Dwurěčnosć klaca

štwórtk, 24. septembera 2020 spisane wot:

Budyšin (SN/at). Dźěłowy kruh za serbske naležnosće Budyskeho wokrjesa wěnowaše so na swojim wčerawšim posedźenju znowa temje dwurěčneho popisanja zjawnych twarjenjow. To zdźěli społnomócnjena za serbske naležnosće Regina Krawcowa, kotraž krajnoradny zarjad kónc septembra wopušći. Přitomni zwěsćichu, zo nimaja w krajnoradnym za­rjedźe přeco hišće spokojacy rozsud, po kotrymž su wšitke zjawne twarjenja w swójskim nošerstwje konsekwentnje w serbskej a němskej rěči a w jenak wulkim pismje woznamjenjene. Wo zasadne rozrisanje chce so čestnohamtski gremij tuž dale prócować. Hladajo na zjawne domy, kaž je to na přikład nowe pomjenowanje Kubłanišća swj. Bena w Smochćicach, porokowachu, zo zda so serbske popisanje w nowym logu zhubjene, dokelž je přemałe. Dale rozłoži nawodnica wobchodniskeho wobłuka II, přirjadnica krajneho rady Birgit Weber, kak su wobě regionalnej rěči w saněrowanym muzeju Hórnikečanska Energijowa fabrika zwoprawdźili.

Pózdnjolětnja abo podnazymska idylka? Na te prašenje nam wosa kaž tež mucha wotmołwić njemóžetej. Wona pak wužiwa składnosć, so słódkeje brěčki slowki nasrěbać. Dotal rjane babylěćo je pak tež mnohe překasancy pohnuwało płody nakusać, kaž móžachmy to minjene dny předewšěm na sadowcach wobkedźbować. Foto: Feliks Haza

Jasne znamjo radźićelow

štwórtk, 24. septembera 2020 spisane wot:

Najebać warnowanja prawiznikow so za měšćanske zawody rozsudźili

Běła Woda (CK/SN). Měšćanske zawody Běła Woda maja město tež po lěće 2022 z dalnoćopłotu a pitnej wodu zastarać. To je měšćanska rada nětko rozsudźiła. Na wosebitym posedźenju mějachu Běłowodźanscy radźićeljo wo tym rozsudźić, hač maja tamniše měšćanske zawody Běłu Wodu tež po lěće 2022 z pitnej wodu a dalnoćopłotu zastarać. Loni w meji běše měšćanska rada wo dalewjedźenju zrěčenjow zasadnje rozsudźiła – a to z opciju, jej wo pjeć lěta podlěšić. ZO bychu wo tym posudźować móhli, su dali nadźěłać njewotwisne eksterne dobrozdaće.

Předewzaće je mjeztym prawnisku kencliju wo radu prosyło, a ta jemu wobkrući, zo hodźi so dalewjedźenju zrěčenjow přihłosować. Na tamnym boku pak w nadawku města skutkowacy fachowi prawiznicy měnja, zo njeje to bjez wo­spjetneho wupisanja móžno, dokelž so hewak přećiwo prawam Europskeje unije nastupajo wubědźowanje přeńdu. A tak by riziko skóržbow wulke było.

Angažowani wumóžerjo zežiwidłow

štwórtk, 24. septembera 2020 spisane wot:
Iniciatiwa Marktschwärmerei Wojerecy zasadźa so přećiwo ničenju zežiwidłow. Jeje čłonojo tuž z lokalnymi zawodami a z čestnohamtsce skutkowacymi, kaž z Katrin ­Kittel (na foće), wusko hromadźe dźěłaja. Tak šćipaja tuchwilu zeleninu pola wobsedźerja plantažow Ulricha Schmidta z Wojerec, a ju w regionje předawaja, pomhajo ­poskićerjam kaž kupcam. Iniciatiwa přeproša jutře wot 16 hodź. na prěnim žnjowo­dźakny swjedźeń we wikowanskej hali njedaloko Kauflanda. Foto: Silke Richter

Kolokwij wo kompjuterach a digitalnej technice

štwórtk, 24. septembera 2020 spisane wot:

Wojerowski Konrada Zusowy muzej swjećeše zašły kónc tydźenja 25lětne wobstaće. Spěchowany wot Kulturneje załožby Swobodneho stata Sakska wón na hódnoće nabywa, w měsće kaž tež za jeho mjezami.

Krótkopowěsće (24.09.20)

štwórtk, 24. septembera 2020 spisane wot:

Tři nowe koronapady zwěsćili

Budyšin. W Hornjej Łužicy registrowachu wčera tři nowe natyknjenja z koronawirusom, dwě w Budyskim a jedne w Zhorjelskim wokrjesu, kotrež běchu pola šulerki šule w nutřkownym měsće Zhorjelca zwěsćili. W Budyskim wokrjesu je 42 schorjenych wosobow, z nich jednu dale stacionarnje lěkuja. Ličbje postajenych karantenow běštej wčera 86 (-42), rozprawja Budyski krajnoradny zarjad, a 106 (+16), kaž ze Zhorjelca rěka.

Jewišćowy bal wotprajeny

Budyšin. Tradicionalny, 13. a 14. nowembra planowany jewišćowy bal Němsko-Serbskeho ludoweho dźiwadła lětsa wupadnje. „Smy dołho rozmyslowali ­a zwěsćili, zo pod wokomiknymi wuměnjenjemi korony dla zarjadowanje ze sceniskim programom, reju a pohosćenjom přewjesć njemóžemy“, informuje Budyske NSLDź na swojej internetnej stronje.

Korčmy wot 22 hodź. zawrjene

Policija (24.09.20)

štwórtk, 24. septembera 2020 spisane wot:

Podhladneho zajeli

Budyšin. Kaž bu hakle dźensa znate, je policija póndźelu popołdnju paducha njedaloko Budyskeho policajskeho rewěra lepiła, kiž je zašły čas mnohe delikty skućił. 32lětny je podhladny, zo je so loni wjackróć do pěstowarnjow, fyzioterapijow, hosćencow a předawanišćow zadobywał. Mjez druhim jemu wumjetuja, zo je w nakupowanišću na Otta Nagelowej loni w oktobru šěsć fotoaparatow, dalokowid a pjenjezy kradnył. Tež nastupajo wopojadła je wón podhladny, zo je škodu wjacorych tysac eurow načinił. Zastojnicy su jeho přechodnje zajeli a wutoru sudnikej předstajili. Kriminalisća wuchadźeja z dalšich njeskutkow muža a nětko wšelake slědy wuhódnoćeja.

Digitalna doku wo lehnjakach

štwórtk, 24. septembera 2020 spisane wot:
Njeswačidło/Budyšin. Wotnětka předleži digitalna dokumentacija wo zwěrjatach, kotrež we a na Budyskich twarach hnězda. Jeje zakład twori 30 lět trajaca zaběra z problematiku. Ptaki kaž tež njetopyrje maja dźeń a hubjeńše wuměnjenja. Město Budyšin je ornitologow při tym podpěrało, předležacu wědu wo lehnjakach zawěsćić a digitalny zakład za cyłe město zestajeć. Wšelake zarjady, kotrež maja naležnosće družin wobkedźbować, móža daty nětko wužiwać. Měšćenjo su prošeni při dalewjedźenju dokumentacije pomhać z pokazkami wo tym, w kotrych twarjenjach na přikład sowy, kiwki, pu­stawy abo njetopyrje bydla. Informować móža woni Franka Urbana pod telefonowym čisłom 03591 /302766 a přirodowědnu staciju w Njeswačidle pod tel. čo. 035933/179862 abo pod .

Maćernorěčnje po wustajeńcy(11)

srjeda, 23. septembera 2020 spisane wot:

Idejowe wubědźowanje sakskeho ­fondsa „Čiń sobu!“ je we wosebitej ­kategoriji „Žiwa dwurěčnosć“ tworićelskosć na dobro našeje maćeršćiny ­znowa pozbudźiło. Serbske Nowiny ­tule w serialu rjad drobnych a małych projektow předstajeja.

Wulki, wjacore lěta trajacy přetwar Hórnikečanskeje Energijoweje fabriki so nachila. 15. oktobra chcedźa nowu trajnu wustajeńcu swjatočnje wotewrěć. „Přehladka dokumentuje, kak bě so ze snadnje industrializowaneje Łužicy wažny energijowy wobwod NDR stał a kak so bywše brunicowe jamy dźensa poněčim na łužisku jězorinu přeměnjeja“, rozłožuje nawodnica Energijoweje fabriki Kirstin Zinke.

Šulerjo sadźeja tysacy štomow

srjeda, 23. septembera 2020 spisane wot:

Wojerowski Léona Foucaultowy gymnazij je mišter w lutowanju energije

Wojerecy (AK/SN). Dołhodobnje z klimje přichilenej šulu stać chce so Wojerowski Léona Foucaultowy gymnazij. Tohodla je so na cyłozwjazkowym wu­bě­dźowanju www.energiesparmeister.de wobdźělił.

Cyłosakske wothłosowanje 2020 přez iniciatiwu co2online bě gymnazijej dobyće wunjesło. A 18. septembra wotmě so nětko počesćenje na runinje Zwjazka. Z projektom „Energijowe liški“ w kmótřistwje z iniciatiwu „eins energie in Sachsen GmbH & Co. KG“ je sej Léona Foucaultowy gymnazij druhe městno zawěsćił. Tak je kubłanišćo nětko „wicemišter w lutowanju energije w Němskej 2020“. „Počesćenje je nam připóznaće a pohon“, praji šulski nawoda Uwe Blazejczyk.

słowo lěta 2020

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND