Njetrjebawša poražka

póndźela, 08. junija 2015 spisane wot:

Zeleno-běli Bukecy

– Sokoł Ralbicy/Hórki 2:1 (1:1)

Zestawa hosći: Gloxyn – Kř. Matka, M. Matka, von Köding (68. G. Čórlich), Wałda, Bjeńš, P. Wowčerk, Korjeńk, Schultz, G. Kurjat, M. Kurjat

Znowa falowachu sokołskemu koparskemu trenarjej Schultzej wjacori stajni hrajerjo. Jenički na ławce běše Gabriel Čórlich. Najebać to hosćo z Delan optimalnje startowachu. Bosćij Bjeńš bě sej w přećiwniskej šěsnatce bul wudobył, so na zakładnu liniju přesadźił a hrajny nastroj naposledk do centruma smoknył. Při pospyće, bul na hrajnišćo wotwobarać, wotfalšowa jón škitar Heine njezbožownje do swójskich wrotow (7.). Štyri mjeńšiny pozdźišo dyrbjał Gabriel Kurjat na 0:2 zwyšić. Po přihrawce Michała Matki pak wón domjaceho wrotarja njepřewiny. Po štwórć hodźinje Bukečenjo prěni raz strašnje wustupichu. Schultz bě so při flance zatrochował, Wünsche pak bul na zbožo wyše wrotow třěli. W 20. min. hosćićeljo wurunachu. Wólny kop z nimale 30 metrow tróšku zbožownje w Gloxynowach wrotach přizemi.

Widźał, słyšał, napisał (08.06.15)

póndźela, 08. junija 2015 spisane wot:

Awtor dźensa

Jurij Bjeńš

W zašłych tydźenjach a měsacach sym na sportowym polu tójšto widźał a słyšał – wosebje w kopańcy. Njejsym pak tón, kiž so stajnje wótře z wudmami přećiwo sudnikej wupraja, hdyž je tón raz wopak rozsudźił. Přiwšěm bych druhdy rozbuchnyć móhł, hladajo na zdźěla njemóžne rozsudy w našich niskich klasach.

Wuslědki (08.06.15)

póndźela, 08. junija 2015 spisane wot:

Kopańca, wokrjesna wyša liga

Biskopicy II – Kumwałd 4:0 (2:0)

Bukecy – Ralbicy/Hórki 2:1 (1:1)

Póst Budyšin – LSV Hory 3:4 (0:3)

Großröhrsdorf – ST Ćisk 3:3 (0:2)

Kulow – Wojerecy 1919 6:1 (3:1)

Wachau – Sepicy 4:1 (1:0)

Hnašecy – Ramnow 1:8 (0:5)

Chrósćicy – Połčnica 5:1 (2:1)

1. Biskopicy II 28 93 : 28 63

2. ST Ćisk 28 79 : 33 57

3. Großröhrsdorf 28 75 : 41 57

4. LSV Hory 28 70 : 38 53

5. Póst Budyšin 28 69 : 63 52

6. Ralbicy/Hórki 28 58 : 33 51

7. Kumwałd 28 56 : 48 38

8. Chrósćicy 28 56 : 45 37

9. Kulow 28 48 : 59 37

10. Ramnow  28 41 : 51 33

11. Bukecy 28 41 : 78 29

12. Połčnica 28 43 : 64 28

13. Hnašecy 28 49 : 71 27

14. Wojerecy 1919 28 20 : 56 23

15. Wachau 28 48 : 94 23

16. Sepicy 28 42 : 86 21

Sport (05.06.15)

pjatk, 05. junija 2015 spisane wot:

Na „hłownu“ Viktorije

Sportowe towarstwo Viktoria Worklecy přewjedźe dźensa w towarstwowej stwě Worklečanskeje ćěłozwučowarnje swoju hłownu zhromadźiznu. Nimo rozprawow jednotliwych sekcijow chcedźa zamołwići wo přetwarje sportownje ­in­for­mować. Započatk je w 19 hodź.

Motocross za dźěći

MC Jawora přewjedźe jutře na swojej motocrossowej čarje trening za dźěći. Zetkanje, rozrjadowanje skupin a sćo­plenje su wot 9.30 hodź. Přizamknje so prěnja treningowa jednotka. Cyłkownje planuja tam potom štyri zwučowanske jednotki.

Beachvolleyball młodźiny

Dekanatne dušepastyrstwo wotměje jutře, sobotu, wot 14 hodź. (nic kaž planowane w 15 hodź.) beachvolleyballowy turněr dekanatneje młodźiny. Přihladowarjo su lubje witani.

Sportowy swjedźeń z kopańcu

Sportowe towarstwo Rakecy přeproša na sportowy swjedźeń­, kotryž budźe jutře­ a njedźelu na sportnišću. Njedźelu wot 15 hodź. na­stupi tam mjez druhim koparska młodźina B Energije Choćebuz.

Jěcharjo hotuja so na turněry

Wulkotny prěni połčas pokazali

štwórtk, 04. junija 2015 spisane wot:

ST Wjernarjecy

– ST 1922 Radwor 0:2 (0:2)

Zestawa hosći: Wróbl – Šěrak, Buša, Henke, Karwinski, Šram, Mark, Nuk, Zähr, Winar­ (70. Kral), Schulze

Po wuspěšnym derbyju přećiwo Wulkej Dubrawje před tydźenjomaj chcychu chowancy Radworskeho koparskeho trenarja Pětra Bejmaka přećiwo Wjernarjecam znowa połnje dypkować.

Radworčenjo w prěnim połčasu jasnje dominowachu a hrajersce přeswědčichu. Prěnja strašna móžnosć skićiše so Winarjej, jeho kop z wótreho kuta pak wrota misny. Na tamnym boku dyrbješe Wróbl jenož jónu kruće zapřimnyć. W 31. min. startowaše Wróbl konter, kotryž wjedźeše dale přez stacije Wróbl–Mark–Šěrak –Nuk–Schulze–Winar, a tón nisku přihrawku z lěweho křidła k zasłuženemu nawjedowanju přez liniju stłóči. Dypkownje k połčasej wotwobara domjacy škitar po róžku Marka bul při krótkej žerdźi k 0:2 do swójskich wrotow.

Nowy poskitk njepřiwzał

štwórtk, 04. junija 2015 spisane wot:

Tomaš Henčl, trenar regionalneho koparskeho ligista Budissa Budyšin, je w dowolu, přiwšěm w Budyšinje na nowym kadrje za sezonu 2015/2016 dale dźěłaja. Tež Hanspeter Benad wuwiće pola Budissy kóždy dźeń wobkedźbuje a porěča z koparjom Martinom Kotyzu.

Hrajna doba 2014/2015 je zakónčena. Sće z docpětym spokojom?

M. Kotyza: Hladajo na mustwowy wukon sym wjesoły, zo wostanje Budissa dale w regionalnej lize. Přiwšěm sej my­slu­, zo ma hišće wjetši potencial a móhła w tabulce wjacore městna wyše stać. Ze swójskim wukonom spokojom njejsym. Jako srjedźopólny hrajer bych wjac hač troje wrota docpěć dyrbjał.

Budźemy Was w nowej hrajnej dobje znowa­ w trikoće Budissy Budyšin widźeć?

M. Kotyza: K tomu dyrbju tole rjec. Dokelž njeběch z jednanjemi wokoło swojeho noweho zrěčenja přezjedny, njej­sym poskitk akceptował a přiwzał.

Sće swój čas w Budyšinje tež něšto wo Serbach zhonił?

M. Kotyza: Dyrbju přiznać, zo wo nich wjele wědźał njejsym. Na značkach a rěči pak sym spóznał, zo je serbšćina čěšćinje podobna. Zo je sobuhrajer Denny Kral serbskeho pochada, tež wěm.

Wažne tři dypki sej zachowali

srjeda, 03. junija 2015 spisane wot:

Sokoł Ralbicy/Hórki II – LSV Nowe Město nad Sprjewju 1:0 (1:0)

Zestawa domjacych: Měškank – M. Matka, Kř. Matka, Wowčerk, Budar, Serbin, Kobalc, Bogusz, Šěn, Woko (59. Rawš), Čórlich (70. Jakubaš), J. Matka (89. Róbl)

Koparjo Sokoła Ralbicy/Hórki II witachu k předposlednjej domjacej hrě rezerwu z Noweho Města nad Sprjewju. Tři dypki sej nakopać njebě runjewon lochki nadawk. Do mustwa wróćištaj so zepěrje Syman Bogusz a Tobias Woko. Hosćo wustupowachu dominantnje a pospytachu so časćišo z druheho rynka. Wjacore róžki wšak ničo njewunjesechu, tak zo nje­trjebaše Měškank zakročić. Přiwšěm bě konstelacija strašna, dokelž so Sokoljo hrajersce lědma wuswobodźichu. Častodosć agěrowachu tak z dołhimi třěl­wami, kotrež zaso wróćo přińdźechu. Hrajerjo srjedźneho pola dyrbjachu nje­trjebawši wjele běhać. Traješe tuž hač k 37. min., prjedy hač Ralbičenjo prěni strašny nadběh startowachu. Čórlich na prawym boku­ trjechi nažel jeno žerdź. Krótko do poł­časa přesadźi so Jurij Matka na lěwym boku, a wrotar storči bul k róžkej. Naslědny róžk docpě znowa Jurja Matku, a tón k nawjedowanju zhłójčkowa.

Sylny wukon, ale žane myto

srjeda, 03. junija 2015 spisane wot:

ST Marijina hwězda

– ST Kinspork/Łužnica 2:3 (1:1)

Zestawa domjacych: Vacek – Wróbl, Sbjeznie, Škoda, Czapik, Rab, T. Jurš, D. Jurš, Schmidt, Winkler, Pakoßnick

K poslednjej domjacej partiji w se­zonje 2014/2015 pohosćichu klóšterscy koparjo postupnika do wokrjesneje wyšeje ligi. Tón je hru wot wšeho spočatka postajał a wubědźi sej hnydom dwě móžnosći. Najprjedy zwrěšći nadběhowar na Va­ceku (5.), potom třěli bul snadnje nimo (15.). Bojownisce podachu so domjacy nětko do partije. Pakoßnick mě­ješe po zmylku hosća stoprocentnu šansu k nawjedowanju, samlutki před přećiwniskim wrotarjom pak bě přener­wozny (21.). Přez njekoncentrowanosć w škiće docpě dołha flanka nadběho­warja Gärtnera. Najlěpši třělc wokrjesneje ligi, ze zdalenosće wosom metrow bjez ćežow k 0:1 (25.) přetwori. Schmidt měješe w 31. min. po pasu Winklera wurunanje na noze, cil pak snadnje misny. Krótko do połčasa móžachu so přihladowarjo tola hišće nad 1:1 wjeselić. Winkler bě w šěsnatce dwubój z hłójčku dobył, Pakoßnick Dawida Jurša posłužił, a tón bul pod łatu smoknył.

Wuslědki (03.06.15)

srjeda, 03. junija 2015 spisane wot:

Kopańca, wokrjesna liga, stafla 2

1. Łuty 23 57 : 20 57

2. Rakecy II 23 54 : 26 46

3. Lubuš 23 51 : 39 40

4. Nadrózna Hrabowka 24 45 : 32 39

5. FC Łužica 23 49 : 40 37

6. Kamjenc II 23 46 : 32 35

7. Ćisk II 23 44 : 49 33

8. Bluń 23 51 : 56 31

9. Nowe Město II 25 42 : 52 29

10. HZ Łaz 24 41 : 41 27

11. Hórnikecy 23 44 : 55 23

12. Ralbicy/Hórki II 24 20 : 43 19

13. Wětnica/Hola 23 43 : 68 15

14. Kulow II 24 27 : 61 14

wokrjesna liga, stafla 3

1. Kinspork 23 77 : 18 58

2. Großnaundorf 24 45 : 29 44

3. Ottendorf–Okrilla 24 49 : 26 42

4. Frankenthal 24 58 : 40 40

5. Marijina hwězda 24 43 : 41 37

6. Großröhrsdorf II 23 37 : 40 35

7. Liegau–Augustusbad 23 49 : 43 29

8. Njebjelčicy 23 50 : 51 28

9. Němske Pazlicy 23 29 : 44 27

10. Haselbachtal 23 33 : 45 26

11. Arnsdorf 24 38 : 38 25

12. Porchow 24 34 : 46 25

13. Großharthau 23 33 : 58 23

W Großröhrsdorfje złoto dobyli

wutora, 02. junija 2015 spisane wot:

Koparki Serbskeho gymnazija dźesaty raz w sakskim finalu

Hižo 10. raz je so jedne holče koparske mustwo Serbskeho gymnazija Budyšin (SGB) za krajne kónčne koło kwalifiko­wało. Před lětomaj běchu sej aktualne dobyćerki (hlej foto) sensacionelnje slěbornu medalju w starobnej klasy IV wubědźili, štož bě dotal najwjetši wuspěch šulerkow serbskeho kubłanišća na tej ru­ni­nje. Nětko kiwa znowa sakske finale, kotrež budźe 16. junija w Freitalu. Minjeny tydźeń poby šěsć holčich koparskich cyłkow z wuchodneje Sakskeje w Groß­röhrs­dorfje, zo bychu tam we wobłuku šulskeho sportoweho wubědźowanja „Mło­dźina trenuje za olympiju“ regio­nalneho mištra w starobnej klasy III (7. a 8. lětnik) zwěsćili. Tak hraješe kóždy pře­ćiwo kóždemu 12 mjeńšin, a to paralelnje na dwěmaj hrajnišćomaj.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND