Z jokerom wuspěch žnjeli

póndźela, 11. januara 2016 spisane wot:

W Žitawje nastupić bě zwjazene z winowatosću, sej přećiwo poslednjemu tabulki tři dypki zawěsćić. Tróšku zmužite to bě, wšako dźěchu volleyballistki ST Marijineje hwězdy z minimalnym kadrom do hry. Jeničku hrajerku měješe trenar Ralf Wachsmann za wuměnjenje k dispoziciji. A runje ta wopokaza so jako joker.

VV Žitawa 09 II – ST Marijina hwězda 1:3 (20:25, 25:27, 25:18, 20:25)

Prěnja sadźba wotpowědowaše wšitkim wočakowanjam. Marijine hwězdźički přewzachu wot spočatka nawjedowanje, wotsalichu so na 10:3 a přinjesechu předskok ze solidnej hru do cila. Tak chcychu tež w přichodnym přechodźe dale hrać. Natwarichu přez seriju nadaćow Susi Glücklichoweje spěšny předskok. Tola zaso raz znjezmóžnichu problemy při přijimanju bula dobry nadběh natwarić. Na zbožo woraše přećiwnik runje telko zmylkow. Tak wuchowachu Pančičanki nawjedowanje hač krótko do kónca. Tola při stawje 24:21 přinjese jich Žitawa z wulkim bojom do wuskosćow. Wuruna a měješe ze 24:25 sadźbowy dypk. Tón hosćo na zbožo wotwobarachu a skónčichu sadźbu ze 27:25.

Srjedu skupiny turněra wulosuja

póndźela, 11. januara 2016 spisane wot:

20 cyłkow je so pola Serbskeho Sokoła, třěšneho zwjazka, serbskich sportowčow a sportowcow, za 34. sokołski volley­ballowy turněr dnja 12. měrca přizjewiło. Skupiny wu­losować chcedźe srjedu, 13. januara, w 10 hodź. w Serbskim šulskim a zetkawanskim centrumje Bu­dyšin. Tule mjena přizjewjenych mustwow:

1. Mustwo 1296

2. Marijina hwězda Pančicy

3. Róžant

4. Sokoł Budyšin

5. Serbski dom Budyšin

6. Skupina brodatych

7. ST 1922 Radwor

8. SGB – wučerjo

9. Rapaki

10. Dom biskopa Bena

11. Přećeljo z pólskeje Tokarnje

12. SJ Chrósćicy

13. Něhdyše dwanatki

14. Škit Budyšin

15. SGB – 12. lětnik

16. SGB – 11. lětnik

17. Eskimowcy

18. Ryćerjo

19. Zapalaki

20. Kamehameha

Serbska wubranka podležała

póndźela, 11. januara 2016 spisane wot:
W přihotach na lětušu 3. koparsku europeadu w juniju w Južnym Tirolu je Serbska koparska wubranka muži kónc tydźenja treningowe lěhwo w sportowym parku Rabenberg přewjedła. Wjeršk bě testowa hra přećiwo čěskemu druhemu ligistej FK Ústí­ nad Labem. Chowancy trenarskeje dwójki Frank Ričel/André Strelow so mócnje wobarachu, kaž tule jako kapitan wubranki hrajacy Pětr Domaška, přiwšěm woni ze 7:0 podležachu. Byrnjež poražku poćerpjeli, sćehnjechu zamołwići wubranki pozitiwnu bilancu. Wjace wo tym na 3. stronje Foto: Jan Hrjehor

Sport (08.01.16)

pjatk, 08. januara 2016 spisane wot:

Wubranka hraje w Ústíju

Serbska koparska wubranka muži testuje zajutřišim, njedźelu, w čěskim měsće­ Ústíju nad Labem přećiwo zastupjerjej druheje čěskeje ligi FK Ústí nad Labem. Zakop w stadionje na Masarykowej 228 budźe w 13 hodź.

Lodohokejowy derby

Jutře wuhraje so w lodohokejowej lize DEL 2 zymski derby mjez Drježdźan­skimi lodowymi lawami a Łužiskimi liškami­ z Běłeje Wody. Hrać budu pod hołym njebjom w Drježdźanskim stadionje Dynama, a to wot 16.15 hodź. Zastup do areny je wot 13 hodź. móžny.

Gymnastika dale dźe

Viktoria Worklecy poskići wot 13. januara zaso kóždu srjedu wot 20 do 21 hodź. gymnastiku. Wšitke zajimče su do­ Worklečanskeje ćěłozwučowarnje přeprošene. Nowa wjednica kursa je serbska fyzioterapeutka Sylwija Šołćina.

Prěnja mountainbike-tura

Kamjenski bikehouse přeproša wšitkich zajimcow na prěnju mountainbiketuru, a to njedźelu, 10. januara. Tempo a niwow budźetej zaso skupinje přiměrjenej. Tura započnje so při bikehousu a ma dwě do tři hodźiny trać.

Viktoria chce zaso na čoło

Chce do Južneho Tirola

štwórtk, 07. januara 2016 spisane wot:

Wo tuchwilnym stawje prěnjeho zastupnistwa koparjow Sokoła Ralbicy/Hórki, wo dotalnej bilancy hrajneje doby a wo někotrych dalšich temach je so Maik Brězan z kapitanom mustwa Pětrom Domašku rozmołwjał.

Pětrje, tuchwilu widźimy koparjow Sokoła Ralbicy/Hórki časćišo na halowym parkeće hrać. Wo prěnjej połseriji z Delan hišće bilancu nimamy.

P. Domaška: Stejimy na štwórtym městnje tabulki. Njemóžemy pak z pokazanymi wukonami spokojom być. Hrajachmy chětro njestajnje. Zhubichmy wosebje přećiwo po zdaću słabšim kontrahentam wažne dypki. Stajnje hrajachmy njerozsudnje. Jeničce w pokalnym kole smy nadawk spjelnili.

Zymska přestawka je lětsa jara krótka. Kak wupada waš přihotowanski plan?

Prěni raz na smykačach

štwórtk, 07. januara 2016 spisane wot:
Lubosćiwje jeju mać Dana Rohrbach přewodźa a nazwučowar Andreas Heinrich nawjeduje: Třilětnaj Tristan a Henrik z Běłeje Wody staj minjenu sobotu prěni raz na smykačach stałoj, štož bě za wobeju dospołnje nowe začuće a wulke wjeselo. Něhdźe 80 holcow a hólcow je so w lodowej arenje w Běłej Wodźe při pytanju za talentami wobdźěliło. Za tójšto dźěći w starobje třoch do wosom lět běchu to prěnje kročele na lodźe. Jenož tak ma ESW Běła Woda šansu přežiwić. Organizowany bu tónle wosebity dźeń wot nazwučowarjow dorosta LS Běła Woda, a podpěrali su jón Łužiske lodohokejowe liški. Foto: Joachim Rjela

Za celuloidowym bulikom honili

srjeda, 06. januara 2016 spisane wot:
Worklečanski blidotenisowy dorost je lěto 2015 z turněrom zakónčił. Po triumfje Tonija Nuka, kiž přewiny w finalnej hrě Adrienne Matkec, dósta mustwo trenarja Marcela Rjelki wot Wuchodosakskeje lutowarnje Drježdźany nowe trikoty. Wotlěwa su to Jurij Čornak, Julian Hrjehor, Dawid Mark, Roberto Koch, Toni Nuk, Benjamin Grutka, Fabian Matka, Adrienne Matkec a trenar Marcel Rjelka. Foto: Marcel Rjelka

„Mexičenjo“ so přesadźili

srjeda, 06. januara 2016 spisane wot:

Sportowe towarstwo Marijina hwězda bě sej za minjenu sobotu na jubilejny nowolětny turněr ludosportowe volleyballowe cyłki přeprosyło. 14 mustwow hraješe tam wo dobyće. Běchu to zastupnistwa z blišeje wokoliny. Worklečanske Dźiwje micki a Zmjetane črije, za kotrymiž chowachu so hrajerki 1. mustwa Marijinych hwězdźičkow, běštej jeničkej ryzy žonjacej cyłkaj.

W předkole nastupi w třoch staflach kóždy přećiwo kóždemu. Dalše koło hrajachu přez křiž, tak zo wobchowachu sej tež w předkole ći na druhim městnje šansu na dobyće. Mjeztym zo na započatku cyłki ze zdźěla jara rozdźělnymi zamóžnosćemi na so trjechichu, běše niwow w druhim kole jara wurunany. Horco wojowachu wo kóždy bul. Wulke stróžele wubudźi situacija, jako so Gerald Bachmann z mustwa Kopańca starych knjezow po nadběhu zwjeze a ležo wosta. Noha bě w njestrowym kuće zhibnjena. Ze spěšnej medicinskej pomocu dowjezechu sportowca do Kamjenskeje chorownje. Pozdźišo wón zawoła a zdźěli, zo bě noha w zhibadle wukulena. Po krótkim přetorhnjenju móžeše turněr dale hić, nic pak za njeho.

Chróšćenjo trójce dobyli

wutora, 05. januara 2016 spisane wot:

Halowy koparski turněr za dorostowe mustwa

Je hižo z tradiciju, zo wuhotuje Sokoł Ralbicy/Hórki mjez hodami a Nowym lětom halowe koparske turněry za serbske dorostowe mustwa. Tež tónkróć dóstachu znowa SJ Chrósćicy, ST Radwor, SJ Njebjelčicy a ST Marijina hwězda přeprošenje za wubědźowanja młodźiny F, E a D.

28. decembra zetkachu so w dźewjećich najprjedy najmłódši koparjo. Bambinije Sokoła a SJ Njebjelčicy přewjedźechu w hali přećelsku hru, kotraž skónči so 0:0. Po tym zahwizda sudnik Kilian Hrjehor z Róžanta prěnju partiju F-juniorow. Tam nastupichu dwě Njebjelčanskej, dwě Ralbičanskej a jedne Chróšćanske mustwo, kotrež prěni turněr zhromadnje z Ralbičanskim cyłkom doby, wšako měještej wobaj dźesać dypkow a wrotowy poměr 8:2. Kaž je w Ralbicach z wašnjom, njedósta dobyćer pokal, ale słódkosć. Štóž so prócowaše, wulce njehóršeše a fairnje wojowaše, dósta porno tomu medalju. A dokelž serbscy koparjo tele hódnoty wobkedźbowachu, dźěše na kóncu kóždy z medalju domoj – tež wšitcy koparjo młodźiny E a D.

49. silwesterski běh w Budyšinje

wutora, 05. januara 2016 spisane wot:

Serbscy sportowcy so přeco zaso sobu wobdźěleja

Staremu lětu božemje prajili su minjeny štwórtk – silwester – dopołdnja lubowarjo běhanja na swojim mjeztym hižo 49. tradicionalnym běhu w Budyšinje. Pod jara přijomnymi wjedrowymi wuměnjenjemi­ podachu so entuziasća běhanja, wot třilětneho dźěsća hač k 81lětnemu wuměnkarjej, ze stadiona Młynkec łuka po pućach podłu Sprjewje do Humboldtoweho haja na 2,5 km, 5,3 km a 10,6 km a zaso wróćo do stadiona.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND