkom wopu­šćimy za poł lěta tele twarjenje, kotrež je wje­le ludźi formowało a přewodźało. Tu su něhdy chorych hojili, šulerjow wuwučowali a dźěći pěstonili. Tule su ludźo přećelow namakali, su so smjeli, so mjez sobu rozestajeli, lubowali, wuknyli, rejwali a so modlili“, powěda nawodnica Jaku­becoweho wustawa Theres Hörauf.

Rostlinarni w parku ponowja

srjeda, 17. julija 2019 spisane wot:
W Rogeńskim parku w Choćebuzu su minjeny tydźeń započeli, tak mjenowany Módry dom a Ananasowy dom wobšěrnje ponowić. Při tym chcedźa třěšnu konstrukciju a škleńcu wobeju rostlinarjow saněrować. Nazymu maja dźěła wotzamknjene być, tak zo móža je za schow rostlin přez zymu a za plahowanje sadźenkow wužiwać. Twarjeni z lěta 1848 a 1850 słužitej plahowanju a přezymowanju lětnich kwětkow a kerkow za hród. Swoje mjeno ma Módry dom wot wjercha Pücklera, kiž bě swój čas módru škleńcu z estetiskich přičin wuzwolił. Samsny čas nastaty Ananasowy dom wužiwachu za čas Pücklera za plahowanje ananasa. Foto: Michael Helbig

Štyri swójby wobdźěla so tuchwilu na swójbnym kubłanskim tydźenju w Smochčanskim Domje biskopa Bena. Pod hesłom „Mjenje stresa – wjace wjesela“ přewjeduja tam zhromadne hry a wulěty. W času, hdyž maja starši swójski seminar, staraja so sobudźěłaćerjo kubłanišća wo zaběru za dźěći. Wčera přewjedźechu wšitcy zhromadnje hru, w kotrejž dźěše wo wjace dowěry mjez staršimi a dźěćimi. Foto: SN/Maćij Bulank

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND