Wostanu dale w rozmołwje

póndźela, 04. měrca 2019 spisane wot:

Drježdźany (SN/JaW). Serbskorěčne kubłanje na šulach steješe w srjedźišću dźěłoweje rozmołwy zastupjerjow serbskich institucijow ze sakskim statnym ministrom za kultus Christianom Piwarzom (CDU) minjeny pjatk w Drježdźanach. Pjećčłonskej skupinje Serbow přisłušachu wědomostnica Budyskeho Serbskeho instituta dr. Jana Šołćina, zastupjerka intendanta za serbske dźiwa­dło w Němsko-Serbskim ludowym dźiwadle Ma­dlenka Šołćic, jednaćelka Ludoweho nakładnistwa Domowina Marka Maćijowa, nawodnica Rěčneho centruma WITAJ dr. Beata Brězanowa a direktor Załožby za serbski lud Jan Budar.

Póstniske wjeselo je Serbskopazličanske karnewalowe towarstwo wčera wobydlerjam Chróšćanskeho Domu swj. Ludmile wobra­dźiło. Z dźěćacej a młodźinskej škričkowej gardu předstajichu jim wurězki ze swojeho programa. Na to podachu so k zbraše­nym w klóštrje Marijinej hwězdźe w Pančicach-Kukowje, hdźež su tohorunja póstnicy swjećili. Foto: Feliks Haza

Prócuja so wo managera

wutora, 26. februara 2019 spisane wot:

Towarstwo Njepilic dwór wostanje hesłu „Kak to jo było“ dale swěrne

Rowno (AK/SN). Towarstwo Njepilic dwór prócuje so wo to, přistajić kultur­neho managera. „K tomu smy próstwu wo podźělne spěchowanje na Załožbu za serbski lud stajili, nadźijamy so pozitiwneje wotmołwy“, podšmórny předsyda Manfred Ni­kel minjeny pjatk na hłownej zhromadźiznje towarstwa w Rownom. Trěbne je městno za přewod a ko­ordinaciju projektow w pěstowarnjach, šulach a zarjadnišćach. Kulturny manager měł tež wopytowarjow a turistow po Nje­pilic statoku přewodźeć. Jeho nadawki su mnohostronske.

Popołdnjo jara wuspěšne było

póndźela, 25. februara 2019 spisane wot:

Stróža (kl/SN). Swójbne popołdnjo minjeny pjatk w Stróžanskim Domje tysac hatow bě po wuprajenjach Budyskeje župy­ „Jan Arnošt Smoler“ jara wuspěšne. Župa bě je z biosferowym rezerwatom Hornjołužiska hola a haty a z towarstwom Radiška spřihotowała. Něhdźe 40 wopytowarjow bě přeprošenje sćěhowało, předewšěm dźěći ze staršimi abo z dźědom a wowku. „Wjeselimy so, zo bio­sferowy rezerwat dale a časćišo serbske temy do swojich poskitkow zapřijima“, zwurazni čłonka Radiški Jana Pětrowa.

Spočatnje wobhladachu sej přitomni bajkowy film wo wódnym mužu z lěta 1991, za kotryž bě Dieter Kempe hudźbu stworił. Po tym so dźěći na wšelakich stacije pospytachu, paslichu a molowachu abo zešichu sej klanku-připołdnicu. Nimo toho zhonichu tójšto wo powěsćach z wódnym mužom, kotrež jednaja w blišej wokolinje – na přikład wo bitwje wódneho muža z Drabom w Malešecach. Nima­le wšitke stacije běchu dwurěčne. Lutki, připołdnica a wódny muž běchu tež jako ručne klanki předstajene. Towarstwo Krabatowy młyn z Čorneho Chołmca bě je za zarjadowanje přewostajiło.

Mytuja kolekcije jutrownych jejkow

póndźela, 25. februara 2019 spisane wot:

Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu wuhotuje tež lětsa znowa wubě­dźowani wo najrjeńše jutrowne jejko. Wotnětka přijimuje towarstwo kolekcije dorosta.

Budyšin (SN/bn). Kóždolětnje wotměwa kruh wot Załožby za serbski lud podpě­rane zarjadowanje w dwěmaj etapomaj. Najprjedy wupisa wubědźowanje za dźěći a młodostnych, potom su dorosćeni na rjedźe. Minjenu srjedu je towarstwo prěnje wurisanje zahajiło. W nowinskej zdźělence „namołwja spěchowanski kruh dźěći a młodostnych z cyłeje Łužicy, kiž čuja so ze serbskej tradiciju zwjazani a kotrymž hajenje a zdźerženje tutoho nałožka na wutrobje leži, so na našim lětu­šim 66. wubědźowanju wobdźělić“.

Michała Hórnika wopominali

póndźela, 25. februara 2019 spisane wot:
125. posmjertniny serbskeho prócowarja, kanonika Michała Hórnika, su přičina, jeho­ na wšelake wašnje počesćić. Hižo pjatk bě tójšto ludźi na Budyski Mikławšk k Hórnikowemu rowej přišło a na njeho spominało. Wopominansku narěč měješe farar Gerat Wornar (srjedźa). Towarstwo Cyrila a Metoda bě zarjadowanje orga­ni­zowało. Zdobom stej dalšej počesćeni předwidźanej. Štwórtk, 7. měrca, planuja we 18.30 hodź. spominanje we Worklečanskej kapałce zhromadnje z tamnišim kapałkowym towarstwom a ze župu „Michał Hórnik“, 8. měrca potom z Worklečanskej šulu, kotraž je to­horunja po Michale Hórniku pomjenowana. Foto: SN/Hanka Šěnec

W skečach brachi šwikali

póndźela, 25. februara 2019 spisane wot:

Kopata połna žurla na prěnim kapičkowym wječoru w „Bjesadźe“

Njebjelčicy (AKr/SN). W Njebjelčanskej „Bjesadźe“ wotmě so sobotu prěni kapičkowy wječor 49. sezony Serbskopazličanskeho karnewaloweho towarstwa (WCV). Nory zbliska a zdaloka běchu do Njebjelčic přichwatali, mjez druhim z Kamjeneje pola Radworja, Jaseńcy, Noweje Wjeski a Pančic-Kukowa. Někotři wobdźěleja so tam hižo wjele lět, dokelž so na pisany program a rjanu bjesadu wjesela.

Wšitcy pak su wćipni na princowski por. Lětsa staj to princ Michał III. a jeho princesna Christina I. z dźěćacej princesnu Linu, dwórskim noru Nicom a škričkowej princesnu Saruh. Žurla bě zaso połnje wobsadźena, a program započa so z reju škričkoweje gardy.

Swěru a horliwje w Lipje spěwała

póndźela, 25. februara 2019 spisane wot:

Wčera, 24. februara, swjećeše Herta Libšowa w kruhu swójbnych, přiwuznych a přećelow w Pančicach-Kukowje wosomdźesaćiny.

1939 narodźi so wona Kneblecom jako šeste dźěćo. Mać a nan staraštaj so w te­hdyšim času wosebje wo ćělne derje­měće. Hłód wšak často před durjemi steje­še, ale dobri ludźo, kotřiž mějachu ratarstwo, jim z nuzy wupomhachu. Přede­wšěm nan skićeše swojim dźěćom dobre wukubłanje, wědźo, zo je to wažny měznik do přichoda. Tak poda so Herta po wuchodźenju 10. lětnika na studij wučer­stwa za delni schodźenk.

Přeja sej projektneho managera

štwórtk, 21. februara 2019 spisane wot:

Předsydstwo Budyskeje župy je so spočatk tydźenja prěni raz po hłownej a wólbnej zhromadźiznje schadźowało a mjez druhim ju a dalše zarjadowanja wuhódnoćiło.

Budyšin (LTh/SN). Budyska župa „Jan Arnošt­ Smoler“ dźěła najprjedy raz bjez župana a městožupana. Na to su so čłonojo předsydstwa na swojim prěnim schadźowanju po hłownej wólbnej zhromadźiznje wutoru w Budyskim Serbskim domje dojednali. Zdobom dorěčachu sej mjezsobnu pomoc a podpěru, zo njebychu so gremijej wobsahi a naroki zhubili.

Hišće raz rozjimali a jasnje potwjerdźili su čłonojo župneho předsydstwa wotpowědnje stejišću na hłownej zhromadźiznje swoju zwólniwosć, na nowym koncepće nastupajo wužiwanje Budyskeho Serbskeho dom sobu dźěłać. „Chcemy wosebje na to dźiwać, zo wostanje dom, kaž bu při jeho přepodaću do serbskich rukow 1999 pisomnje zakótwjene‚ kulturnopolitiske srjedźišćo Serbow‘“, předsydstwo župy k tomu potwjerdźi.

Serbski dom ma srjedźišćo wostać

wutora, 19. februara 2019 spisane wot:

Budyšin (JK/SN). Zwjazkowe předsydstwo Domowiny je so na wuradźowanju minjeny pjatk z namołwu Budyskeje župy „Jan Arnošt Smoler“, Serbski dom jako srjedźišćo Serbow zachować, zaběrało. K tomu bě direktor Załožby za serbski lud Jan Budar před gremij prošeny.

Pozadk namołwy je wobzamknjenje załožboweje rady za nowotwar Serbskeho instituta (SI), hdźež chcedźa tohorunja Serbsku kulturnu informaciju (SKI) zaměstnić. Župa so boji, zo so Serbski dom hladajcy wuprózdni. We wopodstatnjenju namołwy mjez druhim rěka, zo bu Serbski dom jako towarstwowy dom Maćicy Serbskeje natwarjeny a ma być duchownokulturne srjedźišćo Serbow. Wuwiće minjeny čas je narok domu zanjechało. Po tym zo běchu tam kofejownju a klubownju zawrěli, je wěste, zo tež MDR wućehnje. Hdyž tež SKI wućehnje, dom hižo jako srjedźišćo njeskutkuje.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND