Konjecy-Šunow dale načolnik

wutora, 04. awgusta 2015 spisane wot:

Minjeny pjatk su so čłonojo dohromady 19 wohnjowych woborow w Róžeńće

w hašenju wubědźowali.

Započało je pjeć woborow z kameradami, staršimi hač 40 lět. Tam wopokaza so Mučow jako najlěpši cyłk z časom 35:50 sekundow. Druhe městno wobsadźichu Salowčenjo, třeće Brěžčenjo. Domjacy Róžeńčenjo dyrbjachu swój běh prjedy skónčić, dokelž mějachu problemy při rozdźělaku.

Po wubědźowanju staršeje gardy stej dwě młodźinskej woborje z gmejny Ralbicy-Róžant a Wotrowa/Pančic-Kukowa mocy měriłoj. Delanscy młodostni drje mějachu špatniši čas, diskwalifikacije jeničkeho konkurenta dla pak dźěše prěnje městno na nich.

Jednota Kamjenc dobry wuslědk docpěła

póndźela, 03. awgusta 2015 spisane wot:
Krajny koparski ligist Jednota Kamjenc testowaše sobotu doma přećiwo postupnikej do wyšeje ligi, Biskopičanskemu FV 08, a docpě dobre 2:2. Po hižo 20 mjeńšinach hosćo přez Ralfa Marracka nawjedowachu. Roman Brückner (25.) a nowopřichad Stefan Höer (75.), z kotrymž so sobuhrajerjo na wobrazu wjesela, pak wuslědk zwjertny­štaj, doniž wyši ligist dwě mjeńšinje do kónca tola hišće přez Petra Novotneho njewuruna­. Přichodnu sobotu zahaji Jednota sezonu pola SV Taucha 99. Zawěsće stejitaj potom tež Patrick Woko a Feliks Hrjehor kaž hižo sobotu zaso na kopanišću. Foto: Jörg Stephan

3. běh dumperowych mišterstwow přewjedli

póndźela, 03. awgusta 2015 spisane wot:

Kral najspěšniši – Domš a Grutka ze špatnym dnjom

Mjeztym hižo štwórty raz wotmě so w Baćonju dumperowe wubědźowanje wo němske mišterstwa (DDM). Na móhłrjec serbskim grandprixju je wčera a sobotu 33 wodźerjow a wodźerkow z dźewjeć teamow wo najlěpši čas wojowało. Mjez nimi bě tež tójšto Serbow, kotřiž zwjetša za Lejnjanski dumperowy team jězdźa.

W kwalifikaciji za hłowny běh bě Křesćan Grutka z Chrósćic najspěšniši a startowaše na to jako posledni we hłownym wubědźowanju. Prěnje koło je drje hišće suwerenje přejěł, w druhim pak so jeho dumper w křiwicy powróći, z čimž bě dobry čas fuk a zdobom šansa na podestne městno. Dalši serbski wodźer, kiž měješe wčera njezbožo, bě Frank Domš. We hłownym kole zhubi wón po puću nahłownik, na čož jeho wubědźowanski komitej­ zdiskwalifikowa. Lěpje dźěše so znowa amtěrowacemu mištrej a dobyćerjej wčerawšeho wubědźowanja Filipej Kralej. Dwě kole na Baćońskej čarje absolwowaše wón na dumperje pod dwěmaj mjeńšinomaj (1:59 min.). Druzy trjebachu za samsnu čaru nimale tři štwórć mjeńšiny dlěje!

Remis wulki wuspěch był

póndźela, 03. awgusta 2015 spisane wot:

FC Hornja Łužica Neugersdorf – FSV Budissa Budyšin 2:2 (2:1)

Zestawa hosći: J. Jakubov – Heppner, Klippel, Pfanne, Kral, Rosendo (33. Wal­ther), Hoßmang, Rupf (60. Čermák), Reher­, A. Jakubov, Salewski (74. Hei­neccius)

Na druhim hrajnym dnju w regionalnej lize dyrbjachu koparjo Budissy Budyšin hnydom pola postupnika z Neugersdorfa nastupić. Łužiski derby při čěskej hranicy dožiwi dohromady 1440 přihladowarjow – mjez nimi mnozy z Budyšina.

Prěnje štwórć hodźiny Budissa kompletnje zaspa. Byrnjež tež domjacy jenož mało składnosćow měli, prěnja hnydom sedźeše. Němec docpě w 15. min. 1:0. Nětko pak Budyšenjo wotućichu a bychu přez Salewskeho bjezmała wurunali. Jeho třělwa pak dźěše jenož na žerdź. Po jasnym zmylku w škiće poradźi so pjeć mjeńšin do połčasa znowa Němecej z krótkeje distancy 2:0. To bě prawy šok. Hišće do přestawki pak postara so za­měnjeny Walther z rjanej třělwu wo wažne­ 1:2.

Znowa snadny předskok wo dobyćerju rozsudźił

póndźela, 03. awgusta 2015 spisane wot:

Sobotu popołdnju přichwata we wobłuku Róžeńčanskeho wjesneho swjedźenja dohromady pjeć mustwow na tamnišu putnisku łuku, zo bychu we volleyballu mocy měrili. Jim přidruži so domjacy cyłk z Róžanta. Dwě hrajnišći běchu młodostni­ do toho spřihotowali.

W modusu kóždy přećiwo kóždemu – a to stajnje přez dwě sadźbje hač do 15 dypkow – serbske cyłki na to wojowachu. Hač do kónca njebě jasne, štó lětsa w Róžeńće turněr jako dobyćer wopušći.

Niwow bě hač na team z Noweje Wjeski, kotryž wšitke hry přěhra, jara wu­runany. Mnohe duele skónčichu so 1:1. Na kóncu mějachu Smjerdźečenjo kaž tež Róžeńčenjo wosom dobytych sadźbow. Tak dyrbjachu małe dypki wo prěnim městnje rozsudźić. Smjerdźečenjo mějachu 37 plusdypkow, domjacy jenož 35. Tak sej woni kaž hižo před lětomaj znowa pokal wudobychu. To kuriozne: Te­hdy doby Smjerdźaca tohorunja po małych dypkach turněr před teamom Dwójna nula. Mustwu z Pančic-Kukowa pak pobrachowaše předloni jenož mó­lički dypk.

Widźał, słyšał, napisał (03.08.15)

póndźela, 03. awgusta 2015 spisane wot:

Awtor dźensa

Jan Macka

Lubi sportowcy, je zaso tak daloko. Nowa koparska sezona je zahajena. Dwójce su hižo w 2. a 3. zwjazkowej lize hrali. W tutymaj klasomaj sym lětsa na dwě mustwje wjac hač wćipny. Wšako chcetej wobě postupić: RB Lipsk z trenarjom Ralfom Rangnickom a Dynamo Drježdźany z Uwe Neuhausom. Nazhonitaj trenarjej moderny koparski abejcej dosć derje znajetaj a njebudźetaj sej zawěsće tak wot druhich wonkownych „ekspertow“ swój koncept kazyć dać. Mam wobě mustwje kmany za postup­, štož by Sakskej k dalšemu wuwiću tyło.

Na wokrjesnej runinje změjemy přichodny kónc tydźenja zazběh. SJ Chrósćicy nastupi w Połčnicy, Sokoł Ralbicy/Hórki doma přećiwo Kinsporkej/Łužnicy. Jeli so woběmaj serbskimaj mustwomaj start zešlachći, budźe derby njedźelu, 16. awgusta, w Chrósćicach ćim zajimawši.

Sport (31.07.15)

pjatk, 31. julija 2015 spisane wot:

Dumpery a liliputy jězdźa

3. běh wo němske dumperowe mišterstwa budźe njedźelu w 14 hodź. w Baćonju. Wot 11 hodź. přewjedu tam hižo kwalifikaciske wubědźowanja. Njedźelu popołdnju budu w Baćonju tež liliputy jězdźić. Lady’s-cup a regionalne wurisanje stej jutře, sobotu, wot 16 hodź.

Sport na wjesnym swjedźenju

Wjesny swjedźeń w Róžeńće steji lětsa cyle w znamjenju sporta. Dźensa we 18.30 hodź. wubědźuja so wohnjowe wobory, jutře w 14 hodź. budźe volleyballowy turněr a njedźelu w 16 hodź. olympiada ze staršimi a dźěćimi.

Běhać za dobry skutk

W sakskej stolicy běhaja jutře, sobotu, za dobry skutk. Financielny dobytk dóstanje Drježdźanska uniklinika Carla Gustava Carusa za terapije přećiwo rakej. Start a cil budźetej při uniklinice na Fiedlerowej. Přizjewjenja su móžne hišće pod www.baer-service.de.

Pokalna hra přesunjena

27. knappenman wabi

štwórtk, 30. julija 2015 spisane wot:
„Spěšny triatlon we łužiskej jězorinje“ – takle wabja zamołwići triatletow z cyłeje Europy k Třižonjanskemu jězorej. Sobotu, 29. awgusta, a njedźelu, 30. awgusta, budu we a při jězoru pola Łaza zaso tradicionalne Knappenman-wubědźowanja. Hižo wjacore lěta su tež serbscy triatleća mjez wobdźělnikami. 29. awgusta su to wurisanja na dołhich distancach a dźeń pozdźišo na sprintowych čarach kaž tež na olympiskej distancy. SN

Tři triatlony so wotměli

štwórtk, 30. julija 2015 spisane wot:

Mnozy triatleća kaž tež fanojo triatlona běchu sej minjeny kónc tydźenja za­wěsće z tołstej čerwjenej barbu w kalendrje markěrowali. Hnydom tři tria­tlonowe wubědźowanja w blišej a dalšej wokolinje přeprošachu lubowarjow wutrajnostneho sporta – a to w Złym Komorowje, Lipsku kaž tež premjernje w Drježdźanach.

W Złym Komorowje wubědźowachu so triatleća na sprintowej distancy a krónowachu tam zdobom krajnych mištrow Braniborskeje. Wurisanje doby znate mjezwočo. Něhdyši starter na olym­pi­skich hrach a rodźeny Budyšan Maik Petzold­ pokaza najlěpši wukon wokoło tamnišeho jězora.

W sakskej stolicy su sportowcy na sprintowej kaž tež na olympiskej distancy mocy měrili. Před jónkrótnej kulisu startowachu woni pod mostom Módrym dźiwom a płuwachu po Łobju hač k Albertowemu mostej. Kolesowarski sprint doby lokalny matador Rajko Sickert. Na olympiskej běhanskej distancy mě­ješe čłon triatlonoweho narodneho mustwa Němskeje Christian Otto najspěš­ni­šej noze. Organizatorojo žnějachu za premjeru cyłkownje dobry wothłós.

Prawočanka w Bošecach druha

štwórtk, 30. julija 2015 spisane wot:
Hana Brězanec z Prawoćic je sej na jěchanskim a skakanskim turněrje w Bošecach w skakanju kategorije A z dwěmaj hwězdźičkomaj z konjom Major Tomom druhe městno zawěsćiła. Čłonka Konjaceho sportoweho towarstwa při Klóšterskej wodźe Pančicy-Kukow bě jeničce 59 stoćin sekundy pomałša hač dobyćer Tom Schindler ze Šešowa. Foto: Jörg Stephan

nawěšk

 • Jara awtentiske běchu poskićenja ansambla Zabava z Ruskeje.
 • Na zahajenju festiwala štwórtk w Budyskim NSLDź počesćichu přitomni Juraja Kubánku (3. wotprawa) z trójnej serbskej sławu.
 • Hosćo z Peruwa zbudźichu ze swojimi přewšo pisanymi kostimami tójšto zajima.
 • Pólski cyłk z Bolesławieca na štwórtkownym swjedźenskim ćahu k zahajenju festiwala "Łužica 2019" po Budyšinje
 • Algeričenjo na jewišću NSLDź
 • Rejwarjo z Boliwiskeje
 • XIII. mjezynarodny folklorny festiwal "Łužica 2019" je zahajeny. Tule namakaće impresije z prěnich wustupow wobdźělenych skupin. Tule předstajichu skupiny štwórtk dopołdnja w Němsko-Serbskim ludowym dźiwadle hižo raz dźěćom swoje poskićenja, na wobra
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudowor su zdobom hosćićeljo festiwala.
 • Rejwarki a rejwarjo z pólskeho Bolesławieca
 • Zajim zbudźi tež skupina ze Sewjerneje Makedonskeje
 • Dalši hosćićeljo łužiskeho mjezynarodneho festiwala: Serbska rejwanska skupina Smjerdźaca z hudźbnikami folklorneje skupiny Sprjewjan
 • Překwapjenka běchu mnohim wuměłcy z Peruwa.
 • Prěni raz spožčichu lětsa zarjadowarjo mjezynarodneho folklorneho festiwala wosebite myto a diplom za wurjadny wuměłski wukon. Jón dósta słowakski ansambl Bobańovci za swoju přirodnosć, awtentiskosć a originalitu.
 • Rejwarjo algeriskeho cyłka Couleurs d‘ Algerie
 • Boliwiscy rejwarjo a rejwarki w kostimach na jewišću
 • Boliwičenjo "in action"
 • Sobotu wječor běchu po Chrósćicach mnozy nadróžni muzikanća po puću.
 • Pólski młodźinski orchester z Leśnicy zahaji sobotny wječor na farskim dworje.
 • Tójšto ludźi zhromadźi so na programy na jewišću při gmejnskim zarjedźe ...
 • ... a wobhlada sej poskićenja skupin.
 • Na Koklic statoku předstajichu so tež čłonojo skupiny Wotała. Wšitcy z nich su bywši rejwarjo Smjerdźečanskeje rejwanskeje skupiny.
 • Smjerdźečanscy rewjarjo na jewišću pola Koklic
 • Pohlad z jewišća na dwór Wjeselic statoka
 • Na Zahrodnikec-Grutekc statoku pokaza mjez druhim tež Slepjanski folklorny ansambl dźěle swojeho programa.
 • Tež Slepjanscy wuměłcy hižo zahe na dorost mysla.
 • Wšitcy sobuskutkowacy słowakskeho ansambla Bobańovci zamóža znajmjeńša jedyn instrument piskać, spěwać a rejwać.
 • Na Kralec statoku knježeše čiła atmosfera.
 • Schow před krótkim dešćom pytachu sej tež hosćo na Kilankec statoku pod wulkimi předešćnikami.
 • Pólscy hosćo z pokazku ze swojeho programa na Kilankec statoku
 • Wo tym, zo bě sej na lětuši festiwal sobotu a njedźelu do Chrósćic wjac hosći dojěło hač hewak, swědčachu kopate połne parkowanišća.
 • Kultura zwjazuje, kaž tule Smjerdźečanskej rejwarce a algeriskeho rejwarja.
 • Sčasami nimale přepjelnjeny bě Koklic statok.
 • Wudworscy při poslednich přihotach na sobotny wustup na farskim dworje.
 • Wudworscy na farskim dworje
 • Jewišćo při gmejnje bě stajnje derje wopytane.
 • Rjanolinki-rejwarki Smjerdźečanskeje rejwanskeje skupiny
 • Serbska reja je jewišću při gmejnje tójšto pasantow do rejki prosyła.
 • Lóze hólcy wječor na jewišću Zahrodnikec-Grutkec statoka
 • Kabaretna skupina Lózy hólcy pokazachu přitomnym we wobłuku programa "Chróšćan special" na Zahrodnikec-Grutkec statoku, zo njejsu w běhu lět ničo zabyli
 • Na Wjeselic statoku zahudźi skupina NIMO ...
 • ... band wokoło Brězanec bratrow Józefa a Jana.
 • Tež němska skupina Slapstickers pokaza, što zamóže.

nowostki LND