Policija (24.04.15)

pjatk, 24. apryla 2015 spisane wot:

Wotpadkowe sudobja so palili

Radwor. Wulke zbožo mějachu wčera wječor wobydlerjo bydlenskeho domu na Radworskej nawsy. Tam bě z dotal njeznateje přičiny woheń we wotpadkowych sudobjach, stejacych bjezposrědnje při domje, wudyrił. Spočatnje to ani nichtó pytnył njeje. Hakle jako běchu wone wjetše, něchtó płomjenja wuhlada a wobornikow alarmowaše. Na to přichwata wjace hač 40 kameradow, dokelž njebě wěste, hač je woheń na dom přeskočił. Na zbožo pak tomu tak njebě, tak zo móžachu jón spěšnje zhašeć.

Wo Mongolskej přednošowała

pjatk, 24. apryla 2015 spisane wot:

Wo swojich dožiwjenjach w Mongolskej we wobłuku projekta „Zubni lěkarjo bjez hranicow“ je zawčerawšim zubna lěkarka Leńka Andersowa w Nowej Wjesce přednošowała. Zhonichmy wjele zajimaweho wo kraju, wo zwěrjatach a wězo wo wšědnym dnju wobydlerjow. W Mongolskej, kotraž je pjeć króć tak wulka kaž Němska, bydli něhdźe 2,6 milionow ludźi, połojca z nich w stolicy Ulan Batoru. Tamna połojca wobydlerjow su zwjetša nomadojo. Woni pućuja po kraju ze stadłami koni, kotrychž maja tam něhdźe 46 milionow. Wot septembra do junija leži sněh, tak zo nimale ničo njerosće.

Porno Němskej maja w Mongolskej jeno­ sydom procentow telko žnjow. Najwjetši­ problem za wjesnych ludźi je, zo wobsteji tam lědma infrastruktura. Štó z nas móže sej předstajić, zo na přikład žaneje póšty njeje – žaneje nowiny, žanoho lista. K lěkarjej abo do cho­rownje, jeli scyła jednu maja, najwjace wobydlerjow dalokosće dla w ži­wjenju ženje njepřińdźe. Najwažnišej za nich stej tuž mjezsobna pomoc a hospo­dliwosć.

Pěstowarnju ponowja

pjatk, 24. apryla 2015 spisane wot:

Kulow (AK/SN). 22. junija započnu ­Kulowsku pěstowarnju w nošerstwje Miłočanskeho Křesćansko-socialneho kubłanskeho skut­ka wotnutřka ponowjeć. Wotpowědne twarske nadawki je wuběrk měšćanskeje rady rozdawał, rozłoži nawoda ­měšćanskeho twarskeho zarjada Stephen Rachel na zašłym posedźenju měšćanskeje rady. Za nimale 100 000 eurow­ ­chcedźa murje wusušić, sćěny wobmjetać, nowe­ nutřkowne durje za­sadźić a nowe špundowanja kłasć. Hač do kónca julija maja nutřkowne dźěła wotzamknjene być. W awgusće a septembru ­ wonka dale póńdźe. Za čas twarskich dźěłow za­městnja dźěći w rum­nosćach Kulowskeje wyšeje šule.

Filmy sobu wupytać

Tójšto Chróšćanow je so wčera nawječor na zhromadnym nalětnim rjedźenju wokoło pomnika na Fulkec hórce wobdźěliło. Předewšěm­ su tam trawniki hrabali a lisćo na to wotwjezli. Tak je nětko wšitko přihotowane za wopomnjenske zarjadowanje přichodnu wutoru, hdyž kaž kóžde lěto padłych pólskich wojakow wopomnja. Foto: Feliks Haza

W srjedźišću wikow steja pazoraki

štwórtk, 23. apryla 2015 spisane wot:

Stróža (SN). Štyrnaty raz wotměja so sobotu, 25. apryla, nalětnje přirodowe wiki w biosferowym rezerwaće Hornjołužiska hola a haty. Wot 10 do 17 hodź. chcedźa wopytowarjow na terenje zarjadnistwa biosferoweho rezerwata w Stróži pola Hućiny witać.

Tematisce wěnuja so wiki pazorakam Hornjeje Łužicy. Sokołar Peter Nitsch rozłoži publikumej swoje dźěło a prezentuje mjez druhim škraholca jako ptaka lěta. Pazoraki postajeja tohorunja stejnišćo zarjadnistwa biosferoweho rezerwata, hdźež sobudźěłaćerjo swoje aktiwity nastupajo škit ptačiny předstaja.

Nimo mnohich znatych regionalnych wikowarjow budu tež poskićerjo biologisce zhotowjenych wudźěłkow zastupjeni. Dohromady 80 předewzaćelow změje nimo kulinariskich wosebitosćow tež tójšto za zahrodu a za swójbu w poskitku. Při stejnišću Chrjebjanskeje rybarskeje tzwr na přikład móžeš karprinosy woptać, paněrowane fileje karpa. Tónle biokarpjacy wudźěłk je hižo na nazymskich přirodowych wikach loni wulki wothłós mjez wopytowarjemi žnjał.

Wuhlady za Lejno skerje špatne

štwórtk, 23. apryla 2015 spisane wot:

Temu kolesowanskej šćežce podłu statneju dróhow S 100 a S 101 rozjimali

Pančicy-Kukow (aha/SN). Hižo wot měrca 2013 prócuje so iniciatiwna skupina w mjenje wobydlerjow Lejna, Zejic a Časec wo wutwar statneje dróhi S 101 wot Zejic do Chrósćic z kolesowanskej šćežku kaž tež wo dalewjedźenje kolesowan­ske­ho puća podłu S 100 wot Swinjarnje přez Zejicy hač za bywšej Lejnjanskej cyhelnicu k gmejnskej hranicy do směra na Budyšin. Spochi přiběraceho wob­chada a wjacorych njezbožow dla stej kolesowanskej šćežce nuznje trěbnej. Mjeztym je abatisa klóštra Marijineje hwězdy Philippa­ Kraft zwólniwa, trěbne płoniny za to předać, dokelž ma wona kolesowanski puć podłu wobeju dróhow tohorunja za trěbny. Tež zapósłanča zwjaz­koweho sejma Marja Michałkowa (CDU) je přilubiła projekt podpěrać. Wosebje pak zapósłanc Sakskeho krajneho sejma Alojs Mikławšk (CDU) je prócu inicia­tiwneje skupiny přewodźał a so za nju za­sadźał.

Margot Käßmann porěči

štwórtk, 23. apryla 2015 spisane wot:
Ochranow. Z přednoškom wo wažnymaj podawkomaj reformaciskich stawiznow wopyta dr. Margot Käßmann póndźelu, 27. apryla, Ochranow. Jako pósłanča rady Ewangelskeje cyrkwje w Němskej za jubilej reformacije 2017 porěči wona wo 600. posmjertninach Jana Husa a wo 500. róčnicy wozjewjenja Lutherowych tezow. Přednošk přichodnu póndźelu budźe na cyrkwinsk­ej žurli Bratrowskeje wosady a započnje so w 17.30 hodź. Zastup je darm­otny. W poskitku budu knihi Margot Käßmann, kotraž je tež signuje.

Kružny wobchad njezwučeny

štwórtk, 23. apryla 2015 spisane wot:
Wčera wječor su na Budyskim křižowanišću Schliebenowa/ Zetkinowa/ Drježdźanska kružny wobchad dotwarili a tak druhi dźěl wobchadneho pospyta zahajili. Šoferojo dyrbja so najprjedy raz na to zwučić, zo su ample hasnjene. Hač so to na wobchad w měsće wuskutkuje, hodźi so wězo hakle po wěstym času rjec. Dźensa w běhu dnja wobchad na Mosće měra a dale na Lawskich hrjebjach a na Kamjentnej znajmjeń­ša hinaši njebě hač do toho. Foto: SN/M. Bulank

Krótkopowěsće (23.04.15)

štwórtk, 23. apryla 2015 spisane wot:

Podpěruja Witaj-pěstowarnju

Němcy. We wobłuku akcije „Twój projekt za Łužicu“ podpěruje Choćebuske předewzaće arvato Bertelsmann Witaj-pěstowarnju w Němcach, kotraž je w nošerstwje Serbskeho šulskeho towarstwa, z pjenježnym darom tysac eurow. Za to chcedźa hrajkanišćo znowa wuhotować a 1. junija k Mjezynarodnemu dnjej dźěsća wotewrěć.

Braniborska prěni króć pódla

Drježdźany. Prěni króć pisaja lětsa abiturienća ze sydom zwjazkowych krajow runočasnje abiturne pruwowanja, kotrež so jutře zahaja. Braniborska je so Schle­swigsko-Holsteinskej, Mecklenburgsko-Předpomorskej, Bayerskej, Hamburgej, Delnjej Sakskej a Sakskej při pisanju identiskich nadawkow w němčinje, matematice a jendźelšćinje přidružiła.

Stawk so lědma wuskutkował

Budyšin. Stawk lokomotiwnikow Něm­skeje železnicy je Hornju Łužicu lědma potrjechił. Předewzaće jězdźi jenož mjez Wojerecami a Drježdźanami resp. Lipskom. Wšitke druhe čary zastaruja priwatne firmy kaž ODEG a Trilex. Tam njejsu stawkowali a móžachu jězbne plany dodźeržeć, ODEG a Trilex zdźělatej.

Policija (23.04.15)

štwórtk, 23. apryla 2015 spisane wot:

Bydlenje wurubili

Wojerecy. Po wšěm zdaću wjele chwile mějachu njeznaći, kotřiž běchu so w běhu minjeneju tydźenjow do bydlenja na Wojerowskej Alberta Schweitzerowej zadobyli. Kaž policija zdźěli, přepytachu tam w času wot 8. do 22. apryla wšitke rumnosće a spakosćichu wjacore twjerde pjenjezy za hromadźenje, telewizor a sterejowu připrawu. Hódnotu rubizny trochuje wobsedźer na něhdźe tysac eurow. Nimo toho načinichu paduši w bydlenju něhdźe sto eurow wěcneje škody.

nawěšk

nowostki LND