Wěc z klumpami njespokoja

wutora, 21. januara 2020 spisane wot:

Gmejnska rada wotpowědnej zrěčeni z LEAG wobzamknyła

Trjebin (AK/SN). Přesydlenje woby­dlerjow, kotrež su wot wuhloweje jamy Wochozy (Nochten) potrjechene, je w dalokej měrje wotzamknjene. Su to přede­wšěm wobydlerjo we wobłuku Trjebina-Za Goru (Trebendorf-Hinterberg). To potwjerdźi wjesnjanosta Waldemar­ Locke­ (CDU) na posedźenju gmejnskeje rady spočatk januara. Z jeničkim napřećiwnym hłosom wobzamkny wona zrěčenje wo wotkryću Trjebina za 1. wotrězk Wochožanskeje jamy a tak mjenowanu wuměnu ležownosćow mjez koncernom LEAG a gmejnu Trjebin. Wotkrywanske dojednanje w detailu rjaduje,­ kotre płoniny, dróhi, chódniki a dalše wobłuki ma LEAG gmejnje přepodać. Wone twori wažny zakład doł­hodobneje prawniskeje wěstoty za wobaj bokaj. Z postupowanjom sćěhuje gmejnska rada poručenje wuběrkow.

Miła zyma pomha termin dźeržeć

wutora, 21. januara 2020 spisane wot:
W Nowej Wjesce hižo dlěši čas rěčnišćo Klóšterskeje wody wobnowjeja, a to ze zaměrom, zo móže woda bórze zaso bjez haćenjow přez wjes ćec. Twarske dźěła maja hač do 31. januara skónčene być. Termin chcedźa dźěłaćerjo na kóždy pad dodźeržeć. Lětuša njewšědnje miła zyma jim tuž zmóžnja bjez přetorhnjenja dale twarić. Wutwar hrjebje płaći dohromady 1,7 milionow eurow. Worklečanska gmejna je so dołho prócował rěčnišćo wobnowić, a naprawu tuž jara wita – tež tohodla, dokelž za twarske dźěła ničo ze swójskeje kasy płaćić njetrjeba. Kóšty přewozmje Sakski krajny zarjad za rěčne zawěry. Foto: Damian Dyrlich

Wjeršk regiona sobu wobohaćić

wutora, 21. januara 2020 spisane wot:

Pančicy-Kukow (SN). Klóšterski a swójbny swjedźeń Budyskeho wokrjesa njeje mjeztym jeničce tradicija, ale zetkanišćo syłow ludźi z cyłeje Sakskeje. Lětsa wotměje so wjeršk z nadregionalnym připóznaćom w klóštrje Marijinej hwězdźe w Pančicach-Kukowje 21. junija. Abatisa Gabriela Hesse a Budyski krajny rada Michael Harig (CDU) přewozmjetaj wospjet patronat. Hač do 29. februara móža so zajimcy za podawk na internetnej stronje Křesćansko-socialneho kubłanskeho skutka Sakska z.t. Miłoćicy pod www.csb-miltitz.de přizjewić.

Kmótaj kaž tež zarjadowarjo, ke kotrymž słušeja gmejna Pančicy-Kukow, CSB a Sakski krajny kuratorij wjesny rum z.t. so hižo nětko na wulku ličbu wustajerjow a hosći wjesela. Namołwjene su tuž towarstwa, kulturne skupiny a wikowarjo, so za swjedźeń požadać a tak k bohatemu kulturnemu, kulinariskemu a informatiwnemu dnjej přinošować.

Krótkopowěsće (21.01.20)

wutora, 21. januara 2020 spisane wot:

Čitajo sej swět wotkrywać

Lipsk. Pod hesłom „Wotkrywacy swěta“ přeprošeja Lipšćanske wiki lětsa wot 12. do 15. měrca dźěći, młodostnych, staršich a pedagogow na něhdźe 500 wosebitych zarjadowanjow, hdźež móža sej čitajo swět wotkrywać. Lipšćanske płaća jako najwjetše wiki za spěchowanje čitanja a čitanskeje kompetency w němskorěčnym rumje.

Tež Židźinscy spěwarjo pódla

Wojerecy/New York. Wulki chór Wojerec a dalši spěwarjo z wokoliny města – mjez nimi su tež čłonojo chóra Židźino a jeho wuměłstwowa nawodnica Kerstin Lieder – přebywaja tuchwilu w New Yorku. Z dalšimi chóristami ze wšeho swěta, dohromady bě jich 279, předstajichu woni wčera w sławnej Carnegie Hall twórbu Sira­ Karla Jenkinsa „The Armed Man, A Mass for Peace“.

Z biskopom swjećili

Policija (21.01.20)

wutora, 21. januara 2020 spisane wot:

Bjez dowolnosće a zawěsćenja

Wojerecy. Skóncowana prědnja lampa je njedźelu we Wojerecach policiju pohnuła, na Einsteinowej Opel kontrolować. Při tym so wukopa, zo šofer žadyn njeznaty njebě. Nimo toho zo awto 35lětneho docyła zawěsćene njebě, muž žanu jězbnu dowolnosć njeměješe, a awtowe papjery wón zastojnikam tež žane pokazać njemóžeše. Za to bě wodźer Opela do swojeje jězby drogi brał, štož zastojnicy z testom zwěsćichu.

Ptačokwasny program za dźěći

wutora, 21. januara 2020 spisane wot:

Kamjenc. Serbski ludowy ansambl přeproša wšitke dźěći a dalšich zajimcow na swoje premjerne předstajenje „Zabyty ptači kwas“. Prěnjej razaj pokazaja jón jutře, srjedu, 22. januara, we 8.30 a w 10.30 hodź. na žurli Kamjenskeho hotela „Město­ Drježdźany“. Dalše předstajenje budźe pjatk, 24. januara, w 10 hodź. w Lubijskej wikowej hali.

Wo stawiznach hwězdnow

Budyšin. Štó je hwězdno Wulki wóz pomjenował? Wotmołwy na tajke a dalše prašenja wokoło hwězdow a njebja dóstanu młodźi hobbyjowi astronomojo jutře, srjedu, w Budyskej šulskej hwězdarni. Wot 19 hodź. wěnuja so tam wosebitosćam a stawiznam hwězdnow, kotrež su tuchwilu na zymskim njebju widźeć. Zastup płaći na wosobu tři eura, potuńšene dwaj euraj. Zajimcy njech so prošu pod tel. čo. 03591/ 7 60 71 26 abo z mejlku pod přizjewja. Dalše informacije pod www.sternwarte-bautzen.de

Z policistom so rozmołwjeć

Campus – šansa za Zusowe město

póndźela, 20. januara 2020 spisane wot:

Planuja moderne uniwersitne kubłanišćo za informatiku natwarić

Wojerecy (AK/SN). Strukturna změna z kóncom zmilinjenja brunicy hač do lěta 2038 skići Wojerecam a Běłej Wodźe nowe šansy. To je dr. Stephan Rohde, nawoda wotrjada za strukturne wuwiće sakskeho ministerstwa za regionalne wuwiće, minjeny tydźeń we Wojerecach potwjerdźił. Tam bě wón něhdźe sto wobdźělnikam měšćanskeje dźěłarnički wo zakładnym wusměrjenju Wojerec hač do 2030 přednošował.

Jako centralny projekt přichoda mjenowaše dr. Rohde tak mjenowany Zusowy campus. Nastać ma studijny wobłuk Drježdźanskeje Techniskeje uniwersity za relewantne a atraktiwne temy informaciskeje techniki. K tomu słušeja robotika, digitalne projekty, energijowa a medicinska informatika. Hač do 3 000 studowacych móhło něhdy we Wojerecach wuknyć. Wuwučować chcedźa přewažnje jendźelskorěčnje, štož by tójšto wukrajnych studentow přiwabiło, bě sej Rohde wěsty. Campus z wuwučowanskimi twarjenjemi, bydlenjemi za studentow a wólnočasnymi poskitkami chcedźa po skandinawiskim přikładźe zapłaćomne a z drjewa natwarić.

Wosta duchowne zjednoćenstwo

póndźela, 20. januara 2020 spisane wot:

Z přednoškom dr. Birgit Mitzscherlich z Budyskeho diecezanskeho archiwa zahaji­ so minjeny pjatk rjad zarjadowanjow k 600. róčnicy wobstaća bratstwa swjateho Bosćana.

„Žane wosebite kondicije“

póndźela, 20. januara 2020 spisane wot:

Radwor (SN/BŠe). Rumnosće wohnjo­weje wobory w Radworskej gmejnje smědźa jenož wobornicy a jich najbliši přiwuzni wužiwać. To pod­šmórny wjesnjanosta gmejny Wincenc Baberška (CDU) na minjenym posedźenju gmejnskeje rady.­ Přičina wuwje­dźenjow bě prašenje gmejnskeho radźićela Pětra Klimana, hač smědźa ludźo na lětušim chodojtypalenju nuzniki Radworskeje wohnjoweje wobory wužiwać, štož loni móžno njebě. „Chodojtypalenje dźě słuša do kategorije kulturnych zarjadowanjow“, wón wo­podstatni.

Wjesnjanosta pak próstwu wotpokaza a skedźbni na wobzamknjenje gmejnskeje rady, kotrež za wšitke wohnjowoborne stejnišća płaći.­ „Jeli wužiwanje nuznikow nětko w Radworju wuwzaćnje dowolimy, je to druhim napřećo njefairne. Wobornicy dźě so na stejnišćach, kaž na přikład Minakale, Chelnje a Radworju, wo porjad staraja a maja z chodojtypalenjom přidatne dźěło. Ze swojim čestnohamtskim skutkowanjom w gmejnje wšak maja hižo­ dosć nadawkow“, wjesnjanosta wu­zběhny. Zo je jenož wobornikam do­wolene rumnosće wužiwać, je tuž wěsty bonus.

Krótkopowěsće (20.01.20)

póndźela, 20. januara 2020 spisane wot:

Nowy předsyda

Róžant. Zwjazk CDU gmejny Ralbicy-Róžant ma nowe předsydstwo. Pjatk su w Róžeńće Eduarda Luhmanna za předsydu wuzwolili. Wón naslěduje Tila Žura. Za naměstnika wuzwolichu Dawida Statnika, pokładnica je dale Halena Jancyna, nowy zamołwity za čłonow je Tilo Žur. Za najwažniši nadawk w gmejnje nowy předsyda ma, zwoprawdźić nowotwar Ralbičanskeje pěstowarnje.

Přebywanišćo wuznamjenili

Huska. Kubło Sommereichen w Husce je najwoblubowaniši dowolowy statok Sakskeje. Wotpowědny pječat dósta mě­jićelka přebywanišća w Budyskim wo­krjesu Erika Busch sobotu na Zelenym tydźenju w Berlinje. Wuznamjenjenje spožča nakładnistwo znateho časopisa LandLust, kotrež kóžde lěto za dowolowymi statokami a wosebitymi kwartěrami we wjesnych kónčinach pyta.

Do šule hakle w dźewjećich?

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND