Muzeje wažne za serbstwo

wutora, 14. junija 2016 spisane wot:

Drjowk (ML/SN). „Muzeje maja nastupajo serbstwo wulku zamołwitosć, zo pokazuja na jeho eksistencu, bohatosć rěče a kultury w regionje kaž tež na serbske korjenje.“ Regionalna rěčnica Domowiny Delnjeje Łužicy a čłonka Rady za serbske naležnosće kraja Braniborska, Uta Hentšelowa, wuzběhny tole wčera popołdnju w Drjowku w swojim přednošku před čłonami sekcije ludowěda a muzejownistwo Maćicy Serbskeje kaž tež před zastupnikami łužiskich muzejow a domi­zniskich stwow. Wona porěča wo prócowanju rady wo přizamknjenje komunow serbskemu sydlenskemu rumej. Rozłoži, z kotrymi argumentami su za to wabili a čehodla někotři tutu próstwu zaćisnychu. Čłonojo serbskeje rady, Domowina a Uta Hentšelowa wosobinsce su dokładnu argumentaciju za próstwu wo přiwzaće za kóždu komunu zestajeli a zapósłancam cyłkownje na 50 zeńdźenjach přednjesli. 38 tajkich próstwow su serbka přirada a parlamenty krajej zapodali.

Kreatiwna dźěłarnička w Rěčicach

wutora, 14. junija 2016 spisane wot:
Jědnaće čłonow Spěchowanskeho towarstwa za serbsku ludowu kulturu bě so minjeny kónc tydźenja na Rěčičanskim Erlichtec statoku zetkało, zo bychu tam swoju tradicionalnu molowansku dźěłarničku přewjedli. Pod nawodom Maje Nageloweje nasta rjad wšelakich naćiskow, skicow a rysowankow přewažnje wo kładźitych chěžach. „Smy jara spokojom a chcemy wudźěłki w Budyšinje wustajeć“, předsydka towarstwa Weronika Suchowa na naprašowanje praji. Najstarša wobdźělnica dźěłarnički je znata ludowa wuměłča, 88lětna Irmgard Kulejowa z Grodka. Foto: Joachim Rjela

Spušćomna a sprawna

pjatk, 10. junija 2016 spisane wot:

Wona je sej swěrna wostała: Jeli so socialnopolitisce abo narodnostnopolitisce něšto hiba, so Rejza Šołćina sobu zarjaduje, dalokož jej to mocy dowoleja. Tež na njedawnym zarjadowanju zwjazkoweho zjednoćenstwa etniske mjeńšiny pola strony Lěwicy ze zastupjerjemi iniciatiwneje skupiny Serbski sejm je so wuměnkarka nastupajo Domowinu a samostatny serbski parlament wuprajiła. Jutře, 11. junija, swjeći Rejza Šołćina w Budy­šinje pjećawosomdźesaćiny.

Rejza Šołćina je jedne z pjeć dźěći Šěrakec­ swójby ze Zejic a chodźeše w Chrósćicach do šule. W młodych lětach bu 1951 wjesnjanostka w Zejicach, po tym w Pančicach. Spóznawši jeje spušćomnosć a sprawnosć jej ludźo radźachu stać so ze sudnicu. Nowemu wužadanju wote­wrjena započa wona 1953 prawnistwo na zarjadniskej akademiji w Babelsbergu studować. Dwě lěće pozdźišo wotzamkny studij na Humboldtowej uniwersiće a bu prěnja serbska sudnica we Łužicy. Hač do lěta 1990 sudźeše w Budyšinje. Njepostupowaše pak ženje bjez hnady a čłowjeskeho rozuma.

Pozitiwne wuwiće

pjatk, 10. junija 2016 spisane wot:

Pančicy-Kukow (SN/JaW). Předsydstwo Kamjenskeje župy „Michał Hórnik“ je sej wčera wobraz wo Muzeju Ćišinskeho stworiło. Trudla Kuringowa přitomnych po nim wodźeše a wotmołwješe na prašenja. Čłonojo předsydstwa chětro wobžaruja, zo njeje nošerstwo muzeja zrjadowane a zo tuchwilu nikoho nimaja, kiž by zajimcow po nim wodźił.

Wuhódnoćili su tohorunja zetkanje chronikarjow zašły měsac. Wodźenje po Wotrowskim hrodźišću bě poradźene. Marhata Deleńkowa chwaleše sej wěcywustojnosć fachowče, kotraž bě tež wšelke detaile rozłožiła. Nětko wo tym rozmysluja, dalše wodźenja po bliskich hrodźišćach poskićić. Chwalobnje wupraji- chu so přitomni wo pěstowanju mejemjetanja na wsach. „Jara mje zwjesela, zo su w Jaworje nałožk zaso wožiwli“, zwurazni Clemens Škoda. Jürgen Njek chwaleše sej w tym zwisku rozprawnistwo SN. Za jara pozitiwne wuwiće maja, zo so dale a wjac młodych žonow k swjedźenskim přiležnosćam serbsku narodnu drastu woblěka. Rozjimali su wčera tohorunja namjety za počesćenje z Čestnym znamješkom a Mytom Domowiny.

Serbskemu kulturnemu turizmej přistupili

štwórtk, 02. junija 2016 spisane wot:

Turjej (HA/SN). Po tym zo bě so předsydstwo župy Delnja Łužica hižo dwójce z tym zaběrało přistupić towarstwu Serbski kulturny turizm, su tole wčera zwoprawdźili. Na posedźenju w Turjejskim gmejnskim domje čłonojo předsydstwa wobzamknychu, zo přichodnje w towarstwje sobu dźěłaja. Při tym dachu so wot mysle wodźić, zo móža nětko do turistiskeho dźěła w Delnjej Łužicy kulturu, rěč, tradicije a stawizny Serbow lěpje zapřijeć. Nimo toho spjelni předsydstwo dwě próstwje Choćebuskeho měšćanskeho zarjadnistwa: Župa sćele přichodnje swojeho zastupnika do wo­krjesneje šulskeje přirady w Choćebuzu. Nimo toho chce po swojich mocach interkulturny tydźeń podpěrać, kotryž tam kónc septembra a spočatk oktobra planuja. Město chce wopytowarjam tež zarjadowanja ze serbskej tematiku po­skićić.

Wotrow (KJu/SN). Župa „Michał Hórnik“ je sej do swojeho lětneho plana zapisała, nimo nětko hižo tradicionalnych zetkanjow wjesnych chronistow z přednoškom jich a dalšich zajimcow na wodźenja po zajimawych městnosćach w župje přeprosyć. Prěnje tajke zarjadowanje wotmě so wčera na Wotrowskim hrodźišću. Skupina dwanaće zajimcow njebě so wot njewěstych wjedrowych powěsćow wottrašić dała a přichwata k zetkanišću při Klóšterskej wodźe. Wodźenje po hrodźišću přewza wědomostnica Kamjenskeho Muzeja zapadneje Łužicy Sabine Kuhlmann. Wona rozłoži wobdźělnikam nastaće a wuwiće hrodźišća po archeo­logiskich a stawizniskich dopóznaćach. Tak tež domoródni někotružkuli nowosć přinawuknychu­.

Budyšin (kl/SN). 100. posmjertne narodniny Jurja Brězana steja takrjec před durjemi. Budyskej župje „Jan Arnošt Smoler“ je to witana składnosć, wot 16. do 22. junija projektowe dny za šulerjow serbskich zakładnych šulow a šulerjow, kotřiž serbšćinu jako cuzu rěč wuknu, w Hornim Hajnku na ležownosći Jurja Brězana přewjesć. To je zhromadne předewzaće­ z Kamjenskej župu „Michał Hórnik“, na kotrymž wobdźěli so 250 šulerjow­. Na wšelakorych stacijach maja woni tami wo žiwjenju a skutkowanju serbskeho spisowaćela zhonić. Předsydstwo Budyskeje župy bě so z tymle ju­bilejom a ze zarjadowanjemi k tomu na wčerawšim­ wuradźowanju w Budyskim Serbskim domje zaběrało.

Wažnosć kładu pak tež na wubědźowanje „Krabat dźensa – pisaj, basni, moluj“.­ Wone wusměrja so lětsa nazymu na serbskich­ šulerjow a młodostnych, kotřiž chcedźa so kreatiwnje abo literarnje z temu rozestajeć.

Hłowna zhromadźizna zwołana

póndźela, 30. meje 2016 spisane wot:

Zwjazkowe předsydstwo Domowiny je 18. wólbnu hłownu zhromadźiznu Domowiny zwołało. Wona budźe 25. měrca 2017 na žurli Wuchodosakskeje lutowarnje w starym měsće Wojerec.

Budyšin (SN/at). Čłonojo zwjazkoweho předsydstwa su přihotowanske dokumenty za 18. hłownu zhromadźiznu Domowiny, tak tež naćiskaj wólbneho a jednanskeho porjada, na swojim sobotnym posedźenju w Budyskim Serbskim domje jednohłósnje schwalili. Z přitomnymi 15 sobustawami bě gremij wobzamknjenjakmany, hižo jedna wosoba mjenje pak by dźěłanjekmanosć woznamjenjała.

Na 25 lět znowazałoženja zhladuje lětsa Zwjazk serbskich spěwarskich towarstwow (ZSST). Składnostnje jubileja wuhotuja čłonske ćělesa nadregionalneho towarstwa zhromadnje wosebitej koncertaj 4. junija w Choćebuzu a dźeń pozdźišo w Budyšinje. Nawod změje předsyda ZSST Pětr Cyž (stejo). Tele dny su so spěwarki a spěwarjo, mjez druhim chórow Meja, Lipa, Budyšin, Židźino a muskeho chóra Delany, na tónle wjeršk z probu w Budyskim Serbskim domje přihotowali. Foto: Janek Wowčer

Budyšin (rw/SN). Třěšny zwjazk Serbow Domowina přeproša dypkownje do lětnjeho časa serbskich młodostnych wot 14 lět na interkulturny projekt „Krabat between us“, kotryž wotměje so w juniju a awgusće w Budyskim Kamjentnym domje. Serbscy, němscy a syriscy młodostni zaběraja so tam na kreatiwne wašnje z pomocu grafitijoweho rysowanja z historiskej a bajowej figuru Krabata, ze swójskej kulturu a wiziju wo zhromadnym Krabatowym swěće w přichodźe. Zahajenske zarjadowanje wotměje so srjedu, 1. junija, w 17 hodź. w Kamjentnym domje. Młodostni měli sej dale zaplanować přihotowanske dny w juniju, kotrež su stajnje póndźelu, a to 6., 13. a 20. junija wot 16 do 19 hodź.

nawěšk

nowostki LND