Policija (18.06.15)

štwórtk, 18. junija 2015 spisane wot:

Slepo. Dokelž bě wčera popołdnju w Slepjanskim socialnym centrumje swj. Borbory płun čuć, su dom ewakulowali. 40 kameradow wohnjowych woborow z Mułkec, Ronownoho, Slepoho a Běłeje Wody je z dźewjeć awtami na pomoc přijěło. Tež wobora Vattenfalla a wuchowanska słužba běštej na městnje. Po wuprajenju zasadźenskeho nawody bě wjesna­ firma płun wotpušćiła, kotryž so na to po centrumje rozpřestrěwaše.

Šulerjo wopomnišćo wopytali

štwórtk, 18. junija 2015 spisane wot:

Šulerjo 6. do 9. lětnika internata Serbskeho gymnazija Budyšin pobychu njedawno we wobłuku projekta w bywšim Budyskim jastwje a dźensnišim wopomnišću. Přez nje wodźeše nas Ulrich Ingenlath. Wón je nam na jara přijomne wašnje z wjele přirunanjemi z dźensnišim časom žiwjenje w něhdyšej chłostarni zwobraznił.

Přewšo hnujace bě, jako smědźachu so šulerjo do transportera typa Barkas B 1000 sydnyć, w kotrymž je pjeć celow za transport jatych zatwarjenych. W tajkich wuskich, jenož kwadratny meter wulkich a cyle ćmowych celach bjez wokna­ běchu jeći druhdy hač do pjeć hodźin­ zawrjeni.

Po 20mjeńšinskim zawodnym filmje­ wo wšelakich dobach wobstaća jastwa­ – wot nacionalsocialistiskeje diktatury hač k režimej SED, wobhladachu sej šulerjo originalne cele z tehdyšeho časa. Zhonichu wšelake wosebitosće a krute předpisy we wotběhu wšědneho dnja, při čimž mějachu wjele prašenjow. Bě ćežko sej předstajić, pod kotrymi wuměnjenjem­i dyrbjachu jeći žiworić.

Nowa nadźija za domiznu Krabata

srjeda, 17. junija 2015 spisane wot:

Krabatowej regionaj Žumberak w Chorwatskej/Słowjenskej a Łužica chcetej wušo hromadźe dźěłać. Tole podšmórny Monika Bračika, sobuzałožerka Krabatoweho towarstwa na chorwatskim boku, minjeny kónc tydźenja na wopyće we Wulkich Ždźarach.

Wulke Ždźary (AK/SN). Hosći ze Žumberakskeho regiona su minjeny pjatk na Biskopičanskim měšćanskim swjedźenju oficialnje witali. Samsny dźeń zetkachu so woni z čłonami Krabatoweho towarstwa na Helmec statoku w Jitku. Sobotu wopytachu Kulow a jeho cyrkej z Krabatowej taflu, Koćinski Krabatowy mlokowy swět, Čornochołmčanski Krabatowy młyn a Wulke Ždźary z Krabatowym wudworom. „Mjeztym je Krabat načolna figura za mnohe wuwića we Łužicy. Cyłu dimensiju ani hišće zapřimnyć njemó­žemy“, rjekny Wolfgang Kraus, kiž wo­pytowarjow pola sebje hospodowaše.

Reje wo domiznje

srjeda, 17. junija 2015 spisane wot:
Wojerecy. Wosebity rejwanski projekt je přichodne dny w Hornjej a Delnjej Łu­žicy widźeć. „Tanzkompanie Golde G.“, w oktobru lěta 2008 wot choreografki Golde Grunske załožena, je wuwiła 60mjeń­šin­sku choreografiju „ankommen“ za pjeć rejwarjow a hudźbnicu. Projekt zaběra so z prašenjom, što domizna ludźom we ­Łužicy woznamjenja. Na zakładźe wosobinskich stawiznow je rejwanska kompanija wurazliwe choreografiske ­domizni­- ske wobrazy zestajała. Předstajenja budu jutře, štwórtk, w 19 hodź. we Wojerowskej kulturnej fabrice, 19. a 20. junija w 19 hodź. w Choćebuskim dźiwadle Piccolo, 21. junija w 17 hodź. w Gubinskej ­„fabrice“ a 12. septembra w 19 hodź. w Rogowje.

Krótkopowěsće (17.06.15)

srjeda, 17. junija 2015 spisane wot:

Nowy předsyda

Budyšin. Prawiznik Hagen Döhl z Wojerec je nowy předsyda dohladowarskeje rady Budyskeje Ludoweje banki. Na posedźenju dohladowarskeje rady wuzwolichu jeho za naslědnika Reinharda Schleinitza, kiž bě staroby dla nawod gremija złožił. 52lětny Döhl je fachowy prawiznik za dźěłowe prawo a bě wot lěta 2002 městopředsyda dohladowarskeje rady.

Wito Sćapan nětko kanonik

Drježdźany. Biskop Drježdźansko-Mišnjanskeho biskopstwa dr. Heiner Koch je wčera w Drježdźanskej katedrali Budyskeho tachantskeho fararja Wita Sćapana za kanonika powołał. Powołany bu tež nawoda personalneho wotrjada ordinariata, farar Benno Schäffel. Dotalny ka­nonik farar Šćěpan Delan z Radworja je nětko čestny kanonik.

Josep Topol zemrěł

Policija (17.06.15)

srjeda, 17. junija 2015 spisane wot:

Budyšin. Tež hdyž je wěcna škoda poměrnje snadna, wostanje rubježnistwo ćežki njeskutk. Tajki sta so zawčerawšim krótko do 15 hodź. we wobchodźe za drastu w Budyskim nakupnišću Husarenhof. Tam napadnychu předawarkam štyrjo mužojo z nachribjetnikom. Po tym zo běchu sej wšelake twory wobhladali, zmi­nychu so woni z cholowami w hódnoće 30 eurow z wobchoda­. Předawarka spěchaše za nimi a móžeše jednoho zadźeržeć. Tón pak jej z tajkim wotmachom na ruku­ dyri, zo wona jeho z bolosćemi pušći. Wšitcy štyrjo móžachu ćeknyć, bjez toho zo by jich něchtó spóznał. Kriminalna­ policija přepytuje nětko rubježneho padustwa dla.

Skupinarjo zhromadnje kolesowali

srjeda, 17. junija 2015 spisane wot:

Něhdźe 40 wobydlerjow Konjec a Šunowa poda so minjenu njedźelu na swój kóždolětny wulět z kolesami, organizowany wot Domowinskeje skupiny Konjecy-Šunow, do blišeje wokoliny. Zetkachmy so při Šunowskim haće. Starši, młódši, swójby a samostejacy nastajichu so zhromadnje na puć do Tradowa. Tam čakaše na nas swačina. K tomu předstajichu nam stawizny wsy. Po małym wokołopuću jědźechmy k Tradowskim hatam, hdźež kački, kołpje a rubježne ptaki lahnu.

Dalši puć wjedźeše do Sulšečanskeho młyna. Robert Brězan nas po swojim zawodźe wodźeše. Při tym njezhonichmy jenož wjele zajimaweho wo stawiznach młyna, ale tež wo dźensnišim wašnju dźěła w nim. Runje tak kaž wonka móžachmy so nutřka po wšitkich poschodach rozhladować. Bě to jara zajimawa hodźinka, předewšěm tež za naše dźěći. Dokelž bě wjedro tón dźeń runjewon lěćne, bě derje, zo nas wosobowe awto přewodźeše a nas z napojemi zastarowaše.

„Chróšćan kołć“ nětko twarja

wutora, 16. junija 2015 spisane wot:

Poprawom chcychu nowu Chróšćansku pěstowarnju hižo před měsacomaj twarić­ započeć. Zapozdźeneho přizwolenja spěchowanskich srědkow dla pak móžachu to hakle wčera.

W času, hdyž dźěći a młodostni radšo před kompjuterom sydaja, je tajki wobraz skerje rědki. Ćim chwalobniše je, zo so Adrian Mička,­ Benjamin Jurk a Jan Kola (wotlěwa) tule mjez Bronjom a Radworjom ze swojim skateboardom zaběraja. Hišće lěpje by było, bychu-li za to wosebite městno ze wšelakimi elementami měli a njetrjebali puć za jězdźenje wužiwać. Foto: SN/Maćij Bulank

W šulskim haće ryby łójić

wutora, 16. junija 2015 spisane wot:

Wudźenski zwjazk financuje zajimawy projekt we Łazu

Łaz (AK/SN). Po móžnosći nazymu ma Łazowski šulski hat zaso z wodu pjelnjeny być. „Potom chcemy prěnje ryby wusadźić. Klětu nalěto móhli tam prěni raz wudźić“, podšmórny wjesnjanosta Udo Wićaz (CDU), zdobom prezident wudźenskeho zwjazka Elbflorenz (AVE) w njedawnej rozmołwje z wobydlerjemi. Zwjazk zastupuje 221 wudźenskich towarstwow mjez Budyšinom, Zhorjelcom a Mišnom.

We Łazu chcedźa šulski hat jako wučbny a wudźenski hat wuwić. Towarstwo Slěborny jězor chce jón za dźěło z dorostom wužiwać. Za to hat přetworja, štož AVE jako nošer naprawy ze 100 000 eurami financuje. „Spěchowanje dóstać by ćežko było“, rozłoži Wićaz, „tuž zwjazk projekt stoprocentnje sam płaći.“ Hat budźe přez rołu z Małej Sprjewju zwjazany. Po sylnym dešću móža wodu do rěki wotpušćić, w suchich časach pak wottam wodu do hata klumpać. Trěbna dowolnosć za to ma kónc julija předležeć, tak zo móhli w awgusće abo septembru twarić­ započeć.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND