Mystiske wječorne swětło wobdawa Čornochołmčanski Krabatowy młyn. Tele zańdźeny pjatk nastate foto dopomina skerje na nalětnju­ nóc. Přiwšěm přeproša Čorny młynk njedźelu dopołdnja na zymske pućowanje po honach a lěsach wokoło Čorneho­ Chołmca. Zajimcy zetkaja so z nim w dźesaćich w młynje. Foto: Silke Richter

Zymska zelenina přeco zaso słódna

štwórtk, 06. februara 2020 spisane wot:

Na Wojerowskej dźěćacej a młodźinskej farmje Miłočanskeho Křesćansko­socialneho kubłanskeho skutka (CSB) su kulinariski slěd zahajili.

Miłoćicy (SN/mwe). „Klewernje a kreatiwnje warić“, takle rěkaja tež lětsa prawidłowne wječorki, kotrež CSB organizuje. Hač na Wojerowskej dźěćacej a młodźinskej farmje abo w klóšterskej zahrodźe w Pančicach-Kukowje, kulinariske zarjadowanja su mjez mnohimi hižo lěta jara woblubowane. Městna druhdy samo njedosahaja, tak zo je radźomne so sčasom přizjewić. Wšako su terminy w interneće abo druhich medijach wozjewjene.

Wjeselić móžachu so wobdźělnicy njedawneho warjenskeho kursa na rafinowany meni z čerstwej zymskej zeleninu kaž pupkatym a krjózkatym kałom. „Prěnje zarjadowanje noweho lěta bě zaso derje přiwzate, samo z Pančic-Kukowa su do Wojerec přijěli“, zežiwjenska wědomostnica Elžbjeta Hojerjowa wuswětla. „Nimo žonow nowe recepty tež někotrehožkuliž muža wabja.“ Hojerjowa zajimcam tež rady pokiwy za nakup, přihot a składowanje zymskeje zeleniny po­srědkuje.

Ludźi do gmejny wabić

štwórtk, 06. februara 2020 spisane wot:

Spěchowanske srědki chcedźa w Njeswačidle za bydlenja zasadźeć

Njeswačidło (JK/SN). Někotražkuli gmejna ma tučasnje problemy, wobchować konstantnu ličbu wobydlerjow abo ju snano powjetšić. Wšako je to sobu zakład za to, kelko klučowych připokazankow gmejna dóstanje abo kak wysoke spěchowanje w tym abo tamnym programje je. Na minjenym posedźenju Njeswačanskeje gmejnskeje rady dźěše mjez druhim wo to, předać poslednju gmejnje słušacu twarsku ležownosć, z čimž je gmejna wućežena. Tak nasta prašenje, kak móhli dalše ležownosće twarskim zajimcam poskićeć. Wěste rezerwy drje hišće maja, ale tučasnje njeje z hospodarskich přičin scyła na to myslić, ležownosće wuměrić a přihotować.

W Braniborskim apotekowym muzeju w Choćebuzu je wot spočatka lěta nowa wosebita wustajeńca widźeć. Pod hesłom „K stawiznam zhotowjenja lěkow“ rysuja stawizny lěkowanja wot časa starych Grjekow a Romjanow přez srjedźowěk hač do dźensnišeho. Sobudźěłaćerce Dagmar Braun (nalěwo) a Sabine Bernert wopytowarjow po přehladce wodźitej. Foto: Michael Helbig

Krótkopowěsće (06.02.20)

štwórtk, 06. februara 2020 spisane wot:

Zakonske namjety předstajili

Brüssel. Zakonske namjety, złožowace so na dźewjeć dypkow europskeje wobydlerskeje iniciatiwy Minority Safepack (MSPI), su wčera w Brüsselu Europskej komisiji předstajili. Zastupjerjo MSPI zetkachu so tam z Věru Jourovej, wiceprezidentku komisije EU a komisarku za hódnoty a transparencu, a dalšimi. Z Němskeje bě čłonka wobydlerskeho komiteja Anke Spoorendonk (SSW) pódla.

Zhromadna digitalna agentura

Lipsk. MDR a ZDF budźetej přichodnje při wuwiću digitalnych poskitkow hromadźe dźěłać. Za to wutworjena Inowa­ciska a digitalna agentura ma 1. apryla w Lipsku z 15 sobudźěłaćerjemi dźěłać započeć. Tam chcedźa projekty kaž storytelling a datowy žurnalizm dale wuwić, kaž staj intendantaj Karola Wille a Thomas Bellut wčera připowědźiłoj.

„Zymske jewišćo na hrodźe“

Policija (06.02.20)

štwórtk, 06. februara 2020 spisane wot:

W chorowni so wuspać chcył

Wojerecy. Nimoměry mučny drje bě wutoru popołdnju muž we Wojerecach. Po wšěm zdaću dyrbješe wón nuznje spać a nochcyše drje za to puć domoj hić. Tak wupyta sej Wojerowsku chorownju jako kmanu městnosć wotpočinka. Krótko do 14 hodź. su jeho sobudźěłaćerjo w jednym z łožow pacientow wuhladali a policiju zawołali. 38lětny tak kruće spaše, zo móžachu hakle policisća jeho wubudźić. Kaž zwěsćichu, pola muža žana přičina njepředležeše, zo by w chorowni wostać dyrbjał. Tohodla jeho přećelnje prošachu, klinikum wopušćić a so doma wuspać. Dale wšak w rozprawje Zhorjelskeje policajskeje direkcije rěka, zo 38lětny policiji runjewon njeznaty njeje.

Wotrjady přećahnu

štwórtk, 06. februara 2020 spisane wot:

Pančicy-Kukow. W twarjenju zarjadniskeho zwjazka w Pančicach-Kukowje wot jutřišeho hač do 14. februara přizjewjernja tam wobydlerjow, stawnistwo, přemysłowy zarjad a kasa do nowych rumnosćow přećahnu. Mjenowane wotrjady budu tuž w tym času zawrjene. Runočasnje móže k techniskim wobmjezowanjam w tamnych wotrjadach dóńć. Wot 18. februara wobydlerjow zaso witaja.

Za kurs so přizjewić

Smochćicy. Floristiski kurs kołowokoło nalěća přewjedźe Smochčanski Dom biskopa Bena sobotu, 14. měrca. Mjez druhim chcedźa w tym wobłuku nalětnje kwětki do wołtarneho wupyšenja tykać. Kurs nawjeduje floristka Silvia Jonas. Zajimcy­ njech přizjewja so hač jutřišeho w Domje biskopa Bena pod telefonowym čisłom 035935/ 22 310.

Na farmje so zabawjeć

Radwor (SN/BŠe). Přijědźeš-li tele dny do Radworskeje gmejny, to hnydom widźiš, zo knježi tu horcy wólbny bój. Wo tym swědča plakaty na sćežorach a banery podłu dróhow. W swojich póštowych kašćikach nańdźechu wobydlerjo minjene tydźenje profesionelnje zhotowjeny wólbny material. Hnydom štyrjo kandidaća chcedźa so z přichodnym wjesnjanostu Radworja stać, dokelž poda so Wincenc Baberška (CDU) po 27 lětach zastojnstwa na zasłuženy wuměnk. Přichodnu njedźelu maja wobydlerjo wo nowym mjezwoču na čole gmejny rozsudźić, kotraž ma dohromady 24 wjesnych dźělow.

W Kulowje swjeća mjeztym 314. karnewalowu sezonu. Tuchwilu wabja kapičkowe wječory na hejsowanje w tamnišej wjacezaměrowej hali. Pod dohladom princa Olivera, kotrehož mjenuja brawurozneho twarca mostow wot tokaceho brězana (Birkhahn), wotměnjachu so na jewišću rěčnicy w sudźe z hrajerskimi, spěwnymi kaž tež rejwanskimi talentami. Foto: Gernot Menzel

Wjacorych dobyćerjow zwěsćili

srjeda, 05. februara 2020 spisane wot:

Runje w zymskim času mnozy ludźo po dołhich wječorach knihi čitaja. Šulerjo zakładnych a wyšich šulow kaž tež gymnazijow pak hotuja so w tym času kóždolětnje na předčitanske wubědźowanje.

Wojerecy (SiR/SN). Elisabeth Sygusch, mějićelka Wojerowskeho Domu za knihi a hudźbu Sygusch, přeproša hižo wot lěta 1994 šulerjow na předčitanske wubědźowanje. Lětsa je wona předčitacych a připosłuchacych z nowinku překwapiła.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND