FC Energiju z pincy wjesć

štwórtk, 01. oktobera 2015 spisane wot:

Vasile Miriuta z poradźenym zazběhom­

Jenož mała kročel to bě, kotraž je w koparskim Choćebuzu z wulkimi nadźijemi zwjazana. Rěč je wo 2:2 w Magdeburgu, kotrež je mustwo FC Energije w tabulce wo jedne městno polěpšiło. Wusko zwjazane z dobyćom dypka w Magdeburgu je mjeno Vasile Miriuta. Rumunjan, nimo Eduarda Geyera jenička prawa ko­parska wosobina w Choćebuzu z dawnych časow zwjazkoweje koparskeje ligi, bě dwaj dnjej do toho dospołnje njewěste a znjezměrnjene mustwo přewzał. Bjezmała bychu so Choćebuscy koparjo z třomi dypkami z Magdeburga rozžohnowali. Sudnik pak to po wšěm zdaću nochcyše a dari hosćićelej w přidatnym hrajnym času jědnatku.

Znowa suwerenje dobyli

štwórtk, 01. oktobera 2015 spisane wot:

ST Marijina hwězda

– ST Wóslink/Skaskow 5:1 (2:0)

Zestawa domjacych: O. Schmidt – Czapik, Sbjeznie, Łušćanski, Lipič, Pesch­mann (67. Langer), Bělk, T. Jurš, P. Schmidt, Winkler, D. Jurš

Po grandioznym dobyću přećiwo Se­picam běchu tři dypki přećiwo postup­nikej dalši cil klóšterskich koparjow. Wo prěnich­ 20 mjeńšinach njehodźi so wjele rjec. W 24. min. bu Czapik w šěsnatce połoženy a dobry sudnik Hentsch pokaza hnydom na dypk. W prěnim pospyće­ Dawid­ Jurš jědnatku přetworić njemó­žeše. Dokelž pak bě so hrajer hóstneho­ mustwa přezahe do šěsnatki hibał, dyrbješe so pokutny kop wospje­tować. Nětko hrabny sej kapitan Křesćan Bělk bul a přetwori wěsće k 1:0. Hišće­ do přestawki zwyši Paul Schmidt na 2:0, a to z hłowu po rjanej akciji Da­wida Jurša.

Wuslědki (01.10.15)

štwórtk, 01. oktobera 2015 spisane wot:

Wokrjesna koparska liga, stafla III

Großröhrsdorf II – Frankenthal 0:1 (0:0)

Arnsdorf – Großharthau 4:1 (1:1)

Kamjenc II – Hlinowc 0:4 (0:2)

Großnaundorf – Ottendorf/Liegau

 0:3 (0:1)

Mar. hwězda – Wóslink/Skaskow5:1 (2:0)

Haselbachtal – Großdrebnitz 8:1 (3:1)

Njebjelčicy – Němske Pazlicy 0:0 (0:0)

Pruwowanje wobstali

srjeda, 30. septembera 2015 spisane wot:

Postupnik do wobwodneje volleyballoweje ligi ST Marijina hwězda je k prěnjej dypkowej hrě w Lubiju přećiwo VV Schönbachej nastupił.To bě k zazběhej twjerdy worjech, na druhim boku pak tež dobra móžnosć, přećiwo třećemu minjeneje hrajneje doby swoje zamóžnosće wupruwować.

ST Marijina hwězda – VV Schönbach 3:1 (25:17, 17:25, 25:20, 25:14)

Pančičanske volleyballistki podachu so z wulkej motiwaciju do hry. Přećiwnik wosta wužadanju napřećo skerje měrny. Wužiwaše čas mjez jednotliwymi akcijemi samo za bjesadu. To dźěše tež derje, dołhož bě sadźba wurunana. Ze seriju nadaćow wobradźi Susi Glücklichowa Marijinym hwězdźičkam nawjedowanje a sadźbowy bul. W druhim přechodźe přećiwniske hrajerki mjenje bjesadowachu a so bóle na hru koncentrowachu. Tak móžachu so rewanšować. Tež w třećej sadźbje wzachu wotežki do rukow. Hakle sylne nadaća Pančičanki Anne Fünfstück wotběh změnichu. Ze zastatka 13:14 wuwi so nawjedowanje 19:14. Z jara dobrym mustwowym wukonom zawěsćichu sej Marijine hwězdźički dalšej wuspěšnej sadźbje a zdobom prěnje dobyće­ we wobwodnej lize.

VV Schönbach – OSC Lubij 3:0

(25:15, 25:14, 25:21)

Do sezony z nowymi trikotami

srjeda, 30. septembera 2015 spisane wot:
K zazběhej sezony 2015/2016 je prěnje blidotenisowe mustwo Viktorije Worklecy hižo dwójce doma hrało. W prěnjej partiji přesadźi so wone z 11:4 přećiwo ST Wětnicy/Holi, w druhej podleža načolnikej ze Zhorjelca 6:9. Do duela přećiwo Wětnicy/Holi dóstachu serbscy blidotenisća nowu drastu wot Wojerowskeje firmy za poradźowanje wokoło dawkow ETL-HKB. Foto: Křesćan Mikławšk

Wuběrny start do sezony 2015/2016 měješe prěnje koparske mustwo Chróšćanskeje Sportoweje jednotki. Prědku wotlěwa su to Simon Žur, Pascal Budar, wrotar Petr Králíček, Radim Věchet a Michał Młynk; srjedźa wotlěwa Felix Dehn, Clemens Šmit, Fabian Pöpel, Damian Bogusz, Tomaš Domaška a trenar Thomas Latkolik; zady wotlěwa Feliks Zahrodnik, Pavel Runt, Maximilian Zahrodnik­, Bosćij Cyž a Petr Šafař. Foto: Clemens Šmit

Całtowe kołbasy po dobytej hrě

wutora, 29. septembera 2015 spisane wot:

Motor Kumwałd

– Sokoł Ralbicy/Hórki 1:2 (0:0)

Zestawa hosći: Gloxyn – Lulak, von Köding, B. Bjeńš, Matka, S. Bjeńš, Šołta, B. Bejma, T. Bejma (65. Nuck), Wałda (73. F. Bejma), Kurjat

Po přestawce tydźenja nastupichu koparjo Sokoła Ralbicy/Hórki II pola Motora Kumwałd, kotryž běše dotal njeporaženy. W rjadach Sokoła pobrachowaštaj kapitan Pětr Domaška a Fabian Korjeńk. Za to bě Šołta zaso pódla. Trenar Thomas Schultz mustwo taktisce přestaji, tak zo bě prědku jenički nadběhowar Gabriel Kurjat. Sokoljo chcychu defensiwnje kompaktnje stać a w srjedźnym polu přewahu tworić. Woni tuž sćerpnje hrajachu a łakachu na swoje móžnosće. Najlěpšu měješe w prěnim połčasu Kurjat po nahłej přihrawce Tomaša Bejmy. Samlutki běžeše wón na wrota přećiwnika, třěli pak kulowatu kožu nimo wrotow.

Wo poslednje dypki běhali

wutora, 29. septembera 2015 spisane wot:

Tradicije mamy, zo bychu so zdźerželi a pěstowali. Runje tajka je zakónčenje hornjołužiskeho Wopačanskeho cupa běharjow na Butrowej horje pola Biskopic. Tež na tradicionalne słónčne wjedro móžachu so atleća zaso spušćeć.

Tak je so tójšto sportowcow wospjet po­spytało­ na rjanej, ale naročnej čarje po lěsnych šćežkach horje a dele po Butrowej horje. Někotři z nich wšak wojowachu wo poslednje dypki, zo bychu swoju poziciju w cyłkownym hódnoćenju hišće­ raz polěpšili. Mjez serbskimi dźěćimi běchu to Larissa Měrćinkec (WU14), Janoš­ (MU12) a Juraj Nuk (MU10) ze Serbskeho šulskeho a zetkawanskeho cen­truma Budyšin­, startowace za Budyske lochkoatletiske towarstwo OSLV. Larissa a Janoš běštaj sej swoje slěborne resp. złote cyłkowne městno hižo do běha zawě­sćiłoj, tak zo njetrjebaštaj wjace z połnej paru běžeć. Larissa doběhny po 2,5 km na 2. městno, Janoš bu na 1,2 km pjaty. Najmłódši pak dyrbješe so hišće chětro napi­nać, a z 3. městnom w swojim běhu poradźi so Jurajej wo jenički dypk hišće skok na cyłkowny bronzowy podest.

Pjeć narodow na turněrje

wutora, 29. septembera 2015 spisane wot:
Sportowi přećeljo z Kazachstana, Pólskeje, Afghanistana, Tuneziskeje a Hornjeje Łužicy­ su so na 13. integraciskim volleyballowym turněrje zepěranišća sportoweho towarstwa Viktorije Worklecy a Sakskeho krajneho sportoweho zwjazka wobdźělili. Cyłkownje sydom mustwow je we Worklecach štyri hodźiny hrało. Dobył je ho­sćićel Viktoria před TSV Drježdźanami a pólskim sportowym cyłkom. Foto: Křesćan Mikławšk

Na kóncu kaž wšudźe

póndźela, 28. septembera 2015 spisane wot:

Wot prěnjeho dnja je trenar FC Energije Choćebuz Stefan Krämer koparsku gmejnu we Łužicy wobkuzłał.

Wotewrjena wjesołosć, kotraž njeje so w žanej fazy přećiwo awtogramam abo wobrazam z nimi wobarać móhła, je Porynčana hnydom ke kóždeho lubuškej sčiniła. Dalše plusowe dypki wobradźi jemu fakt, zo je loni w lěću z 22 koparjow spěšnje nowe mustwo sformował. Słaby druhi dźěl sezony 2014/2015 a jězba do doła w aktualnej hrajnej dobje wot načolnika k zestupnemu kandidatej wjedźeše k tomu, zo je so wjednistwo FC Energije Choćebuz (FCE) wot trenarja Stefana Krämera wotwobroćiło. „Rozsud bě za nas pře wšu měru ćežki. Stefan Krämer bě wot prěnjeho dnja z cyłej wutroby a hoberskim angažementom při wěcy. Hišće młode sportowe wuwiće pak wohroža naše cile. Njewidźimy žanu druhu móžnosć, tak zo dyrbimy poziciju šeftrenarja změnić“, wopodstatni prezident FCE Wolfgang Neubert krok.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND