Z prominentnym hosćom

póndźela, 04. januara 2016 spisane wot:

25. króć halowy koparski turněr CDU we Worklecach přewjedli

Nětko hižo 25. króć zetkachu so koparske cyłki wokolnych wsow dźeń do silwestra we Worklečanskej ćěłozwučowarni, zo bychu tam wo pokal CDU wojowali. Hłowny organizator turněra Alojs Mikławšk je krótko do 13 hodź. zhromadnje z Matejom Dźisławkom, komentatorom turněra, wšitke mustwa powitał. Runočasnje wón naspomni, zo čaka hišće ta abo tamna překwapjenka na jubilejnym turněrje. Kaž přeco wojowaše stajnje pjeć mustwow w dwěmaj staflomaj wo połfinalne městna. Hnydom w prěnich hrach so pokaza, zo bě turněr jara wurunany a po niwowje jedyn z najlěpšich scyła. Nimale­ wšitke mustwa wobstejachu z mnohich nětčišich abo bywšich aktiwnych hrajerjow. W stafli A přesadźichu so Pěskecy a Nowa Wjeska před dwěmaj Worklečanskimaj mustwomaj a starymi knjezami Zeleno-běłych Hórkow.

W krajnej lize na třećim městnje, w sakskim pokalnym kole w połfinalu a w swojich rjadach tež hišće třělca měsaca nowembra w sportowym wusyłanju Sportschau pola ARD: Pola Jednoty Kamjenc tuchwilu po zdaću wšo kulojće běži. Přičina to Hanspeterej Benadźe so raz z trenarjom Frankom Ričelom rozmołwjeć.

Sće z dotal docpětym zawěsće spokojom?

F. Ričel: Spokojom poprawom być njesměš. Hladajo na zašłu sezonu pak je jasne stopnjowanje spóznajomne. Smy mjez prěnimi pjećomi w tabulce. To bě naš zaměr. Móžemy potajkim wo dobrej prěnjej połseriji rěčeć.

Byšće-li na kóncu na prěnim městnje stali, byšće potom tež prawo na postup do wyšeje ligi přiwzali?

F. Ričel: Dyrbimy hišće dalšu połseriju absolwować. W kopańcy je wjele móžno. Chcemy tuchwilne městno z dobrymi wukonami spytać skrućić. Dyrbjało-li na kóncu prěnje městno wuskočić, budźe naše wjednistwo zawěsće wšo za to činić, zo by wone wužadanje přiwzało.

Su nowopřichady wočakowanja spjelnili?

F. Ričel: Cyłkownje haj, pola dweju pak sym sej wjace wočakował.

Je Was něchtó wosebje překwapił?

Přihoty běža

póndźela, 04. januara 2016 spisane wot:
Budyšin (SN). Za 34. sokołski volleyballowy turněr wo pokal Domowiny je so 16 mustwow přizjewiło. Tež zakitowar pokala, mustwa z pólskeje Tokarnje, budźe 12. měrca w Budyšinje zaso pódla. Termin a městnosć za wulosowanje staflow kaž tež wubědźowanski modus chce Serbski Sokoł w běhu tydźenja podać.

Šulerjo Serbskeho gymnazija Budyšin steja w cyłkownym wokrjesnym hódnoćenju šulow před Goethowym gymnazijom Biskopicy­ na čole.

Hižo mnohe lěta wotměwaja so pod hesłom „Młodźina trenuje za olympiju“ tež w sportowej hali na Budyskim Třělnišću šulerske wokrjesne wurisanja we volleyballu z najstaršej starobnej klasu I (11. do 13. lětnik). Wukónc tychle wubědźowanjow, kotrež zakónčichu před dwěmaj tydźenjomaj, bě z wida Serbskeho gymnazija Budyšin (SGB) tróšku njezbožowny, dokelž běchu holcy finalnu partiju přećiwo Goethowemu gymnazijej Biskopicy w rozsudnym přechodźe snadnje z 13:15 přěhrali. Někotre mjeńšiny pozdźišo njekiwaše tež hólcam SGB trěbne zbožo, jako w hrě wo městno tři Powołanskej šuli za techniku a hospodarstwo Budyšin tež w třećej sadźbje ze 14:16 podležachu. Holcam kaž hólcam SGB pak słuša wulki kompliment za jich angažement při wysokim saku.

Widźał, słyšał, napisał (04.01.16)

póndźela, 04. januara 2016 spisane wot:

Awtor dźensa

Jurij Bjeńš

Sport (30.12.15)

srjeda, 30. decembera 2015 spisane wot:

Jubilejny volleyballowy turněr

ST Marijina hwězda přeproša na ludosportowe zarjadowanje, a to na 30. ju­bilejny nowolětny volleyballowy turněr. Zajimcy zetkaja so sobotu, 2. januara, w 13 hodź. w Pančičansko-Kukowskej sportowej hali. Přizjewće so prošu pola Pětra Barta pod telefonowym čisłom 0173/373 64 79 abo z mejlku pod .

Jutře kónc přizjewjenja

Volleyballowe cyłki, kotrež chcedźa so klětu 12. měrca na 34. sokołskim volleyballowym turněrje wo pokal Domowiny wobdźělić, maja hišće hač do jutřišeho štwórtka w 24 hodź. chwile so za njón přizjewić. Wupisanje, wšitke informacije kaž tež kontowe čisło za přepokazanje startoweho pjenjeza namakaće pod www.sokol.sorben.com.

Halowa kopańca

30.12. turněr CDU we Worklecach

02.01. S mobil-cup w Kamjencu

08.01. Landskron-cup w Budyšinje

09.01. Kulow-cup w Kulowje

15.01. Zeleno-běli Hórki we Worklecach

16.01. TCM w Chrósćicach

16.01. RB-WFV-supercup w Kamjencu

Budissa hotuje so na 2. połseriju

09.01. 12:00 Budissa Budyšin – Zhorjelc

09.01. 16:00 Budissa U23 – Póst Budyšin

16.01. 13:30 Biskopicy – Budissa

16.01. 13:00 Mo. Kumwałd – Budissa U 23

23.01. 13:00 1. FC Lok Lipsk – Budissa

23.01. 14:00 Budissa U 23 – SJ Chrósćicy

30.01. 13:00 RB Lipsk II – Budissa

Koparske turněry w Delanach

wutora, 29. decembera 2015 spisane wot:
Sokoł Ralbicy/Hórki je wčera tři dorostowe koparske turněry za koparki a koparjow SJ Chrósćic, ST Marijineje hwězdy, ST 1922 Radworja, SJ Njebjelčic a Sokoła Ralbicy/Hórki wuhotował. Najwuspěšniše běchu Chróšćanske mustwa, kotrež su stajnje prěnje městno wobsadźili. Na wječornym internym turněrje Ralbičanskich muži přesadźi so druhe mustwo Sokoła. Foto: Jörg Stephan

„Wjac hač kilo wahi njepřibyć“

póndźela, 28. decembera 2015 spisane wot:

Po jědnaće hrach bjez poražki jako trenar FC Energije Choćebuz (FCE) je Vasile Miriuta swojich chowancow do krótkeho dowola pósłał. Při rozžohnowanju pak jich Miriuta hišće raz wuraznje napomni, w dwutydźenskej hodownej přestawce „wjac hač kilogram wahi njepřibyć. Sym trenar, směm tuž wjace přibyć. To pak njeje měritko za mojich koparjow.“ Takle rozjasni to trenar FCE, kotrehož zrěčenje bu po poslednjej partiji lěta wot prezidenta Wolfganga Neuberta přez stadionowy mikrofon wozjewjene: „Vasile je so z nami połnje identifikował a wukonja jara dobry job. Dotal je wón bjez poražki, a dźemy z nim tuž hač do lěta 2017 zhromadny puć!“ Wězo bě tu a tam wjace móžno hač jenož njerozsudny wuslědk, ale puć z direktneho zestupneho pasma, do kotrehož bě so Energija z dotalnym trenarjom Stefanom Krämerom sunyła, su w małych kročałkach šli. „Wosom remisow a tři dobyća njejsu žana špatna bilanca, smy pak dale w kritiskej conje. Budźemy so w přestawce wo to starać, zo mustwo punktuelnje zesylnimy: w ofensiwje na kóždy pad, ale tež w škiće“, měni fanatikar za disciplinu Vasile Miriuta.

Hač do nocy wojowali

póndźela, 28. decembera 2015 spisane wot:

Lětsa wotmě so nócny volleyballowy turněr­ Serbskeho młodźinskeho towarstwa Pawk w Pančicach-Kukowje. Tamniše sportowe towarstwo bě dwě hrajnišći spřihotowało, tak zo móžeše dohromady 16 cyłkow w štyrjoch staflach městna wo štwórćfinale wuhrać. Předkoło je pak po měnjenju mnohich jara dlijiło, wšako traješe jedna hra dwójce pjeć mjeńšin. Tež přestawki běchu njesměrnje dołhe, tak zo dyrbjachu mustwa dołho na přichodnu hru čakać.

Faworizowane cyłki kaž Bratrowstwo Róžant, Eskimowcy a Škit Budyšin z Ludwigom Eckertom a Markom Smołu so w předkole suwerenje přesadźichu. W štwórćfinalnych partijach běchu Škit Budyšin a Eskimowcy najsylnišej cyłkaj a poskićichu přihladowarjam w finalu prawy krimi. Zo hrajachu Budyšenjo jeno z pjećomi, wopokaza so na kóncu jako špak, wšako Eskimowcy wokoło kapitana Maćija Šěna swobodne rumy prawje wužiwachu­ a přez cyły čas tež lěpje blokowachu. Tak dobychu woni finale z jeničkim dypkom předskoka.

Hrajna doba 2015/16 je so za volleyballistow Viktorije Worklecy z wulkim wuspěchom započała. We Wojerecach dobychu wobwodny pokal, prěni raz w stawi­znach towarstwa. Tónle wuspěch je jich w prěnich hrach sezony pohonjał. W Cunnersdorfje su „młodźi dźiwi“ z 3:0 jasnje dobyli, tež prěnja domjaca partija přećiwo „starym znatym“ z Běłeje Wody skónči so ze samsnym rezultatom. Wulki bój widźachu fanojo samsny hrajny dźeń přećiwo zestupnikej ze sakskeje klasy Kupoj-Nowa Łuka. Zo su Worklečenjo 2:3 přěhrali, njebě žana katastrofa. Na hromaj w Lubiju a Mittelherwigsdorfje je stary kapitan Clemens Eckert mustwu wupomhał a k dobyćomaj přinošował. Druhi domjacy hrajny dźeń prěnjeje połserije běše tež zaso wuspěšny, wuslědkaj přećiwo Zhorjelcej a Niskej rěka­štej 3:1 a 3:0. Do poslednjeho hrajneho dnja prěnjeje połserije stejachu hólcy wokoło kapitana Ludwiga Eckerta na čole tabulki a mějachu šansu na nazymske mišterstwo. W rozsudnej hrě pola sylneho mustwa Módro-běłych we Wojerecach pak podležachu a přezymuja tak na druhim městnje.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND