Sćijecy (CS/SN). Kak so poradźi, młodych ludźi w regionje dźeržeć a kak móža so młódši a starši zhromadnje za přichod w Hornjej Łužicy zasadźeć? Tejle a dalše prašenja stejachu w srjedźišću podijoweje rozmołwy, na kotruž je tele dny Sćiječanska wjesna rada do tamnišeje wo­hnjowoborneje gratownje přeprosyła. W podiju městno zabrali běchu młódši kaž tež starši politikarjo, mjenujcy Bu­dyski financny měšćanosta dr. Robert Böhmer a Denise Hierl z Hamornika jako zastupjerjej młódšeje generacije kaž tež Budyski krajny rada Michael Harig a zapósłanc Sakskeho krajneho sejma Marko Šiman (wobaj CDU) jako nazhonitaj politikarjej.

Krótkopowěsće (11.06.19)

wutora, 11. junija 2019 spisane wot:

Loni wjele mjenje rybow było

Kamjenc. Horcota a suchota stej plahowanje rybow w Sakskej loni jara poćežowałoj. Najwjetše problemy mějachu pstruhi a sajblinki, kaž statistiski krajny zarjad w Kamjencu zdźěla. Někotre akwakulturne zawody su samo dospołnu stratu poćerpjeli. 91 tonow módricy wo­znamjenja minus 40 procentow přirunajo z lětom 2017. Cyłkownje su loni 2 215 tonow jědźneje ryby naprodukowali.

Póńdźe wo škit před wulkej wodu

Frankenberg. Krajna zahrodna přehladka w Frankenbergu steji sobotu, 15. junija, w znamjenju škita před wulkej wodu. We wobłuku 2. tajkeho dnja hosćo zhonja, kak móža swoje domske přećiwo škodam wulkeje wody škitać. Tam předstaja wupokaz za prewenciju, na kotrejež zakładźe hodźi so wěstota twarjenjow nastupajo wulku wodu posudźować a polěpšić.

Češa lubuja „konjacy“ lěk

Policija (11.06.19)

wutora, 11. junija 2019 spisane wot:

Lampy wotšrubowałoj

Běła Woda. Njewšědnu zaběru wupyta­štaj sej mužej w nocy na swjatkownu póndźelu w Běłej Wodźe. Něhdźe hodźinu po połnocy wobydlerka wobkedźbowaše, kak wonaj na twarnišću na Heinricha Heinowej wěstotne lampy wot twarnišćoweho wobhrodźenja wotšrubujetaj. Hnydom informowani policisća pakostnikow w starobje 25 a 30 lět hišće na městnje njeskutka lepichu. Hižo wotšrubowane lampy dyrbještaj wonaj zaso připrawić. Přiwšěm změjetaj so za pospytne padustwo zamołwić.

Kniha změje premjeru

wutora, 11. junija 2019 spisane wot:

Budyšin. „Znaki pominaki kopolaki“ rěka kniha Měrany Cušcyneje, Róže Domašcyneje a Měrki Mětoweje. Nowostka změje zajutřišim, štwórtk, w 19.30 hodź. premjeru w Budyskej Smolerjec kniharni. Ze swojimi tekstami pućuja awtorki kaž podłu rjećaza po Łužicy. Njewšědnu poetisku wuprawu wobrubjeja fotografije Jürgena Maćija a hudźba Jana Cyža.

Wuhódnoća wólby

Budyšin. Wuhódnoćenje zašłych wólbow Budyskeje měšćanskeje rady steji w srjedźišću přichodneho stajneho blida CDU jutře, srjedu, w 19 hodź. w Budyskim hosćencu „Spreepension“. Tam chcedźa wólbny bój a jeho wuslědki posudźować a wo tym rěčeć, kotre móžnosće maja, w nowej měšćanskej radźe swójske zaměry přesadźić. Stajne blido CDU je zjawne zarjadowanje a wotměwa so stajnje druhu srjedu měsaca.

Starobiskop Reinelt přijědźe

Při dešćikojtym wjedrje su wčera w Choćebuzu mjeztym 16. přechodźowanje po modelowym měsće přewjedli. Na cyłkownje šěsć stacijach dóstachu wobdźělnicy informacije k wuwiću města, předewšěm k aktualnym twarskim aktiwitam. Towarstwa, rejwanske skupiny a angažowane priwatne wosoby skićachu wotměnjawy kulturny program. Jedna ze stacijow bě Serbski muzej, hdźež kuratorka Martina Nowkowa wo stawiznach a wo twarskej situaciji domu informowaše (hlej wobraz). Foto: Michael Helbig

K swjatkam so Budyšin z čerstwymi barbami pisani. Sobudźěłaćerjo města su rabaty na wjacorych městnach z dohromady 20 000 kwětkami zwosadźeli. We wulkich sudobjach na Hošic hasy, na Bohatej, na Rathenauskim naměsće a druhdźe sadźichu samo rostliny, kotrychž płody móža sej wobydlerjo a hosćo wotšćipnyć. Foto: Diana Liebsch

Póndźelu do młynow pohladnyć

pjatk, 07. junija 2019 spisane wot:

Młyny najwšelakorišeho razu wotbłyšćuja, kak je čłowjek něhdy přirodnu móc wětřika a wody za sebje produktiwnje wužiwał. Swjatkownu póndźelu budu młyny zaso přistupne.

Bart (SN/MWj). Mjeztym hižo 26. raz wotměje so swjatki póndźelu po wšěm kraju dźeń młynow. Nimale 1 000 wětrnikow, wódnych młynow a dalšich budźe tón dźeń přistupne. Zaměr wot lěta 1994 stajnje póndźelu po swjatkach wotměwaceho so dnja młynow je, wusměrić kedźbnosć a zajim zjawnosće na tele techniske pomniki, kotrež su zdźěla starše hač 2 000 lět.

Tež w dwurěčnych kónčinach su někotre młyny přistupne, kaž wódny młyn Heika Vogela w Barće. Dokelž so wón jenož kóžde druhe lěto wobdźěla, budźe ćim zajimawše widźeć, što je tam zašły čas noweho nastało. Wopytowarjam chcedźa mjez druhim demonstrować, kak žito mjatu. Wo ćělne derjeměće so cyły dźeń z jědźemi a napojemi staraja, popołdnju poskića kofej a tykanc.

Maćeršćina jemu při dźěle pomha

pjatk, 07. junija 2019 spisane wot:
Wojerecy (SN). Wot tohole měsaca skupinu dweju wobydlerskeju policistow we Wojerecach dalši kolega zesylnja. Je to 42lětny policajski hłowny mišter André Kober, kiž je dotal při kontrolach na pućach w Kamjenskim a Wojerowskim rewěrje słužbu wukonjał. André Kober je nětko za wobłuk Wojerowskeho noweho města a za Ćisk přisłušny. Předewšěm we wjesnych dźělach Wojerec budźe jemu jeho serbska maćeršćina pomhać. Na kóždy pad so wón na swoje nowe nadawki wjeseli. Wobydlerjo móža so na njeho we Wojerowskim policajskim rewěrje wobroćić. Dohromady maja z nim nětko třoch wobydlerskich policistow w měsće, dweju muži a jednu žonu.

Popłatki znowa kalkulować

pjatk, 07. junija 2019 spisane wot:

Wažne rozsudy na poslednim posedźenju gmejnskich radźićelow

Dźěwin (AK/SN). Poslednje posedźenje Dźěwinskich gmejnskich radźićelow we wólbnej dobje 2014–2019 bě wčera wšo druhe hač snano zabawne zakónčace zetkanje radźićelow. Město toho mějachu parlamentownicy wjacore do přichoda sahace wobzamknjenja na dnjowym porjedźe.

Tak woni z jednym napřećiwnym a jednym wzdatym hłosom wobzamknychu, zo maja popłatki za pohrjebnišćo w Brězowce znowa kalkulować. Wotpowědny nadawk dósta předewzaće za komunalne poradźowanje we vogtlandskim Reichenbachu. Po móžnosći hač do kónca lěta ma kalkulacija předležeć. Wobličenje płaći potom za Brězowske po­hrjebnišćo runje tak kaž za te w Dźěwinje. Po móžnosći wot klětušeho ma nowa kalkulacija płaćić. Reichenbachske předewzaće je tež hižo za Trjebinsku a za Slepjansku gmejnu popłatki za pohrjebnišća kalkulowała.

Hory (UH/SN). 13. cyłoněmske zetkanje městow w gmejnow z mjenom Hory minjeny podlěšeny kónc tydźenja na Horach pola Wojerec słuša mjeztym k stawiznam. Dopomnjenki na tónle po­dawk pak njewostanu jenož we wutrobach wobdźělnikow, ale su takrjec do kamjenja zadypane. Dokelž słušeja Horjenjo k tym, kotřiž su tradiciske zetkanje hižo druhi raz organizowali, je sej wjesna rada z oficialnym poswjećenjom pomjatneho kamjenja něšto wosebite wumysliła. Wulki błudźenk z lodoweje doby, sponserowany wot Wojerowskich zastaranskich zawodow, steji blisko gratownje wohnjoweje wobory. Z wosom woponami dotalnych stajnych wobdźělnikow swědči wón na wšě časy wo wutrobnych zetkanjach w lěće 2019. Připrawić chcedźa hišće tak mjenowany QR-code, z kotrehož pomocu móžeš so internetnje wo wobdźělenych komunach informować. Přichodne zetkanje budźe za dwě lěće w porynsko-pfalcskim Bergenje.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND