Kritiske słowa radźićelam gmejny

póndźela, 18. januara 2016 spisane wot:

Sydarnja gratownje Ralbičanskeje wo- hnjoweje wobory bě sobotu połnje wobsadźena. Nawoda Achim Měrćink móžeše na hłownej zhromadźiznje wobory,­ kotrejž přisłuša 26 kameradow – mjez nimi dwě žonje –, tež wjesnja­nostu delanskeje gmejny Hubertusa Ryćerja (CDU) witać.

Ralbicy (aha/SN). Zhladujo na minjene lěto rozprawješe Měrćink wo kedźby­hódnych aktiwitach. Do cyłkownje 1 521 wukonjanych słužbnych hodźin słuša tež 16 wukubłanjow, kaž kwalifikacija 17 kameradow na wokrjesnej a nadregionalnej runinje a wobdźělenje na kursach krajneje woborneje šule. Jědnaće króć su wobornikow loni w nuzowych padach alarmowali, a to wosom króć k hašenju a trójce wulkeje wody a wobchadneho njezboža dla. Stajnje bě zasadźenska kmanosć ze znajmjeńša dźewjeć kame­radami zaručena. Mjeztym maja wšak w swojich rjadach tež třoch skupinskich nawodow a dweju z kmanosćemi, při hawarijach ćah nawjedować.

Z čestnym talerjom počesćena

póndźela, 18. januara 2016 spisane wot:
We wobłuku nowolětneho přijeća Bukečanskeje gmejny su minjeny pjatk Helgu Tejpelowu z Bukec z čestnym talerjom gmejny počesćili. Helga Tejpelowa je so lětdźesatki w Bukečanskej Domowinskej skupinje angažowała. Zasadźowaše so sobu za to, zo so kóžde lěto serbske kulturne zarjadowanja w Bukecach wotměwaja, kaž nazymske koncerty a ptačokwasne předstajenja Serbskeho ludoweho ansambla. Něšto lět bě wona w Mješicach wjesnjanostka. Jako tele zastojnstwo nastupi, bě wona z 21 lětami najmłódša wjesnjanostka tehdyšeje NDR. Foto: Carmen Schumann

Budyšin (CS/SN). Nowe rumnosće móže wot minjeneho pjatka Budyska socialna stacija Carity wužiwać. Po saněrowanju tak mjenowaneho zwóńkoweho domu na Cyrkwinskim naměsće maja tam nětko za poradźowanje samodruhich žonow, migrantow a dalšich wjace městna. Dom je z dotalnym twarjenjom Carity zwjazany a je tež jeno přez njón přistupny. W přizemju zatwarichu nuzniki, kotrež móža kemšerjo susodneje cyrkwje Našeje lubeje knjenje wužiwać, za čož připrawichu separatny přistup.

Wobnowjenje traješe něšto měsacow dlěje hač planowane. Poprawom měješe dom hižo w lěću hotowy być. Wšitko pak so dliješe, dokelž běštej twar w hišće špatnišim stawje hač wočakowane a třěcha dospołnje dodźeržana. W swojej dźensnišej formje bě dom wokoło lěta 1800 nastał. W nim wužiwaše cyrkej dwě bydleni, jedne hač do 1990tych lět za zwóńka Serbskeje cyrkwje. Pozdźišo zwučowaše tu šulerska kapała. Na kóncu bě dom tójšto lět prózdny. Farar Wito Sćapan je jón pjatk požohnował, wo hudźbne wobrubjenje postaraštaj so Friedemann Böhme a Karl-Heinrich Starke.­

Krótkopowěsće (18.01.16)

póndźela, 18. januara 2016 spisane wot:

Běrow znowa nadpadnjeny

Wojerecy. Wólbnowokrjesny běrow zapósłanče Lěwicy w zwjazkowym sejmje Caren Lay su minjenu nóc znowa nadpadnyli a při tym wokno wobškodźili. To je lětsa hižo druhi nadpad a 26. ataka scyła, kaž ze zdźělenki zapósłanče wuchadźa. Lay žada sej wot policije spěšne wujasnjenje, tukajo na prawicarski njeskutk přećiwo demokratam.

Zapozdźeny pomnik

Praha. W čěskej stolicy su sobotu pomnik Jana Palacha wotkryli, 47 lět po jeho smjerći. Skulpturu na Palachowym naměsće bě mjeztym zemrěty ameriski wuměłc čěskeho pochada John Hejduk stworił. Jan Palach bě so w januaru 1969 z protesta přećiwo sowjetskemu wobsadźenju Čěskosłowakskeje dobrowólnje zjawnje spalił.

Žada sej fairne płaćizny

Berlin. Wysokokwalitne žiwidła žadaja sej po słowach braniborskeho ministerskeho prezidenta Dietmara Woidki (SPD) fairnu płaćiznu. Hospodarske połoženje plahowarjow dejkow a swini jeho starosći, rjekny Woidke dźensa na tradicionalnym wopyće w hali Braniborskeje na Berlinskim Zelenym tydźenju. W hali Braniborskeje je 80 wustajerjow.

Policija (18.01.16)

póndźela, 18. januara 2016 spisane wot:

Wojerecy. Mało wjesela nad swojej rubiznu mějachu minjeny pjatk třo rubježnicy we Wojerecach. W nakupowanišću na industrijowej přestrjeni wutorhnychu woni 48lětnej žonje ručnu tobołku a so z njej zminychu. Při tym wjacorych ludźi namócnje nabok storčichu. Wonka pak woni tobołku preč ćisnychu. Snano bu jim nadobo wědome, što běchu runje skućili. Hłupe jeno, zo su z tobołku tež klučiki swojeho awta wotbyli. Z nim rubježna trójka tuž hižo ćeknyć njemóžeše. Wobydlerjej, kiž bě wšitko wobkedźbował, so poradźi jich dosahnyć a tak dołho zadźeržeć, doniž policija njepřijědźe. Mužow w starobje 20 a 30 lět kaž tež 35lětnu žonu zastojnicy zajachu.

Prěni raz přistupny bě wčera nowy dožiwjenski wotdźěl Wojerowskeho měšćanskeho muzeja. Prokuristka Kerstin Noack (nalěwo) wodźeše po nim tež wyšeho měšćanostu Stefana Skoru (CDU, naprawo), a wón interaktiwne móžnosće hnydom wuspyta. Bohužel su so serbskich napisow na wujasnjowacych tafličkach dospołnje wzdali. Foto: Ulrike Herzger

Klub přewozmje stanowanišćo

pjatk, 15. januara 2016 spisane wot:

Po diferencach z dotalnym wotnajerjom stanowanišća při Klětnjanskim pobrjohu Bjerwałdskeho jězora je Hamorska­ gmejna za nowym pytała – a tajkeho nětko tež namakała.

Hamor (AK/SN). Łužiski płachtakowanski klub Bjerwałdski jězor je nowy wotnajer stanowanišća při Klětnjanskim pobrjohu jězora. Tole je Hamorska gmejnska rada na swojim zašłym posedźenju wobzamknyła. Pozadk běchu diferency z dotalnym wotnajerjom. „Dyrbjachmy rozrisanje namakać. Dwaj zajimcaj běštaj we wušim kruhu faworitow“, rozłoži Roman Krawc, projektowy koordinator Hamorskeje gmejny za jězor. Zrěčenje płaći wot januara 2016 hač do kónca lěta 2017. Towarstwo ma gmejnje wob lěto 3 000 eurow danje płaćić.

Zawěsćernja w nowym běrowje

pjatk, 15. januara 2016 spisane wot:
W Radworju maja wotnětka nowy běrow zawěsćernje Allianz z Hendrikom Schikoru (2. wotprawa) na čole. Běrow su sej we wjaceswójbnym domje za hosćencom „Meja“ zarjadowali. Wčera běchu zajimcy na dźeń wotewrjenych duri přeprošeni, štož wobydlerjo kaž tež kolegojo wužiwachu. Mjez prěnimi, kotřiž so informowachu, běchu Christel Müller, Elke Naumann a třilětna Lucie (wotlěwa). Poradźowała je wopytowarjow tež serbska sobudźěłaćerka Alexandra Šołćic (naprawo). Foto: Werner Müller

W Berlinje priwatnje abo nic?

pjatk, 15. januara 2016 spisane wot:

Wo terminje nastupajo azyl jenož njezjawnje informował

Pančicy-Kukow (SN/MWj). Do zjawneho a do njezjawneho dźěla je předsyda zarjadniskeho zwjazka Při Klóšterskej wodźe Měrko Domaška na wčerawšim posedźenju zwjazkoweje zhromadźizny swoje informacije wo temje azyl rozrjadował. Mjeztym zo wón w zjawnje zwjetša jenož te ličby a fakty mjenowaše, kotrež běchu dwaj dnjej do toho tak a tak hižo přistupne, chcyše wón wo swojim terminje hromadźe z wjacorymi měšćanostami a wjesnjanostami Budyskeho wokrjesa w Berlinskim kanclerskim zarjedźe nje­zjawnje informować. Runje to pak wuwabi rozdźělne měnjenja mjez zastupjerjemi­ pjeć gmejnow. Radźićel Ralbic-Róžanta Eduard Luhmann žadaše sej „absolutnu transparencu, dokelž je tema­ za zjawnosć powšitkownje zajimawa, a wobydlerjo chcedźa wědźeć, kak dale­ dźe“. Hewak nastanje podhlad, zo něšto­ za zamknjenymi durjemi rozsu­dźeja. Měrko Domaška tomu znapřećiwi, zo bě w Berlinje jako wěcywustojny wobydler, potajkim jako priwatna wosoba.

Serbske blido w Lipsku

pjatk, 15. januara 2016 spisane wot:
Lipsk. Podobnje kaž w Berlinje, hdźež so tamniši Serbja hižo wjacore lěta wobstajnje zetkawaja, chcedźa nětko tež w Lipsku Serbske blido wutworić, zo bychu tamnišim Serbam zmóžnili so zetkać a mjezsobu so zeznać. „Njemyslimy jenož na studentow, ale předewšěm na Serbow, kotřiž w Lipsku dźěłaja a tam tež bydla“, zdźěli sobuiniciatorka Bibiana Bartec. Wona chce hromadźe z přećelku tónle projekt nastorčić. „Pytnjemy, zo mamy hewak jenož mało móžnosćow serbować. Tole chcemy změnić spytać.“ Prěnje Serbske blido w měsće nad Plesnu (Pleiße) ma so 3. februara wotměć. Zajimcy zetkaja so w 19 hodź. w hosćencu „La fonderie“ na Gießerstraße 12.

nawěšk

nowostki LND