SJ Chrósćicy

– Sokoł Ralbicy/Hórki 1:0 (0:0)

Zestawa domjacych: Kraliček – Bětnar, Cyž, Šafář, Dórnik, M. Zahrodnik, F. Zahrodnik, Šmit (46. Šiman), Věchet, Młynk (89. Pöpel), Žur (76. Budar)

Zestawa hosći: Gloxyn – von Köding, F. Bejma, B. Bjeńš, Lulak, Wałda (87. Nuk), S. Bjeńš, Korjeńk (76. Kurjat), Šołta (55. T. Bej­ma), Domaška, B. Bejma

Po tym, zo staj wobaj serbskej cyłkaj wokrjesneje wyšeje ligi swoju prěnju hru sezony dobyli, steješe hižo derby před durjemi. Za tójšto přiwisnikow přičiny dosć, sej wčera do Chrósćic na sportnišćo dojěć. To, štož so někak 280 přihladowarjam skićeše, běše napjata hra z horcymi dwubojemi hač do poslednjeje sekundy. Ralbicy z přewšo šěrokim kadrom a dobrym­ personalom wobsadźeni běchu zawěsće za toho abo tamneho minimalny faworit. Ale tež domjacy běchu w běhu tydźenja wjeseli přez powěsć, zo mataj­ wrotar Petr Kraliček a ofensiwny hrajer Radim Věchet (wobaj Čechaj) skónčnje hrajnu dowolnosć.

Bilanca prěnjeho mustwa SJ 1922 Radwor

póndźela, 17. awgusta 2015 spisane wot:

Po hrajnej dobje 2014/2015 je do sezony 2015/2016. W nadawku sportoweje redakcije Serbskich Nowin je so Fabian Wróbl, wrotar prěnjeho mustwa SJ Ra­dwor, ze swojim trenarjom Pětrom Bejmakom wo minjenej hrajnej dobje rozmołwjał a wo přihotach na nowu.

Nowa hrajna doba 2015/2016 je so kónc tydźenja tež za prěnje mustwo SJ 1922 Radwor započinała. Kak spokojom sće ze zašłej­ a kotre zaměry maće za nowu hrajnu dobu?

P. Bejmak: W zašłej dobje docpěchmy 44 dypkow a wobsadźichmy wosme městno w stafli 1 wokrjesneje ligi. Wot 28 hrow smy jeno šěsć přěhrali. Mějachmy třeći najlěpši škit stafle a najwuspěšnišeho třělca ze 24 wrotami. To je Tom Schulze z Chelna. Mustwo je so kondicionelnje polěpšiło, njewučerpa pak taktiske móžnosće w hrě.

Što mustwo wuznamjeni?

P. Bejmak: Mustwo je dobra měšeńca mjez nazhonitymi hrajerjemi kaž Nica Buša, Stefana Henki, Pawla Šrama, Fabiana Wróbla a młodymi, kotřiž přisłušeja młodźinje a so pola muži poskićeja. Treningowe wobdźělenje je so stabilizowało a z tym je so ličba zranjenjow pomjeńšiła. Kóždy čuje so w kruhu hrajerjow přiwzaty.

Kak je přihot na nowu hrajnu dobu wotběžał?

Druhi połčas so idealnje započał

póndźela, 17. awgusta 2015 spisane wot:

ST 1922 Radwor

– Concordia Załom 1:0 (0:0)

Zestawa domjacych: Wróbl – Henke, Buša, F. Šěrak, Bauer, Winar, Šram, Nuk, Wjenka (70. Handrik), Kral (88. Cl. Šěrak) – Schulze

Njetraješe dołho a domjacym so móžnosće k nawjedowanju poskićichu. Wjacore razy hrajachu bul wótrje doprědka, hdźež Schulze husćišo na njón łakaše. Najlěpši třělc ligi lońšeje sezony drje hišće trochu formu pyta, ale tež wčera je hosćićelskej defensiwje ćeže wobradźał. W 17. min. sadźi Šram prěni wuwołak. Wótra třělwa prasny do łaty. W 35. min. přesadźi so Kral na prawym boku, wotpołoži bul do chribjeta škitarja a znowa bě Šram ze třělwu na wrota na městnje.

Widźał, słyšał, napisał (17.08.15)

póndźela, 17. awgusta 2015 spisane wot:

Awtor dźensa

Andre Strelow

Wuslědki (17.08.15)

póndźela, 17. awgusta 2015 spisane wot:

Wokrjesna wyša liga

Bukecy – Kumwałd0:1 (0:1)

Großröhrsdorf – Hnašecy 2:1 (0:0)

Póst Budyšin – Połčnicy  0:5 (0:2)

SJ Ćisk – Wjelećin3:0 (2:0)

Rakecy – LSV Hory2:5 (2:2)

Chrósćicy – Ralbicy/Hórki 1:0 (0:0)

Kinspork – Kulow1:2 (1:1)

Ramnow – Wachau4:1 (2:0)

1. LSV Hory 2 10  :  2 6

2. SJ Ćisk 2 8  :  3 6

3. Kumwałd 2 5  :  0 6

4. Chrósćicy 2 3  :  0 6

5. Kulow 2 3  :  2 4

6. Ralbicy/Hórki 2 6  :  2 3

7. Połčnicy 2 5  :  2 3

8. Hnašecy 2 3  :  3 3

9. Ramnow 2 4  :  6 3

10. Großröhrsdorf 2 2  :  5 3

11. Łuty 1 3  :  3 1

12. Rakecy 2 3  :  6 1

12. Wjelećin 2 3  :  6 1

14. Bukecy 1 0  :  1 0

15. Wachau 2 4  :  9 0

16. Kinspork 2 2  :  8 0

17. Póst Budyšin 2 1  :  7 0

Sport (14.08.15)

pjatk, 14. awgusta 2015 spisane wot:

Kónctydźenska kopańca

Regionalny koparski ligist Budissa Budyšin wočakuje njedźelu w 13.30 hodź. ćežkeho přećiwnika z Babelsberga. We wyšej­ lize hraje postupnik z Biskopic k zazběhej noweje sezony njedźelu doma přećiwo VFC Plauenej. Zakop budźe w 14 hodź. Krajny ligist Jednota Kamjenc wojuje hižo dźensa wječor napoł sedmich pola Přezjednoty Niska z krajneje klasy wo zaćah do třećeho koła Sakskeho koparskeho pokala.

Serbski koparski derby

We wokrjesnej wyšej koparskej lize zahwizda sudnik njedźelu popołdnju w třoch horco wočakowany serbski derby mjez SJ Chrósćicami a Sokołom Ralbicy/Hórki. Dalšej zajimawej hrě w sam­snej klasy stej: w 11 hodź. Rakecy – LSV Hory a w 15 hodź. Kinspork – Kulow.

15.08. 15:00 Großharthau

  – Marijina hwězda

16.08. 13:00 Ralbicy/Hórki II

  – Wojerecy 1919

16.08. 15:00 Radwor – Załom

16.08. 15:00 Njebjelčicy

  – Großnaundorf

15.08. 13.00  Kulow II

  – Marijina hwězda II

16.08. 13.00  Njebjelčicy II

  – Łaz/Běły Chołmc II

16.08. 13.00  Radwor – Załom II

16.08. 13.00  Němske Pazlicy II

  – Chrósćicy II

Beachvolleyball w Miłoćicach

Zymna woda požadana była

štwórtk, 13. awgusta 2015 spisane wot:

Minjenu sobotu je Smjerdźečanska dobrowólna wohnjowa wobora nětko hižo tradicionalny volleyballowy turněr wuhotowała. Za to wutworichu wjesnjenjo hnydom tři hrajne pola na trawniku.

Ekstremneje horcoty dla dojědźe sej jeno sydom mustwow na sportowe zarjadowanje. Na zbožo bě hosćićel dwaj basenkaj ze zymnej wodu nastajił, tak zo móžachu­ so hrajerjo w přestawkach znajmjeńša tróšku wochłódnić. A wšitcy to wězo rady wužiwachu.

Po modusu kóždy přećiwo kóždemu wotměchu so hry hač do 15 dypkow. Jako najkmańši při sobotnych tropiskich temperaturach wopokaza so cyłk­ z Pančic-Kukowa, kotryž mjenuje so Dwójna nula. Tydźeń do toho w Róžeńće docpě tón při podobnych temperaturach jeno štwórte městno. Slěbro wubědźi sej team z Kamjenca, bronzu hosćićel Smjerdźaca. Štwórte městno wobsadźi cyłk z mjenom Ći tamni.

Na dalšich městnach slědowachu Smjerdźaca II, Smjerdźaca stari knježa a Dreamteam.

Njedźelu popołdnju wubědźowachu so wohnjowi wobornicy w hašenju (SN rozprawjachu). Jörg Stephan

Dobry test do zazběha sezony

štwórtk, 13. awgusta 2015 spisane wot:

SJ Njebjelčicy

– Módro-Běli Kulow II 5:2 (1:0)

Za domjacych zasadźeni: Matješk – Hoelzel, Šołta, Kral, Cyž, Lejnart, F. Ričel (30. Šram), Dubaw, Čornak, Hübenthal, Hrjehor, C. Ričel, Mjechela.

Sobotu wočakowaše prěnje koparske mustwo Njebjelčanskeje SJ rezerwu Módro-běłych z Kulowa, kotraž bě minjenu sezonu do wokrjesneje klasy zestupiła. Při horcych temperaturach rěkaše zaměr hosćićela, hru porjadnje natwarjeć a mło­dych koparjow integrować. Ći wosebje nazhonići kaž Dubaw, Cyž a Lejnart so wo to prócuja, swojich młodych kolegow prawy hrajny stil nawučić. Wuslědk njehraješe při tym scyła žanu rólu. W prěnim połčasu docpěchu domjacy přez Leopolda Hoelzela nawjedowanje.

Po přestawce Njebjelčenjo dale derje wustupowachu, a mocy hosća pomału popušćachu. Tak běchu dalše wrota přez Chrystofa Dubawa (51., 53.) a Pawla Hrjehorja (64., 70.) logiska konsekwenca. Druhe wrota Kulowskich Módro-běłych krótko do kónca hry běchu jenož hišće kosmetika. Běchu pak zdobom małe warnowanje, zo je přez cyły čas koparskeje partije ­wažne so koncentrować.

Na sezonu přihotowani

srjeda, 12. awgusta 2015 spisane wot:

ST Marijina hwězda

– Sokoł Ralbicy/Hórki II 6:1 (1:1)

Za domjacych zasadźeni: Vacek/O. Schmidt – Róbl, Škoda, Łušćanski, Hawš, T. Jurš, Bělk, Langer, Rab, Winkler, D. Jurš, P. Schmidt, Pakoßnik, Peschmann.

Za hosći zasadźeni: Měškank – M. Matka, Zynda, Bogusz, Šnajder, Mět, Čórlich, Kobalc, Serbin, J. Matka, Materne, Cyž.

Při tropiskich temperaturach minjeny pjatk wječor witachu koparjo ST Marijineje hwězdy rezerwu Sokoła. Wot spočatka domjacy pokazachu, zo chcedźa testowu­ hru dobyć. Po sydom mjeńšinach měješe Rab stoprocentnu šansu, jeho­ třělwa pak dźěše pódla klětki. Lěpje sčini to w 19. min. Winkler, kiž zhłójčkowa kulowatu kožu do hornjeho třiróžka. Dalši hłójčkowany bul zamó Měškank parěrować. Jenička naspomnjenja hódna akcija Sokołow wjedźeše hnydom k wrotam. Jara spěšny Čórlich přesadźi so na prawym boku, posłuži bywšeho wrotarja Pančičanow Jurja Matku, kiž wěsće přetwori a wuruna.

Rezerwa dobyła

wutora, 11. awgusta 2015 spisane wot:

Prěnju hru noweje sezony w krajnej klasy­ je rezerwa koparskeho towarstwa Budissy­ Budyšin přećiwo dosć sylnemu cyłkej z Radebeula z 3:1 dobyła. Po nawjedowanju přez Hanscha (11.) Radworčan Paul Zimmermann w 37. min. za Budyšanow zwyši. Kónčne 3:1 docpě znowa Hansch, a to z wothwizdanjom. W rjadach Budissy hraješe nimo Zimmermanna dalši Serb Denny Gloxyn z Ralbic.

Po zastatku 0:2 a 2:3 je postupnik Biskopičanski ST II pola lońšeho mištra hru hišće na dobyće 6:4 zwjertnył. Prěni načolnik krajneje klasy je ST Trjebin. Mustwo, kotrež ma wulkeho sponsora, je lětsa­ tohorunja postupiło. W nim hraje nětko tež André Kober, kiž wuwojowa sej w minjenych štyrjoch lětach krónu najlěpšeho třělca we wokrjesnej wyšej lize za Ćisk. Tež w hrě přećiwo Módro-běłym z Zschachwitza bě Kober wuspěšny. jb

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

  • Serbska lajska dźiwadłowa skupina Šunow-Konjecy je swoju nowu komediju "Ludźo njedźiwaće so" 9. nowembra prapremjernje w Šunowskej Fabrikskej hospodźe předstajiła. tule namakaće někotre impresije z inscenacije. 

Tohorunja tón kónc tydźenja su w Ketl

nowostki LND