Dalši dom za 120 ćěkancow

srjeda, 26. awgusta 2015 spisane wot:

Tak kaž tema ćěkancow a azyl pytacych tuchwilu cyły kraj zaběra, rozestajachu so z njej wčera tohorunja čłonojo Wojerowskeje měšćanskeje rady na swojim posedźenju.

Wojerecy (AK/SN). W nadawku Budyskeho wokrjesa zarjaduje město Wojerecy dalši dom za požadarjow azyla. Kónc tohole lěta ma do njeho 120 ludźi zaća­hnyć. Předwidźany za to je dom 2 powołansko šulskeho centruma Konrada Zusy na Hasy Liselotty Herrmann 78 A. Jedna so wo mjeztym prózdny twar přirodowědneho centruma NATZ. „Dynamika minjenych tydźenjow nuzuje wokrjes jednać. Nimo decentralnych maja tež centralne kwartěry za požadarjow azyla nastać“, rozłoži wyši měšćanosta Stefan Skora (CDU) a doda, „nowy dom njebudźe nuzowy, ale regularny kwartěr.

Premjera w chorowni

srjeda, 26. awgusta 2015 spisane wot:

Budyšin (SN). Nowu metodu přećiwo arteriosklerozy zasadźeja nětko w Budyskej chorowni. Tu móžachu pacientomaj, kotrajž ćerpještaj pod zwapnjenjom arterijow, na nowe wašnje pomhać. W instituće za diagnostisku a interwencionelnu radiologiju zasadźeja nowy kateter. Zhromadnje z Düsseldorfskej firmu ab-medica su system ameriskeho zhotowjerja po certifikowanju prěni raz wuspěšnje nałonałožili, zdźěli šeflěkar instituta dr. med. Uwe Kersten Wahl.

Z nowym wosebitym katetrom su pacientomaj w hornim dźělu nohi arteriju, kotraž bě masiwnje z wapnom nasadźena, po dołhosći 15 centimetrow rozšěrili a tak zaručili, zo móže krej zaso lěpje přez ćěło ćec. „Tale medicinsce kaž tež hospodarsce zajimawa terapija ma tež přichodnje wobstatk terapijow na arterijach w Budyskej chorowni być“, praji dr. Wahl.

Zwapnjenje arterijow słuša k najrozšěrjenišim chorosćam dźensnišeho časa. W zwuženych arterijach krej jenož njedosahajcy ćeče, w najhóršim padźe scyła nic.

Krótkopowěsće (26.08.15)

srjeda, 26. awgusta 2015 spisane wot:

Nowa překupska nawodnica SLA

Budyšin. Katrin Suchec-Dźisławkowa z Chasowa je wot 1. awgusta nowa překupska nawodnica w Serbskim ludowym ansamblu, kaž wottam zdźěleja. Studowana juristka a zawodna hospodarka je hižo dlěsi čas ludowy ansambl poradźowała. Městno překupskeho nawody bě, po tym zo bě Marko Kowar ansambl loni w lěću wopušćił, njewobsadźene.

25. domjaca protyka wušła

Budyšin. W nakładnistwje Lusatia je nětko 25. hornjołužiska domjaca protyka wušła. Jubilejne wudaće wopřijima mjez druhim přinoški Dietricha Šołty wo tworjenju Jurja Brězana, Trudle Malinkoweje wo Kubšiskej misionarce, Hinca Šewca wo Satkuli, Susanny Hozyneje wo ludowej medicinje a Manfreda Laduša, kiž je hižo wot prěnjeje protyki bjez přestawki zastupjeny.

Beese rěčnik knježerstwa

Policija (26.08.15)

srjeda, 26. awgusta 2015 spisane wot:

Němcy. Runje před Němčanskej wohnjowobornej gratownju je so zawčerawšim nakładne awto wupaliło. Šofer a sobujěducy chcyštaj tam blida a ławki wotkładować, jako krótko do toho smjerd čuje­štaj. Přiwšěm hišće ke gratowni dojědźeštaj, hdźež so awto palić započa. Dźěl blidow a ławkow hišće wuchowachu. Jedna­ wosoba so zrani.

Po tym zo pobychu seniorojo Serbskeho šulskeho towarstwa (SŠT) na swojej dnjowej wuprawje před lětomaj w pólskej Delnjej Šleskej a loni w sewjerowuchodnej Čěskej, běchu so lětsa dojednali, zhromadnje wopytać Saksku krajnu ­zahrodnu přehladku w rudnohorinskim Oelsnitzu. W poslednim tydźenju wulkich prózdnin tak daloko bě. Wšitcy běchmy wćipni, kotre wosebitosće 7. sakska krajna zahrodna přehladka, kiž je hišće­ hač do 11. oktobra wotewrjena a kotraž steji pod hesłom „Kćenjowe sony – žiwjenske rumy“, nam poskići.

Zapołoženje, natwar a wuhotowanje wustajeńcy bě architektowy běrow z Lipska přewzał. Za to wuzwolena přestrjeń bě něhdy hórnistwowy rewěr. 1844 bě Šwikawčan Karl Gottlob Wolf prěnju kamjentnowuhlowu worštu pod zemju wotkrył. Hač do lěta 1971 na to w rewěrje Lugau-Oelsnitz kamjentne wuhlo wudobywachu. Architekća a zahrodnicy su so nětko prócowali, přirodu tak mało kaž móžno změnić, a přiwšěm zdokonjane kćějace areale wutworić. Při dopołdnišim wodźenju po wustajeńcy smy wjele rjanosćow widźeli, ale tež wjele zajimaweho słyšeli.

Nimo cyrkwjow su tež farske domy něme swědki stawiznow. Ze swojej lětnjej seriju so po serbskich a dwurěčnych­ katolskich­ a ewangelskich wosadach rozhladujemy a předstajamy někotre fary – dźensa Njeswačansku.

Móžemy z toho wuchadźeć, zo je hižo w zažnym 14. lětstotku w Njeswačidle stała kapałka, kotraž bu wot Hodźija zastarana. Wěste pak je, zo bě tam w lěće 1324 Boži dom. Hačrunjež so w srjedźowěku wosebje tež Hodźijski a pozdźiši Chróšćanski farar Jan Jurij Temler wo to prócowaše, zo njeby w Njeswačidle k reformaciji dóšło, bě lěta 1559 Pětr Pelck posledni katolski a na to Joachim Beltin prěni ewangelski farar. Třicećilětnu wójnu je cyrkej bjez wobškodźenjow přetrała. Wot lěta 1644 skutkowaše w njej z Wojerec pochadźacy Daniel Prätorius jako farar. Za jeho čas su cyrkej a šulu wobnowili a powjetšili. Farski dom natwarichu 1646. Kónc 17. lětstotka dósta cyrkej nowu, 50 metrow wysoku wěžu.

Jedyn z wjerškow Kamjenskeje Boršće je kóžde lěto wućah šulerjow z nutřkowneho města na swjedźenišćo. Wčera wobdźěli so na nim wjace hač tysac dźěći a młodostnych. W běłej drasće njesechu kwěćele, wěncy a mjez druhim tež serbske chorhoje. Dalši wjeršk Boršće, kotraž hač do štwórtka traje, budźe jutře wječor wohnjostroj. Foto: René Plaul

Stare družiny zeleniny prašane

wutora, 25. awgusta 2015 spisane wot:
Přirodoškitna stacija w Bjedrichecach we Łazowskej gmejnje bě zawčerawšim zetkanišćo zahrodkarjow, kotřiž zajimuja so za stare družiny tomatow, kórkow, cyblow a dalšich družin zeleniny. Pjaty raz je biosferowy rezerwat tak mjenowany tomatowy dźeń zarjadował. Carla a Heinz-Peter Ritscher z Budyšina a Bärbel Jüling z Hamora (wotlěwa) wuhladachu při stejnišću Floriana Schneidera ze Załomja (2. wotprawa) mjez druhim rjane tomaty a „elefantowy kobołk“. Foto: Ulrike Herzger

Krótkopowěsće (25.08.15)

wutora, 25. awgusta 2015 spisane wot:

Nowy intendant SLA pytany

Budyšin. Załožba za serbski lud chce wot spočatka měsaca swobodne městno intendanta Serbskeho ludoweho ansambla znowa wobsadźić. Tole je direktor załožby Marko Suchy dźensa připowědźił. Wo nadrobnosćach wupisanja rozsudźi załožbowa rada. Po wotchadźe dotalneje intendantki Mileny Vettrainoweje Diana Wagnerec SLA nětko nawjeduje.

Twarske ležownosće požadane

Kamjenc. Twarske ležownosće w Sakskej su jara požadane. Loni su cyłkownje 10,5 milionow kwadratnych metrow předali, 13 procentow wjace hač lěto do toho, kaž statistiski zarjad w Kamjencu zdźěla. Cyłkowna hódnota ležownosćow wučinja 480 milionow eurow. Najdróša je twarska płonina w Lipsku z hač do 124 eurami na kwadratny meter, najtuńša z jědnaće eurami w Zhorjelskim wokrjesu.

Na wójnskej łódźi porodźiła

Policija (25.08.15)

wutora, 25. awgusta 2015 spisane wot:

Horni Wujězd. Wobsadka policajskeho jězdźidła je wčera dopołdnja na awtodróze A 4 pola Hornjeho Wujězda 30lětnemu mužej wobradźiła kónc dowoloweje jězby a wopyt w awtowej zamkarni. Jeho Audi S 6 ležeše jara hłuboko na jězdni a bě po wšěm zdaću přetwarjeny, štož zastojnikow wězo zajimowaše. Při kontroli so wukopa, zo bě Audi hłubšo połoženy, wotpowědne wopismo pak młody muž předpołožić njemóžeše. Nimo toho jědźeše awto z kolesami, kotrež za S 6 scyła dowolene jejsu. Wobruče so zdźěla samo karoserije dótkachu, kaž policija zdźěli. Tuž bě jězba 30lětneho najprjedy raz nimo­. Přiwołany zamkarski fachowc zastopnjowaše awto jako za wobchad njewěste, tak zo njesmě so z nim hižo dale­ jězdźić. Wobsedźer dyrbi je nětko normje wotpowědnje přetwarić dać a na to fachowcej znowa předstajić. Hakle potom móže so ze swojim Audijom zaso na puć zwěrić.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND