Tča we wulkich wuskosćach

wutora, 10. septembera 2019 spisane wot:

Prózdne bydlenja rěkaja za bydlenjotwarsku towaršnosć tež prózdne kasy

Rakecy (JK/SN). Hižo wjacore lěta bědźi so Rakečanska gmejna z jednym ze swojich swójskich zawodow – bydlenjotwarskej towaršnosću – napjateho financneho połoženja dla. Lěta hižo ličba přena­jatych a wužiwanych bydlenjow woteběra a tak pobrachuja towaršnosći docho- dy, štož so skónčnje w bilancy wotbłyšćuje. Prózdne bydlenja dyrbja při­wšěm wobhospodarjene a za potencielnych wotnajerjow přihotowane być. To zawinuje kóšty, kiž njemóže towaršnosć zwjesć resp. kotrež z dochodami hnydom zaso wurunaja a tak scyła k tomu njepřinošuja, kapital towaršnosće rozmnožić. Za prózdne bydlenje drje njetrjebaja telko wudać, to pak njedosaha minus pomjeńšić. Loni z bankami dojednane rozrisanje, płaćić mjenje danje abo znižić dawk, so jenož na papjerje wuskutkuje a towaršnosći woprawdźe njepomha.

Najwjetše chošćo Budyšina

wutora, 10. septembera 2019 spisane wot:
Na Budyskich dróhach je nowe mjećenske awto tež ze serbskim napisom po puću. A wone je nuznje trěbne, wšako bě předchadny model dale a časćišo skóncowany. Nowa mašina, kotraž ma tež serbski napis, je jara wuski model, zo by tež po hasach stareho města jězdźić móhł. Za šěsć kubiknych metrow njerjada a za 2 000 litrow wody je mašina za wjetše město derje wuhotowana. Kromu dróhi rjedźa z dwěmaj kulojtymaj chošćomaj. Přidatnje je pod awtom hišće šěroke chošćo připrawjene. Tak da so dróha po šěrokosći 3,35 metrow rjedźić. Najwjetše chošćo Budyšina móža sej zajimcy na naprašowanje pola towaršnosće BBB zwr tež skazać. Foto: BBB/Diana Liebsch

Krótkopowěsće (10.09.19)

wutora, 10. septembera 2019 spisane wot:

Wjace wody za Sprjewju a Šepc

Kwětanecy. Z Kwětanečanskeje rěčneje zawěry běži nětko wjace wody do Sprjewje a Čorneho Šepca, a to dokelž wěšća wjedrarjo za přichodne tydźenje njedosahace spadki. Přidatnje 1,8 milionow kubiknych metrow wody chcedźa wotpušćić, zdźěli krajny zarjad rěčnych zawěrow. Staw wody w Kwětanečanskej rěčnej zawěrje so tak wo něhdźe poł metra zniži.

Přesadźuja stadło wowcow

Budyšin. Krajnoradny zarjad přesadźuje jutře w 10 hodź. w domje 2, stwa 007 na Budyskej Dwórnišćowej 9 stadło 151 Suffolk-wowcow wšěch starobnych skupin a boranow w jednym losu. Skoćata su w poměrnje dobrym stawje zežiwjenja a ćerpja zdźěla pod chromosću. Zajimcy maja płaćiwe čisło skótneho wobchadneho porjada (VVVO.-Nr.) a wobkrućacy spis skótneho lěkarja wo družinje wotpowědnym plahowanju předpołožić.

Z tramwajku na Ještěd

Policija (10.09.19)

wutora, 10. septembera 2019 spisane wot:

Motorski do přirowa zajěł

Kulow. 33lětny wodźer motorskeho je póndźelu připołdnju na S 95 mjez Němcami a Kulowcom z dotal njeznateje přičiny kontrolu nad swojej Kawasaki zhubił a do přirowa zajěł. Muž so zrani, a jeho dyrbjachu do chorownje dowjezć.

Mountainbike pokradnyli

Hnašecy. W Hnašecach su paduši kónc tydźenja při Łučnym puću wotstajeny mountainbike sobu wzali. Njedźelu připołdnju je wobsedźer dosć droheho žołto-čorno­ błyšćaceho so kolesa pytnył, zo je wone preč.

Pod wliwom drogow z kolesom jěł

Kamjenc. Jako policisća póndźelu rano na Wojerowskej dróze w Kamjencu 34lětneho kolesowarja kontrolowachu, dyrbjachu zwěsćić, zo steješe wón pod wliwom drogow. Na to namakachu pola njeho něšto gramow crystala a cannabisa.

K čěskim přećelam sej dojěli

wutora, 10. septembera 2019 spisane wot:

Lětuša wuprawa Domowinskeje skupiny Pančicy-Kukow wjedźeše jeje čłonow a dalšich zajimcow minjenu sobotu do Prahi. Wjace hač 40 ludźi dožiwi w čěskej stolicy zajimawy dźeń z kopicu nowych informacijow.

Před Narodnym dźiwadłom zetkachu so z předsydu Towarstwa přećelow Serbow Lukášom Novosadom a Radekom Čermákom. Wonaj běštaj wodźenje po přewšo wuznamnym dźiwadle organizowałoj. Posydnywši so w přihladowarskich rynkach znazornichu sej łužiscy wopytowarjo jeho wulkosć z nimale tysac městnami. Wot přewodnicy zhonichu wo nastaću twarjenja 1881 a zo bě so hnydom na to wotpaliło a bu znowa natwarjene. W 1980tych lětach dom dospołnje po­nowichu a namakachu mjez druhim wjacore zakładne kamjenje, kotrež su nětko w pincy dźiwadła widźeć. Wosebite wužadanje we wšěch lětach bě, zwjazać charakter narodneho dźiwadła jako pomnik čěskeho ludu z narokami moderneho dźiwadła. Po politiskim přewróće­ wudospołnichu je z dalšimi twarjenjemi, kotrež tworja nětko cyłkowny ansambl wokoło Naměsta Václava Havela­.

Rada gmejny so skonstituuje

wutora, 10. septembera 2019 spisane wot:

Róžant (SN). Prěni raz po wólbach zetka so štwórtk, 12. septembra, rada gmejny Ralbicy-Róžant. Nimo spřisahanja čłonow wola w Róžeńčanskej gmejnskej sydarni tež zastupjerjow wjesnjanosty a zastupjerjow wjacorych wažnych gremijow. Wuradźowanje je zjawne, započatk je we 18.30 hodź.

Na knižnu premjeru

Budyšin (SN). „Kaskady-kaskaden“ rěka nowa kniha serbskeje tworjaceje wuměłče Maje Nageloweje a jeje němskeho kolegi Jörga Sperlinga. Nowu publikaciju, kotraž je njedawno w Ludowym nakładnistwje Domowina wušła, předstaja zajutřišim štwórtk, w 19.30 hodź. w Budyskej Smolerjec kniharni.

Přewjedu dworowy swjedźeń

Čiły wothłós na dnju pomnika

póndźela, 09. septembera 2019 spisane wot:

Na modernu architekturu w starym měsće Budyšina skedźbnili

Budyšin (CRM/SN). „Ze zapřijećom ‚moderna‘ zwjazujemy tež dźensa narok načasneje změny wobstejaceho abo tež wu­tworjenje noweho.“ Tak zwurazni to Budyska měšćanostka za twarstwo Julia Naumann k lětušemu dnjej wotewrjeneho pomnika. Kóždolětne zarjadowanje nańdźe wčera, njedźelu, čiły wothłós tež w starodawnym měsće nad Sprjewju.

Wotnajerjam so dźakowali

póndźela, 09. septembera 2019 spisane wot:
Kóžde lěto dźakujetej so Radworske agrarne předewzaće a Wulkowjelkowski agrarny zawod swojim wotnajerjam ležownosćow za dowěru. Bjez přewostajenja přestrjenjow dźě njemóžetej ratarskej předewzaći dźěłać. Tak zarjadowaštej sobotu znowa wotnajerski swjedźeń w Čornym Hodlerju. Na kołojězbach móžachu so ludźo na přikład wobhonić, što zawodaj na polach plahujetej. Wšako chcedźa wědźeć, što so na jich ležownosćach stawa. Runje tak su sobudźěłaćerjo předewzaćow ratarsku techniku přihotowali a ju zajimcam rozłožili. Nimo toho bě dosć dalšich darmotnych poskitkow za dźěći a dorosćenych. Foto: SN/Maćij Bulank

Krótkopowěsće (09.09.19)

póndźela, 09. septembera 2019 spisane wot:

NSLDź a SLA durje wotewrěłoj

Budyšin. Němsko-Serbske ludowe dźiwadło je z dnjom wotewrjenych duri nowu­ hrajnu dobu zahajiło. Wjace hač 2 000 zajimcow wuži wčera składnosć, hrajnišća kaž tež wurězki přichodnych insce­nacijow sej wobhladać. Tež Serbski ludowy ansambl je swój dom zjawnosći spřistupnił a bě z wothłosom kaž tež ličbu­ wopytowarjow přewšo spokojom.

Z pomnikowym mytom počesćeni

Lubij. Z projektom „Lubijska cyrkej Swjateho Ducha w změnje časa“ zawěsći sej Lubijski ewangelski šulski centrum Sakske dźěćace a młodźinske pomnikowe myto. Počesćenje přijachu wčera na dnju wotewrjeneho pomnika w Lubiju. Wuknjenska skupina dwanaće zakładnych, wosom spěchowanskich a dwanaće powołanskich šulerjow je wo Božim domje w zwisku z měšćanskimi a nabožinskimi stawiznami slědźiła.

Přewjedźe prěnju rěčnu hodźinu

Policija (09.09.19)

póndźela, 09. septembera 2019 spisane wot:

Woheń we wjaceswójbnym domje

Trjebjeńca. Woheń hašeć dyrbjachu wohnjowi wobornicy wčera w Trjebjeńcy (Steindörfel). W jednym z bydlenjow nańdźechu 73lětneho bjez wědomja. Jeho dowjezechu z helikopterom do chorownje.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND