Krótkopowěsće (14.05.20)

štwórtk, 14. meje 2020 spisane wot:

Infekcije dale přiběraja

Budyšin/Zhorjelc. Ličba z koronawi­rusom natyknjenych je w Budyskim ­wo­krjesu wo cyłkownje dwanaće na 439 rozrostła. Tež Njeswačanska pěstowarnja je potrjechena. Dohromady je 107 ludźi schorjenych, wosomnaćo su w chorowni. 319 ludźi (+10) je so mjeztym wustrowiło. W Zhorjelskim wokrjesu je dale 268 inficěro­wanych, 28 wosobow je schorjeło, jednu lěkuja w klinice. 218 ludźi je zaso strowych.

„Kahoot“ myto dobył

Budyšin. Internetny kwis ze serbskorěčnymi nabožnymi hódančkami na platformje „Kahoot“ je tónle tydźeń myto Serbskeho poskitka tydźenja w syći (SPTWS) dobył. Skupina kołowokoło ­šefa Budyskeho studija SAEK Michała Cyža kóždy tydźeń prawidłownje nowe hódančka zestaja, při čimž ­móža wužiwarjo stajnje něšto nowe ­nawuknyć a sej zajimawe pozadki wotkryć.

Nowosće w Soblexu

Policija (14.05.20)

štwórtk, 14. meje 2020 spisane wot:

Wopity paduch popadnjeny

Budyšin. Twory w hódnoće nimale 500 eurow, mjez nimi wjacore elektriske graty, je paduch předwčerawšim w kupnicy na Drježdźanskej dróze w Budyšinje spakosćić chcył. Jako jeho sobudźěłaćer narěča a zadźerža, spyta 37lětny ćeknyć a wobaraše so, při čimž jeho lochko zrani. Najebać to muž skućićela dźeržeše, doniž policija njepřijědźe a jeho sobu njewza. Přewjedźeny alkoholowy test wunjese 1,74 promilow. Kaž policija zdźěli, běchu 37lětneho hakle njedawno z jastwa pušćili. Wčera su jeho hnydom zaso jatbowemu sudnikej předstajili.

Zahrodny festiwal njebudźe

štwórtk, 14. meje 2020 spisane wot:
Rogeńc. Zahrodny festiwal „Park a hród Rogeńc“, kotryž wotměwa so hewak stajnje kónc meje, lětsa wupadnje. Přičina je koronapandemija. To zdźěli sobuorganizatorka swjatka Doreen Goethe. Přede­wšěm wona wobžaruje, zo njemóža wiki zahrodkarjam w aktualnym połoženju wulka pomoc być. „Za naše zahrodnistwa, štomownje a wikowarjow so nadźijamy, zo wšitko derje přetraja. Zhladujemy nětko na klětu a nadźijomnje na wulkotny jubilejny festiwal z mnohimi zahrodkarskimi wjeselemi“, Goethe potwjerdźi.

Wšitkich zwjazowacy kołopuć

srjeda, 13. meje 2020 spisane wot:

Myto Chróšćanskej gmejnje ma na dobro wobydlerjow być

Chrósćicy (JK/SN). To wšak bě wosebita a wurjadna překwapjenka, jako Chróšćanski wjesnjanosta Marko Kliman (CDU) na kóncu zjawneho dźěla pose­dźenja gmejnskeje rady dźens tydźenja w tamnišej „Jednoće“ kóčku z měcha pušći­, prezentujo radźićelam film z wozjewjenjom dobyćerjow sakskeho wu­bě­dźowanja, za kotrež běchu swoje ideje za či­liše wjesne žiwjenje zapodali.

Njebě to žane z tróštowych mytow, ale tónraz je gmejna woprawdźe njewšědne a tola zasłužene zbožo měła. W kategoriji „Wuwiće zhromadneho žiwje­nja a zwjazanosće“ doby wona 250 000 eurow za projekt „Jedyn puć za wšitkich – Chrósćicy wšitkich pohi­buja“. Projekt je kołopuć po Chrósćicach, zapřijacy wšitke gene­racije woby­dlerjow a hosći wsy w zhromadnosći. Puć za wšěch měł zwjazać naměsto za wšěch z domom za wšěch a runje tak zahro­du za wšěch z trawnikom za wšěch.

Kóždy sedmy pčolacy lud w Němskej njeje lětušu zymu přežiwił, štož wučinja 15 procentow. Na zbožo tomu pola Tomaša ­Krawže w Lutobču tak njeje. Zhromadnje ze synomaj Maksimilianom (srjedźa) a Julianom wón hižo prěni měd žněje, wšako ­běchu pčołki jeho pjeć ludow hižo jara pilne. Sadowe štomy mjenujcy wšudźe rjenje kćěja, tež rěpik na bliskim polu je nimale hižo překćěty. Foto: SN/Hanka Šěnec

Dyrbja znowa rozmyslować

srjeda, 13. meje 2020 spisane wot:

Róžant (SN/JaW). Ralbičanska wjesna ra­da­ dyrbi znowa wo pomjenowanju dróhi w swojej wsy rozmyslować. To je wuslědk diskusije a naslědneho rozsuda gmejnskeje rady Ralbicy-Róžant minjeny tydźeń w Róžeńće.

Dokelž tuchwilu w Ralbicach nowo­twar pěstowarnje planuja, kotraž ma potom­ zdobom z nawsy sem dalši přijězd dóstać, chcedźa nowemu zjawnosći wěnowanemu pućej, kaž po postajenjach žadane, tež mjeno dać. Za to je komu­na tohorunja wjesnu radu Ralbicy zapřahnyła, „wšako jedna so wo wjesnu naležnosć“, kaž wjesnjanosta Hubertus Ryćer (CDU) wujasni.

Přiroda ma swójske prawidła

srjeda, 13. meje 2020 spisane wot:
Hoberski dub w Delnjej Hórce so njepoda. Wjacore razy su njeznaći hižo spytali ­prastary štom zamiškrić a wotpalić. Poradźiło pak so jim to njeje. Wjesnjenjo čuja so ze „swojim“ starym dubom wusko zwjazani a su tuž wjacore plakaty spaslili a wokoło njeho zestajeli, z kotrymiž dopominaja so na rjane dožiwjenja pod dubom a namołwjeja ludźi, wšitko za jeho zachowanje činić. A próstwy a namołwy wo zachowanje prawdźepodobnje płody njesu, a přiroda tohorunja to swoje přida. Mjeztym ma štomisko znowa młode hałžki a łopjena – zawěsće tež k wjeselu Delnjohórčanow. Přiroda dźě ma swójske prawidła. Foto: Maćij Bulank

Wulka Dubrawa (CS/SN). Po nimale dwu­měsačnej přestawce su so minjeny štwórtk zapósłancy Wulkodubrawskeje gmejnskeje rady zaso schadźowali. Zo bychu wukazy w zwisku z koronapandemiju na wuradźowanju dodźerželi, přewjedźechu posedźenje we wjacezaměrowej rumnosći tamnišeje šule. Tam maja wjac městna a móža trěbny wotstawk połdra metra dodźeržeć.

Wjesnjanosta Lutz Mörbe (njestronjan) chwaleše staršich gmejny, zo su swoje „dźěći woprawdźe jenož we woprawdźitych nuzowych padach w pě­sto­warni a horće zastarać dali. Wšitkim bě to­ wulke wužadanje, kotrež pak smy njekomplikowanje a ze strowym čło­wje­skim rozumom rozrisali.“

Krótkopowěsće (13.05.20)

srjeda, 13. meje 2020 spisane wot:

Młodźi ludźo potrjecheni

Budyšin/Zhorjelc. W Budyskim wo­krjesu je nětko 427 (+ 9) z koronawirusom natyknjenych. Mjez nowoinficěrowanymi su tež dźěći a młodostni w starobje dweju do 17 lět. Wuslědki testow dalšich młodych kontaktowych wosobow hišće njepředleža. W Zhorjelskim wokrjesu wosta ličba infekcijow z 268 padami dale stabilna. Z toho je tuchwilu 28 ludźi schorjenych, 218 je so zaso wustrowiło.

Štyri miliony kulturnikam

Podstupim. Braniborska podpěruje ně­hdźe štyri tysac swobodnych wuměłcow z programom mikrostipendijow we wob­jimje štyrjoch milionow eurow. „Chcemy so z njeběrokratiskim instrumentom wo to starać, zo kreatiwita koronawirus přežiwi“, rjekny braniborska ministerka za kulturu Manja Schüle (SPD). Stipendij nje­přiliča zakładnemu zawěsćenju.

Zaso busowy zwisk do Čěskeje

Policija (13.05.20)

srjeda, 13. meje 2020 spisane wot:

Brónje a drogi namakali

Kamjenc. Specialne jednotki a Kamjenska policija su minjeny štwórtk při přepytanju bydlenja 28lětneho na Kamjenskej Hasy bratra a sotry Scholl wjacore brónje a drogi namakali. Nimo wjacorych pistolow běštej to tež prokawa (Armbrust) a zakazany wulki jednoručny nóž. Dale storčichu zastojnicy na dohromady 320 gramow drogow. Kaž policija zdźěli, jedna so přewažnje wo crystal meth. Našli su tež grat a dalše utensilije za braće drogow. 28lětneho su hišće na městnje zajeli. Hižo pjatk je sudnik za njeho přepytowansku jatbu postajił.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND