25. februara zemrě w 84. žiwjenskim lěće Miłočan Achim Kowar. Ze swójbnymi a přiwuznymi žaruja wosebje tež přećeljo serbskeho sporta. W rjadach Sokoła bě to w běhu jeno štyrjoch měsacow po Józefje Kilanku, kiž zemrě 9. nowembra, a Pětrje Šołće (2. februara zemrěł) třeće dźělenje wot prjedawšeho aktiwneho sportowca a sportoweho funkcionara.

Prěnja kročel

póndźela, 27. februara 2017 spisane wot:
Domowina a Serbske šulske towarstwo stej so po zdaću na přiměr dojednałoj. Tak znajmjeńša skutkowaše na mnje rozmołwa zastupjerjow SŠT z čłonami zwjazkoweho předsydstwa sobotu w Budyšinje. Měrnje a wěcownje rěčachu tam wo ćežach a njedostatkach zhromadneho dźěła a wo móžnosćach, je wotstronić. Mam to za wulkotny nowozapočatk. Wšako chcetej wobě stronje to najlěpše za serbski lud. Rozumna rozmołwa je tuž wažna. Bě drje to hakle prěnja kročel a wšitko klinčeše, kaž njeby ženje žanych rozkorow było, ale je to kročel do praweho směra. Wšako předsyda Domowiny stajnje powěda, zo wšitke prócowanja na dobro Serbow wita a zo chcył tež ze wšitkimi akterami rěčeć. Jako přichodnu kročel bych sej nětko rozmołwu mjez Domowinu a iniciatiwnej skupinu Serbski sejm předstajić móhł. Snano potom tež tam brónje mjelča. Janek Wowčer

Wostanu swojemu hesłu swěrni

póndźela, 27. februara 2017 spisane wot:

Ze słownikom slepjanšćiny „1 000 Slěpjanske słowa“ je Rownjanske towarstwo Njepilic dwór dołhodobny rěčny zakład stworiło.

Rowno (AK/SN). „Chcemy jón praktisce wužiwać a z nim naš kurs serbšćiny dale wjesć. Aktiwne rěčenje, tež na zarjadowanjach a wšědny dźeń, je nam wažne.“ Takle potwjerdźi to Manfred Nikel, wot załoženja 1999 předsyda towarstwa Nje­pipic dwór, na pjatkownej hłownej zhromadźiznje na Rownjanskim Njepilic statoku, w bilancy towarstwa za lěto 2016.

W Budyšinje zemrě 22. februara w starobje 82 lět wučer, pedagogiski wědomostnik, aktiwny sportowc a sportowy funkcionar Pětr Šołta. Wo njeho žaruja mandźelska Marja, dźowce Jana a Nadja, přiwuzni, něhdyši kolegojo kaž tež wulka swójba přećelow serbskeho sporta.

Pětr Šołta narodźi so 24. awgusta 1934 w Njebjelčicach. Jeho nan bě hač do rozpušćenja Serbskeho Sokoła 1933 nazwučowar wjesneje jednoty. Wuchodźiwši zakładnu šulu bě Pětr mjez prěnimi šulerjemi w decembru 1945 załoženeho Serbskeho gymnazija w Českej Lípje. Tam započa so za kopańcu a lodohokej horić. Po přesydlenju wšěch serbskich wuknjacych spočatk 1947 do Varnsdorfa-Warnoćic je wón nimale kóžde swobodne popołdnjo za bulom honił. Hakle 13lětny smědźeše w mustwje serbskich studentow přećiwo wubrance Warnočanskich dźěłaćerjow sobu hrać.

Inscenacije Bratrowstwa

štwórtk, 23. februara 2017 spisane wot:

w režiji Jurja Kostorža:

1992 – „Překlepani Kulowčenjo“

1992 – hodowna hra

1993 – hra na česć 300. posmjertnin Jakuba Xavera Ticina

1993 – nalětni swjedźeń na žurli w Koćinje: „Leńka płokarniča“ a „Na běrnach“

1995 – „Wě Domaš wšitko“

1996 – „Zo jich hańba njeje“

1996 – scena „Kajkaj smój přistojnaj hólcaj“

1998 – struchłohra „Genofewa“ (běchu ju hižo 1938 w Kulowje hrali, nacionalsocialisća pak ju zakazachu)

1999 – „Mjedwjedź“ a „Na žeńtwje“ (Kostorž inscenaciju chorosće dla njedokónči)

w režiji Měrćina Słodeńka:

2000 – „Mjedwjedź“ a „Na žeńtwje“

2001 – medley Měrćina Słodeńka „Kermuša“

2002 – „Dawk nježenjencow

2004 – „Dubičanski kowar“

2006 – „Rozbity karan“

w režiji Janiny Brankačkoweje:

julij 2008 – „Krabat so nawróći“

w režiji Měrka Brankačka:

2012 – „Naša ćeta Mija“

2016 – „Hdyž kokula woła“

2017 – „Jědźk a lěnjoch“

Jedne z najaktiwnišich serbskich towarstwow je bjezdwěla Kulowske Bratrowstwo. A wosebje žiwy dźěl je dźiwadłowa skupina, kotraž swjeći lětsa slěborny jubilej. Štož bě so před 25 lětami jako hrajna scena składnostnje primicy nowoměšnika Pětra Krala zrodźiło, je hač do dźensnišeho syły přihladowarjow po cyłej Łužicy ze zajimawymi a naročnymi inscenacijemi zawjeseliło. Započeli su tehdy ze štyrjomi žonami a štyrjomi mužemi. A jim je so dźiwadźelenje lubiło. Nawod přewzał je jako prěni rodźeny Kulowčan Jurij Kostorž.

Mjeztym napjelnichu skład hrow z wulkim dźělom burleskow, ale tež z naročnymi kruchami, kaž ze struchłohru „Genofewa“.

Putnica w Pančicach přednošowała

štwórtk, 23. februara 2017 spisane wot:
Něhdźe połsta čłonow Domowinskeje skupiny Pančicy-Kukow dožiwi wčera w rumnosći wjesneje wohnjoweje wobory přewšo zajimawy a putacy přednošk. Monika Gerdesowa rozprawješe wo putnikowanju po Jakubowym puću a wo dožiwjenjach w Pólskej a Norwegskej. Putali su přisposłucharjow tež jeje krasne wobrazy. Znata serbska rozhłosownica powědaše tež wo swojej putniskej hospodźe w Chrósćicach a přeradźi přitomnym tu abo tamnu „potajnosć“. Foto: Feliks Haza

Nětko knježa nory w „Bjesadźe“

póndźela, 20. februara 2017 spisane wot:

Serbskopazličanscy karnewalisća z hosćimi sobotu a wčera zaso hejsowali

Njebjelčicy (bl/SN). Hač Rio, Köln abo Mainz, po wšěm swěće nory hejsuja, zabawjejo so ze spěwom, reju a žortom. Zo by prawy lóštny póstniski wječor dožiwił, pak njetrjebaš sej daloko wulećeć. To nazhonichu lětuši wopytowarjo programa Serbskopazličanskeho karnewaloweho towarstwa.

Nowy serbski pčołar přiwzaty

póndźela, 20. februara 2017 spisane wot:

Chrósćicy (BWa/SN). W Chróšćanskim Dučmanec hosćencu wotmě so minjeny pjatk lětuša hłowna zhromadźizna Serbskeje pčólnicy. Předsyda Jan Wjesela rozprawješe wo dźěławosći towarstwa kaž tež wo stawje pčołarjenja. Minjene lěto wuznamjenješe so z pózdnim, ale mócnym startom do nalěća, kotryž je pčolace ludy sylnje k rojenju pohnuł. Žně mjedu běchu dobre, při čimž rěpik a lipa derje mjedźeštej, robinija skerje snadnje. Miła nazyma wšak tomu polěkowaše, zo je so varroa-roztoč chětro rozmnožił. Tónle škódnik móhł tuž lětsa k wjetšim stratam ludow­ wjesć.

Serbskej pčólnicy přisłuša tuchwilu 42 čłonow z 300 ludami. Čłonojo su 21 do 86 lět stari. Pětr Wencl z Měrkowa bu na pjatkownej zhromadźiznje jako nowy pčołar do towarstwa přiwzaty. Wone planuje lětsa přednošk Bena Deleńka z Drježdźan, wopyt pčolenca jednoho sobustawa pčólnicy a wulět do Delnjeje Łužicy. Za nazymu je předwidźany přednošk wo ameriskim hniłcu (Faulbrut), dźeń a aktualnišej mrětwje tež we Łužicy.

Wo swojich dožiwjenjach a žiwjenskich nazhonjenjach při wandrowanju je Chróšćan Franc Čornak minjeny pjatk na mjeztym dźesatym serbskim wječoru we Łazowskim Domje Zejlerja a Smolerja rozprawjał. Wjace hač 40 připosłucharjow bě přišło. Někotři z nich kupichu sej jeho knihu „Franz im Glück“ a dachu sej ju signować. Foto: Andreas Kirschke

nawěšk

nowostki LND