Wjac młodych ludźi docpěć

wutora, 21. nowembera 2017 spisane wot:

Domowina kooperaciske zrěčenje ze župu Delnja Łužica podpisała

Wojerecy (SN/JaW). Jenož kóždy dźesaty je zwólniwy podpisać wobydlersku inici­atiwu Federalistiskeje unije europskich narodnych mjeńšin (FUEN) Minority Safe­Pack (MSPI) a tak skrućenje mjeńšinowych prawow na europskej runinje podpěrać. To zwěsći předsyda Domowiny Dawid Statnik na zašłym posedźenju zwjazkoweho předsydstwa we Wojerecach. Tohodla chcył wšitkim serbskim towarstwam hišće raz namołwu wo podpěru napisać.

Swoje přesłapjenje nad dotal zezběranymi podpismami zwurazni Jan Bělk. „Kóždy hospodar by rjekł, zo to njefunguje.“ Bělk přizna, zo tuchwilu tež wupuć nima, přiwšěm pak „dyrbimy po hinašich pućach kročić. Mamy akciju bóle w digitalnych medijach šěrić, zo bychmy wjac młodych ludźi docpěli.“ Kito Ela přihłosowaše­ a wuzběhny, kak lochko je iniciatiwu w interneće podpisać.

Serbšćina za cyłu swójbu

wutora, 21. nowembera 2017 spisane wot:

Na zabawnym popołdnju ze wšědnej rěču so zaběrali

Hodźij (CK/SN). Palc horje – za Jasmin bě tale gesta jasna. Wona njetrjebaše dołho rozmyslować, kak je so jej minjenu sobotu w Hodźijskim towarstwowym domje lubiło. Z dźědom a wowku bě sydomlětna na swójbne popołdnjo Budyskeje župy „Jan Arnošt Smoler“ přichwatała. Kaž Jasminina mać Christin Weltherowa rjekny, je so němska swójba z Budyšina cyle wědomje rozsudźiła, zo ma Jasmin Hodźijsku zakładnu šulu wopytać a tam tež serbšćinu wuknyć.

Z podpěru Rěčneho centruma WITAJ a ze Spěchowanskim kruhom za serbsku ludowu kulturu bě Budyska župa popoł­dnjo přihotowała. Na jednotliwych stacijach móžachu so dźěći zaběrać. Jasmin na přikład bě cyle zahorjena, jako móžeše z pomocu kompjuteroweho programa zwěrjatam na burskim statoku serbske pomjenowanja přirjadować. Tamne dźěći molowachu, paslachu adwentne hwězdy, hodowne karty a małe serbske słowniki, abo pospytachu so we wušiwanju.

Na něhdyše koncerty nawjazali

wutora, 21. nowembera 2017 spisane wot:

Grodk (JoS/SN). „Kermušny kulturny kofej“ rěkaše hesło přeprošenja Domowinskeje župy Delnja Łužica zawčerawšim do Grodkowskeho hosćenca „Schweizergarten“. „Z tymle zarjadowanjom chcemy Domowinjanam w regionje składnosć skićić, so po dlěšim času zaso raz zetkać. Runočasnje chcemy z popołdnjom dołhu tradiciju serbskich nazymskich koncertow w Grodku wožiwić spytać“, rozłoži regionalna rěčnica Heike Apeltowa. Wjacori čłonojo Grodkowskeje Domowinskeje skupiny pod nawodom Petry Koarkoweje su poskitk rady přiwzali.

Wótru diskusiju wo wuměnje nazhonjenjow mjez serbskimi wučerjemi je 2. fachowy dźeń 2plus mjez čłonami zwjazkoweho předsydstwa zbudźił. Gremij potwjerdźi na swojim minjenym wuradźowanju we Wojerecach, zo njeměli wučerjow samych wostajić.

Wojerecy (SN/JaW). Swětowa kofejownja na fachowym dnju 2plus, kotryž bě Rěčny centrum WITAJ zhromadnje z kubłanskej agenturu a sakskim ministerstwom za kultus 21. oktobra w Chrósćicach přewjedł, bě wulki wuspěch. To potwjerdźi nawodnica RCW dr. Beata Brězanowa minjeny pjatk we Wojerecach Zwjazkowemu předsydstwu Domowiny. Informujo z wobrazowymi impresijemi wo dnju pak nawodnica rěčneho centruma hnydom přizna, zo njemóže jednotliwe wuslědki a wuskutki mjenować, za kotrymiž běchu so wjacori čłonojo naprašowali. Wšako jedna so wo „proces, kotryž so wobstajnje dale wuwiwa“. Zdobom pak wona zwurazni, zo je nuznje trjeba so na přikład ze zasadami a ramikowymi wuměnjenjemi wokoło teamteachinga rozestajeć. „Byrnjež teamteaching hižo dlěje znaty był, bě runje dźěłarnička z tejle temu jara požadana“, dr. Brězanowa wu­zběhny.

Muzej z nowej prezencu

srjeda, 15. nowembera 2017 spisane wot:

Towarstwo Serbski kulturny turizm dalše informaciske łopjeno wudało

Slepo (SN/mwe). W swojim najnowšim informaciskim łopjenu rozprawja towarstwo Serbski kulturny turizm (SKT) wo tym, zo ma Choćebuski Serbski muzej nowu internetnu prezencu. Tak bě zamołwita za serbske naležnosće města Choćebuza Anna Kosacojc-Kozelowa na njedawnej měšćanskej zhromadźiznje „na nowu, jara atraktiwnu a derje poradźenu internetnu prezencu“ pokazała. Tuchwilu drje muzej hišće přetwarjeja, „po wobšěrnym saněrowanju wustajenskich rumnosćow kaž tež po bjezbarjernym wutwarje wita wopytowarjow, a to po wšěm zdaću klětu, moderna a načasna wustajeńca ke kulturnym stawiznam Serbow w Delnjej Łužicy“, kaž w infor­maciskim łopjenu SKT rěka. Hač do toho su zarjadowanja a wosebite wustajeńcy Serbskeho muzeja dale w Choćebuskim měšćanskim muzeju.

Witaja rozsud, postajenje předźěłać

wutora, 14. nowembera 2017 spisane wot:

Wojerecy (SN/JaW). Zwjazkowe předsydstwo Domowiny wita aktualne wuwiće na polu serbskeho kubłanja w Braniborskej, cofnyće aktualny naćisk zarjadniskeho postajenja wo wučbje serbšćiny na braniborskich šulach.

Předsyda Domowiny Dawid Statnik je čłonow gremija minjeny pjatk we Wojerecach wo wopyće a wo rozmołwje z braniborskej ministerku za kubłanje, młodźinu a sport Brittu Ernst (SPD) w Choćebuskim Delnjoserbskim gymnaziju informował. Britta Ernst bě so tam samsny dźeń wo serbskorěčnym kubłanju w Delnjej Łužicy wobhoniła. „Ministerka je w rozmołwje z něhdźe 25 zastupjerjemi staršich, Domowiny, Serbskeho šulskeho towarstwa, serbskeju radow, župy Delnja Łužica a dalšich přilubiła, tuchwilny naćisk zarjadniskeho postajenja k wobzamknjenju do kabineta njedać, ale hišće raz wo nim rozmyslować a jón předźěłać“, Dawid Stanik rozłoži. „Zdobom chce staršiska iniciatiwa ministerce hišće raz zapodać žadanja wo zachowanje wučby serbšćiny. Tež Rada za serbske naležnosće připowědźi stejišćo.“

Nowy princowski por z Miłoćic

wutora, 14. nowembera 2017 spisane wot:

Njebjelčicy (AKr/SN). Runje tak kaž w druhich póstniskich centrumach Hornjej Łužicy su minjenu sobotu dypkownje w 11.11 hodź. tež nory Serbskopazličanskeho karnewaloweho towarstwa ceptar w gmejnje přewzali. Symboliski kluč a křinju za pjaty počas přewostaji jim zastupowacy wjesnjanosta, kiž bě ekstra do gmejnskeho zarjadnistwa přijěł. Na to poda so amtěrowacy princowski por princ Daniel II. z princesnu Bernadet I. z radu jědnaćoch na farsku žurlu. Tam běchu tež princowske pory zašłych lět k wobjedu prošene.

Wječor zahajichu nowu, mjeztym hižo 48. karnewalowu sezona z wólbami noweho princowskeho pora. Wězo so wopytowarjo prašachu, štó drje to lětsa budźe­. Na wotmołwu wšak dyrbjachu hišće­ chwilu čakać.

Chcedźa projekty dale wjesć

póndźela, 13. nowembera 2017 spisane wot:

Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu njeměješe sobotu jeno swoju hłownu zhromadźiznu. Jeho čłonojo wužiwachu składnosć tež za wuprawu do Złeho Komorowa, zo bychu sej tamniši Hrodowy muzej a twjer­dźiznu wobhladali, tam dobyćersku kolekciju jutrownych jejkow jako trajnu požčonku přepodali, ale so tež po měsće wodźić dali.

Zły Komorow (SN/CoR). Předsyda Spěchowanskeho kruha za serbsku ludowu kulturu Eberhard Zobel poda rozprawu wo wuspěšnej lětušej dźěławosći a wuhlad na klětuše předewzaća.

Spěchować serbskosć je jej wutrobna naležnosć

póndźela, 13. nowembera 2017 spisane wot:

Skutkowanje na dobro serbskeho ludu přewodźa dźensnišu jubilarku Brigitu Šraminu hižo cyłe žiwjenje. Wšitke jeje skutki a wudobyća naličić by ramik wječornika přesahował. Wšako je so dźensa před 75 lětami w Pančicach-Kukowje narodźena Brigita Šramina na mnohich polach žiwjenja za serbskosć angažowała. Wšudźe, hdźež jeje mjeno naspomniš, wuprajeja so ludźo z wulkim respektom a česćownosću wo njej.

Wot lěta 1964 bydli jubilarka ze swójbu we Wojerecach a skutkowaše wot 1966 jako wučerka serbšćiny a rušćiny na Wojerowskej Zejlerjowej šuli. Nimo toho běše 15 lět tež wokrjesna fachowa poradźowarka za serbšćinu. Lěta 2003 poda so na wuměnk. K jeje wudobyćam w tym času słušeja mnohe dopisy do časopisa­ „Serbska šula“ a wuspěšne wobdźělenja ze swojimi šulerjemi na olympiadach serbšćiny. Tohorunja sobu­ skutkowała je Brigita Šramina na wučbnych materialijach za serbšćinu kaž na přikład na wučbnicy „Rěču serbsce“, kotraž bě w lěće 2007 wušła.

Znate hity a prapremjery

póndźela, 13. nowembera 2017 spisane wot:

Wólbernosće 22. narodniny z wuběrnym koncertom woswjećili

Chrósćicy (SN/bn). Na kopatej połnej Krawčikec žurli w Chrósćicach woswjeći sobotu spěwna skupina Wólbernosće swoje 22. narodniny. Po zwučenym wašnju zahaji „Ja sym najrjeńši serbski cowboy“ – pěseń bě Romana Görlichowa na spočatku karjery seksteta na tekst Diany Bruskec za ćěleso skomponowała a sadźiła – pisany a wotměnjawy program. Z wulkim espritom zaklinča nimo jědnaće znatych štučkow, kotrež běchu sej fanojo do koncerta z wothłosowanjom na internetnej stronje Wólbernosćow sami wuzwolili, při čimž so „Mój Budyšin“ jako faworit wukopa, tež jědnaće nowych sadźbow na teksty Handrija Zejlerja. Wobdźěłanja su z pjera Fabiana Kaulfürsta – wón skupinu nawjeduje a je nimo toho wječor suwerenje moderěrował a na akordeonje a gitarje hrał – kaž tež Pětra Cyža a pokazuja žanrowu šěrokosć. Tak na přikład hodźała so štučka „Jana z bahna“ stilej shuffle přirjadować, mjeztym zo „Kusk falša do swěry“ rytmisce do směra swing abo „Pod běłej brězyčku“ harmonisce do jazza wotbočatej.

nawěšk

nowostki LND