Serbske kulturne lěto w Čěskej

štwórtk, 09. nowembera 2017 spisane wot:

Liberec (SN). Składnostnje 70. jubileja „Serbski gymnazij w Liberecu“ planuja tamniši partnerojo Serbske kulturne lěto 2019–2020. Wo tym informuje Clemens Škoda, referent Domowiny za kulturu a wukraj. Projektowa managerka Jana Vančatová přihotuje hromadźe z přećelom Serbow Milanom Turekom program, wo kotrehož zasadach je Domowina hižo informowana.

Lěto Serbow w Liberecskim kraju chcedźa w oktobrje 2019 zahajić. Wotpohladane wobsahowe ćežišća su serbske stawizny a nałožki, knižna kultura, wuměłstwo, hudźbne a dźiwadłowe pokłady, rjemjesło a legendy, duchowna kultura, Łužica a jeje jězorina – scyła Delnja a Hornja Łužica jako turistiski cil. Čěscy partnerojo wotpohladuja konferencu wo přitomnosći a zańdźenosći Łužicy w apry­lu abo meji 2020 wotměć.

Z wida Domowiny budźe trjeba za wotpowědne wobłuki serbskich resp. łužiskich partnerow zdobyć, primarnje móhli to serbske institucije być, kaž Clemens Škoda piše. Tym su hižo list pósłali z namjetom, w kotrym wobłuku móhli so aktiwnje zapřijeć.

Něhdy wažne dźěło dale zachowuja

štwórtk, 09. nowembera 2017 spisane wot:
Mjeztym šěsć lět je přaza kruty wobstatk lětneho programa spěchowanskeho towarstwa Rownjanski Njepilic dwór. Tam su minjenu sobotu na pjeć kołwrótach len přadli, słuchajo při tym na serbske a němske ludowe pěsnje, kotrež je skupina Rowniske glosy přednjesła. Něhdy bě přaza w Slepjanskim regionje přewšo wažna, dokelž­ dyrbjachu len předźěłać a z toho zdźěla žiwi być. Z tekstilnej industrializaciju je so tole pozhubiło, čehoždla so na Njepilic statoku prócuja tule tradiciju zachować a přichodnym generacijam dale dać, cyle po wupruwowanym hesle towarstwa „Kak to jo bylo“. Foto: Jost Schmidtchen

Njewšědnosć k zazběhej póstnic

srjeda, 08. nowembera 2017 spisane wot:

Chrósćicy (SN/bn). Wosebitu róčnicu swjeći spěwna skupina Wólbernosće sobotu, 11. nowembra, w Chrósćicach. „Nochcychmy so prosće po zwučenym wašnju sami wosławić. Zhladujemy tuž po 22 lětach na róčnicu załoženja, a to k zazběhej póstnic“, wujasnja sobuzałožer ćělesa Fabian Kaulfürst. Wón zdobom praji, zo „budźemy to zawěsće tež k 44. narodninam tak činić – hdyž tež wšitcy trochu šědźiwši byli a někotryžkuli z nas mobilnje sedźał.“

Program wopřijima jědnaće nowych sadźbow – mjez druhim „Zejlerjowe pěsnje w nowym šaće přez wšitke žanry“, kaž je Kaulfürst mjenuje –, ale tež jědnaće starych hitow. Kajke to budu, njeje hišće jasne. Fanojo móža zestawu hišće wob­wliwować a na internetnej stronje Wólbernosćow wo tym wothłosować. Zastupne lisćiki dóstanu zajimcy jeničce pola Chróšćanskeho časnikarja Jürgena Njeka. Wjace hač dwě třećinje stej hižo předatej.

Na balu tradicije žortnje předstajili

srjeda, 08. nowembera 2017 spisane wot:

37. raz su minjenu sobotu na Horach pola Wojerec běrnowy bal wotměli. Z nim njeswjeća jenož dochowanje swojich žnjow, ale posrědkuja tež tójšto wjesnych zajimawosćow a domizniskich tradicijow.

Hory (UH/SN). Štož so něhdy jako ­jednory rejwanski wječor z małym programom započa, je so mjeztym na ­wulke zabawne zarjadowanje ze žortnym dohladom do tradicionalneho rjemjesła a do serbskich nałožkow wuwiło. Bjez dźiwa, zo su zastupne lisćiki lěto wot lěta dale a požadaniše. Hłownje zamołwite je drastowe towarstwo Halštrowski kraj. Podpěru pak dóstawa wone wot mnohich wjesnych młodostnych, kotřiž su so tež lětsa znowa – zdźěla w narodnej drasće – wo zastaranje za blidami a w barje sta­rali.

Klětu digitalna delnjoserbska biblija

póndźela, 06. nowembera 2017 spisane wot:

Spěchowanske towarstwo za serbsku rěč w cyrkwi zaběra so tuchwilu z naročnym projektom: Klětu chce wone digitalnu­ delnjoserbsku bibliju za wužiwanje w interneće předstajić.

Choćebuz (SN/at). „Po 150 lětach změjemy zaso nowowudaće delnjoserbskeje biblije. Wona budźe w interneće k dispoziciji.“ Tole bě sej Spěchowanske towarstwo za serbsku rěč w cyrkwi na swojej lońšej sobustawskej zhro­madźi­znje za lěto 2018 jako projekt do dźěłoweho plana zapisało, wšako budźe klětu lěto serbskeje biblije.

Ludźi jara lóštnje zabawjeli

póndźela, 06. nowembera 2017 spisane wot:

Dźiwadłowa skupina Šunow-Konjecy nowu hru předstajiła

Šunow (aha/SN). Na połnje wobsadźenej žurli Šunowskeje Fabrikskeje hospody je lajska dźiwadłowa skupina Šunow-Konjecy sobotu wječor swoju nowu wjeselohru „Kurowa klinika ,Wjesoła mysl‘“ premjernje předstajiła. Nimo mnohich lubowarjow serbskeho lajskeho dźiwadła witaše čłon skupiny Daniel Wjenk režiserku Petru-Mariju Bulankec-Wencelowu. Za nju bě to třeća inscenacija jako režiserka delanskich hrajerjow, kotrychž je znowa k wulkotnemu wuspěchej wjedła. Němsku komediju Beaty Irmisch „Die fidele­ Kurklinik“ bě Daniel Wjenk we wuběrnych słowach do serbšćiny přenjesł. Wjeselohra w třoch wobrazach žněješe mjez přihladowarjemi wjele připóznaća a publikum akteram stajnje zaso wo­srjedź jednanja přikleskowaše.

Do Bockauwa styki dale wjesć

pjatk, 03. nowembera 2017 spisane wot:

Budyšin (SN/at). Za europsku wobydlersku iniciatiwu Minority SafePack ma so po słowach čłonow předsydstwa Domowinskeje župy „Jan Arnošt Smoler“ Budyšin hišće bóle wabić. Na swojim posedźenju zawčerawšim w Budyskim Serbskim domje woni měnjachu, zo maja Domowinske skupiny kaž tež medije wosebitu zamołwitosć za to, ludźi pohnuć ze swojim podpismom tule europsku akciju podpěrać. Wotpowědnje chcedźa swojich skupinarjow, ale tež dalšich zajimcow z wjesneje wokoliny za to zdobyć.

Hižo lěta pěstuje Budyska župa styki z Körnerowym towarstwom w rudnohórskim Bockauwje. Na njedawnej swjatočnosći k 300. narodninam mjenoweho patrona fararja Geor­ga Körnera (1717– 1772), kiž bě sej čěšćinu, pólšćinu a serbšćinu awtodidaktisce přiswojił, počesći towarstwo Domowinu z Körnerowym mytom (SN rozprawjachu). Hromadźe z předsydu Domowiny Dawidom Statnikom rozmyslowaše župne předsydstwo, na kotre wašnje hodźeli so spomóžne poćahi dale wjesć. Jedna mysl bě, přednoški wo skutkowanju Bockauskeho towarstwa w Budyšinje organizować. Namjet chcedźa nětko dokładnišo rozjimać.

Hódny přinošk k lětu reformacije

štwórtk, 02. nowembera 2017 spisane wot:

Do Budestec bě Serbske ewangelske towarstwo reformaciski dźeń na hłownu zhromadźiznu přeprosyło. Nimo rozprawnistwa wo minjenym skutkowanju towarstwa steješe wosoba Jana Michała Budarja w srjedźišću, na kotrehož pomnik při cyrkwi dopomina.

Budyšin (SN/at). Hdyž wotměchu so we Wittenbergu finalne swjatočnosće k 500. róčnicy reformacije w Němskej, zeńdźechu so čłonojo Serbskeho ewangelskeho towarstwa (SET) we wosadnym domje Michała Frencla w Budestecach k hłownej zhromadźiznje. Poćah k lětu reformacije w Sakskej poda předsyda SET Mato Krygaŕ w swojej dźěłowej rozprawje: Swjatočne zahajenske zarjadowanje 6. januara w Budyskej Pětrowej cyrkwi dósta swój přiměrjeny serbski raz na nastork Serbskeho ewangelskeho towarstwa. „Smy so z tymle namjetom na organizatorow wobroćili“, rjekny Krygaŕ. Serbski podźěl pak přinošowaše tež k poradźenju dalšich wjerškow, kaž běchu to póstny seminar w Smochćicach, fotowa wustajeńca Jürgena Maćija „Serbske cyrkwje mjez Lubijom a Luborazom“, reformaciska wustajeńca w Serbskim muzeju a zběr­nik „Pjeć lětstotkow“ z LND.

„Wjelčata“ rěka skupina serbskich skawtow, kotraž je so zawčerawšim na Ralbičanskej farje k swojej prěnjej skawtskej hodźinje zetkała. Dwanaće šulerjam w starobje wosom do dwanaće lět staj Katja Hrjehorjec a jeje bratr Matej wo skawtskim žiwjenju powědałoj­ a z nimi wšelake hry hrałoj. Kónc nowembra chcedźa so znowa zetkać. Foto: Feliks Haza

Čłonojo towarstwa Kamjenjak zetkachu so minjenu sobotu k nazymskej rjedźenskej akciji při Miłočanskej skale. Tam su Andreas­ Mros, Hubert Lange, Uwe Asch, Erika Bulankowa (wotprawa) a dalši čłonojo towarstwa mjez druhim lisćo hrabali a drjewjane­ kuluchi rumowali. Foto: Feliks Haza

nawěšk

nowostki LND