Maćeršćina jemu při dźěle pomha

pjatk, 07. junija 2019 spisane wot:
Wojerecy (SN). Wot tohole měsaca skupinu dweju wobydlerskeju policistow we Wojerecach dalši kolega zesylnja. Je to 42lětny policajski hłowny mišter André Kober, kiž je dotal při kontrolach na pućach w Kamjenskim a Wojerowskim rewěrje słužbu wukonjał. André Kober je nětko za wobłuk Wojerowskeho noweho města a za Ćisk přisłušny. Předewšěm we wjesnych dźělach Wojerec budźe jemu jeho serbska maćeršćina pomhać. Na kóždy pad so wón na swoje nowe nadawki wjeseli. Wobydlerjo móža so na njeho we Wojerowskim policajskim rewěrje wobroćić. Dohromady maja z nim nětko třoch wobydlerskich policistow w měsće, dweju muži a jednu žonu.

Popłatki znowa kalkulować

pjatk, 07. junija 2019 spisane wot:

Wažne rozsudy na poslednim posedźenju gmejnskich radźićelow

Dźěwin (AK/SN). Poslednje posedźenje Dźěwinskich gmejnskich radźićelow we wólbnej dobje 2014–2019 bě wčera wšo druhe hač snano zabawne zakónčace zetkanje radźićelow. Město toho mějachu parlamentownicy wjacore do přichoda sahace wobzamknjenja na dnjowym porjedźe.

Tak woni z jednym napřećiwnym a jednym wzdatym hłosom wobzamknychu, zo maja popłatki za pohrjebnišćo w Brězowce znowa kalkulować. Wotpowědny nadawk dósta předewzaće za komunalne poradźowanje we vogtlandskim Reichenbachu. Po móžnosći hač do kónca lěta ma kalkulacija předležeć. Wobličenje płaći potom za Brězowske po­hrjebnišćo runje tak kaž za te w Dźěwinje. Po móžnosći wot klětušeho ma nowa kalkulacija płaćić. Reichenbachske předewzaće je tež hižo za Trjebinsku a za Slepjansku gmejnu popłatki za pohrjebnišća kalkulowała.

Hory (UH/SN). 13. cyłoněmske zetkanje městow w gmejnow z mjenom Hory minjeny podlěšeny kónc tydźenja na Horach pola Wojerec słuša mjeztym k stawiznam. Dopomnjenki na tónle po­dawk pak njewostanu jenož we wutrobach wobdźělnikow, ale su takrjec do kamjenja zadypane. Dokelž słušeja Horjenjo k tym, kotřiž su tradiciske zetkanje hižo druhi raz organizowali, je sej wjesna rada z oficialnym poswjećenjom pomjatneho kamjenja něšto wosebite wumysliła. Wulki błudźenk z lodoweje doby, sponserowany wot Wojerowskich zastaranskich zawodow, steji blisko gratownje wohnjoweje wobory. Z wosom woponami dotalnych stajnych wobdźělnikow swědči wón na wšě časy wo wutrobnych zetkanjach w lěće 2019. Připrawić chcedźa hišće tak mjenowany QR-code, z kotrehož pomocu móžeš so internetnje wo wobdźělenych komunach informować. Přichodne zetkanje budźe za dwě lěće w porynsko-pfalcskim Bergenje.

Krótkopowěsće (07.06.19)

pjatk, 07. junija 2019 spisane wot:

Iniciatiwa Sakskeje a Bayerskeje

Berlin. Lěpšu podpěru ratarjam za žnjowe wupady klimy a wjedra dla stej Sakska a Bayerska dźensa w Zwjazkowej radźe nastorčiłoj. W rezoluciji wuprajatej so za lěpše móžnosće, za­wě­sćić so přećiwo škodam suchoty dla, kaž tež za dawkowe naprawy. Hnydomna pomoc­ kaž loni měła wuwzaće wostać. Pomoc nastupajo prewentiwne naprawy dyrbjała wobstatk rizikoweho managementa być.

Wo mobilitu z wodźikom šło

Choćebuz. Delegacija jednoho z wodźacych chinskich twarcow wodźikowych busow „Wanxiang“ je dźensa Choćebusku Industrijnu a wikowansku komoru wopytała. Mjez předewzaćelemi, slědźerjemi a wobchadnymi ekspertami su so chinscy hosćo wo techniskich prašenjach, dosahu, přizwolenskich procedurach a wo projektach nastupajo mo­bilitu z wodźikom wobhonili, kaž Cho­ćebuska komora zdźěla.

Wołtawu turistisce zwičnić

Policija (07.06.19)

pjatk, 07. junija 2019 spisane wot:

Dowolowe bydlenje njezapłaćił

Załom. Wotsrjedź zašłeho tydźenja bě 67lětny muž w Załomju swoje dowolowe bydlenje šěsć dnjow młodemu mužej přewostajił. Při tym wón z toho wuchadźeše, zo hósć posledni dźeń za přenocowanje w apartmenće zapłaći. Předwčerawšim pak sej přenajer bydlenja mysleše, zo prawje njewidźi. Njeznaty młody muž bě so rano zahe zhubił, bjeztoho zo by zapłaćił. Přewšo rozhorjeny 67lětny policiju zazwoni. Kriminalisća so po by­dlenju rozhladowachu a spytachu kmane slědy zawěsćić. Kaž policajska direkcija zdźěli, wučinja nastata škoda něhdźe 150 eurow. Pad nětko dale přepytuja.

Dóstanu podpěru

pjatk, 07. junija 2019 spisane wot:

Wojerecy. Nad pjenježnej podpěru 1 000 eurow smě so Wojerowska wódna straža wjeselić. Wotpowědny šek přepoda jej wutoru po swjatkach załožba Town& Country, podpěraca po cyłym kraju kóžde lěto 500 towarstwow a zarjadnišćow, kotrež so za dźěći a młodostnych zasadźeja. Wódna straža stara so wo wukubłanje młodych wuchowanskich płuwarjow z rozdźělnymi socialnymi wuměnjenjemi. W lěću zaručeja woni kupanje w jězorach a kupjelach kaž tež sanitetnu słužba na zarjadowanjach.

Countdown za wubědźowanje

Miłoćicy. Hišće hač do 12. junija móža dźěći w starobje pjeć do dwanaće lět swoje rysowanki a mólby za molowanske wubědźowanje składnostnje lětušeho klóšterskeho a swójbneho swjedźenja 23. junija w klóštrje Marijinej hwězdźe zapodać. Twórby z mjenom, adresu a starobu njech pósćelu zajimcy Křesćan­skosocialnemu kubłanskemu skutkej w 01920 Miłoćicach, Krótki puć 8. Jury najrjeńše dźěła wuzwoli a za nje 23. ju­nija atraktiwne myta přepoda.

Ponowja dróhu

Pola Jurkec w Nowoslicach je wosom howjadow tele dny zymski kwartěr wopušćić směło. Dwě njedźeli pozdźišo hač loni wjedźeše­ dwanaćelětna kruwa Liza ze zwonom wokoło šije stadło na łuku při Jurkec statoku. „Jeli so wšo poradźi a wjelki wulke koło wokoło Nowoslic bjeru, móže so stadło potom ze šěsć ćelatami wróćić“, rjekny bur Jan Jurk. Foto: Jan Hrjehor

Kajki přichod ma kulturny dom?

štwórtk, 06. junija 2019 spisane wot:

Wo přichodźe Biskopičanskeho kulturneho domu je město studiju zhotowić dało. Jeje wuslědk je dosć pozitiwny, woznamjenja pak tohorunja wulke wužadanje.

Biskopicy (UM/SN). Namjetowany pjećstołpowy model za Biskopičanski kulturny dom hodźi so zwoprawdźić a je tež hospodarsce zastupujomny. To je wuslědk studije, kotruž su njedawno měšćanskej radźe předstajili. Wuměnjenje pak je spěchowanje projekta we wobjimje znajmjeńša 80 procentow.

Model mjez druhim předwidźi, zo tam wšelke měšćanske zarjady runje tak zaćahnu kaž Sakski krajny zarjad za komunalne datowe předźěłanje (SAKD). Wažnu rólu maja tohorunja posedźenja a kongresy hrać. Kulturne wužiwanje budźe porno tomu jenož hišće nakromny zjaw. Awtorojo studije nimo toho poručeja hotel přitwarić, zo bychu dochody domu zwyšili. Dohromady liča z inwesticiju něhdźe 19 milionow eurow.

Maja lědma hišće srědki

štwórtk, 06. junija 2019 spisane wot:

Dyrbja wo zjednoćenju ze susodnymaj gmejnomaj rozmyslować

Trjebin (AK/SN). Prawniski dohladowanski zarjad Zhorjelskeho wokrjesa je lětuši hospodarski plan Trjebinskeje gmejny schwalił. To pak je z krutymi wuměnjenjemi zwjazane, rozłoži komornica Carmen Petrick na wčerawšim posedźenju gmejnskich radźićelow. Hač do 30. nowembra dyrbja woni hospodarski strukturny koncept a naćisk klětušeho etata předpołožić. Tuchwilne hospodarske połoženje gmejny je napjate. Lětsa liča z deficitom poł miliona eurow. Klětu wučinja wón 280 000 eurow. Po słowach Carmen Petrick njezměja „wot klětušeho hižo žane likwidne srědki. Poprawom chcychmy za twar wopłóčkoweje syće kredit brać. Ale to budźe wšo druhe hač jednore.“

Francoskich přećelow wopytali

štwórtk, 06. junija 2019 spisane wot:

Budyšin (CS/SN). Nimale 40 Budyšanow wopyta tele dny partnerske město Dreux. Hosćićeljo jich wutrobnje witachu. Mnozy čłonojo Budyskeho partnerskeho towarstwa wudźeržuja hižo wjele lět přećelstwa do Dreuxja. Runje tak wutrobnje pak buchu takrjec nowačcy witani. Mjez nimi běchu šulerjo wokrjesneje hudźbneje šule ze swojimi wučerkami a instrumantami. Na jězbje do Dreuxja pozastachu w lothringskim Nancy. Tele město na wšelakore wašnje pokazuje, zo česća sej tam pólskeho krala Stanisława Leszczyńskeho, kiž bě we 18. lětstotku jako wójwoda nad Lothringskej knježił. ­Nancy ma krasne Stanisławske naměsto a wulkotny park wosrjedź města.

nawěšk

 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme, ze stejacym
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", cyrkwinski hudźbny direktor Friedemann Böhme dźakuje so sopranistce Romy Petrick
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", fararka Jadwiga Malinkowa dźakuje so dirigentej, cyrkwinskemu hudźbneho direktorej Friedemannej Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor) Miry Walerych-Szary (alt), Romy Petrick (sopran, wotlěwa
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme (foto)
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor, wotlěwa) a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod naw
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme (foto)
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor) Miry Walerych-Szary (alt), Romy Petrick (sopran, wotlěwa
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor) Miry Walerych-Szary (alt), Romy Petrick (sopran, wotlěwa
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", serbski superintendent Jan Malink wita připosłucharjow
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Čerstwje pražane kołbasa derje słodźi.
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Zabawa z "Podku" w stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
W swjedźenskim stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Zabawa w swjedźenskim stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Zhromadna wječor na prěnim dnju
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Krajny biskop dr. Carsten Rentzing (naprawo) w rozmołwje z wobdźělnikami sobotu w swjedźenskim stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Skupina "Podka" z Drježdźan je wosadny swjedźeń na farskej zahrodce wobrubiła.
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Dźěłowy kruh po přednošku krajneho biskopa na temu „Lud a domizna w swětle biblije“
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Dźěłowy kruh po přednošku krajneho biskopa na temu „Lud a domizna w swětle biblije“
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Krajny biskop Ewangelsko-lutherskeje krajneje cyrkwje Sakskeje dr. Carsten Rentzing (nalěwo) a serbski superintendent Jan Malink w rozmołwje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Dźěłowy kruh po přednošku krajneho biskopa na temu „Lud a domizna w swětle biblije“
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme ze stejacymi

nowostki LND