Ćěkancy trjebaja přewodźerjow

srjeda, 24. februara 2016 spisane wot:

Gymnazij a wobydlerski zwjazk přeprošatej ludźi so zetkawać

Wojerecy. Ćěkancy trjebaja wšědny dźeń angažowanych a wěcywustojnych přewodźerjow. „Jenož tak přewinu strach před wobydlerjemi Němskeje. Domoródni pak trjebaja zmužitosć, so ćěkancam wotewrěć. Jeno z nimi so zetkawajo zhubja­ woni swoje wobmyslenja a předsudki“, podšmórny farar Jörg ­Michel z ewang­elskeje cyrkwinskeje wosady Wojere­cy-nowe město, sobuzałožer wobydlerskeho zwjazka „Wojerecy pomhaja z wu­trobu“, njedawno w zetkawanskej kofejowni Woje­rowskeho Leona Focaultoweho gymnazija. Přeprosyłoj běštej kubłanišćo a wobydlerski zwjazk zhromadnje. Šulerjo podawachu wopytowarjam samopječeny tykanc. Dźěći móžachu paslić a sej hrajkać. Dorosćeni w tym času bjesadowachu.

Nazhonjenja su dobre

We wobłuku saněrowanja Mužakowskeje lěsneje železnicy běchu na Běłowodźanskim a Kromolanskim dwórnišću prěkuše wuměnili. Kai Rößler a Rocco Starke (wotlěwa) staj nětko na Běłowodźanskim dwórnišću kontrolowałoj, hač maja kolije dokładny wotstawk. Jutry so lětuša sezona lěsneje železnicy zhaji. Foto: Joachim Rjela

Na kompromis so dojednali

srjeda, 24. februara 2016 spisane wot:

Lědma hdy je so na posedźenju Radworskeje gmejnskeje rady tak naležnje a emocionalnje diskutowało kaž wčera wječor. Přičina bě dypk dnjoweho porjada, kotryž potrjechi wosebje młodych staršich.

Radwor (SN/MkWj). Po směrnicy Budyskeho krajnoradneho zarjada z lěta 2010 chcychu poprawom wobzamknyć, zo dyrbja maćerje, kotrež su z ćěšenkom w maćernym dowolu doma, starše dźěćo/dźěći hižo připołdnju z pěstowarnje zaso wote­wzać. Gmejna by na te wašnje kóšty lutowała, dokelž móhła swój winowatostny podźěl za wobě dźěćacej dnjowej přebywanišći w Radworju pomjeńšić, na wšě 25 000 eurow wob lěto, kaž wjesnjanosta Wincenc Baberška (CDU) informowaše.

Ludźi sobu zapřijeć

srjeda, 24. februara 2016 spisane wot:

Město chce dalše bydlenske bloki spotorhać

Wojerecy (AK/SN). Swój měšćanski wuwićowy koncept chcedźa Wojerecy hač do lěta 2020 dale wjesć. Na swojim wčerawšim posedźenju wobzamknychu měšćanscy radźićeljo aktualizowanu lisćinu naprawow, w kotrejž je 39 projektow zapřijatych.

Nowe je, zo chcedźa pod pomnikoškitom stejacy měšćanski hród saněrować, štož ma 983 000 eurow płaćić. Za to nadźijeja so 935 000 eurow spěchowanskich srědkow z programa „Měšćanski přetwar wuchod“. Twarić chcedźa lětsa a klětu. Hač do kónca februara hodźa so hišće naprawy za čas hač do lěta 2020 zapodać, rozłoži nawoda měšćanskeho twarskeho zarjada Dietmar Wolf.

We wobłuku wuwićoweho koncepta je tohorunja předwidźane dalše bydlenske bloki spotorhać, mjez druhim na Wagnerowej, Bachowej a Haydnowej. Tež na Sputnikowej maja so bydlenske domy zhubić. „Wo tym smy hakle z nowiny zhonili“, wjacori wobydlerjo wčera porokowachu. Tak kritizowaše Siegfried Hörhold, zo so zdźěla jenož hišće powšitkownje wo spotorhanju bydlenskich blokow rěči, bjez toho zo wobydlerjam praja, kotre hasy a kotre domowe čisła to po­trjechi.

Jasne stejišćo

srjeda, 24. februara 2016 spisane wot:

Budyšin (SN). Zwjazkarstwo „Budyšin wostanje pisany“ sadźi z nowej akciju jasne znamjo. Jeje hesło rěka „Budyšin přećiwo zapalerjam“. Z dwurěčnej namołwu přeprosy zwjazkarstwo jutře, 25. februara, wšitkich wobydlerjow sprjewineho města a wokoliny na Móst měra. Po puću z města won wotměje so tam wot 17 do 19 hodź. fotowa a plakatowa akcija. Na njej móža so wšitcy zajimcy wobdźělić. „Jako Budyšenjo chcemy tak znamjo za cyły swět sadźić, přećiwo namocy a za swětej wotewrjene město“, rěka w nowinarskej zdźělence. Wšitcy su tež namołwjeni plakaty sobu přinjesć a na nich swoje měnjenje, začuća a přeća zwuraznić. Z plakatami a ze staroměšćanskej kulisu w pozadku so ludźo fotografuja a zo so we wšelakich medijach wozjewi.

Budyski wyši měšćanosta Alexandrer Ahrens (njestronjan) je na wšelkich telewizijnych sćelakach jasne stejišćo přećiwo hidźe cuzym napřećo zabrał. „Nětko runje“, wón rjekny. W dźensnišim rańšim wusyłanju ARD kaž tež zašłu nóc w ZDF pola Markusa Lanza wón rjekny, zo chce město nětko hišće bóle z wokrjesom za ćěkancow dźěłać.

Krótkopowěsće (24.02.16)

srjeda, 24. februara 2016 spisane wot:

Namołwja k zhromadnosći

Budyšin. Wyši měšćanosta Budyšina Alexander Ahrens (njestronjan) namołwja wobydlerjow města hladajo na woheń w planowanym domje za ćěkancow minjenu njedźelu k zhromadnosći. W dźensa wozjewjenym stejišću skedźbnja wón na dotalne dobre nazhonjenja při zaměstnjenju požadarjow azyla w Budyšinje. Na to měli dale natwarjeć.

Mytuja čestnohamtske dźěło

Wojerecy. Za čestnohamtske dźěło dóstanje Gisela Lossack lětuše myto Mar­tha města Wojerec. Tole je tamniša měšćanska rada wčera wobzamknyła, sćěhujo namjet frakcije CDU. Gisela Lossack zasadźa so hižo wjele lět we wobłuku Dnja domizny za naležnosće wuhnatych a přednošuje w něhdyšim lěhwje Elsterhorst wo jeho stawiznach.

Zakłady mosta namakali

Policija (24.02.16)

srjeda, 24. februara 2016 spisane wot:

Padustwu zadźěwał

Ottendorf-Okrilla. Kedźbliwy wodźer nakładneho awta je zawčerawšim krótko do połnocy na awtodróze A 4 po wšěm zdaću padustwu diesela zadźěwał. Jako bě do směra na Pólsku po puću, chcyše wón na parkowanišću blisko Ottendorfa-Okrille jenož krótku přestawku zapołožić. A tam wuhlada podhladnej wosobje z kanistrom w ruce. Wonej čuještej so wobkedźbowanej, schowaštej so najprjedy pod jednym z nakładnych awtow a ćeknyštej pozdźišo do njeznateho směra. Kedźbliwy šofer informowaše na to ­policiju. Wobsadki wjacorych policajskich awtow w bliskosći za njeznatymaj pytachu, bohužel pak nikoho njenamakachu. Runočasnje wšitke jězdźidła na parkowanišću kontrolowachu a slědy wobškodźenja tankow na zbožo žane njezwěsćichu. Najskerje bě šofer runje w prawym wokomiku přijěł a je ze swojim wobhladniwym zadźerženjom ­njeskutkej zadźěwał, za čož so jemu policija wuraznje dźakuje.

Róžeńčenjo bórze bjez wobory?

wutora, 23. februara 2016 spisane wot:

Róžant (SN/JaW). Tójšto kritiki dyrbjachu sej kameradojo dobrowólneje wohnjoweje wobory Róžant na swojej hłownej zhromadźiznje minjeny pjatk w Róžeńčanskim towarstwowym domje naposkać. Nawoda wobory Frank Pjech mjenowaše předewšěm špatne wobdźělenje na słužbach a dalekubłanjach. Skutkownosć wobory pak je dale zaručena.

W lětnej rozprawje Pjecha rěkaše, zo su kameradojo Róžeńčanskeje wobory přiwšěm derje dźěłali. Tak su loni cyłkownje 1 113 hodźin dźěłali. Trójce běchu zasadźeni, mjez druhim w juniju při wulkej wodźe w Róžeńće. „Tu je wšitko jara derje běžało“, Pjech zwěsći. Wobćežne pak je, zasadźenje wobory wodnjo zawěsćić. Tuchwilu zaručeja to sobudźěłaćerjo Suchec awtoweje zamkarnje, za čož so nawoda wobory dźakowaše. „Na kóždy pad pak dyrbiće na zasadźenje z wohnjowobornym awtom jěć, nic z priwatnymi jězdźidłami. Jenož hdyž woborne jězdźidło wužiwaće, sće tež zawěsćeni!“, wón podšmórny. Dale skedźbni na to, w gratowni na porjad a čistotu dźiwać. Dobry poměr mjez wohnjowej woboru a wjesnjanostu sej wón chwaleše.

Zo lipa padnje, njebě wotwidźeć

wutora, 23. februara 2016 spisane wot:
Wichor w nocy wot njedźele na wčerawšu póndźelu je w Hornjej Łužicy na wsach a zwonka nich lědma wjetše škody zawostajił, hinak w Budyšinje samym. Tu powali na dworje Serbskeho domu wulku lipu, kotraž při tym parkowace awto wobškodźi. Kaž bě widźeć, je jenož hišće jenički wjetši korjeń štom dźeržał a jón z wutkami zastarał. Přiwšěm njebě wotwideć, zo móhła lipa padnyć, wšako so kóžde lěto znowa zelenješe. Před pjeć lětami běchu ju samo hišće wurězać dali. Nětko dyrbješe zahrodniske předewzaće Knorre powróćeny štom na mjeńše kuluchi rozrězać a je wotwjezć. Foto: SN/Maćij Bulank

Krótkopowěsće (23.02.16)

wutora, 23. februara 2016 spisane wot:

Robert Lorenc promowował

Berlin. Europski etnolog Robert Lorenc złoži wčera, póndźelu, swoje zakónčace promociske pruwowanje na Berlinskej Humboldtowej uniwersiće. Tema disertacije­ bě „Šleziske metamorfozy – Etnografija Zhorjelskich powědanjow wo identiće po lěće 1990“. Tuchwilu slědźi Robert Lorenc za wšelakore łužiske wědomostne projekty a skutkuje w Hórnikečanskej energijowej fabrice.

Tróšku mjenje chudych

Berlin. Podźěl chudych w Němskej je minjeny čas snadnje wo 0,1 procent na nětko 15,4 procenty ludnosće woteběrał. Tole wuchadźa z dźensa wozjewjeneje rozprawy Paritetiskeho dobroćelskeho zwjazka. Ličili su ludźi, kotřiž maja z mjenje hač 60 procentami srjedźneje mzdy wuńć. Mjez 12,5 milionami chudych w kraju je 3,5 milionow rentnarjow.

Wjelk na 40 wowcow zakusał

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND