Dobropisy dźěćom přepodate

štwórtk, 02. junija 2016 spisane wot:
Składnostnje Mjezynarodneho dnja dźěsća su Choćebuskej tafli dobropisy za tamniše­ kino a za bowling přepodali. Choćebuski Rotary-klub bě dobropisy w hódnoće 1 600 eurow za dźěći a młodostnych zběrał. K přepodaću w Alberta Schweitzerowym swójbnym skutku přichwatachu čłon Rotary-kluba Ronny P. Schuster, Kai Nowak, nawoda projekta taflow, prezident Rotary-kluba Bernhard Brocher kaž tež Kerstin Nowka, Christian Hentschel a Michael Moogk (wotlěwa). Foto: Michael Helbig

Prjedy hač so wot přichodneje póndźele hač do 19. junija při Miłočanskej skale wulke zetkanje wandrowskich wotměje, su tam hižo rjemjeslnicy Lukas Nelkenbrecher, Ralf Schlaufmann, Cord Küddelsmann a Shiem Helweger (wotlěwa) pilnje při dźěle, zo bychu zetkanje přihotowali, štož so jim wočiwidnje lubi. Woni bychu so wjeselili, by-li prawje wjele ludźi přichodne dny pohladać přišło a snano tón abo tamny darik w formje žiwidłow a napojow sobu přinjesło. Foto: Feliks Haza

Njejsu z prózdnymaj rukomaj přijěli

štwórtk, 02. junija 2016 spisane wot:

Mjeztym zo su mnohe gmejny a towarstwa swoje po přewróće nastate styki do zapada wusnyć dali, prócuje so wonjowa wobora Konjecy-Šunow aktiwnje wo to, přećelske styki dale wudźeržować.

Konjecy (DG/SN). Dlěje hač 20 lět pěstuja wohnjowi wobornicy Konjec-Šunowa hižo dobre styki k wohnjowej woborje w badensko-württembergskim Legelshursće, wsy mjez Offenbachom a Strasbourgom. Gmejna Willstätt, do kotrejež wjes słuša, je zdobom partnerska gmejna něhdyšeje Ralbičanskeje gmejny. Tak je tele dny 26 kameradow z mandźelskimi Łužicu wopytało. Podachu su k Wochožanskej wuhlowej jamje, wobhladachu sej Narćansku krajnu wohnjowobornu šulu a dachu sej delansku gmejnu na konjacych zapřahach pokazać.

Z techniku skućićelow lepić

štwórtk, 02. junija 2016 spisane wot:

Awtomatiski system spóznawanja jězdźidłowych značkow předstajili

Wóspork (SN/MWj). Při zakročenju přećiwo mjezy přesahowacej kriminaliće policisća Sakskeje a Čěskeje republiki wusko hromadźe dźěłaja. Jedne z ćežišćow je wuslědźić padustwa jězdźidłow resp. tomu zadźěwać, zo paduši pokradnjene awta ilegalnje přez hranicu dowjezu. Při tym zasadźeja na woběmaj bokomaj hranicy awtomatiski system spóznawanja jězdźidłowych značkow (AKES). We wobłuku zhromadneho zwučowanja su sakscy a čěscy zastojnicy zawčerawšim pola Wósporka swój system předstajili.

„Tónle system njewuskutkuje žane dźiwy, ale je wažny dźěl našeho dźěła. Technika policiji pomha, njeskutkam zadźěwać abo je wuslědźić“, rjekny Zho­rjelski policajski prezident Conny Stiehl. Jeho zarjad wužiwa system AKES wot lěta 2013 a je jón dotal něhdźe 700 razow zasadźił. Při tym wuslědźichu 380 awtow, za kotrymiž hižo pytachu. Dwěsćě z nich njebě zawěsćenych, w 120 padach su za wěstej wosobu pytali, štyrceći awtow bě pokradnjenych a w dwaceći padach jednaše so wo kradnjene awtowe čisła.

Honačiki na posledni puć

štwórtk, 02. junija 2016 spisane wot:
W Róžeńčanskej plahowarni honačikow dale pilnje honačiki kormja. Wčera su zaso jedyn kormny přeběh zakónčili, skoćata łójili a na wulke nakładne awta nakładowali. Te dowjezechu honačiki do rězarnje Mockrehna pola Torgauwa. Tamniši zawod ALFRA wobhospodarja mjez druhim tež Róžeńčansku kormjernju. Wšědnje rězaja w Mockrehnje wjace hač 200 000 honačikow a předźěłuja jich mjaso. Tamniša rězarnja je najwjetša Sakskeje. Foto: Jan Kral

Pěstowarnja sedmy raz potrjechena

štwórtk, 02. junija 2016 spisane wot:
Po wulkim zliwku spočatk minjeneho tydźenja bě zahroda Chróšćanskeje pěstowarnje, kotraž je w nošerstwje Serbskeho šulskeho towarstwa, sedmy raz w zašłych dźesać lětach powodźena a z błótom zanjerodźena. Dźěći móža tuchwilu jenož mjeńši zadni­ dźěl zahrody wužiwać. Znowa je so Stefan Handrik z Lejna, kiž ma syna w Chróšćanskej pěstowarni, rozsudźił, ze swójskej techniku błóto ze zahrody kubłanišća zrumować. Wčera so jemu dalši zwólniwi starši a dźěći přidružichu a zwozychu nowy pěsk na hrajkanišćo. Foto: Monika Süßowa

Krótkopowěsće (02.06.16)

štwórtk, 02. junija 2016 spisane wot:

Z Irana so nawróćili

Drježdźany. Zastupnicy Sakskeje, Saksko-Anhaltskeje a Mecklenburgsko-Předpomorskeje su swoju hospodarsku jězbu w Iranje zakónčili. Delegacije, kotrež w islam­skej republice zhromadnje wustupowachu, su so dźensa do domizny wróćili. Saksku delegaciju nawjedowaše hospodarski minister Martin Dulig (SPD), kiž je z wuslědkom jězby jara spokojom.

Wjace digitalneho kubłanja

Berlin. Na šulach Němskeje dyrbjeli so winowatostne hodźiny za digitalne kubłanje a informatiku zawjesć. Tole žada sej zwjazk 30 wědomostnych institucijow Němskeje, rěčo wo trěbnej „kulturnej změnje“. Tež wukubłanje wučerjow měło so reformować. „Mnozy z nich digitalne medije we wučbje njezasadźeja, dokelž njejsu to nihdy nawuknyli.“

Pola hońtwjerjow mamutow

Policija (02.06.16)

štwórtk, 02. junija 2016 spisane wot:

Kwitowe štomy kradnyli

Häslich. Najskerje cyłu plantažu kwitow wosadźeć chcedźa njeznaći, kotřiž běchu w minjenymaj tydźenjomaj w Häslichu w gmejnje Haselbachtal „při dźěle“. Na tamnišej sadowcowej łuce wurychu woni 14 kwitowych štomikow, kóždy něhdźe 1,60 metrow wysoki, kaž policija hakle zawčerawšim zhoni. Wěcna škoda wučinja něhdźe 400 eurow. Nětko pytaja swědkow, kotřiž su snano něšto podhladneho wobkedźbowali. Runje tak zajimawe by było zhonić, hdźe su minjene dny snano wjacore nowe kwitowe što­miki sadźeli. Swědcy njech přizjewja so na Kamjenskim policajskim rewěrje pod telefonowym čisłom 03578/ 35 20.

Wo poslednich hodźinach Katrin T.

srjeda, 01. junija 2016 spisane wot:

Na třećim jednanskim dnju před Zho­rjelskim krajnym sudnistwom přećiwo 34lětnemu Budyšanej, kiž bě w oktobru 2015 wjace hač 70 razow do swojeje mandźelskeje kłół a ju tak morił, stejachu wuprajenja swědkow z bjezposrědnjeho wosobinskeho wobswěta wopora a skućićela w srjedźišću. Při tym so dalše trapjace nadrobnosće struchłeho podawka wukopachu.

Skutki lubosće njezabyte

srjeda, 01. junija 2016 spisane wot:

Wjes so ze sotrami z rjadu Božeje předwidźiwosće rozžohnowała

Worklecy (aha/SN). „Wšo ma swój čas. Rjany bě čas z wami, tu w kapałce Božu mšu swjećić a zhromadnje so modlić. Swój čas we Worklecach sće so swěru starali wo chorych a wšón čas z wami bě nam wobohaćenje. Z wami so rozžohnujo wěmy, zo naš kruće zwjazowacy přećelski poćah wostanje“, praji wčera popołdnju farar dr. Daniel Dzikiewicz na mejskim nyšporje we Worklecach.

W połnje wobsadźenej kapałce rozžohnowachu so Worklečenjo na dwurěčnym nyšporje z tamnišimi sydom sotrami z rjadu Božeje předwidźiwosće. Mjeztym zo poda so pjeć z nich po sobotnym oficialnym rozžohnowanju do maćerneho domu w Münsteru, wostanjetej dwě z nich w Serbach a přesydlitej so do Domu swj. Ludmile w Chrósćicach.

Dr. Beno Wałda hódnoćeše na kóncu nyšpora woporliwe skutkowanje sotrow, při čimž njeje wotpohladnje słowa styskniwosće a tyšnoty do srjedźišća stajił, ale słowa dźaka­ a připóznaća.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND