Prěnje nadawki přepodate

pjatk, 12. julija 2019 spisane wot:

Gmejnska rada Ralbicy-Róžant zelenu swěcu za nowu pěstowarnju dała

Ralbicy (JK/SN). Jara napjata bě situacija wčera wječor w Ralbičanskim sportowym domje, hdźež je gmejnska rada Ralbicy-Róžant swoje poslednje posedźenje wólbneje doby přewjedła. Radźićeljo mějachu wažne wobzamknjenja před sobu, ale wupadaše spočatnje tak, zo njebudu wobzamknjenjakmani. Nimo schorje­neho wjesnjanosty Hubertusa Ryćerja (CDU), kotrehož Michał Šołta (SWZ Delany) zastupowaše, pobrachowachu wjacori dalši radźićeljo chorosće a dowola dla. Na zbožo pak bě naposledk telko čłonow přitomnych, zo móžachu wobzamknjenja za nowu pěstowarnju zwoprawdźić.

Wjeselo a wužadanje

pjatk, 12. julija 2019 spisane wot:
Dźensniši dźeń chcyć twarski projekt zmištrować je zwjetša zwažliwa wěc. To móžeš dokładnje planować, kaž chceš, na kóncu dyrbiš tola wjace pjenjez wudać, hač sy zwoprědka předwidźane měł. Dokónčeny přetwar bywšeje Chróšćanskeje srjedźneje šule na kulturny a gmejnski centrum je najlěpši přikład za to. 65 000 eurow wjace hač planowane za tajki projekt wudać žno je šwarna suma. Komuna drje ma často hišće móžnosće, w swojim etaće srědki trochu tam a sem suwać. Za priwatneho twarskeho knjeza, kiž moje­dla stary dom na nowy bydlenski přetwarja, by to katastrofa była. Wězo, stara twarska substanca móže stajnje překwapjenki w sebi chować, wo kotrychž do toho nichtó ničo wědźał njeje. Ale tež rjemjeslniske firmy móža sej dźensa dowolić, trochu wulkomyslnišo kalkulować. Wšako je twarskich nadawkow dosć a nadosć. Štož je potajkim wjeselo jednoho, je druhemu wužadanje. Marian Wjeńka

Přećahuja do přetwarjeneje šule

pjatk, 12. julija 2019 spisane wot:

Lětuša najwažniša inwesticija Chróšćanskeje gmejny so nachila. Bywša srjedźna šula je na kulturny a gmejnski centrum přetwarjena. Wužiwarjo jednotliwych rumnosćow nětko do nich přećahuja.

Chrósćicy (SN/MWj). Přećahowanske kartony a běrowowe mebly stejachu wčera rano na dworje Budyskeho Serbskeho domu spřihotowane, zo byštaj je sobudźěłaćerjej Załožby za serbski lud do bywšeje Chróšćanskeje srjedźneje šule zwozyłoj. Gmejna je ju minjene měsacy na nowy kulturny a gmejnski centrum přetwarić dała. Wšitke twarske dźěła su nětko wotzamknjene, tak zo móža wužiwarjo zaćahnyć. Zašłe dny je to hižo Serbske šulske towarstwo činiło, wčera slědowaštaj socialnaj dźěłaćerjej Rěčneho centruma WITAJ Marija Koklina a Lorenc Jankowski. Přichodne dny tež regionalna rečnica Domowiny a gmejnske zarjadnistwo do swojich nowych rumnosćow přećehnjetej.

Kaž do toho w druhich wsach su tele dny tež tři młodźata Njebjelčanskeho baćonjaceho porika pjeršćeń dóstali. Dokelž bě tu jenož wulki gmejnski rěbl k dispoziciji, dyrbjachu młodym baćonam rynki na zemi přičinić. Ornitologojo informowachu pěstowarnju, zo móža jim při akciji přihladować. Poskitk wottam tež hnydom přiwzachu a wšitke dźěći běchu dypkownje při hnězdźe. Tak móžachu widźeć, kak je Stefan Siegel rynki přityknył, dołhosć křidłow měrił a ptaki wažił. Foto: Hubertus Šwejda

We wothłosowanju so přesadźili

pjatk, 12. julija 2019 spisane wot:

Lětuša bičwolejbulowa tura Radija Satkula je so 2. julija zahajiła. Hač do kónca awgusta hišće so mustwa na do­hromady dźewjeć stacijach wubědźuja. W małej seriji tule­ jednotliwe hrajnišća předstajamy.

Hórki (SN/pdź). Hórčanska młodźina njeje sej w minjenych lětach přeco lochko měła. Spočatk lěta 2017 dyrbjachu swój młodźinski klub při sportnišću rozpušćić. Wot toho časa běchu nimale połdra lěta bjez centralneho zetkanišća we wsy. Mjeztym pak je so Hórčanski klub wožiwił. Jako nowa klubowa ­rumnosć słuži jemu kontejner, kotryž steji njedaloko něhdyšeho kluba na sportnišću. Tež na dalše woblubowane zetkanišćo młodźina wottam daloko ­nima, mjenujcy na bičwolejbulowe hrajnišćo.

„Nětko w lěćnym času zetkawamy so tam kóždy štwórtk wječor a hrajemy hodźiny dołho wolejbul“, rozprawja Clemens Handrik z Dobrošic. „Tak při­hotujemy so na póndźelniše turněry bič-tury Radija Satkula.“

Skupinarki zhromadnje přadli

pjatk, 12. julija 2019 spisane wot:
K najwšelakorišim zarjadowanjam so wobstajnje tež čłonki Grodkowskeje Domowinskeje skupiny zetkawaja. Tele dny bě jich předsydka Petra Koarkowa (srjedźa) k sebi domoj přeprosyła, zo bychu zhromadnje přadli. Wona so sama z kołwrótom derje wuznawa a swoje kmanosće druhim rady dale dawa. Štóž pak techniku tak prawje­ njewobknježi, móže so tež z hinašim ručnym dźěłom zaběrać. Swój při­chodny termin změja Grodkowscy Domowinjenjo hižo tónle kónc tydźenja, hdyž chcedźa­ njedźelu lětni swjedźeń z dujerskej hudźbu w Muzejowej bróžni Błobošojce (Bloisch­dorf) pola Grodka wopytać. Foto: Martina Arlt

Krótkopowěsće (12.07.19)

pjatk, 12. julija 2019 spisane wot:

Slědy wjedu do bronzoweje doby

Choćebuz/Slepo. Při přepytowanju zasy­dlenskeho areala za Nowy Miłoraz w Slepom su archeologojo nimo popjelnicoweho rowa z bronzoweje doby na dźělnej přestrjeni blisko po­hrjebnišća sydlen­ske městno wotkryli, kaž přede­wzaće LEAG informuje. Rěč je dale wo wjace hač 400 jednotliwych nama­kan­kach z rozdźělnych dobow. Kedźby­hódne su powostanki nimale sto wuškrěwanskich pjecow za dobywanje železa.

Dešno złotu medalju dóstało

Berlin/Dešno. Dešno pola Choćebuza je jedna z wosom wsow, kotrež su juro­rojo wubědźowanja zwjazkoweho ministerstwa za zežiwjenje a ratarstwo „Naša wjes ma přichod“ ze złotej medalju počesćili. Z njej zwjazany je mytowanski pjenjez 15 000 eurow. Z něhdźe 1 900 wobdźělenych wsow bě so 30 do finala dóstało. 15 wsow mytowachu ze slěbrom.

Wodźenja tež za slepych

Policija (12.07.19)

pjatk, 12. julija 2019 spisane wot:

Běły próšk napadnył

Kamjenc. Za prědnim woknom wosoboweho awta w Kamjencu je policistam předwčerawšim běły próšk napadnył. Při drogowym tesće so wukopa, zo jednaše so wo amfetamin. Jako sej zastojnicy w přitomnosći 42lětneho wobsedźerja awto bliže wobhladachu, namakachu dwě pistoli, dźěle municije kaž tež cuzej awtowej čisle. Na to jězdźidło sćazachu, zo móhli je dokładnišo přepytać. Wuslědki hišće žane njepředleža.

Za wubědźowanje molować

pjatk, 12. julija 2019 spisane wot:
Budyšin. „Mólba – mój pisany pomnik“ (DenkMal KUNST) rěka wuměłske wubědźowanje, kotrež přewjedźe Budyski Serbski muzej składnostnje lětušeho dnja wotewrjeneho pomnika. Wot přichodneje póndźele hač do 6. septembra móža dźěći wot šěsć lět a młodostni zapodać ćišna (Stillleben) w formaće A 4 abo A 3. Při tym móhli mólby Jana Buka z přikładom być, kiž je z ekspresionistiskim stilom, sylnymi barbami, jasnymi formami a wjele začućom molował. Přikłady tajkeho ćišna móža sej zajimcy w Serbskim muzeju wobhladać. Na dnju wotewrjeneho pomnika 8. septembra chcedźa zapodate twórby pokazać. Dalše informacije dóstanu zajimcy pod telefonowym čisłom 03591/ 270 870 28.

Štwórć lětstotka samostatna była

štwórtk, 11. julija 2019 spisane wot:

Něhdy bě w nimale kóždej wsy naku­powanišćo, hdźež poskićachu twory wšědneje potrjeby. Runočasnje běchu to socialne centrumy, hdźež so wjes­njenjo zetkawachu a rady pobjesadowachu. W našej lětnjej seriji na něhdyše wjesne wobchody dopominamy.

Dźensa: Koćina (4)


Hižo někotre lěta po Druhej swětowej wójnje mějachu w Koćinje mału konsumowu předawarnju, zaměstnjenu w starym młynje. Tola bórze bě jasne, zo tamniše wuměnjenja za zastaranje wsy z nima­le 200 wobydlerjemi njedosahachu. Rozsudźichu so tuž po dorěčenju z wobsedźerjom wjesneje korčmy, pře­da­war­nju přepołožić. Předawarka bě tam Trudla­ Kubowa, kotraž je so wobstajnje wo časowym poměram wotpowědowace zastaranje wobydlerjow ze žiwidłami w dosahacej měrje starała.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND