Nalětnja kura za Bohatu wěžu

štwórtk, 24. měrca 2016 spisane wot:

Na jednym z Budyskich symbolow dyrbja najwšelakoriše škody, kotrež su wjedro a dalše wliwy zawostajili, wotstronić. Financować chcedźa tele předewzaće zdźěla z darami.

Budyšin (CK/SN). Po swjedźenju Budyske nalěćo chcedźa tudyšu Bohatu wěžu zaróštować. Kaž měšćanscy radźićeljo na swojim wčerawšim posedźenju jednohłósnje wobzamknychu, dyrbja jedyn ze symbolow sprjewineho města zawěsćić a saněrować. Před połdra lětom běchu wokoło wěže wotpadane dźěle wobmjetka namakali. Při dokładnišim wobhladanju zwěsćichu škody na hawbje. „Wot toho časa je jasne, zo dyrbimy so z Bohatej wěžu dokładnišo zaběrać“, rjekny wčera Falko Wendler. 1992/1993 běchu wěžu dospołnje ponowili. Zo je wobmjetk nimale 25 lět dźeržał, je realistiska doba, měnješe nawoda wysoko- a hłuboko­twarskeho zarjada města. Škody zwěsćichu nimo toho we woběmaj rumnosćomaj nad wuhladnišćom, do kotrejuž so jeno z rěblom wo­hnjoweje wobory dóstanješ. Tam su murje mokre. Tomu ma so přichodnje zadźěwać.

Krótkopowěsće (24.03.16)

štwórtk, 24. měrca 2016 spisane wot:

Dźěćacu agresiwitu rozumić

Budyšin. Lětsa steji w srjedźišću hornjoserbskich Staršiskich listow Serbskeho šulskeho towarstwa wašnje wobchadźenja mjez dźěćimi, kubłarjemi a staršimi. K tomu čitaće přinošk prof. dr. Barbary Wolf z Wysokeje šule Mittweida. W delnjoserbskim wudaću rozprawja dr. Jana Markowa wo tym, što chore dźěćo trjeba. We woběmaj wudaćomaj zhoniće wo 25lětnym skutkowanju SŠT.

Dwurěčnosć spěšnišo přesadźić

Praha. Dwurěčne mjena dróhow a napisy móža mjeńšiny w Čěskej republice přichodnje spěšnišo přesadźić. Mjeztym zo dyrbjachu dotal gmejnski wuběrk za narodne mjeńšiny załožić, dosaha nětko žadanje znajmjeńša pjeć lět wobstejacych towarstwow. Wuměnjenje je, zo ma mjeńšina dźesaćprocentowski podźěl na wobydlerstwje gmejny.

Změny pola maltezow

Policija (24.03.16)

štwórtk, 24. měrca 2016 spisane wot:

Do pincow so zadobywali

Wojerecy. Pincy we wjaceswójbnych domach su nastajnosći cil paduchow. Zwjetša dźě bydla potrjecheni někotre poschody wyše, tak zo jim hnydom njenapadnje, hdyž běchu so paduši zadobyli. Tak su hakle nětko pytnyli, zo běchu so w nocy na minjenu póndźelu njeznaći na Wojerowskej Hasy měra do pincow wjaceswójbneho domu zadobyli. Mjez druhim pokradnychu woni tam točensku mašinu, kutowe rězadło a dalši elektriski grat. Cyłkownu wěcnu škodu trochuja na něhdźe 380 eurow.

Bjez pasa hižo njepojědu

srjeda, 23. měrca 2016 spisane wot:

„Je kliknyło?“ rěkaše akcija, při kotrejž móžachu šoferojo wot póndźele hač do dźensnišeho na awtodróhowym wotpočnišću „Hornja Łužica“ pola Słoneje Boršće sami nazhonić, kotre wuskutki ma, hdyž we wosobowym abo nakładnym awće připasany njejsy. Tež redaktor Serbskich Nowin chcyše to wědźeć.

Sam bych wo sebi rjekł, zo sym nastupajo připasanje w awće porjadny wobdźělnik nadróžneho wobchada. Rano na dźěło, popołdnju domoj, wječor raz słužbny termin abo do Kamjenca něšto wobstarać – to so někak awtomatisce připasam. Ale spěšnje raz we wsy nakupować abo tankować jěć – to žno wěstotny pas tež raz wostanje, hdźež je. A runje to móhło zahubne być.

Přičiny podróšenja pomjenowane

srjeda, 23. měrca 2016 spisane wot:

Wjacore tydźenje a měsacy su so we Wojerowskej radnicy z prašenjom zaběrali, čehodla bě twar noweho wobydlerskeho centruma tójšto dróši hač planowany. Wčera dóstachu měšćanscy radźićeljo wjacore wotmołwy.

Wojerecy (AK/SN). Přidatne wudawki 760 000 eurow při twarje Wojerowskeho wobydlerskeho centruma Piwarska hasa 1 změja konsekwency. Tole připowědźi wyši měšćanosta Stefan Skora (CDU) na wčerawšim posedźenju měšćanskeje rady. Wón rozłoži radźićelam kónčnu rozprawu wuběrka „Piwarska hasa 1“, kotryž­ chcyše wot zarjadnistwa wotmołwy na 49 prašenjow.

„To bě jara dołhi proces“, rjekny Stefan Skora. Njeje pak tak, zo by něchtó z wobdźělenych dopokazujomnje swoje winowatosće zanjechał. Skerje rěčeše Skora wo cyłej lisćinje přičinow. Tak su projekt předołho planowali a přihotowali, tele dźěło samo nachwilnje přetorhnyli a lěta 2008 dale wjedli. 2014 měješe wšitko ­hotowe być, twarske dźěła pak trajachu hač do awgusta 2015. Hižo prjedy, hač su twarić započeli, podróšichu so twarske kóšty wo šěsć procentow, hač do ­kónca projekta rozrosćechu wone wo 15 procentow.

Krótkopowěsće (23.03.16)

srjeda, 23. měrca 2016 spisane wot:

Zeleni podpěruja zajimy Serbow

Drježdźany. Na přeprošenje frakcije Zelenych w krajnym sejmje wotmě Franziska Schubert (Zeleni) wčera w Drježdźanach fachowu rozmołwu z kubłansko politiskej rěčnicu Petru Zais a z předsydku SŠT Ludmilu Budarjowej. Hłowne temy běchu zwoprawdźenje koncepcije 2plus, wučerski dorost a transport maćernorěčnych šulerjow do serbskich šulow. Dale zaběrachu so z naćiskom no­wele šulskeho zakonja w Sakskej.

Nowy šef rjemjeslnikow

Budyšin. Zwjazk rjemjeslnikow Budyskeho wokrjesa ma noweho předsydu. Čłonojo wuzwolichu Budyskeho elektromištra Franka Scholzu do zastojnstwa, kaž ze zdźělenki zwjazka wuchadźa. Wón naslěduje třěchikryjerskeho mištra Joachima Wintera, kiž bě zwjazk 15 lět nawjedował. Scholze wjedźe swój zawod wot lěta 1993 a ma dźewjeć přistajenych.

Schlierenzauer ćežko zranjeny

Policija (23.03.16)

srjeda, 23. měrca 2016 spisane wot:

W lěsu so zranił

Załom. Kak strašne móže dźěło w lěsu być, dyrbješe wčera nawječor młody muž pola Załomja nazhonić. 26lětny tam drjewo rězaše, jako jemu z dotal njeznateje přičiny tołsta hałza na hłowu padny. Na zbožo měješe wón nahłownik, kotryž žiwjenjastrašnym zranjenjam zadźěwa. Při­wšěm dowjezechu muža do chorownje.

Dwójce tak spěšnje

Lěskej. Wobchadna kontrolna słužba Zhorjelskeje policajskeje direkcije je za­wčerawšim na zwjazkowej dróze B 156 w Lěskej spěšnosć awtow měriła. Ze 611 kontrolowanych jězdźidłow bě kóžde wosme spěšniše hač dowolene 50 km/h. 74 razow je błysknyło. Šofera Audija z Bonnskim čisłom lepichu ze 103 km/h. Muž změje 280 eurow płaćić, dóstanje dwaj dypkaj a dyrbi měsacaj nóžkować.

Dojutrowne rjedźenje

srjeda, 23. měrca 2016 spisane wot:

Kaž minjene lěta tak stej tež nětko zaso Němčanski wjesny klub a dobrowólna wohnjowa wobora nalětnje rjedźenje organizowałoj. Tak zetka so minjenu so­botu wjace hač 30 mužow z dźěłowym gratom, zo bychu kromu statneje dróhi a pućniki we wsy wurjedźili. Hdyž jutrońčku cyrkwinske chorhoje zmawuja a křižerjo so na puć do Kulowa podadźa, ma wjes čista być. Wšako pojědu mnozy ludźi z druhich kónčin přez Němcy.

Dźěła bě dosć, dokelž bě přez zymu wšitko chětro zanjerodźene. Dźiwamy so, zo město Wojerecy tu awto z rjedźenskej techniku njezasadźa.

Druha skupina muži dźěłaše při wjesnej kapałce. Tam wurězachu ­hałzy što­mow­ a rjedźachu městno před kapału a pućniki wokoło njeje. Hdyž dźěło zakónčichu, běchu wšitcy spokojom a zwěsćichu, kak wažna wjesna zhromadnosć je. Achim Nowak

Poradźować a naše zajimy zastupować

wutora, 22. měrca 2016 spisane wot:

Budyski wokrjesny sejmik je na wčera­wšim posedźenju štyrjoch wěcywustojnych serbskich wobydlerjow jednohłós­nje do swojich wuběrkow wu­zwolił. Tam woni nětko z poradźowacym hłosom sobu dźěłaja. Namjety bě dźěłowy kruh za serbske naležnosće zapodał.

Budyšin (SN/at). Namjet Budyskeho krajneho rady Michaela Hariga (CDU) na januarskim wuradźowanju dźěłoweho kruha za serbske naležnosće je wokrjesny sejmik wčera zwoprawdźił. Tak su wokrjesni radźićeljo čłonce dźěłoweho kruha Katharinu Jurkowu do wokrjesneho a Christinu Šołćinu do socialneho a generaciskeho wuběrka kaž tež Serafinu Pašcynu do techniskeho wuběrka a do kulturneho a kubłanskeho wuběrka Renéja Wjacławka wuzwolili. Nawoda Serbskeho gymnazija widźi ćežišćo, „do wobzamknjenjow tež z našeje perspektiwy poradźować a serbske zajimy ofensiwnje zastupować“.

Swójbne popołdnjo w klóštrje

wutora, 22. měrca 2016 spisane wot:

Přihoty na jutry drje steja tuchwilu wšudźe w srjedźišću. W klóštrje Marijinej hwězdźe pak wusměrjeja so hižo na čas jutrownych prózdnin, hdyž wočakuja­ staršich ze swojimi dźěćimi.

Pančicy-Kukow (SN). Sobudźěłaćerjo klóštra Marijineje hwězdy w Pančicach-Kukowje wjesela so w jutrownych prózdninach znowa na wjele wopytowarjow swójbneho popołdnja, předewšěm na dźěći z jich staršimi abo z dźědom a wowku. Mnozy maja tónle kruty termin swójbneho wu­lěta hižo do protyčki zapisany. Tak su při­stajeni klóštra a dalši tež lětsa zaso tójšto překwapjenkow spřihotowali a hižo njesćerpnje na to čakaja, zo by wjele hosći srjedu, 30. měrca, wot 13 do 17 hodź. přichwatało, zdźěli Křesćansko-socialny kubłan­ski skutk CSB. Klóšter Marijina hwězda, zarjadniski zwjazk Při Klóšterskej wodźe, dźěłarnje zbrašenych a CSB jich do zežiwjenskeho a zeloweho centruma w klóštrje wutrobnje přeprošeja.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND