Busta Zejlerja so nawróćiła

póndźela, 29. januara 2018 spisane wot:

Do wobšěrneho poskitka zarjadowanjow we Łazowskim Domje Zejlerja a Smolerja­ słušeja serbske kulturne wječorki. We wobłuku tajkeho dopominachu minjeny pjatk na stawizny a wosobiny, kotrež su ze wsu a z wokolinu zwjazane.

Łaz (AK/SN). Dopomnjeće na serbsku ratarku a ludowu basnicu Hańžu Budarjowu (1860–1937) je hač do dźensnišeho žiwe. Tole podšmórny spisowaćelka Elke Nagel minjeny pjatk we Łazu. Jědnaty raz je tam spěchowanske towarstwo Zetkanišća Dom Zejlerja a Smolerja na serbski wječor přeprosyło a wjace hač 40 zajimcow je přišło. Hanka Zahrodnikec z Ćiska wobrubi zarjadowanje na dudach, serbskich husličkach a pišćałce.

Kaščan kłoki najlěpje mjetał

wutora, 23. januara 2018 spisane wot:
Cyle w znamjenju małych kłokow steješe minjenu sobotu Wotrowski młodźinski klub, hdźež přewjedźechu dartowy turněr. Po přikładźe hakle njedawno wotměwacych so swětowych mišterstwow wubědźowaše so wjace hač 30 ludźi, něhdźe runje telko jim přihladowaše. Jako najwušikniši mjetar kłokow wopokaza so Oliver Schmidt z Kašec (srjedźa), kiž sej nahladny pokal zawěsći, a to před Tomašom Wićazom­ (nalěwo) a Ricom Schmidtom (naprawo). Foto: Marcel Rjeda

Budyšin (SN/bn). Towarstwo Serbska murja bě minjenu sobotu druhi raz na zarjadowanje „Lit the house“ – telko kaž „Zapalmy dom“ – do Budyskeho Kamjentneho domu přeprosyło. Něhdźe 150 zajimcow je přišło, zo by k zynkam DJjow rejwało a koncert skupiny Sorbian Art Trio dožiwiło. Zarjadowarjo běchu wjace wopytowarjow wočakowali, dyrbjachu pak so sylneje konkurency dla – mjez druhim wotměchu so samsny wječor koncertaj w Kamjencu a dartowy turněr we Wotrowje – z mjeńšej ličbu spokojić. Přichodnje měło so tule mjez sobu lěpje koordinować.

Nimo nałožkow tež sport wažny

štwórtk, 18. januara 2018 spisane wot:

Młodźinski aktiw Domowinskeje župy Delnja Łužica koordinuje aktiwity młodych Domowinjanow, na kotrychž wobdźěleja so runje tak dalši młodostni z městow a wsow. Lětuše ćežišća su tradicionalnej nałožkaj zapust a łapanje/zabiwanje kokota, koparski a volleyballowy turněr a kónclětne zarjadowanje z kehelowanjom w Rogowje.

Choćebuz (HA/SN). Podźěl Domowinjanow w młodźinskej starobje w župje Delnja­ Łužica je nahladny. Mjez něhdźe 40 skupinami a 25 towarstwami je tuchwilu dźewjeć młodźinskich z nimale 400 sobustawami. Wosebje w towarstwach a zjednoćenstwach su młodźi ludźo sylnje zastupjeni. Župa so tež pró­cuje, młodych čłonow a runje tak dalšich młodostnych na němsko-serbskich wsach do dźěła zapřijeć. Wo to stara so přede­wšěm župny młodźinski aktiw.

Přidatny rěčny rum za runohódnosć

štwórtk, 18. januara 2018 spisane wot:

Wojerecy (SN/JaW). Aktualny naćisk koncepta za konferencu wo strukturnym wuwiću Łužicy, kotruž chce Domowina w septembrje přewjesć, běše jedne ćežišćo wčerawšeho wuradźowanja prezidija Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny we Wojerecach. „Chcemy zhromadnje z wokrjesami a łužiskej iniciatiwu dwu­dnjowsku konferencu přewjesć. Ćežišćo ma być serbsku specifiku při strukturnym wuwiću Łužicy wopisać a do hospodarskeho wuwića zapřijeć, kaž na přikład hódnotu serbšćiny“ rjekny předsyda Domowiny Dawid Statnik na naprašowanje našeho wječornika.

Tež žony program přihotuja

póndźela, 15. januara 2018 spisane wot:

Serbske Pazlicy/Njebjelčicy (SN/MWj). Dokelž su lětuše jutry 1. apryla poměrnje zahe, smědźa so tež přiwisnicy karnewala wjeselić, zo na nich hižo bórze norske dny čakaja. Tohodla je nětko tohorunja Serbskopazličanske karnewalowe towarstwo w horcej fazy přihotow swojich zarjadowanjow. Z princowskim porom Jensom I. a Sylviju I. z Frogmaniskeje přeprošeja Serbskopazličenjo na mjeztym hižo 48. karnewalowu sezonu, kotraž steji pod hesłom „Lóza huba čerwjena na póstnicach je košena“.

Jolka tež w dwacetym lěće čiła

póndźela, 15. januara 2018 spisane wot:

Radźeny jubilejny swjedźeń wjace hač 800 wopytowarjow přiwabił

Nuknica (SN/bn). Na jubilejny 20. jolka-swjedźeń je sobotu wjace hač 800 ludźi do Brězanec bróžnje w Nuknicy přichwatało. Wjelelětny moderator Marko Jurk witaše w mjenje wjesneho kluba, kotryž zarjadowanje wot wšeho spočatka organizuje, hosći z Łužicy a za jeje mjezami runje tak kaž z wukraja, mjez druhim z Čěskeje a Finskeje.

Hłownej temje programa běštej wjelča problematika kaž tež tak mjenowana postfaktiska doba ze swojim protagonistom Donaldom Trumpom.

Po tradicionelnym wašnju wustupištej muski kaž tež dźěćacy chór pod dirigatom wuměłskeho nawody swjedźenja Michała Cyža. Skupina žonow z Nuknicy, Prawoćic a Kopšina pokaza Kozaksku reju. Skeč „Černonawka a wjelk“ překwapi ze šibałej pointu, w kotrejž znaty zajac ruskich trikowych filmow takrjec ex machina problem rozrisa. SG Sněhowka wěnowaše so w swojim kabareće mafioznym strukturam tu a druhdźe a žněješe wulki přiklesk. Nimo toho su zarjadowarjo znowa kwis přewjedli a sej wospjet młodu spěwarku, Nukničanku Milenu Wowčerjec, na jewišćo přeprosyli.

Zymska schadźowanka

póndźela, 15. januara 2018 spisane wot:
Lětuši jolka-swjedźeń w Nuknicy bě radźeny jubilej. Zarjadowarjo su so zawjednosći spjećowali, 20. narodnin dla přehnawać a z gwałtom wulce spektakularny program zwoprawdźić chcyć. Ně, koncentrowachu so na to, štož běchu minjene lěta zmištrowali a štož je přičina toho, zo je swjedźeń po lětdźesatkomaj kruty wjeršk kulturneho lěta w Serbach, kotryž móhł bjezdwěla hišće wjace hač lětsa nimale tysac­ přihladowarjow přiwabić – za čož wšak dyrbjeli organizatorojo bróžeń wu­twarić. Planowane pak to njeje, a rozšěrjenje njeby najskerje samozrozumjenju sobuskutkowacych wotpowědowało. Sympatisce redukowany, časowje wobmjezowany program a kompaktny, wšo druhe hač wuwalcowany wohnjostroj rěča za to, zo je sej wjesny klub swěrny wostał, byrnjež sej zawěsće wuwědomił, zo je jolka mjeztym jako „ludowa schadźowanka“ dawno etablěrowana. Bosćan Nawka

Drježdźany (MeB/SN). Koncert ludowych pěsnjow a duchownych twórbow třoch spěwnych cyłkow je wčera wjace hač 300 připosłucharjow do Drježdźanskeje cyrkwje Třoch kralow přiwabił.

Zarjadowacy chór Slavica – lěta 2004 wutworjeny, nadkonfesionalny cyłk wěnuje so słowjanskej, přewažnje ruskej a ukrainskej wokalnej hudźbje – bě sej spěwarjow a spěwarki chóra Lipa z dirigentku Jadwigu Kaulfürstowej do krajneje stolicy přeprosył. Kontakt mjez cyłkomaj hižo někotre lěta wobsteji. Zhromadnje z mjezynarodnym dźěćacym chórom Libela wuhotowachu koncert k rusko-ukrainskim hodam kaž tež k nowolětnemu swjedźenjej.

We wupředatej cyrkwi přednjesechu Lipjenjo sep serbskich hodownych spěwow. Nimo woblubowanych pěsnjow Handrija Zejlerja, Michała Nawki a Bjarnata Krawca přeswědčichu woni tež z twórbu „Na hody“ Jana Bulanka. Wosebitu hodownu atmosferu wuprudźichu ze spěwom „Lubozne dźěćo“, kotryž zaklinča we wersiji za muski chór.

Prěni wjeršk na Njepilic statoku

pjatk, 12. januara 2018 spisane wot:

Rowno (JoS/SN). Wot spočatka tohole tydźenja knježitej na Rownjanskim Njepilic statoku hołk a tołk. Tam přihotuja jutřiše swinjorězanje. Mjeztym 17. tajke zarjadowanje lubi zaso wulki wuspěch. Wutoru započachu kołbasu měšeć a do črjewow a škleńcow pjelnić. „Dźěła je dosć“, praji předsyda spěchowanskeho towarstwa Njepilic dwór Manfred Nikel. „Prócujemy so telko kołbasy dźěłać, zo nichtó z prózdnymaj rukomaj domoj hić nje­trjeba.“ Nimale wšitkich 40 čłonow towarstwa je zapřijatych, wšako trjebaja rěznicy tójšto pomocnikow, šoferow, tepjerjow a žony, kotrež wulku ličbu na­pjelnjenych škleńcow sortěruja. Dalši wjesnjenjo tohorunja pomhaja. Za zhotowjenje kołbasy maja mjeztym nowe mašiny a připrawy, kotrež nětko hišće lěpje hygieniskim žadanjam nastupajo žiwidła wotpowěduja.

nawěšk

nowostki LND