Chlěb pjekli

póndźela, 25. apryla 2016 spisane wot:
W 115 lět starej pjecy pječeny chlěb bě sobotu jedyn z wjerškow nalětnjeho swjedźenja na Ćišćanskim statoku. Pjekar Nico Thäle tam hromadźe z pomocnikami štyri razy wob lěto staru pěc zapyrja. Foto: Katrin Demczenko

Družku woblěkać njeje lochko

póndźela, 18. apryla 2016 spisane wot:

Narodnu drastu nosyć, je wuraz wuznaća a swědči wo česćownosći před narodom a jeho kulturu. Tajka drasta pak ma so tež akuratnje a dostojnje zdrasćić. To płaći za kóždu serbsku narodnu drastu, wosebje pak za serbsku katolsku družku.

Chrósćicy (JK/SN). Zaměr druheje dźěłarnički župy „Michał Hórnik“ na temu serbska narodna drasta bě, katolsku družku prawje a dostojnje zdrasćić. K tomu bě so sobotu na Chróšćanskej farje wulka ličba zajimowanych maćerjow a młodych holcow zešła.

Po zawodnych słowach regionalneje rěčnicy Katariny Jurkoweje k zaměrej a wotběhej dźěłarnički přewzachu hotowańče Christina Handrikowa z Worklec, Marja Vacekowa z Njebjelčic a Sabina Jurencec z Pančic-Kukowa ceptar jednanja. Na přikładźe šesćoch holcow pokazachu zajimowanym krok po kroku zdrasćenje družki.

Smječkecy (rw/SN/JaW). Dźewjeć młodostnych je so pjatk popołdnju pod nawodom šefa Sakskeho wukubłanskeho a wupruwowanskeho kanala SAEK Michała Cyža w Smječkečanskim młodźinskim klubje w dźěle z kompjuterowym programom Photoshop wukmaniło. Nimo zakładow wužiwanja nawuknychu wobdźělnicy pod hesłom „#lětaki a #nalěpki quick and crazy“ tež cyle praktiske a zajimawe móžnosće wužiwanja programa. „W lóštnej atmosferje w małym kruhu mějachu młodostni wot 14 lět składnosć nawuknyć, kak sej přichodnje lětak za swójsku party sami zestajeja abo kak hodźa so tróšku skažene wobrazy porjeńšić a sporjedźić“, rjekny kubłanska referentka Domowiny Rejzka Wałdźic.

Smječkečanski młodźinski klub su sej wotpohladnje jako zarjadowanišćo wupytali. „Kładu wažnosć na dobry zwisk k serbskim młodostnym a młodźinskim klubam. Dźiwam tuž na to, zo smy na serbskich wsach prezentni. Tónkróć pobychmy w Smječkecach, wšako maja tam zaso aktiwnu młodźinu“, rjekny Rejzka Wałdźic, kotraž je zhromadny projekt Domowiny a SAEK zorganizowała.

Wčera tydźenja rozžohnowa so syła přewodźerjow na Rownjanskim pohrjebnišću ze znatym Delnjoserbom Pawołom Šenkarjom, kiž bě 15. měrca na Wěrikec statoku we wsy zemrěł. Fararka Antje Schröcke ze Slepoho je na žarowanskej swjatočnosći porěčała. Z wudowu-spisowaćelku Rožu Šenkarjowej, synom Mirom a dalšimi swójbnymi su wjelelětnemu zamołwitemu redaktorej Noweho Casnika a 2. sekretarej Choćebuskeje župy tež mnozy Domowinjenjo z Rownoho a wot druhdźe poslednje božemje prajili.

Předsydstwo skonstituowane

štwórtk, 24. měrca 2016 spisane wot:

Budyšin (Łu/SN). Nowe předsydstwo Maćicy Serbskeje je so wčera w Budyšinje pod nawodom noweho předsydy Jurja Łušćanskeho skonstituowało a nadawki rozdźěliło. Za městopředsydku wu­zwo­lichu dr. Anju Pohončowu, kaž Jurij Łušćanski zdźěli. Dr. Pohončowa stara so dale wo internetnu prezentaciju towarstwa. Nowa čłonka předsydstwa, dr. Ines Kellerowa, je zamołwita za dorostowe myta Maćicy Serbskeje. Dalši nowy čłon prof. dr. Dietrich Šołta dźěli sej z předsydu Maćicy sekciju za wukraj.

Wuhódnoćili su na wčerawšim posedźenju swjedźenske zarjadowanje na česć Jana Arnošta Smolerja składnostnje jeho 200. narodnin. Wone běše wuspěšne a jubilejej wotpowědowace. Rěčachu tež wo dalšich předewzaćach a na kotre wašnje chcyli naprašowanjam a přećam, kotrež towarstwu dóńdu, wotpowědować. Dojednali su so tohorunja na terminy dalšich posedźenjow. Předsyda Maśicy Serbskeje dr. Pětš Šurman zdźěli, zo wotměja w Delnjej Łužicy 20. meje swoju wólbnu zhromadźiznu.

Mytowane twórby nětko wustajene

štwórtk, 24. měrca 2016 spisane wot:

Wojerecy (WS/SN). Na přeprošenje přirady za serbske naležnosće města Wojerec je minjenu póndźelu 33 šulerjow 4. lětnika Zakładneje šule při Hodlerju „Handrij Zejler“ do Wojerowskeho Domowinskeho domu přišło. Čłonojo přirady chcychu zhonić, kak je wot njeje nastorčene molowanske wubědźowanje 4. lětnikow zakładnych šulow města pod motom „Ze žiwjenja Serbow we Wojerecach“ wušło. Werner Sroka, městopředsyda přirady a iniciator akcije, wupraji šulerjam Handrija Zejlerjoweje šule dźak a připóznaće, dokelž běchu woni jeničcy z města, kotřiž so scyła wobdźělichu. Kóždemu wobdźělnikej přepoda Sroka připóznawanske wopismo.

„Sym Serb a w Domowinje“

srjeda, 23. měrca 2016 spisane wot:

Tele słowa w nadpismje słyšachu delegaća a hosćo 25. hłowneje zhromadźizny Domowinskeje župy Delnja Łužica w Źiwizach (Siewisch) we wokrjesu Sprjewja-Nysa z erta tamnišeho krajneho rady Haralda­ Altekrügera (CDU). To bě jasne a zjawne wuznaće k serbskosći a k tomu w serbskej rěči. Potwjerdźił je to z tym, zo běše jeho wowka w serbskej burskej drasće chodźiła a zo bě wona hišće serbsce rěčała. Za to dósta wón sylny přiklesk.

Harald Altekrüger njeje so na hłownej zhromadźiznje jenož jako hósć a komunalny politikar wobdźělił, ale zdobom jako delegat. Wšako je wón čłon Spěchowanskeho towarstwa za Drjowkowsku Serbsku tkalčernju, kotrež słuša do župy Delnja Łužica. Z cyłkownje 2 282 čłonow župy, kotřiž přisłušeja 40 Domowinskim skupinam a 22 towarstwam, stej něhdźe dwě třećinje doma we wokrjesu Sprjewja-Nysa, štož je wulka towaršnostna móc, wón podšmórny a přistaji, zo by so někotrežkuli zjednoćenstwo wjeseliło, by-li telko čłonow měło.

Zhromadny projekt lubi wuspěch

srjeda, 23. měrca 2016 spisane wot:

Budyšin (AW/SN). Prapremjera 5. sinfonije „Stalingrad“ serbskeho komponista Hinca Roja 15. apryla we wulkopósłan- stwje Ruskeje federacije w Berlinje lubi wuspěch. Tole zwěsćichu wčera na posedźenju předsydstwa Zwjazka serbskich wuměłcow, jako hódnoćachu staw přihotow zhromadneho projekta ZSW a SLA. Tak so orchester SLA z hudźbnikami Delnjošleskeje filharmonije z Jelenjeje Góry intensiwnje na tónle kulturny podawk přihotuje. Wočakuja tam něhdźe 400 hosći – Serbow a Němcow z Łužicy, Berlina a dalšich kónčin. Po koncerće přeprosy ruski wulkopósłanc na přijeće.

Zhromadnje spěwali a w kinje byli

wutora, 22. měrca 2016 spisane wot:

Zhorjelc/Budyšin. Čłonojo chóra Budyšin běchu wot minjeneho pjatka hač do njedźele­ w Zhorjelcu. Na zwučowanskim kóncu tydźenja su so intensiwnje přihotowali na 25. jubilej Zwjazka serbskich spěwarskich towarstwow kaž tež na wubědźowanje Sakskeho chóroweho zwjazka. Dirigent Michał Janca přihotowaše spěwarjow chóra tak na wjerškaj, kotrejž čakatej na nich w přichodnych tydźenjach­ pózdnjeho nalěća.

Wulkotne wuměnjenja mějachu chórisća zaso w Zhorjelskej putniskej hospodźe, kotruž angažowani sobudźěłaćerjo křesćanskeho towarstwa młodych ludźi wobhospodarjeja. Tak móžachu w dźělenych hłosowych skupinach zwučować a wječory wězo tež za zhromadnosć a spěwanje žortneho razu wužiwać.

Derje do noweho lěta startowali

pjatk, 18. měrca 2016 spisane wot:

Domowinska župa „Michał Hórnik“ je derje do noweho lěta startowała a hižo dwaj projektaj wuspěšnje přewjedła. Zajim za njej dale přiběra, čehoždla su so za rozsudźili projektaj dale wjesć.

nawěšk

nowostki LND