Krótkopowěsće (15.03.19)

pjatk, 15. měrca 2019 spisane wot:

Předsydku wobkrućili

Radwor. Čłonojo Radworskeho chóra Meja wuzwolichu na wčerawšej hłownej a wólbnej zhromadźiznje Angeliku Häneltowu znowa za předsydku. Městopředsydka wostanje Diana Wowčerjowa, wo financy stara so Mónika Wenclowa. Ćěleso hotuje so tuchwilu na předstajenje oratorija „Israe­lowa zrudoba a tróšt“ a přewjedźe w oktobrje prěni króć nazymski koncert we Wojerecach.

Poradźene womłodźenje

Pančicy-Kukow. Z jědnaće kandida­tami nastupi Serbske wolerske zjednoćenstwo (SWZ) Pančicy-Kukow ke komunalnym wólbam 26. meje. To je porno wólbam w lětomaj 2009 a 2014 najwjetša ličba. Zwjeselace je, zo kandiduje z Grit Hawšowej zaso žónska na lisćinje SWZ. Nowi a młodźi kandidaća su Beno Šołta, Stefan Cyž, Clemens Škoda a Krystof Rjeda.­ Jim poboku su Jens Pakoßnick, Joachim Kokla, Konrad Lipič, Tobias Cyž, Pětr Šołta a Stefan Rjeda.

AfD kandidatow nominowała

Policija (15.03.19)

pjatk, 15. měrca 2019 spisane wot:

Ćeknjenje zwrěšćiło

Běła Woda. Jako zastojnicy zawčerawšim připołdnju młodeho muža w Běłej Wodźe kontrolowachu, namakachu pola njeho titku, w kotrejž bě najskerje konop. 14lětny dyrbješe ju policistam přepodać, ale so wobaraše a so jim wutorhny, byrnjež woni popjerjowy spray zasadźili. Bórze na to pak zastojnicy młodostneho tola dosahnychu.

NSLDź zahraje

pjatk, 15. měrca 2019 spisane wot:

Budyšin. Lubowarjo dźiwadła maja přichodne dny wjacore składnosće sej předstajenja Němsko-Serbskeho ludoweho dźiwadła wobhladać. Tak zahraja jutře, sobotu, w 19.30 hodź. swoju najnowšu inscenaciju „Wopušćeny dom“ na hłownym jewišću NSLDź. Zajutřišim, njedźelu, pokazaja w 16 hodź. klankodźiwadło „Kito­ husličkar“ w Ćišćanskim socialnym domje při sportnišću. A srjedu, 20. měrca, w 15 hodź. změje inscenacija serb­skeho dźěćaceho dźiwadła NSLDź „Mały Muk“ premjeru w Dźiwadle na hrodźe.

Do powołanskeje šule

Kamjenc. Dźeń woterwrjenych duri změja jutře, sobotu, wot 9 do 13 hodź. w Kamjenskim powołansko-šulskim centrumje. Na Wysokej hasy 4 a na Jahnowej 11 móža so zajimcy wo wukubłanskich móžnosćach we wšitkich pjeć šulskich družinach wobhonić. We wobłukach běrow, drjewo a barba móža woni šulerjam při praktiskim dźěle přihladować a so tež sami pospytać.

Serbska fachowa šula ma tam wostać, hdźež je

štwórtk, 14. měrca 2019 spisane wot:

Šulerske ličby powołanskošulskich centrumow (BSZ) w Budyskim wokrjesu su minjeny lětdźesatk wo dwě pjećinje woteběrali. W Budyskim BSZ za zežiwjenje a domjace hospodarstwo/hladanje ćěła hižo wot šulskeho lěta 2013/ 2014 minimalnu ličbu 550 šulerjow njedocpěwaja. Wo změnje tudyšeje struktury BSZ chce Budyski wokrjesny sejmik­ 25. měrca rozsudźić.

Budyšin (SN/at). Dobra powěsć je, zo změja přichodnje w Budyšinje, Kamjencu, Wojerecach a Radebergu dale tajke powołanske kubłanišćo. Po diskusijach a njewěstosći loni nazymu pak zda so nětko zaručene być, zo so za Budysku Serbsku fachowu šulu za socialnistwo ničo­ njezměni. Wona ma wobstatk BSZ za hospodarstwo a techniku na Schille­rowych zelenišćach wostać.

Serbšćina w prazwěrjencu

štwórtk, 14. měrca 2019 spisane wot:
Budyšin (sh/SN). Na prěnim lětušim posedźenju dźěłoweho kruha za serbske naležnosće Budyskeje měšćanskeje rady wčera w radnicy wobdźělichu so tež měšćanosta dr. Robert Böhmer (njestronjan) kaž tohorunja nawoda a rěčnica Budyskeje wobdźělenskeje a zawodneje towaršnosće (BBB) Volker Bartko a Diana Liebsch. Přitomni su widźomnosć serbskeje rěče w Małowjelkowskim prazwěrjencu rozjimali a idejowu konferencu dźěłoweho kruha pod titulom „Serbsko-němska mjezsobnosć w Budyšinje“ loni kónc oktobra wuhódnoćili. Dźěłowy kruh chce hač do kónca wólbneje periody w meji katalog idejow z konferency zestajeć a zarjadnistwu za dalše dźěło přepodać. Diana Liebsch, kotraž bě wobdźělnica konferency, bě sej za dźěło w BBB tójšto nastorkow sobu wzała. Wčera předstaji wona lětuše předewzaća BBB za pra­zwěrjenc. Wot apryla budu jako łopješko ćišćane zakładne informacije tež serbsce, čěsce a pólsce k dispoziciji. Dlěše teksty na stołpach, wo sawrierach a jich žiwjenskim wašnju, móžeš potom němsce a jendźelsce čitać, w QR-kodach pak tež serbsce, čěsce a pólsce.

Dobytk čaporowych wikow lětsa w januaru we Wudworskim Krollec zahrodnistwje budźe na dobro Worklečanskeje pěsto­warnje. Tele připowědźenje su dźensa dopołdnja zwoprawdźili, jako přija skupina Worklečanskich dźěći w swojim domje z rukow­ Kerstin Kroll (2. wotpr.) šek 300 eurow. Zawěsće maja w pěstowarni dobru ideju, kak pjenjezy zasadźa. Foto: Feliks Haza

Wšitke móžnosće njewučerpali

štwórtk, 14. měrca 2019 spisane wot:

Na swojim zašłym posedźenju su Slepjanscy gmejnscy radźićeljo lětuši hospodarski plan schwalili. Tak prawje spokojom pak z nim najskerje njejsu, předewšěm wjesnjanosta nic.

Slepo (AK/SN). Kaž bě so na februarskim posedźenju Slepjanskeje gmejnskeje rady hižo wotbłyšćowało, njezměje gmejna za 2019 a 2020 dwójny hospodarski plan, ale jenož jedyn za lětsa. Přičina je napjate pjenježne połoženje. Přiwšěm wjetšina radźićelow etatej přihłosowaše. Nimo radźićela Inga Schustera bě tež wjesnjanosta Reinhard Bork (CDU) přećiwo njemu. „Sym přesłapjeny. Najebać wšitke napominanja njejsu žane namjety radźićelow dochadźeli. Spočatk decembra běchmy prěni raz wo etaće rěčeli. W běhu štwórć lěta njeje so poradźiło móžnosće lutowanja wotkryć“, rjekny Bork. „Njejsmy wšitke móžnosće wučerpali“, Bork widźomnje přesłapjeny zwurazni.

Gmejna planuje dochody 4,896 milionow eurow a wudawki 5,588 milionow eurow. Pod smužku zwostanje deficit 692 000 eurow.

Zwěrjenc podpěruje přirodoškit

štwórtk, 14. měrca 2019 spisane wot:

Wojerecy/Njeswačidło (SN). Z darami nimale 1 900 eurow su wopytowarjo Wojerowskeho zwěrjenca dźěło Njeswačanskeje přirodoškitneje stacije podpěrali. Pjenjezy nazběrachu loni w darowanskim kehelu tropoweho domu. Nawoda zwěrjenca Eugène Bruins je darowanski šek tele dny předsydce přirodoškitneje stacije Angelice Schröter přepodał. Towarstwo angažuje so prěnjorjadnje za zachowanje a škit žadnych družin, kotrež su we Łužicy zadomjene.

„Wjeselimy so jara, zo je telko wopytowarjow coowa přirodoškitnu staciju tak wulkomyslnje podpěrało, přetož škit družin a přirody w regionje nam jara na wutrobje leži“, podšmórnje Eugène Bruins.

Wojerowski zwěrjenc so na wšelakich projektach za škit přirody wobdźěla a hižo wjacore lěta z Njeswačanskim towarstwom hromadźe dźěła. Tak podpěruje přirodoškitnu staciju při kóždolětnym amfibijowym lěhwje kónc apryla. W jeho wobłuku přednošuje Eugène Bruins 25. apryla wo amfibijach a reptilijach.

Puć a tepjenje ponowja

štwórtk, 14. měrca 2019 spisane wot:

Po konsolidaciji nětko po dobrym puću k wuwaženemu etatej

Rakecy (JK/SN). Kasy Rakečanskeje gmejny běchu spočatk lěta tak derje pjelnjene kaž hižo dawno nic. Dobry milion eurow likwidnych srědkow móžeše nawodnica financneho wotrjada Franziska Pfeiffer w swojej rozprawje wo spjelnjenju loń­šeho hospodarskeho plana gmejnskej radźe­ wčera wupokazać.

Nowej družinje sylnje wonjatej

štwórtk, 14. měrca 2019 spisane wot:
„High fragrance“ a „Minato no akebono“ rěkatej nowej družinje kamelijow, kotrejž nětko w Kinsporskim kamelijowym domje kćějetej. Wonej nimatej jenož rjane kćenja, ale tež jara sylnje wonjatej, wo čimž stej so Tabea a Tamara (wotlěwa) přeswědčiłoj. Za lubowarjow kamelijow je nětko prawy čas, sej raz do Kinsporka dojěć. Kamelijowy dom je stajnje njedźelu wot 10 do 17 hodź. přistupny. Foto: Jirka Hofmann

nawěšk

 • Jara awtentiske běchu poskićenja ansambla Zabava z Ruskeje.
 • Na zahajenju festiwala štwórtk w Budyskim NSLDź počesćichu přitomni Juraja Kubánku (3. wotprawa) z trójnej serbskej sławu.
 • Hosćo z Peruwa zbudźichu ze swojimi přewšo pisanymi kostimami tójšto zajima.
 • Pólski cyłk z Bolesławieca na štwórtkownym swjedźenskim ćahu k zahajenju festiwala "Łužica 2019" po Budyšinje
 • Algeričenjo na jewišću NSLDź
 • Rejwarjo z Boliwiskeje
 • XIII. mjezynarodny folklorny festiwal "Łužica 2019" je zahajeny. Tule namakaće impresije z prěnich wustupow wobdźělenych skupin. Tule předstajichu skupiny štwórtk dopołdnja w Němsko-Serbskim ludowym dźiwadle hižo raz dźěćom swoje poskićenja, na wobra
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudowor su zdobom hosćićeljo festiwala.
 • Rejwarki a rejwarjo z pólskeho Bolesławieca
 • Zajim zbudźi tež skupina ze Sewjerneje Makedonskeje
 • Dalši hosćićeljo łužiskeho mjezynarodneho festiwala: Serbska rejwanska skupina Smjerdźaca z hudźbnikami folklorneje skupiny Sprjewjan
 • Překwapjenka běchu mnohim wuměłcy z Peruwa.
 • Prěni raz spožčichu lětsa zarjadowarjo mjezynarodneho folklorneho festiwala wosebite myto a diplom za wurjadny wuměłski wukon. Jón dósta słowakski ansambl Bobańovci za swoju přirodnosć, awtentiskosć a originalitu.
 • Rejwarjo algeriskeho cyłka Couleurs d‘ Algerie
 • Boliwiscy rejwarjo a rejwarki w kostimach na jewišću
 • Boliwičenjo "in action"
 • Sobotu wječor běchu po Chrósćicach mnozy nadróžni muzikanća po puću.
 • Pólski młodźinski orchester z Leśnicy zahaji sobotny wječor na farskim dworje.
 • Tójšto ludźi zhromadźi so na programy na jewišću při gmejnskim zarjedźe ...
 • ... a wobhlada sej poskićenja skupin.
 • Na Koklic statoku předstajichu so tež čłonojo skupiny Wotała. Wšitcy z nich su bywši rejwarjo Smjerdźečanskeje rejwanskeje skupiny.
 • Smjerdźečanscy rewjarjo na jewišću pola Koklic
 • Pohlad z jewišća na dwór Wjeselic statoka
 • Na Zahrodnikec-Grutekc statoku pokaza mjez druhim tež Slepjanski folklorny ansambl dźěle swojeho programa.
 • Tež Slepjanscy wuměłcy hižo zahe na dorost mysla.
 • Wšitcy sobuskutkowacy słowakskeho ansambla Bobańovci zamóža znajmjeńša jedyn instrument piskać, spěwać a rejwać.
 • Na Kralec statoku knježeše čiła atmosfera.
 • Schow před krótkim dešćom pytachu sej tež hosćo na Kilankec statoku pod wulkimi předešćnikami.
 • Pólscy hosćo z pokazku ze swojeho programa na Kilankec statoku
 • Wo tym, zo bě sej na lětuši festiwal sobotu a njedźelu do Chrósćic wjac hosći dojěło hač hewak, swědčachu kopate połne parkowanišća.
 • Kultura zwjazuje, kaž tule Smjerdźečanskej rejwarce a algeriskeho rejwarja.
 • Sčasami nimale přepjelnjeny bě Koklic statok.
 • Wudworscy při poslednich přihotach na sobotny wustup na farskim dworje.
 • Wudworscy na farskim dworje
 • Jewišćo při gmejnje bě stajnje derje wopytane.
 • Rjanolinki-rejwarki Smjerdźečanskeje rejwanskeje skupiny
 • Serbska reja je jewišću při gmejnje tójšto pasantow do rejki prosyła.
 • Lóze hólcy wječor na jewišću Zahrodnikec-Grutkec statoka
 • Kabaretna skupina Lózy hólcy pokazachu přitomnym we wobłuku programa "Chróšćan special" na Zahrodnikec-Grutkec statoku, zo njejsu w běhu lět ničo zabyli
 • Na Wjeselic statoku zahudźi skupina NIMO ...
 • ... band wokoło Brězanec bratrow Józefa a Jana.
 • Tež němska skupina Slapstickers pokaza, što zamóže.

nowostki LND