Wěže Budyšina su pod hesłom „Mój region – moja domizna“ na listowej znamce widźeć. Budyski wyši měšćanosta Alexander Ahrens (SPD, nalěwo) a marketingowy nawoda wudawaćela znamki PostModern Alexander Hesse staj ju dźensa dopołdnja pod Bohatej wěžu zajimcam prezentowałoj. Planowane su dalše znamki, tež ze serbskimi motiwami. Foto: SN/Maćij Bulank

Móst skići wulke šansy za město

štwórtk, 26. septembera 2019 spisane wot:

Na swojim wčerawšim zjawnym posedźenju wěnowaše so Budyska měšćanska rada mjez druhim aktualnemu stawej­ předwidźaneho twara Sprjewineho mosta při Hrodźe.

Budyšin (CS/SN). Kaž Budyski wyši měšćanosta Alexander Ahrens (SPD) wčera tež před mnohimi zajimowanymi wobydlerjemi podšmórny, skići móst wot Schliebenoweho parkowanišća hač k Hrodej wulke šansy za wuwiće města. We wobłuku wjacorych sonděrowanskich rozmołwow běchu so Swobodny stat Sakska, wokrjes Budyšin, nutřkoměšćanske towarstwo kaž tež bjezpo­srědni susodźa Hrodu pozitiwnje k projektej wuprajili. Skerje skeptisce pak widźa předewzaće čłonojo staroměšćanskeho towarstwa, krajny zarjad za pomnikoškit kaž tež susodźa pod Hrodom. Woni maja samo wobmyslenja.

Wojerecy (ADo/SN). „Po štyrjoch derje wopytanych kursach serbšćiny w měšćanskim zarjadnistwje chcemy tróšku preč wot začuća wučby. Chcemy ze serbskej rěču do zjawnosće. Wojerowčenjo a naši hosćo maja začuwać, zo je rěč žiwa.“ Tutón zaměr je sej zamołwita za serbske naležnosće města Wojerec Gabriela Linakowa stajiła, zo bychu našu maćeršćinu we Wojerecach hajili a wožiwili. Tak přeprosy wona zajimcow na prěnju serbsku dźěłarničku do kofejownje „Auszeit“ w Kulturnej fabrice. Wšako chcedźa tež wšěm tym, kotřiž su so hižo wospjet druhdźe na tajkich kursach wobdźělili, přiležnosć skićić so w serbšćinje dale wukmanjeć.

Krótkopowěsće (26.09.19)

štwórtk, 26. septembera 2019 spisane wot:

Čěšćinarjo so wubědźuja

Wostrowc. Mjez 55 wobdźělnikami 6. sakskeje bohemiady su tež šulerjo Budyskeho Serbskeho gymnazija. Woni wubědźuja so dźensa a jutře w Mjezynarodnym zetkawanskim centrumje Marijiny doł we Wostrowcu. Wobdźěleni su šulerjo 6. lětnika, kotřiž čěšćinu jako cuzu rěč wuknu. Zastupjene su jedna wyša šula, šěsć gymnazijow a jedyn powołanskošulski centrum.

Ewakuacija bomby dla

Liberec. Něhdźe 5 000 wobydlerjow dyrbješe wčera w Liberecu swoje bydlenje wopušćić, dokelž běchu lětarsku bombu z Druheje swětoweje wójny namakali. Wutworili su wěstotny radius 750 metrow. Tež zasadźensku centralu wohnjoweje wobory, kotraž leži w za­wrjenym pasmje, su ewakuowali. Wo połnocy bě bomba znješkódnjena, kaž Liberecké zprávy w interneće rozprawjeja.

Mnozy poskitk wužiwaja

Policija (26.09.19)

štwórtk, 26. septembera 2019 spisane wot:

Wobaj paduchaj twochnyłoj

Zabrod. Štož su zastojnicy zwjazkoweje policije a cła wčera po połnocy w Zabrodźe dožiwili, móhło z krimija być. Hłownu rólu hrajachu awće a jeju šoferaj. Jako zastojnicy na Starej wjesnej dróze 29lětneho wodźerja Forda zadźeržachu a jeho dokumenty přepruwowachu, přijědźe transporter k tomu. Jako chcychu tež jeho šofera kontrolować, stupi tón na płun a ćekny. Byrnjež policija transporter nimale dosćahnyła, tón nadobo zasta, wodźer z njeho skoči a so w lěsu zhubi. Krótko po tym so tež šofer Forda policiji wuwiny a do lěsa twochny. Přepytujo wopušćenej awće ta wuslědźi, zo běštej wobě pokradnjenej.

Po přećahu chcedźa swjećić (12)

srjeda, 25. septembera 2019 spisane wot:

Štó a što tči za serbskimi projektami, kotrež buchu we wobłuku wubědźowanja Sakskeho fondsa „Čiń sobu!“ mytowane? W serialu Serbskich Nowin je předstajamy.

Swjedźeń serbskeje rěče na Slepjanskej Zakładnej šuli „Dr. Marja Grólmusec“ je kóžde druhe lěto wosebity šulski wjeršk. Regionalna rěčnica župy „Jakub Lorenc-Zalěski“ za Slepo Diana Maticowa je projekt z wuspěchom za wubědźowanje „Čiń sobu!“ přizjewiła. „Smy jara dźakowni, zo smy spěchowanje dóstali“, měni nawodnica šule Petra Rübesamowa. Dotal hišće jasne njeje, hdy swjedźeń serbskeje rěče přewjedu. „Chcemy jón woswjećić, po tym zo smy do noweho šulskeho centruma přećahnyli. Konkretny termin za přećah pak hišće nimamy.“ Klětu budźe tomu 20 lět, zo šula po koncepće 2plus dźěła. Swjedźeń je tuž zdobom tež jubilejej wěnowany. Wot šulskeho lěta 2001/2002 hač do dźensnišeho je ličba serbšćinu wuknjacych chětro přiběrała. Započeli běchu tehdy wosmjo. Dźensa 89 šulerjow serbšćinu wuknje, w prěnim lětniku samo wšitcy.

Serbske temy dale wobkedźbować

srjeda, 25. septembera 2019 spisane wot:

Wojerecy maja dale přiradu za serbske naležnosće. K tomu bě so měšćanska rada na swojim wčerawšim zjawnym posedźenju jednohłósnje wuznała. Zestawa­ płaći nětko hač do lěta 2024.

Wojerecy (AK/SN). Přiradźe za serbske naležnosće města Wojercy přisłušeja měšćanscy radźićeljo Marcel Fröschl (AfD), Dirk Nasdala (Swobodni wolerjo město přichod), Jan Kregelin (SPD) a dr. Christoph Wowtscherk (CDU). Za wěcywustojnych powołani wobydlerjo su Karl-Heinz Schütze, Brigita Šramina, Evelin Grofina, Birgit Sarodnikowa a Gabriela Korchowa čłonojo přirady. Hdy so gremij konstituuje, hišće jasne njeje

Wojerecy nastaja za klětu znowa wobydlerski etat. Za njón je měšćanska rada wčera zestawu dawkoweje skupiny tohorunja jednohłósnje wobzamknyła. K njej słušeja třo přistajeni města, šěsć měšćanskich radźićelow a šěsć powołanych wobydlerjow. Hižo na swojim konstituowacym posedźenju 27. awgusta su měšćanscy radźićeljo wobzamknyli, z wobydlerskim etatom pokročować. Tak su wyšeho měšćanostu Stefana Skoru (CDU) społnomócnili, wšitke trěbne naprawy a prawniske kroki přewjesć.

Na teritoriju biosferoweho rezerwata Hornjołužiska hola a haty je minjenu sobotu wjac hač 20 dobrowólnych pomocnikow w Dubjanskim (Dauban) lěsu pola Dołheje Boršće (Förstgen) pod hesłom „Čista biosfera“ njerjad zběrało. Na něhdźe dźesać hektarach su nimo plastowych titow a blešow tež wjetše smjeće kaž awtowe wobruče, dźěćace sydła, stare horncy a samo wjacore začinjene bleše sekta kaž tež gumijowu kačku namakali. W běhu jeno třoch hodźin su dobrowólnicy tři kubikne metry wulki kontejner z namakanym njerjadom napjelnili. K akciji namołwjeli běchu biosferowy rezerwat, Němska zwjazkowa załožba za wobswět­ (DBU) a gmejna Mikow (Mücka). Foto: Statny zawod Sakski lěs/Susanne Bärisch

Dołh wobstajnje pomjeńšeli

srjeda, 25. septembera 2019 spisane wot:

Kulowski měšćanosta pozitiwny facit k aktualnemu połoženju sćahnył

Kulow (AK/SN). Město Kulow je w prěnim połlěće 2019 swědomiće a z wulkej disciplinu hospodariło. Wobstajnje móžeše tak dołh pomjeńšeć. „W etaće zwěsćamy tuž porjadny wuslědk, kotryž je jasnje lěpši, hač bě w planje předwidźane“, podšmórny měšćanosta Markus Posch (CDU) na minjenym posedźenju měšćanskeje rady spočatk měsaca.

W Libonju kónc tydźenja swjećili

srjeda, 25. septembera 2019 spisane wot:
Składnosć, sej Liboń po předani cyłeje wsy raz trochu dokładnišo wobhladać, mějachu zajimcy minjenu njedźelu. To swjećachu tam mjenujcy 1. kulturny dworowy swjedźeń. Nimo zaběry za małych a wulkich, słódnosćow z grilowanja, kofeja a tykanca poskićachu hosćom tohorunja drohoćinki z rjemjeslniskeho wuměłstwa. Wo dobru naladu starachu so mjez druhim hudźbnicy skupin kaž Mckinley Black, Heart of Blues abo DJ Cramér. Tež dowułójenje rybow z tamnišeho hata móžachu sej wopytowarjo wobhladać. Hižo minjeny pjatk běchu tam tójšto rybow wułójili a je kurili. Wosebje słódne běchu liny, kaž Budyšan Olaf Haase zwěsći (naprawo). Foto: Feliks Haza

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND