Šulerjo sněhakować wuknyli

srjeda, 27. januara 2016 spisane wot:

19 šulerjow 7. lětnika Serbskeje wyšeje šule „Michał Hórnik“ Worklecy přebywaše minjeny tydźeń štyri­ dny w sněhakowanskim lěhwje w čěskim Bedřichovje. Pobrachowaceho sněha dla dyrbjachu lěhwo najprjedy wo tydźeń přesunyć. Zo su so prawje rozsudźili, pokazachu hromady sněha, kotrež běchu so w tym času našli. Pisty běchu spřihotowane a wuměnjenja za sněhakowanje optimalne.

Je hižo z wjelelětnej tradiciju, zo jězdźa Worklečanscy šulerjo do ­Jizerskich horin a tam sněhakować ­wuknu. Nimo sportoweju wučerjow Křesćana Bejmaka a Simony ­Eckertoweje staraštaj so tež čěskaj wučerjej wo nich. Profesionelnje a žortnje a přiwšěm čućiwje wobchadźachu wšitcy štyrjo ze strachami šulerjow, kotřiž prěni raz horu dele sněhakowachu. Socialna dźěłaćerka Rěčneho centruma WITAJ Franciska Zopic je młodostnych sobu přewodźała.

Radworscy młodostni mysla hižo nětko na swoje mejemjetanje. Minjeny kónc tydźenja su Daniel Nuk, Fabian Šěrak, Danilo Dej (wotprawa) a dalši 22 metrow dołhi šmrěk wobělili a wokoło njeho železny škit připrawili. Stary zdónk bě so loni při mejemjetanju złamał. Gmejna je młodostnym nowu meju dariła, tak zo móža ju potom 30. apryla stajić. Foto: Jakub Wowčer

Wobornicy wažny stołp w gmejnje

wutora, 26. januara 2016 spisane wot:

Runje tak kaž přewjeduja Domowinske skupiny, kulturne ćělesa a towarstwa spočatk lěta swoju hłownu zhromadźiznu, činja to tež wohnjowe wobory, kaž tele dny Konječansko-Šunowska.

Konjecy (DG/SN). Kameradojo Konječan-Šunowskeje wohnjoweje wobory zetkachu so minjeny pjatk w Konječanskej burskej stwě k hłownej zhromadźiznje. W srjedźišću stejachu zhladowanje na minjene lěto kaž tež wuhlady do přichoda. Na zhromadźiznu su sej nawodu gmejnskeje wohnjoweje wobory Achima Měrćinka a wjesnjanostu Hubertusa Ryćerja (CDU) přeprosyli.

Ze 34 aktiwnymi wobornikami a sydom staršimi čłonami je Konječansko-Šunowska wohnjowa wobora derje wobsadźena. Na přerěznu starobu 36,2 lět mjez aktiwnymi wobornikami móža hordźi być. Tak móžachu loni dweju noweju do kruha aktiwnych witać. Dohromady sydom króć dyrbjachu na pomoc chwatać. Zo bychu na tajke nuzowe pady derje přihotowani byli, dźiwaja wosebje na wotpowědne wukubłanje. Dohromady přewjedźechu loni 14 tajkich słužbow. K tomu přińdźechu wuspěšne dalekubłanja třoch młodych kameradow.

Hnujace dopomnjenki

wutora, 26. januara 2016 spisane wot:

W projekće „Přećiwo zabyću“ so šulerjo z nacionalsocializmom zaběrali

Wojerecy (AK/SN). Přežiwił je Justin Sonder jenož dźakowano připadej, zbožu a solidariće. W nocy na 3. měrc 1943 steješe wón jako 17lětny w šćipatej zymje při rampje koncentraciskeho lěhwa Ausch­witz-Birkenau. „17 selekcijow sym pozdźišo přežiwił. Dwě běštej jara dramatiskej“, powědaše 90lětny Kamjeničan tele dny rjadowni 10 c Wojerowskeho gymnazija Johanneum. Po pozdźišim smjertnym pochodźe z kaceta Flossenbürg jeho ameriscy wojacy 23. apryla 1945 wuswobodźichu. Wón słuša k poslednim žiwym swědkam Auschwitza. Dlěši čas hižo podpěruje Sonder we Wojerecach projekt „Přećiwo zabyću“.

Filmowy debit

wutora, 26. januara 2016 spisane wot:
Budyšin. Před lětami bě Robert Heber swoje prěnje filmowe kročele we wobłuku serbskorěčneho telewizneho magacina „Serbske wokno“ Sakskeho wukubłanskeho a wupruwowanskeho kanala SAEK činił. Pjatk, 29. januara, w 19 hodź. předstaji wón nětko w Budyskim kinje „filmpalast“ swój prěni dołhohrajny film „Das richtige Leben“. Z tejle w Hornjej Łužicy so wothrawacej a nic jenož wo drogach jednacej lubosćinskej stawiznu je rodźeny Korzymjan loni swój studij na Babelsbergskej Filmowej uniwersiće Konrada Wolfa zakónčił. Po předstajenju móžeš so z filmowym teamom rozmołwjeć. (Dalše předstajenje budźe 7. februara 17.30 hodź.)

Lětsa žony po wsy camprowali

wutora, 26. januara 2016 spisane wot:
Tež w Spalach nałožk camprowanja po wašnju serbskich ewangelskich wsow wokoło Wojerec kóždolětnje pěstuja. Po tym zo běchu loni mužojo na rjedźe, camprowachu lětsa žony z hudźbnej kapału a ze štrusarkomaj po wsy. Tak nazběrachu šwarnu sumu pjenjez, kotrež w běhu lěta za wjesne wjerški wužiwaja. Při wječornej zabawje wšitcy zhromadnje swjećachu. Camprowanje zakónči so za Spalowčanki přichodny kónc tydźenja, hdyž sej potom nazběrane jejka a dalše žiwidła zhromadnje słodźeć dadźa. Foto: Lubina Dučmanowa

Ansamblowcy z hosćimi rejwali

wutora, 26. januara 2016 spisane wot:
Swój wječorny ptačokwasny program je Serbski ludowy ansambl njedźelu popoł­dnju w Bukečanskej Wjesnej hospodźe předstajił. Tam pak njejsu ansamblowcy jeno swoje spěwy, reje a skeče pokazali. Při serbskej štučce sej woni z wopytowarjemi tež zarejwachu, čemuž je publikum mócnje přikleskował a sobu spěwał. Přichodne předstajenja programa SLA „Kak dźiwnje swět so wobroća“ budu sobotu w 16 a 19.30 hodź. w Chrósćicach a njedźelu w 19.30 hodź. w Kulowje. Foto: Jurij Helgest

Krótkopowěsće (26.01.16)

wutora, 26. januara 2016 spisane wot:

Policija přepytuje zapalerstwo

Drježdźany. Kriminalna policija w Drježdźanach přepytuje zapalerstwa a strašneho zranjenja ćěła dla w zwisku z wčerawšej demonstraciju antiislamskeho hibanja Pegida. Na kromje demonstracije běchu dotal njeznaći awta zapaleli. Cyłkownje jědnaće jězdźidłow, předewšěm přiwisnikow Pegidy, tak wobškodźichu, kaž policija informuje.

Wjace wobydlerjow

Budyšin. Tež minjene lěto móžeše město Budyšin přiběracu ličbu wobydlerjow zwěsćić. 31. decembra bě tam 40 288 ludźi z hłownym bydlenjom registrowanych, 409 wjace hač kónc lěta 2014. K rozrostej ličby přinošowachu nimo wjace porodow a mjenje smjertnych padow předewšěm wukrajnicy, měšćanske zarjadnistwo zdźěla. Jich bě loni 1 528.

Anglicizm lěta 2015

Berlin. Politiske hesło „Refugees welcome“ (Witajće k nam, wukrajnicy) je anglicizm lěta 2015. Tole zdźěli jury dźensa w Berlinje. Zapřijeće bě hižo w 1990tych lětach nastało. Loni pak bu z toho sebjewědoma wotmołwa na jara rozšěrjene hesło „Wukrajnicy won“, kaž we wopodstatnjenju rěka. Myto „anglicizm lěta“ spožčeja wot lěta 2010.

Škitarja sej wupožčili

Policija (26.01.16)

wutora, 26. januara 2016 spisane wot:

Budyšin. W nocy na póndźelu wołaše wodźer nakładneho awta z parkowanišća při awtodróze A 4 policiju wo pomoc, dokelž spytachu njeznaći z jeho jězdźidła diesel wotklumpać. Jako pytnychu, zo bě jich 54lětny lepił, woni ze swětłym Fiatom ćeknychu. Wjacore wobsadki policajskich awtow na to za w Pólskej přizjewjenym Fiatom pytachu. Při awtodró­howej wotbóčce Budyšin-wuchod jón skónčnje zadźeržachu. Při kontroli zwěsćichu nimo třoch sobujěducych w starobje 32, 28 a 17 lět wjacore kanistry z dieselom, koleso a wjacore awtowe kolesa. Po wšěm daću pochadźeja tele wěcy z padustwow, štož nětko přepytuja.

„Kóžde lěto wjesele ...“ klinčeše dźensa w serbskich pěstowarnjach, hdźež dźěći ptači kwas swjećachu. Hižo dopołdnja předstajichu holcy a hólcy Wotrowskeje pěstowarnje w nošerstwje SŠT swój program jako kwasny ćah staršim, dźědam a wowkam. Braška bě Jan Krječmar z Kanec, nawoženja Pětr Šiler ze Swinjarnje a njewjesta Aleksa Hendrichec z Kanec. Foto: Feliks Haza

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND