Wjesołe žiwjenje w lodowej pincy

štwórtk, 09. apryla 2015 spisane wot:

Tójšto swójbow a dalšich zajimcow je wčera popołdnju do Pančičanskeho klóštra Marijineje hwězdy přišło. Miłočanski Křesćansko-socialny kubłanski skutk wuhotowa tam zajimawe a wotměnjawe dyrdomdejske popołdnjo.

Štyrjo kandidaća nastupja

štwórtk, 09. apryla 2015 spisane wot:

W Rakečanskej gmejnje wola njedźelu noweho wjesnjanostu

Sven

Barthel

Foto:

Andreas Weise

Peter Klemmer

Foto: Uwe

Soeder

Swen

Holger

Nowotny

Foto:

Lutz Kühne

Sven Helm

Foto: Uwe

Soeder

Po 24 lětach budu njedźelu w Rake­čanskej gmejnje wólby wjesnjanosty, z kotrymiž so zdobom nowa doba zahaji­.

Wódna atrakcija za dźěći trěbna

štwórtk, 09. apryla 2015 spisane wot:

Porchow (SN/mwe). Jedna z najrjeńšich kupjelow w Hornjej Łužicy je Porchowska. W lětnim času, při ćopłym słónčnym wjedrje maja tam wšědnje sta hosći z blišeje wokoliny, tež ze serbskich wsow. Wosebje swójby so w Porchowje rady wočerstwjeja, dokelž je kupjel jara derje wuhotowana, přeco čista a rjenje hladana. Zamołwita za to je Porchowska gmejna, kotraž kupjel na swójsku ini­ciatiwu wudźeržuje. Tak maja so bazenk za dźěći kaž tež wobłukaj za płuwarjow a njepłuwarjow prawidłownje rjedźić. Přez cyły dźeń so woda filtruje a klumpy nastajnosći běža, štož gmejnu wjele pjenjez za milinu płaći. Wosebitostka wšak je, zo ćeče w Porchowje pospochi čerstwa woda po tysacach litrow z bliskich skaliznow, tak zo nimale žanu chemiju do wody sypać njetrjebaja. Čista woda je dźě wuměnjenje, zo ludźo scyła kupać přijědu. Tež wšelake nastroje, kaž je to w Porchowje kraka, chcedźa dźěći měć. Tak wjesnjanosta Sebastian Hein (CDU) wobžaruje, zo hišće za dźěći w starobje pjeć do dźesać lět žanu prawu wódnu atrakciju nimaja. „Lětsa dyrbjachmy hižo dźěćacy bazenk za 15 000 eurow sporjedźeć dać.

Při Zejlerjowym rowje rjedźili

štwórtk, 09. apryla 2015 spisane wot:
Čłonojo Łazowskeho spěchowanskeho towarstwa Zetkanišćo Dom Zejlerja a Smo­lerja su wčera hromadźe z dalšimi pomocnikami ležownosć při rowje Handrija Zejlerja­ blisko cyrkwje sporjadkowali. W zetkawanskej rumnosći domu mějachu žony­ z rjedźenjom połnej ruce dźěła. Foto: Andreas Kirschke

Krótkopowěsće (09.04.15)

štwórtk, 09. apryla 2015 spisane wot:

Ćichi pjatk připóznać

Praha. Hinak hač jutrownu póndźelu Čěska republika ćichi pjatk jako statny swjedźeń njeswjeći. Tole pak chcedźa nětko na namjet zapósłancow křesćanskeje strony KDU-ČSL změnić. Tež socialdemokratiski premier Bohuslav Sobotka namjet podpěruje, kaž medije rozprawjeja. Po woprašowanjach by nimale 60 procentow Čechow změnu witało.

Třěleńca na sudnistwje

Milano. Při třěleńcy na sudnistwje w ital­skim měsće Milanje stej po prěnich informacijach dwě wosobje žiwjenje přisadźiłoj, mjez nimaj sudnik. Dokładne informacije powěsćernje Ansa do kónca redakciskeho časa hišće njepředležachu. Skućićel je pječa ćeknył. Jeho běchu bankrota dla wobskoržili. Na to wón na sudniskej žurli wospjet třěleše.

Zaso Hollywood we Łužicy

Policija (09.04.15)

štwórtk, 09. apryla 2015 spisane wot:

Wopitej dźěsći nadešli

Zhorjelc. Pasanća wołachu wčera nawječor w Zhorjelcu wuchowansku słužbu a policiju, dokelž běchu na Wilhelmowym naměsće spodźiwnje zadźeržacej so dźěsći wobkedźbowali. Jako zastojnicy holcy w starobje 12 a 13 lět kontrolowachu, so wukopa, zo měještej 1,5 a 0,72 promilow alkohola w kreji. Dowjezechu wobě na lěkarske přepytowanje do chorownje.

W Róžeńčanskej swjatnicy zaklinča na wčerawšej Božej mši lětušich křižerjow hišće raz mócne Haleluja. Božu mšu wuhotowała je Radworska wosada, hłowny celebrant bě farar Šćěpan Delan a prědar Ralbičanski farar Michał Nawka. Prěnje dźakne kemše křižerjow, na kotrež farar Delan wčera spominaše, běchu 1983. Foto: SN/Maćij Bulank

Na serbskich slědach kolesować

srjeda, 08. apryla 2015 spisane wot:

We wokrjesu Sprjewja-Nysa maja pućowacy přiležnosć, něhdźe 240 kilometrow po šćežce „Serbske impresije“ koleso­wać. W Hornjej Łužicy je čara něhdźe 250 kilometrow dołha.

Slepo (SN/mwe). Temowa kolesowanska šćežka „Serbske impresije“ je mjeztym dosć znata a někotryžkuli bě na njej hižo po puću. Cyłkownje je čara w Delnjej a Hornjej Łužicy něhdźe 500 kilometrow dołha. Jednotliwe stacije su dosć derje wupisane, wšudźe wuhladamy serbsko-němske informaciske tafle.

W Hornjej Łužicy je šćežka „Serbske impresije“ zwjazana z Krabatowej, ze žabjacej, wjelčej a sprjewinej turu kaž tež ze serbskim lipowym łopješkom woznamjenjenej kolesowanskej turu mjez Stróžu­ a Pančicami-Kukowom. Zakład za wu­wiće kolesowanskeje šćežki w Delnjej Łužicy a temoweje šćežki je datowa banka „Serbska kulturna čara“. Do njeje zapisane su muzeje a domizniske stwy, rjemjesło, gastronomija, cyrkwje, pom­niki a dalše zajimawe wopytanjahódne městna. Informacije so wobstajnje aktualizuja a rozšěrjeja.

Žadaja sej prawo soburěčenja

srjeda, 08. apryla 2015 spisane wot:

Wojerowčenjo planowane spotorhanje bydlenjow wótrje kritizuja

Wojerecy (AK/SN). Wobydlerjo Wojerec žadaja sej při přetwarje města wjace wujas­njenja, transparency a wjace móžnosćow soburěčenja. „Při cyłkownym zhladowanju pobrachuje hospodarske spěchowanje. Trjebamy za přetwar města cyłkownje dołhodobniši a jasniši koncept“, podšmórnychu Harald Wukach, Karl-Heinz Schmidt a Michael Wohlfarth z wobydlerskeje iniciatiwy Wysokodom při kolenu wčera we Łužiskej hali po wobydlerskej zhromadźiznje. Woni słušachu k wjace hač 250 wobydlerjam, kotřiž běchu přeprošenje města sćěhowali.

Bukecy lětuši etat wobzamknyli

srjeda, 08. apryla 2015 spisane wot:
Bukecy (CK/SN). Jednohłósnje je Bukečanska gmejnska rada zeleny štwórtk swój etat 2015 wobzamknyła. Za gmejnu najwažniše wobzamknjenje lěta je po słowach wjesnjanosty Noberta Wolfa (CDU) wurjadny termin woprawniło. Kaž hižo loni njeje so tež tónkróć najebać masiwne prócowanja k lutowanju poradźiło deficit wurunać. Komuna ma financnu dźěru 62 000 eurow w hospodarskim planje, dokelž dyrbi wotpisanja we wobłuku dwójneho knihowanja sama wuhospodarić. Etat pak přiwšěm za přechodny čas płaći. Wšako Bukecy wo žadyn nowy kredit njepožadaja. Dźakowano dobremu hospodarskemu połoženju změje gmejna Bu­kecy lětsa wjace dochodow z přemysłoweho dawka a dóstanje nimo toho wjace dochodoweho dawka. Njetrjeba tuž ležownostny dawk zwyšić. Najwjetši dźěl inwesticijow wučinja wotstronjenje škodow wulkeje wody z lěta 2013 dla. To nastupa nowo­twar mosta w Čornjowje za něhdźe 367 000 eurow, wutwar pjeć dróhow za něhdźe 100 000 eurow, přepoło­ženje Kotečanki a twar wohnjowoborneje gratownje we Wujezdźe. Hłownje financowane budu tele předewzaća ze spěchowanskich srědkow Sakskeje.

nawěšk

 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme, ze stejacym
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", cyrkwinski hudźbny direktor Friedemann Böhme dźakuje so sopranistce Romy Petrick
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", fararka Jadwiga Malinkowa dźakuje so dirigentej, cyrkwinskemu hudźbneho direktorej Friedemannej Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor) Miry Walerych-Szary (alt), Romy Petrick (sopran, wotlěwa
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme (foto)
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor, wotlěwa) a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod naw
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme (foto)
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor) Miry Walerych-Szary (alt), Romy Petrick (sopran, wotlěwa
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor) Miry Walerych-Szary (alt), Romy Petrick (sopran, wotlěwa
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", serbski superintendent Jan Malink wita připosłucharjow
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Čerstwje pražane kołbasa derje słodźi.
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Zabawa z "Podku" w stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
W swjedźenskim stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Zabawa w swjedźenskim stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Zhromadna wječor na prěnim dnju
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Krajny biskop dr. Carsten Rentzing (naprawo) w rozmołwje z wobdźělnikami sobotu w swjedźenskim stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Skupina "Podka" z Drježdźan je wosadny swjedźeń na farskej zahrodce wobrubiła.
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Dźěłowy kruh po přednošku krajneho biskopa na temu „Lud a domizna w swětle biblije“
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Dźěłowy kruh po přednošku krajneho biskopa na temu „Lud a domizna w swětle biblije“
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Krajny biskop Ewangelsko-lutherskeje krajneje cyrkwje Sakskeje dr. Carsten Rentzing (nalěwo) a serbski superintendent Jan Malink w rozmołwje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Dźěłowy kruh po přednošku krajneho biskopa na temu „Lud a domizna w swětle biblije“
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme ze stejacymi

nowostki LND