Změna čary njeje problem

pjatk, 08. měrca 2019 spisane wot:

W Hózku móst ponowjeja – Kulowscy a Ralbičanscy křižerjo pojěchaja hinak

Hózk (SN/JaW). Wot póndźele, 11. měrca, wostanje hłowna dróha přez Hózk za wobchad zawrjena. To zdźěli sobudźěłaćerka nowinskeho wotrjada Budyskeho krajnoradneho zarjada Sarah Günther na naprašowanje. Tež křižerskej procesionaj z Kulowa a Ralbic změjetej so lětsa na wokołopuć nastajić, rěka we wotmołwje krajnoradneho zarjada SN.

Přičina za dospołne zaraćenje dróhi a lětušu wobjězdku křižerjow je ponowjenje mosta nad Čornym Halštrowom. „Móst damy dospołnje zwottorhać a zno­wa natwarić. Naprawa traje hač do decembra“, Sarah Günther piše. Nowy móst so wot stareho předewšěm w tym rozeznawa, zo njezměje žadyn srjedźanski stołp. Zdobom rozšěrja dołhosć wo dwaj na 26 metrow. „To je wuslědk najnowšich wobličenjow škita před wulkej wodu a z tym zwjazanym wottokom wody.“ Kaž Günther dale připowědźi, při­prawja na mosće zdobom nowu šćežku za pěškow.

Na něhdźe 150 lět starych bukach w Kromolanskim parku je čas swoje slědy zawostajił. Štomy w tej starobje su zdźěla wot­nutřka nimale dudławe a móhli padnyć. Tohodla staj sobudźěłaćerjej Běłowodźanskeje nadróžneje mištrownje Alexander Lemke­ a Marcus Fiedler tele dny hišće sčasom do zahajenja sezony tři buki podrězałoj. Jich zdónki mějachu přeměr nimale metra.­ Dróhu mjez Jabłońcu a Kromolu dyrbjachu za to dospołnje zawrěć. Foto: Joachim Rjela

Lětsa zaso z busom do parka

pjatk, 08. měrca 2019 spisane wot:

Mały Wjelkow (SN/MWj). K startej no­weje sezony w Małowjelkowskim pra­zwěrjencu póndźelu, 1. apryla, změja tež lětsa wobstajny busowy zwisk z Budyšina do parka. „Loni smy zhromadnje z Budyskim regiobusom po dlěšim času prěni raz zaso zjawny busowy zwisk do pra­zwěrjenca wutworili. W premjernym lěće su wopytowarjo tónle poskitk tak derje přiwzali, zo z kooperaciju lětsa pokro­čujemy“, praji Volker Bartko, jednaćel Budyskeje­ wobdźělenskeje a zawodneje tzwr, kotraž prazwěrjenc wobhospodarja, w nowinskim zdźělenju. Předewšěm dźěćace a młodźinske skupiny su poskitk w zašłej sezonje wužiwali. Tohodla lětsa wjetšim skupinam znowa radźa, wužiwanje busoweho zwiska do parka regiobusej do toho přizjewić. Swójby su so loni skerje kónc tydźenja za busowy zwisk rozsudźili, zo bychu bjez stresa do parka dojěli.

Krótkopowěsće (08.03.19)

pjatk, 08. měrca 2019 spisane wot:

Žane konkretne dojednanja

Podstupim. Pjeć zastupnikow Serbow je wčera w Podstupimje z braniborskej kubłanskej ministerku Brittu Ernst (SPD) aktualnu situaciju serbskorěčneho kubła­nja w Braniborskej rozjimowało. Wucha­dźišćo bě list nawodow serbskich institu­cijow, zo wotchadnicy serbskich kubła­nišćow serbšćinu dosć njewobknježa. Ke konkretnym dojednanjam dóšło njeje na dźěłowej rozmołwje.

Nowy nawoda kubłanišća jasny

Smochćicy. Nowy nawoda Domu biskopa Bena w Smochćicach budźe 44lětny Sebastian Kieslich z Drježdźan, zdźěli wčera Drježdźansko-Mišnjanske biskopstwo. 1. apryla naslěduje wón dr. Petera-Paula Straubu, kiž je znate a jara wob­lubowane kubłanske zarjadnišćo wot decembra 1998 nawjedował. Straube poda so nětko na zasłuženy wuměnk.

Saksko-pólski projekt EU

Policija (08.03.19)

pjatk, 08. měrca 2019 spisane wot:

Paduši w garaži byli

Wětrow. Njelubu překwapjenku dožiwi wobsedźer garaže wčera dopołdnja we Wětrowje. Tam dyrbješe zwěsćić, zo bě so něchtó do njeje zadobył. Skućićeljo pokradnychu wšitke štyri lětnje wobruče kaž tež wozydłowy zběhak. Rubizna bě cyłkownje 1 300 eurow hódna. Nimo toho načinichu paduši 200 eurow wěcneje škody.

Pokutu tola hišće zapłaćił

Kamjenc. Najskerje je zawčerawšim wječor 27lětneho w Kamjencu swědomje hrjebało. Wón wědźeše, zo na njeho wulke wušparanja čakaja, hdyž nabrěmjenjenu pokutu 300 eurow njezapłaći. Zo by wjacednjowskemu přebytkej w jastwje zadźěwał, so wón na policajskim rewěrje přizjewi a wotewrjenu zličbowanku radšo zapłaći. Naležnosć je za njeho tuž nětko wotbyta.

Jazz a Bach w cyrkwi

pjatk, 08. měrca 2019 spisane wot:

Budyšin. Prěnja duchowna hudźba we wobłuku wuměłstwoweho projekta katolskeje a ewangelskeje wosady swj. Pětra w Budyšinje pod hesłom „Swětło pozbudźa“ (wot 6. měrca do 9. junija) zaklinči jutře, sobotu, w 17 hodź. w Budyskej cyrkwi Našeje lubeje Knjenje. Pod hesłom „Jazz koresponduje z Bachom“ zahraja Jan Brězan na e-pianje, Józef Brězan a Philipp­ Adam na gitarje, Friedemann Böhme na pišćelach a Terence Lohr na bijadłach. Spěwać budźe Anna Batz. Zastup je darmotny. Wšitcy su wutrobnje přeprošeni.

Wo dwurěčnym kubłanju

Stróža. Informaciski wječor za staršich, wowki a dźědow kaž tež za dalšich zajimcow pod hesłom „Dwurěčne ku­bła­nje jako­ wužadanje – šansy a per­spek­tiwy“ wotměje so srjedu, 13. měrca, w 19 hodź. w Stróžanskim Domje tysac hatow. Na nje přeprošeja Budyska župa, Malešanska gmejna a Rěčny centrum WITAJ. W přednoškomaj rozłoža wosebitosće rěčneho wuwića při wjacerěčnosći a předstaja bilingualnu wučbu po koncepće 2plus. Pozadk je předstejacy přećah Bartskeje zakładneje šule do Malešec.

Přewjedu póstne seminary

Wokrjes Zhorjelc je pućrubar

štwórtk, 07. měrca 2019 spisane wot:

Wjace hač 60 wustajerjow na prěnich integraciskich wikach w Lubiju

Lubij (AK/SN). Rěčne znajomosće, krute trajne dźěło a kulturne zetkanja su připućowarjam kluč za poradźene zarjadowanje. To su prěnje integraciske wiki Zhorjelskeho wokrjesa wčera w Lubiju wuwědomili. W tamnišej wikowej hali bě 60 wustajerjow z hospodarstwa, kubłanja, zarjadnistwa, towarstwow a zwjazkow. Hesło rěkaše „Přińć a we wokrjesu Zhorjelc žiwi być“. Patronat přewzała bě Petra Köpping (SPD), sakska ministerka za runostajenje a integraciju.

Serbski sejm zjawnje wuradźuje

štwórtk, 07. měrca 2019 spisane wot:

Hodźij. Serbski sejm na swoje přichodne zjawne wuradźowanje wutrobnje přeproša. Wone wotměje so sobotu, 9. měrca, w 13 hodź. w Hodźijskej starej šuli pódla cyrkwje na nawsy. Hosćo su tuž witani. Posedźenje zahaja zaso z poskitkom rozmołwow za hosći.

Přeprošeni su předsyda Domowiny Dawid Statnik, dr. Fabian Kaulfürst wot skupiny Kukowskich prašakow kaž tež Hodźijski­ wjesnjanosta Gerald Meyer (njestronjan). Dale chcedźa wobjednawać mjez druhim stejišća ke kóncej wudobywanja­ brunicy, přihoty kubłanskeho wjerška kaž tež dźěłowy staw wuběrka wustawa a prawo nastupajo nutřkowne połoženje serbskeho ludu, přihoty statnych zrěčenjow a připó­znaće jako indigeny lud.

Hižo w 10 hodź. wotměje so dźěłarnička wo zaměrnych krokach k wjace bazowej demokratiji, wo tak mjenowanej třećej mocy, jako dźěłarnja za rozrisanje problemow a za wuwiće konceptow.

Wotbagrowanje je ćežki krok

štwórtk, 07. měrca 2019 spisane wot:

Zakładne zrěčenje za přesydlenje Miłoraza hišće w měrcu podpisaja

Trjebin (AK/SN). Planowane přesydlenje Miłoraza lěta trajacu njewěstosć woby­dlerjow skónči. Za ludźi a za Trjebinsku gmejnu pak je to ćežki krok. To podšmórny wjesnjanosta Waldemar Locke (CDU) na wčerawšim posedźenju gmejnskeje rady. „Tak zhubi so wjes, hdźež su ludźo ze swojej domiznu a z jeje žiwjenskimi wašnjemi zwjazani“, komentowaše wón rozsud LEAG. 14. februara bě ener­gijowy koncern powěsć na njezjawnej wobydlerskej zhromadźiznje zdźělił.

Miłoraz je po słowach Waldemara Locki­ poslednja wjes w Sakskej, kotruž wotbagruja. Rozsud wotpowěduje tym wobydlerjam, kotřiž su so za zawěsćenje dźěłowych městnow wuprajili. Zakładne zrěčenje wo přesydlenju Miłoraza do sewjerneho dźěla Slepoho chcedźa gmejnje Trjebin a Slepo kaž tež LEAG hišće w měrcu podpisać. Wot apryla chcedźa přesydlensku městnosć wotkryć, tam trěbne puće twarić a jednotliwe ležownosće wšěm trěbnym medijam přizamknyć. Najwjetši dźěl něhdźe 200 Miłoražanow chce do Noweho Miłoraza přećahnyć.

Žadyn pomnik za swědki zymneje wójny

štwórtk, 07. měrca 2019 spisane wot:

Biskopicy (UM/SN). Lisćina w Biskopicach registrowanych pomnikow wopřijima wjace hač 300 pozicijow. K nim słuša nimo radnicy tež tójšto bydlenskich domow z klinkerowej fasadu z doby klasicizma, kotraž je wažny dźěl stawiznow města architektonisce sobu postajała. K tej zašłosći pak słuša tež wosebity dźeń, jako so takrjec swětowe stawizny wuchodosakskeho městačka bóle hač hdy prjedy dótknychu. 24. februara 1988 su w bliskosći stacioněrowane atomowe rakety typa SS 12 sowjetskeje armeje NDR wopušćili. Nowinarjo z cyłeho swěta tehdy na městnje wobkedźbowachu, kak so na wuchodźe postajenja tak mjenowaneho INF-zrěčenja spjelnjeja. Te předwidźeše, zo mějachu so wšitke nakrajne srjedźočarowe rakety USA a Sowjetskeho zwjazka zničić.

nawěšk

 • Jara awtentiske běchu poskićenja ansambla Zabava z Ruskeje.
 • Na zahajenju festiwala štwórtk w Budyskim NSLDź počesćichu přitomni Juraja Kubánku (3. wotprawa) z trójnej serbskej sławu.
 • Hosćo z Peruwa zbudźichu ze swojimi přewšo pisanymi kostimami tójšto zajima.
 • Pólski cyłk z Bolesławieca na štwórtkownym swjedźenskim ćahu k zahajenju festiwala "Łužica 2019" po Budyšinje
 • Algeričenjo na jewišću NSLDź
 • Rejwarjo z Boliwiskeje
 • XIII. mjezynarodny folklorny festiwal "Łužica 2019" je zahajeny. Tule namakaće impresije z prěnich wustupow wobdźělenych skupin. Tule předstajichu skupiny štwórtk dopołdnja w Němsko-Serbskim ludowym dźiwadle hižo raz dźěćom swoje poskićenja, na wobra
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudowor su zdobom hosćićeljo festiwala.
 • Rejwarki a rejwarjo z pólskeho Bolesławieca
 • Zajim zbudźi tež skupina ze Sewjerneje Makedonskeje
 • Dalši hosćićeljo łužiskeho mjezynarodneho festiwala: Serbska rejwanska skupina Smjerdźaca z hudźbnikami folklorneje skupiny Sprjewjan
 • Překwapjenka běchu mnohim wuměłcy z Peruwa.
 • Prěni raz spožčichu lětsa zarjadowarjo mjezynarodneho folklorneho festiwala wosebite myto a diplom za wurjadny wuměłski wukon. Jón dósta słowakski ansambl Bobańovci za swoju přirodnosć, awtentiskosć a originalitu.
 • Rejwarjo algeriskeho cyłka Couleurs d‘ Algerie
 • Boliwiscy rejwarjo a rejwarki w kostimach na jewišću
 • Boliwičenjo "in action"
 • Sobotu wječor běchu po Chrósćicach mnozy nadróžni muzikanća po puću.
 • Pólski młodźinski orchester z Leśnicy zahaji sobotny wječor na farskim dworje.
 • Tójšto ludźi zhromadźi so na programy na jewišću při gmejnskim zarjedźe ...
 • ... a wobhlada sej poskićenja skupin.
 • Na Koklic statoku předstajichu so tež čłonojo skupiny Wotała. Wšitcy z nich su bywši rejwarjo Smjerdźečanskeje rejwanskeje skupiny.
 • Smjerdźečanscy rewjarjo na jewišću pola Koklic
 • Pohlad z jewišća na dwór Wjeselic statoka
 • Na Zahrodnikec-Grutekc statoku pokaza mjez druhim tež Slepjanski folklorny ansambl dźěle swojeho programa.
 • Tež Slepjanscy wuměłcy hižo zahe na dorost mysla.
 • Wšitcy sobuskutkowacy słowakskeho ansambla Bobańovci zamóža znajmjeńša jedyn instrument piskać, spěwać a rejwać.
 • Na Kralec statoku knježeše čiła atmosfera.
 • Schow před krótkim dešćom pytachu sej tež hosćo na Kilankec statoku pod wulkimi předešćnikami.
 • Pólscy hosćo z pokazku ze swojeho programa na Kilankec statoku
 • Wo tym, zo bě sej na lětuši festiwal sobotu a njedźelu do Chrósćic wjac hosći dojěło hač hewak, swědčachu kopate połne parkowanišća.
 • Kultura zwjazuje, kaž tule Smjerdźečanskej rejwarce a algeriskeho rejwarja.
 • Sčasami nimale přepjelnjeny bě Koklic statok.
 • Wudworscy při poslednich přihotach na sobotny wustup na farskim dworje.
 • Wudworscy na farskim dworje
 • Jewišćo při gmejnje bě stajnje derje wopytane.
 • Rjanolinki-rejwarki Smjerdźečanskeje rejwanskeje skupiny
 • Serbska reja je jewišću při gmejnje tójšto pasantow do rejki prosyła.
 • Lóze hólcy wječor na jewišću Zahrodnikec-Grutkec statoka
 • Kabaretna skupina Lózy hólcy pokazachu přitomnym we wobłuku programa "Chróšćan special" na Zahrodnikec-Grutkec statoku, zo njejsu w běhu lět ničo zabyli
 • Na Wjeselic statoku zahudźi skupina NIMO ...
 • ... band wokoło Brězanec bratrow Józefa a Jana.
 • Tež němska skupina Slapstickers pokaza, što zamóže.

nowostki LND