W hotowanju narodneje drasty so pospytali

štwórtk, 21. měrca 2019 spisane wot:

Wojerecy (aha/SN). W minjenymaj lětomaj je so jědnaće ludźi pjeć króć zetkało a wo zachowanju a prawym hotowanju narodneje drasty ewangelskich Serbowkow wokoło Wojerec wuradźowało. Skupina da sej mjeno Forum serbskeje narodneje drasty. Na jeho iniciatiwu stej społnomócnjena za serbske naležnosće Budyskeho krajnoradneho zarjada Regina Krawcowa a projektowa managerka Domowiny Sonja Hrjehorjowa na dźěłarničku hotowanja narodneje drasty wčera do Wojerowskeho Domowinskeho domu přeprosyłoj.

Přewjele njezjawnje njepřewjedować

srjeda, 20. měrca 2019 spisane wot:

Chrósćicy (SN/JaW). Čłon Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny Jan Nuk žada sej wjac­ transparency gremijow třěšneho zwjazka. Nastork bě jemu informacija na wu­radźowanju zwjazkoweho předsydstwa minjeny pjatk w Chrósćicach wo planowanej njezjawnej kubłanskej konfe­rency w aprylu w Delnjej Łužicy. Nuk so prašeše, „hač je to trjeba. Njeměli přewjele zarjadowanjow njezjawnje přewjedować.“ Zdobom kritizowaše wón postupowanje na wuradźowanju 15. februara w Budy­šinje, na kotrymž běchu wjacore temy po je­ho měnjenju njetrjebawši njezjawnje wob­jednawali. Předsyda Domowiny Dawid Statnik jemu přihłosowaše. Rozsud, aprylsku konferencu njezjawnje wuhotować, pak zakitowaše wón z tym, zo „wotpowěduje župa próstwje wučerjow“.

Kwisowu app wobstajnje rozšěrjeja

wutora, 19. měrca 2019 spisane wot:

Chrósćicy (SN/JaW). Serbska murja je so minjeny pjatk w Chrósćicach Zwjazko­wemu předsydstwu Domowiny předstajiła. Poprawom chcyše skupina Domo­winje přistupić. Wotpowědnu próstwu bě zarjad Domowiny spočatk měrca dóstał. Přińdźe pak hinak hač myslene.

Kaž předsyda Domowiny Dawid Statnik­ rozłoži, je mjeztym k rozmołwje młodostnych ze zastupnikami zarjada Domowiny kaž tež župy „Jan Skala“ dóšło. „Wuslědk je, zo Serbska murja jako towarstwo Domowinje njepřistupi, ale so župje přizamknje“, zdźěli Statnik. Před­łoha za wobzamknjenje, z kotrymž chcyše­ zwjazkowe předsydstwo delegatam hłowneje zhromadźizny 30. měrca w Chrósćicach poručić towarstwo do třěšneho zwjazka přiwzać, bě tuž zbytna. „Zwjazkowe předsydstwo njeje kompetentne rozsudźić, štó župam přistupi“, Statnik wuswětli.  

„Horjekach je wótcny kraj“

pjatk, 15. měrca 2019 spisane wot:

Prawidłownje wuhotuje towarstwo Maćica Serbska rjad Maćična akademija. Fachowi wědomostnicy kaž tež angažowani lajkojo přednošuja w tym wobłuku wo stawizniskich zajimawostkach ze serbskim aspektom. Wčera wěnowaše so Julian Nyča łužiskim pomnikam.

Budyšin (RŠ/SN). „Horjekach je wótcny kraj“ – napis to wojerskeho pomnika w Budestecach, kotryž wuzwoli sej sorabist Julian Nyča za swój přednošk wčera wječor w Budyskim „Wjelbiku“. Něhdźe dwaceći wopytowarjow witaše dr. Annett Brězanec na zarjadowanje Maćičneje akademije.

Župa dźěłowy plan schwaliła

štwórtk, 14. měrca 2019 spisane wot:

Chrósćicy (KJu/SN). Předsydstwo Kamjenskeje župy „Michał Hórnik“ je wčera w Chróšćanskej gmejnskej sydarni pozitiwnu bilancu lětušeje 9. swójbneje schadźowanki sćahnyło, kotruž běchu minjenu njedźelu zhromadnje z Rěčnym centrumom WITAJ přewjedli. Jara zwjeseleni běchu čłonojo gremija, zo dźěći poskitk rejwanskeje skupiny Łu­žičanki Serbskeho ludoweho ansambla tak derje přijimuja. W zahajenskim pro­gramje dźě bě něhdźe 40 młodych rejwarkow a jedyn rejwar widźeć, kotřiž w Chrósćicach a Budyšinje zwučuja.

Schwaliło je župne předsydstwo wčera tohorunja swój dźěłowy plan za lěto 2019. W nim maja wjacore wjerški předwidźane. Hišće w aprylu chcedźa zhromadnje z wěcywustojnymi hotowarni­čemi zarjadować dźěłarničku na temu „Serbska narodna­ drasta“. Wěnować chcedźa so při tym wosebje hotowanju družki. Dale planuje gremij za 1. september ku­błansku jězbu do čěskich Hejnic. Spočatk oktobra chcedźa zhromadnje z kapału Con-tact wulke nazymske reje přewjesć. Kapała dźě wobsteji mjeztym hižo dźesać lět.

Přiběrajcy swoju maćeršćinu rěča

srjeda, 13. měrca 2019 spisane wot:

Zwjeselaca to powěsć: Rěčna situacija w Delnjej Łužicy je so w minejnych lětach­ słyšomnje polěpšiła.

Choćebuz (SN/JaW). Staw wobknježenja a nałožowanja serbšćiny w Delnjej Łu­žicy so polěpša. To měni znajmjeńša za­stupowacy jednaćel Domowiny Marcus Końcaŕ. Kaž wón na njedawnej nowi­narskej konferency třěšneho zwjazka w Choćebuskim Serbskim domje rozłoži, dale a wjac młodostnych delnjoserbšćinu wužiwa. „Wobhladaš-li sej ličby rěčnikow powšitkownje, je tak, zo ličba ma­ćernorěčnych delnjoserbšćinarjow bjez­dwěla woteběra. Tych, kotřiž rěč hišće wot doma wobknježa, je dźeń a mjenje, dokelž ći starši raz na prawdu Božu woteńdu“, Końcaŕ wobžaruje.

Žněja dobre wuslědki

srjeda, 13. měrca 2019 spisane wot:
Rěčna situacija w Delnjej Łužicy so polěpša. Dobra to powěsć, kotraž spožča akteram na městnje nowu móc a energiju, na dobro delnjoserbšćiny so zasadźeć. Zdobom mam to za dopokaz, zo je derje wótku jednorje do žita njećisnyć, hdyž raz po planje njeběži, ale so zaměrnje dale prócować. To su w Delnjej Łužicy minjene dźesatki lět činili a dale činja, za čož žněja dobre wuslědki. Wšitko dźě trjeba swój čas! Zo dźeń a wjac młodostnych swoju maćeršćinu abo nawuknjenu delnjoserbšćinu nałožuje, mam za wulce zwjeselace. Politikarjam měło to dopokaz być, zo su so naprawy, kotrež su zdźěla sobu podpěrali, wudanili a – tež naslědnje! – płody njesu. Měli tuž spěchowanje rěče na tymle zakładźe rozšěrić! Wuslědki wšak za to rěča. Nimo toho je wuwiće dopokaz žiwjenskeje wole serbskeho ludu a wole, swoju rěč zachować. Přiliwajmy tuž rostlince delnjoserbšćina, zo by swoje korjenje skrućiła a dale rostła. Janek Wowčer

Budyšin (mkc/SN). Swoju lětušu hłownu zhromadźiznu je serbske wědomostne towarstwo Maćica Serbska sobotu zwjazało z wopominanjom 125. posmjertnin Michała Hórnika při jeho rowje na Mikławšku w Budyšinje, prjedy hač po­dachu so na schadźowanje na žurlu Serbskeho muzeja. Ćežišćo spominanja Ma­ćicy bě wu­směrjene na serbsko-słowjansku zwjazanosć a skutki Hórnika, kotrež hódnoćachu w štyrjoch rěčach: Farar Gerat­ Wornar dopominaše na Michała Hórnika jako posoła Cyrila-Metodskeho ducha mjez Serbami a spěchowarja za­łoženja Baćońskeje wosady. Rěčespytnica dr. Anja Pohončowa ze Serbskeho instituta rysowaše w delnjoserbskej rěči wujednawace prócowanja Hórnika wo spisownu rěč a jeho zwiski do Delnjeje Łu­žicy. Wón je tež prěnje lětniki Pratyje za del­njołužiskich Serbow redigował. Čěski­ slawist Radek Čermák wuzběhny rozdźělne zapołoženje narodnych pró­cowanjow dweju nad Sprjewju w Budy­šinje wotpočowaceju wótčincow – Jana Arnošta Smolerja na Hrodźišku a Michała Hórnika na Mikławšku.

Předstawy hižo dosć wuzrawjene

pjatk, 08. měrca 2019 spisane wot:

Wuměnjenja za idejowe wubědźowanje za sakski fonds „Čiń sobu“ budu 15. měr­ca wozjewjene. Je tuž načasu wo projektach rozmyslować. Předsydstwo župy „Jan Arnošt Smoler“ je to činiło.

Budyšin (kl/SN/at). Poskitk sakskeho knježerstwa, zo wobydlerjo ze swojimi idejemi strukturnu změnu we Łužicy přewodźeja, wabi tež Budysku župu „Jan Arnošt Smoler“. Čłonojo předsydstwa su na swojim wčerawšim posedźenju w Budyšinje spěchowanski program tak mjenowaneho „Sakskeho fondsa Čiń sobu“ (Mitmach-Fonds Sachsen) rozjimali. Rěčeli su dale wo tym, kak měli swójsku próstwu najlěpje sformulować. Zapósłanc Sakskeho krajneho sejma Hajko Kozel (Lěwica) njeje župnemu předsydstwu wčera jenož wažne pokiwy dał, wón chce cyłkowny proces tež přewodźeć. Rozsudne je, zo so wša próca wudani a zo hodźi so projekt tež po spěchowanskej dobje dale wjesć.

Michała Hórnika počesćili

pjatk, 08. měrca 2019 spisane wot:
Towarstwo Cyrila a Metoda (TCM) je wčera z kemšemi we Worklečanskej kapałce swojeho załožerja, kanonika Michała Hórnika, k 125. posmjertninam počesćiło. Hnydom k zahajenju přednošowaše Lucija Kuškec (nalěwo) wo žiwjenju Hórnika, kotryž bě 22. februara 1894 w Budyšinje zemrěł. Předsyda TCM Jurij Špitank wěnowaše so w swojim přednošku wuznamnemu serbskemu duchownemu 19. lětstotka jako załožerjej towarstwa a časopisa Katolski Posoł. Dźensa su tež we Worklečanskej šuli na Hórnika spominali. Wšako nosy tamniše kubłanišćo mjeno „Michał Hórnik“, runje tak kaž Kamjenska Domowinska župa. Foto: Feliks Haza

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND