W 81. žiwjenskim lěće je ludowy wuměłc Pawoł Janca na prawdu Božu wotešoł. Najwjace ludźi drje znaje Konječana jako woblubowaneho, stajnje wjesołeho a ze šibałym posměwkom wustupowaceho dźiwadźelnika lajskeje skupiny Konjecy-Šunow. Wot załoženja cyłka w lěće 1992 je wón njeličomnych lubowarjow lajskeho dźiwadła zawjeselił.

Krabat, wino a hospodarske styki

štwórtk, 01. junija 2017 spisane wot:

To bě wosebitosć lětušeho Krabatoweho swjedźenja: Wón měješe dać rozsudne impulsy, zo přećeljo Krabata we Łužicy kaž tež w Słowjenskej a Chorwatskej, w krajinje Žumberak zaměry swojeje dźěławosće zasadnje wusměrja.

Swjedźeń Vinska Vigred (Winowe nalěćo) w słowjenskim městačku Metlika, na mjezy ke Chorwatskej, bě za to prawa składnosć.

Wobě Krabatowej towarstwje hižo wjacore lěta přećelske styki wudźeržujetej. Zaměr jeju prócowanjow je, regionalne wosebitosće na kulturno-turistiskim, ale tež na hospodarskim polu zaměrnišo zwužitkować na dobro wotpowědneho regiona. Krabat ma při tym zwjazowacy a wodźacy element być. Ze zhromadnym wusměrjenjom maja so regionalne kołoběhi wutworić, skrućić a tak wukmanić, zo skutkuja jako magnet za zajimcow z kraja partnera, ale tež za zajimcow z cyłeho swěta. Zajimy regionow njesměli tuž na hranicy kraja zakónčene być, ale mjezy přesahujo skutkować.

Rjemjesło a přemysło přećelam zbližić

Po domje Měrćina Nowaka so rozhladować

štwórtk, 01. junija 2017 spisane wot:

Budyšin (SH/SN). Zhromadnosć z Krabatowym młynom w Čornym Chołcu je spomóžna, a šulerjam běše to zajimawy poskitk, kotryž měli klětu wo­spje­tować. Takle wuhódnoćichu čłonojo předsydstwa župy „Jan Arnošt Smoler“ na swojim wčerawšim posedźenju w Budyskim Serbskim domje njedawny poradźeny projektny dźeń za šulerjow 4. lětnika, kotřiž na teritoriju župy serbšćinu wuknu. Za klětu chcedźa nětko hižo termin wu­činić. Wšako ma tón w šulach sčasom znaty być, zo móhło so potom wjace kubłanišćow wobdźělić.

Přihotuja kubłansku konferencu

srjeda, 31. meje 2017 spisane wot:

Choćebuz (HA/SN). Předsydstwo Domowinskeje župy Delnja Łužica ma lětuše zetkanje z prezidijom Domowiny za jara wažne a trěbne. Tole su na wčerawšim posedźenju župneho předsydstwa w Choćebuzu hišće raz potwjerdźili. Wobaj gremijej jónu wob lěto zhromadnje wuradźujetej. Na lětušim zetkanju, za kotryž njeje dotal hišće termin postajeny, maja problemy serbskeho šulstwa w Braniborskej w srjedźišću stać. Hladajo na wažnosć problematiki chce župne předsydstwo k tomu tež wšitkich druhich čłonow zwjazkoweho předsydstwa kaž tohorunja zamołwitych Rěčneho centru- ma WITAJ a delnjoserbskich čłonow rady Załožby za serbski lud přeprosyć. W přihotach tohole wuradźowanja chce sej župne předsydstwo zhromadnu poziciju k temje zdźěłać.

Wažne ćežišćo lětušeho dźěła předsydstwa župy Delnja Łužica budźe polěpšenje stykow k wšitkim 24 towarstwam, kotrež župje přisłušeja. Z přistupom dalšich towarstwow a zjednoćenstwow chcedźa župu dale powjetšić.

Hudźbne dopołdnjo na statoku

wutora, 30. meje 2017 spisane wot:

Trjebin (JoS/SN). Dwójce wob lěto organizuje Trjebinska Domowinska skupina na swojim Šusterec statoku njedźelne hudźbne dopołdnjo. Tule idylisku městnosć su lěta 2010 přepodali a wot toho časa so Domowinska skupina wo nju stara. „Ze Šusterec statokom je so tež dźěło našeje skupiny wožiwiło, dokelž so tule jeno zhromadnje njezetkawamy, ale so tež zhromadnje wo twarjenja a ležownosć staramy“, rozłožuje předsydka nimale 70 čłonow wopřijaceje Domowinskeje skupiny Angelika Balccyna.

Zawčerawšim je wona w Trjebinje wjace­ hač sto wopytowarjow witała. K hudźbnemu wobrubjenju běchu sej tónraz Lóštnych muzikantow ze Syjka (Graustein) pola Grodka, Slepjanski dźěćacy a młodźinski ansambl kaž tež předšulske dźěći Trjebinskeje pěstowarnje „Lutki“ přeprosyli. Bróžeń na Šusterec statoku bě hač na poslednje městno wobsadźena, jako dźěći na jewišćo stupichu a swój program pokazachu. K tomu kubłarka Doreen Balcerowa jich drastu publikumej předstaji. Tak wopytowarjo zhonichu, zo maja předšulske holčki čerwjenu­ suknju a čerwjenu falu, šulske holcy pak zelenu suknju a běłu falu.

Horjenjo we Wochozach hudźili

póndźela, 29. meje 2017 spisane wot:
Mnozy ludźo, tež swójby z dźěćimi, wužichu swjedźeń Božeho spěća minjeny štwórtk za wulět do parka błudźenkow we Wochozach. Snadź bě nahladna ličba wopytowarjow­ tež wuskutk přinoška MDR-radijo Sakska dźeń do toho, w kotrymž rozprawjachu wo tučasnje krasnje kćějacych acalejach a rododendronach, wo nowych­ pućikach w parku a wo dobrym wopisanju lodowych dobow kaž tež błudźenkow. Wosebitosć dnja bě wjacehodźinski koncert serbskeje dujerskeje kapały Horjany. Hudźbnicy zawjeselichu wopytowarjow na wšelakich městnach parka ze serbskimi,­ čěskimi a mjezynarodnymi štučkami. Foto: Bosćij Handrik

ZSST ma nowe předsydstwo

póndźela, 22. meje 2017 spisane wot:

Židźino (SN/JaW). Zwjazk serbskich spěwarskich towarstwow (ZZST) nawjeduje nětko muska trójka. Na hłownej wólbnej zhromadźiznje minjeny pjatk w Židźinom wobkrući 24 delegatow čłonskich chórow Pětra Cyža jako předsydu. Za noweju městopředsydow wuzwolichu za Delnju Łužicu Geralda Schöna a za Hornju Łužicu Janeka Wowčerja. Schön přewozmje zastojnstwo wot Jaroslava Pukača, Wowčer wot Leńki Thomasoweje. Wobaj njeběštaj hižo kandidowałoj. Předsydstwu přisłušeja dale Angelika Häneltowa (chór Meja), Melanie Bulankowa (chór Lipa), Sylwija Jancyna (chór Budyšin), Susann Herrmann (žónski chór Lubin) a Cornelia Vahder (žónski chór Janšojce).

Dźěći Lipjanow na jewišću stali

póndźela, 22. meje 2017 spisane wot:

Nalětni koncert chóra Lipa na klóšterskej zahrodźe w 110. jubilejnym lěće

Pančicy-Kukow (CRM/SN). Z wjele lubosću k wěcy a zdobom ze zwučenej wustojnosću běše chór Lipa tež tónraz swój nalětni koncert na klóšterskej zahrodźe přihotował. Wčera popołdnju njewuhotowa jeno sam wulki dźěl programa, ale bě sej z dujerskej kapału Horjany zaso partnerow přeprosył. „Mjez chóristami pak je nětkole cyły rjad młodych maćerjow a nanow z małymi dźěćimi“, zwěsći wuměłska nawodnica Jadwiga Kaulfürstowa. Tak je naležnosć, zo so šwarna črjódka dźěći kaž tež wnučkow spěwarkow a spěwarjow počasu do chóroweho žiwjenja zapřijima. Wčera wuwabi prěni tajki pospyt respekt přihladowarstwa a wězo tež wjele wjesela wšěch wobdźělenych. Přetož hladajcy horda bě dźěćina Lipjanow, směć na wulkim jewišću pod nawodom „praweje“ dirigentki spěwčkaj přednjesć. Tež štyrjom hólcam je so solowy wustup derje poradźił.

Chcedźa sej na Krabata připić

štwórtk, 18. meje 2017 spisane wot:

Dźensa wječor podadźa so čłonojo Krabatoweho towarstwa a Smjerdźečanskeje rejwanskeje skupiny na puć do Słowjenskeje. W městačku Metlika, njedaloko chorwatskeje mjezy, wotměje so składnostnje tamnišeho Vinskeho Vigreda (Winoweho nalěća) lětuši Krabatowy swjedźeń.

Njebjelčicy (JK/SN). Ke kónčinje Bela Krajina wudźeržuje Krabatowe towarstwo wjelelětne styki. Wottam pochadźa Jan Šadowic, znaty tež jako Krabat. Jeho potomnicy ze swójby Šajatović maja w krajinje wjacore winicy a su tuž na tradicionalnym winowym swjedźenju zastupjeni. Tam chcedźa tež na Krabata a jeho stawiznu skedźbnić. Direktna potomnica Šajatovića, Monika Bračika, je aktiwna na polu slědźenja za swojim prjedownikom a iniciěruje mnohe zarjadowanja na temu Krabat. Na lětušich přemysłowych wikach WIR w Kamjencu je wona za Krabatowy swjedźeń w Belej Krajinje wabiła. W chorwatskim Žumberaku, njedaloko słowjenskeje mjezy, wobsedźi jeje swójba winicy. Tam budu čłonojo Krabatoweho towarstwa mjez druhim z hosćom.

Prěni raz z dudami wokoło meje

štwórtk, 18. meje 2017 spisane wot:
W Lipsku staraja so serbscy studenća kóžde lěto wo to, zo maja tež we wulkoměsće swoje mejemjetanje. Na nje přichwatachu zawčerawšim tež přećeljo Sorabije a zajimowani Lipšćanscy Serbja. Prěni raz přewodźeše młodostna na dudach hromadźe z akordeonistom wokoło meje rejwace pory. Najspěšniši při wjeršku meje bě Chróšćan Samuel ­Šiman, kiž wuzwoli sej za mejsku kralownu Lubinu Mičkec z Worklec. Swjedźeń wuklinča při zhromadnym praženju kołbaskow a lěhwowym wohenju. Hač do nocy znošowachu so po internatnej zahrodźe serbske ludowe pěsnje. Foto: Franciska Grajcarekec

nawěšk

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli

nowostki LND