Za mišterstwa so kwalifikowali

póndźela, 05. awgusta 2019 spisane wot:

Złyčin (AK/SN). Wjelelětne nazhonjenja nastupajo plahowanje němskeho wowčeho psa su so njedawno za Złyčinsku (Litschen) skupinu Łazowskeho psyčeho kluba wudanili. Na 22. wubědźowanju wo pokal Slěborneho jězora wobsadźichu hnydom třo čłonojo towarstwa prědnje městna. Su to zamołwity za plahowanje Peter Rössel, předsyda towarstwa Udo Wićaz a zamołwity za wukubłanje Kay Rössel. Woni kwalifikowachu so za sakske mišterstwa wot 9. do 11. awgusta w hornjołužiskim Gersdorfje pola Rychbacha.

„Wubědźowanje wo pokal Slěborneho jězora ma dołhu tradiciju. Naš bywši wjesnjanosta Klaus Gutschke bě jón 1995 nastorčił“, praji Peter Rössel. Za Złyčinske towarstwo je to najwažniše wu­bědźowanje a wjeršk sezony. Nimale 200 ludźi je sej tónkróć jednotliwe discipliny wobhladało, kotrež mějachu so zmištrować. Tak dyrbjachu psy slěd wučuchać, so podrjadować a swojeho knjeza škitać. „Wšitke tři discipliny su jara naročne“, podšmórnje Udo Wićaz. Psyk dyrbi so při čuchanju koncentrować, dyrbi posłušny być a zdobom kmany zakitować.

Krótkopowěsće (05.08.19)

póndźela, 05. awgusta 2019 spisane wot:

Nowy wokrjesny gremij

Budyšin. Domowina namołwja k tomu, hač do 19. awgusta „wěcywustojne wosobiny“ za kruh za serbske naležnosće wo­krjesa Budyšin namjetować. Gremij, wobstejacy mj. dr. z wokrjesnych radźićelow, wjesnjanostow serbskeho sydlenske­ho ruma a pjećoch z namjeto­wanych kan­didatow, ma wot lětušeho społnomócnjenu za serbske naležnosće podpěrać.

Organist na turneji po Europje

Sighişoara. Dobrančanski organist Johannes Kral je z koncertom minjeny pjatk w sedmihródskim měsće Sighişoara (Schäßburg) swoju lěćnu turneju zahajił. Hač do srjedy je často wuznamjenjeny wuměłc w Rumunskej po puću, hdźež cyłkownje pjeć króć hudźi. Po tym koncertuje wón dwójce w Sakskej a trójce w Jendźelskej, prjedy hač turneju 23. awgusta w Stockholmje zakónči.

Pytaja nowy kralowski porik

Policija (05.08.19)

póndźela, 05. awgusta 2019 spisane wot:

Kompostowa hromada so paliła

Wulka Dubrawa. Njeměrnje započa so wčerawša njedźela za wohnjowych wobornikow z Radworja, Wulkeje Dubrawy, Minakała a Chrósta. Wołali su jich k hašenju do recyclingoweje firmy na kromje Wulkeje Dubrawy na Měrkowskim puću. Tam bě woheń w kompostowej hromadźe wudyrił. Při tym wuwiwaše so tak husty kur, zo bě na wokolnych pućach lědma hišće něšto spóznać. Wo zapalerstwo drje so njejedna.

Porěča wo zahrodkarjach

póndźela, 05. awgusta 2019 spisane wot:

Budyšin. Pod hesłom „Małozahrodkarjow sylnić – mnohotnosć družin a wobswětoškit spěchować“ wotměje so jutře, 6. awgusta, w 16.30 hodź. diskusijne koło w towarstwowym domje zahrodnišća „Rańše słónco“ na Schreberowym puću 11 (přijězd přez hasu Při Špitałskich łukach). Na zarjadowanje ze sakskim ministrom za wobswět a ratarstwo Thomasom Schmidtom (CDU) přeprošataj kandidat CDU za wólby Sakskeho krajneho sejma Marko Šiman a zastupowacy předsyda teritorialneho zwjazka přećelow zahro­dow Budyskeho wokrjesa Reinhard Kliemann.

Zeleni so zetkaja

Kamjenc. Přichodne stajne blido Zelenych budźe jutře, wutoru, w 19 hodź. w Kamjenskim hosćencu „La Piazza“ na Zwingerowej. Z hosćom budźe kandidat Zelenych za wólby Sakskeho krajneho sejma Gerd Kirchhübel.

Wulkozasadźenje wohnjoweje wobory wčera wječor w Běłej Wodźe w škleńčerni Stölzle: Tam bě so kotoł za zeškrěće škleńcy puknył. Žehliwa škleńca so na to wupřestrěwaše a běžeše hač do pincy. Hač do ranja wobornicy dźěłachu, zo bychu 1 500 stopnjow horcu maćiznu chłódźili. Foto: Joachim Rjela

Młodźina so wobdźělić chcyła

pjatk, 02. awgusta 2019 spisane wot:

Lětuša bičwolejbulowa tura Radija Satku­la je so 2. julija zahajiła. Hač do kón­ca awgusta hišće so mustwa na dohromady dźewjeć stacijach wubědźuja. W małej seriji­ jednotliwe hrajnišća předstajamy.

Worklecy (SN/pdź). Zo so we Worklecach za wolejbul horja, je w Serbach derje znate. Sportowe towarstwo Victoria Wor­klecy 1992 je dźě jedyn z najwuspěšnišich wolejbulowych cyłkow našho regiona. Zwjetša trenuja dwě muskej mustwje a jedne žónske w sportowej hali, nětko w lěću pak podawaja so tež hdys a hdys na pěskowe hrajnišćo při sportnišću.

Šula ma wšitkim přistupna być

pjatk, 02. awgusta 2019 spisane wot:

W Ralbičanskim kubłanišću so twarnišćo poněčim nachila

Ralbicy (SN/MWj). Čas lětnich prózdnin w mnohich gmejnach wužiwaja, zo bychu to abo tamne ponowili, wobarbili a zwuporjedźeli. W Ralbičanskej wyšej šuli pak njewukonjeja jenož kosmetiske dźěła, ale maja poměrnje wulke twar­nišćo, abo lěpje prajene mějachu. Tam přetwarichu mjenujcy šulu tak, zo móža ju přichodnje tež zbrašeni wužiwać, a to šulerjo runje tak kaž wučerjo. Najwjetši dźěl dźěłow je mjeztym zmištrowany.

Najwočiwidniša naprawa je zatwar lifta. Tón přistajichu při wonkownej fasadźe na šulskim dworje. Přez wonkowne durje dóstawa so wužiwar k poprawnym durjam lifta. Tón zwjazuje nětko pinčny z hornimi třomi poschodami. Wonkownje hižo ničo na to njepokazuje, zo bě tu minjene tydźenje wulke twarnišćo. Rabata runje tak kaž plestrowane płoniny su liftej přiměrjene. Kaž wjesnjanosta Ralbic-Róžanta Hubertus Ryćer (CDU) informuje, chce sej TÜV přichodny tydźeń lift dokładnje wobhladać, hač smědźa jón wot spočatka noweho šulskeho lěta wužiwać.

Krótkopowěsće (02.08.19)

pjatk, 02. awgusta 2019 spisane wot:

Serbja na słowakskim festiwalu

Budyšin. Połsta Serbow je so z busom na Mjezynarodny folklorny festiwal „Jáno­šíkove dni“ w słowakskej Terchovje podało. Wobdźělnicy su w starobje pjeć do 74 lět, praji organizator jězby Volkmar Šołta z Hórkow. Sobu maja tež instrumenty, wšako rady spontanje hudźa. Njedźelu so zaso nawróća. Z jeničkim wu­wzaćom skupina Serbow wot lěta 2003 prawi­dłownje na festiwal jězdźi.

Ahrens kandiduje za předsydu

Budyšin. Wyši měšćanosta Budyšina Alexander Ahrens kandiduje zhromadnje ze swojej Flensburgskej koleginu Simo­nu Lange za předsydstwo zwjazko­weje SPD. To wuchadźa z dźensa wo­zjewjeneje zdźělenki politikarja. W spisu Ahrens wobkruća, zo chce, „wšojedne, što budźe, nadawki za Budyšin dale ze wšej mocu spjelnjeć“.

„Krabat“ jendźelsce a digitalnje

Policija (02.08.19)

pjatk, 02. awgusta 2019 spisane wot:

Potajerjow zajeli

Wbohow. Dźakowano kedźbliwemu wobydlerjej je policija w nocy na štwórtk we Wbohowje (Übigau) pola Njeswačidła pozdatneju potajerjow (Hehler) w starobje 39 a 35 lět zajała. Kaž muž informowaše, chcyštaj wonaj trawnikowy traktor a připowěšak wotwjezć. Zastojnicy zwěsćichu, zo bu traktor hakle něšto dnjow do toho pokradnjeny.

Žuričan wustaja

pjatk, 02. awgusta 2019 spisane wot:

Łaz. Wot dźensnišeho je we Łazowskim Domje Zejlerja a Smolerja widźeć wustajeńca rězbarja Alojsa Šołty. Pod hesłom „Fantazije w drjewje“ pokazuje Žuričan wuběr swojich skulpturow. Přistupna je přehladka póndźelu a štwórtk stajnje wot 10 do 12 hodź. a wot 13 do 17 hodź. We wobłuku wotewrjenja wustajeńcy poswjeća dźensa wot Alojsa Šołty rěz­barjenu ławku před Domom Zejlerja a Smo­lerja. Na njej je serbski napis „Hołbik­ dwě běłej nóžce ma“.

Za blackbird so přizjewić

Hózk. Za lětuše wubědźowanje black­birdrun 8. septembra w Hózku je so dotal 230 wobdźělnikow přizjewiło. Kaž tamniši młodźinski klub jako wuhotowar zdźěla, móža so dalši zajimcy hišće hač do 7. septembra přizjewić, a to internetnje pod http://hoske.net. Na wobdźělnikow čaka šěsć kilometrow dołhi parcours přez błóto a wodu podłu Čorneho Halštrowa z dwanaće znatymi a nowymi zadźěwkami. Čaru maja wobdźělnicy dwójce zmištrować. Blackbird chcedźa mjeztym štwórty raz přewjesć.

Maja dwě přičinje swjećić

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

  • Serbska lajska dźiwadłowa skupina Šunow-Konjecy je swoju nowu komediju "Ludźo njedźiwaće so" 9. nowembra prapremjernje w Šunowskej Fabrikskej hospodźe předstajiła. tule namakaće někotre impresije z inscenacije. 

Tohorunja tón kónc tydźenja su w Ketl

nowostki LND