„Praski serbski seminar městno zetkawanja“

póndźela, 06. měrca 2017 spisane wot:

Praha (jw/SN). Lukáš Novosad wostanje předsyda Towarstwa přećelow Serbow w Praze (SPL). Jasna wjetšina je jemu na hłownej a wólbnej zhromadźiznje sobotu w Serbskim seminarje na Małej stronje znowa dowěru wuprajiła. Jako městopředsydka dale skutkować budźe Eliška Papcunová, mjeztym zo wudospołnitej nowej mjezwoči předsydstwo towarstwa. Nimo dotalnych čłonow Ondřeja Šrámeka, Antonína Kříža a Milana Hrabala staj to Přemysl Černý a Josef Zdobinský. Serbow zastupowaštaj na zhromadźiznje referent Domowiny za kulturne naležnosće a wukraj Clemens Škoda a Judith Wjenkec.

Žane skrótšenja!

póndźela, 06. měrca 2017 spisane wot:

Budyšin (SN/at). „Bojimy so, zo z nowym serbskim šulskim postajenjom so poskitk pomjeńši a k stratam w kwaliće dóńdźe.“ Kaž Domowina pjatk zdźěli, piše to předsyda Dawid Statnik w lisće braniborskemu ministrej za kubłanje, młodźinu a sport Günterej Baasce (SPD) nastupajo wotpohladane skrótšenja wučby serbšćina. Statnik informuje zdobom wo tym, zo je so Zwjazkowe předsydstwo Domowiny 25. februara jednohłósnje stejišću braniborskeje Rady za serbske naležnosće přizamknyło.

Domowina namołwi Güntera Baasku podpěrać, zo bychu so w krajnej wustawje zakótwjene prawa serbskeho ludu dodźerželi a so znajmjeńša tuchwilny staw podawanja serbšćiny zachował. „W tymle sensibelnym wobłuku njesmědźa so skrótšenja dopušćeć“, rěka w lisće. Statnik skedźbnja na delnjoserbšćinu jako jednu z najbóle wohroženych rěčow. Po Charće regionalnych a mjeńšinowych rěčow je wona wosebje škitana. Tež wustawa a Serbski zakoń Braniborskeje matej jasne rjadowanja nastupajo sposrědkowanje delnjoserbšćiny w šulach a dźěćacych dnjowych přebywarnjach.

Manfred Hermaš je zaso předsyda towarstwa Serbski kulturny turizm. Jednohłósnje su jeho čłonojo cyłka minjeny pjatk na wólbnej zhromadźiznje w Rownom do zastojnstwa wolili.

Dźěłarnička z přednoškomaj a hru

póndźela, 06. měrca 2017 spisane wot:

Wosebitosće serbskeje rěče a móžnosće jeje nawuknjenja stejachu w srjedźišću dźěłarnički ewangelskich Bjesadow, kotraž wotmě so sobotu na Rakečanskej Pawołskej šuli.

Rakecy (GH/SN). Wot lěta 2013 zetkawaja so serbske ewangelske Bjesady z Bukec, Hodźija a Rakec jónu wob lěto k zhromadnej dźěłarničce. Sobotu bě Rakečanska Bjesada mjeztym druhi raz hosćićelka tohole zetkanja. Po hižo zwučenym wašnju zahajichu wobdźělnicy dźěłarničku z krótkej nutrnosću, kotruž nawjedowaše superintendent Jan Malink. Na žurli Pawołskeje šule móžeše wón nimale 30 wopytowarjow witać.

Hłowna a wólbna zhromadźizna ZSW zwołana

póndźela, 06. měrca 2017 spisane wot:

Budyšin (AW/SN). Předsydstwo Zwjazka serbskich wuměłcow pod nawodom jeho předsydy Istvána Kobjele je minjeny pjatk na swojim posedźenju w Budyšinje hłownu a wólbnu zhromadźiznu ZSW za 28. apryl 2017 wot 17 hodź. w Budyskim hosćencu „Zum Echten“ zwołało.

Hižo loni 18. nowembra bě ZSW w Haslowje hłownu a wólbnu zhromadźi­znu přewjedł, na kotrejž poda předsystwo wobšěrnu dźěłowu a financnu rozprawu swojeje dwulětneje legislaturneje periody. Nowe předsydstwo njejsu wu­zwolili, dokelž běštaj jenož dwaj čłonaj ZSW zwólniwaj za gremij kandidować. Wot­powědnje statutej towarstwa pak maja znajmjeńša třo kandidaća k wólbam k dispoziciji być. Z dotalneho předsydstwa njebě nichtó znowa kandidował. Wone pak bu w Haslowje zawjazane, čestnohamtsku funkciju hač do apryla dale wukonjeć a w tym času so za kan­didatami rozhladować a jich zdobyć. Tuchwilu­ su štyrjo zwólniwi kandidować, jedyn z nich tež jako nowy předsyda ZSW. Dalši sobustawajo zwjazka wu­měł­cow móža hišće na wólbnej zhro­ma­dźiznje swoju kandidaturu přizjewić.

Na jara spodobne, žortne a informatiwne wašnje je Franc Čornak minjenu srjedu w Stróžanskim Domje tysac hatow wo swojich dožiwjenjach jako wandrowski přednošował. Kaž organizatorojo zdźělichu, bě wjace hač 30 připosłucharjow nadewšo zahorjenych. Někotři knihu Franca Čornaka samo hižo znajachu a stajachu jemu tohodla prašenja k njej. Na zarjadowanje běchu Budyska Domowinska župa, domizniske towarstwo Radiška a zarjadnistwo biosferoweho rezerwata Hornjołužiska hola a haty hromadźe přeprosyli. Foto: Jurij Helgest

Pobrachowacu serbšćinu kritizowali

štwórtk, 02. měrca 2017 spisane wot:

Budyšin (SN/at). Lětuše planowane projekty stejachu w srjedźišću wuradźowanja předsydstwa župy „Jan Arnošt Smoler“ wčera w Budyskim Serbskim domje. Kaž regionalna rěčnica Domowiny za teritorij Budyskeje župy Sonja Hrjehorjowa na naprašowanje zdźěli, přihoty za swójbne popołdnjo zaměrnje postupuja. Zarjadowanje je za 18. nowember w Hodźiju předwidźane. Wothłós z gmejny je dosć pozitiwny, kaž zwěsćichu po prěnich rozmołwach z wjesnjanostu Geraldom Meyerom (njestronjan) a ze zastupjerjemi pěstowarnje a towarstwow.

Župne předsydstwo je so za cil lětušeje kubłanskeje jězby rozsudźiło. Tak po­dadźa so 23. septembra do Ochranowa. Dalši namjet, w reformaciskim lěće do Lutheroweho města Wittenberga jěć, njebu wot wjetšiny přiwzaty.

Ptačokwasne předstajenje Serbskeho ludoweho ansambla za dźěći w Budyšinje je mjez čłonami župneho předsydstwa pobrachowaceje serbskeje rěče dla kritiku zbudźiło. Woni wobžaruja, zo njeje zarjadowanje šulerjam, kotřiž serbšćinu wuknu, składnosć skićiło ju na jewišću w spěwach abo druhich dźělach programa SLA dožiwić.

Protesty žněja wulki wothłós

srjeda, 01. měrca 2017 spisane wot:

Online-peticiju za podpěru projekta Witaj dotal 560 ludźi podpisało

Budyšin (SN/JaW). Referent Domowiny za hospodarstwo Pětr Brězan budźe třěšny zwjazk přichodnje w brunicowym wuběrku Regionalneho planowanskeho zwjazka Hornja Łužica-Delnja Šleska kaž tež w jeho zwjazkowej zhromadźiznje zastupować. Wšitcy štyrnaćo přitomi čłonojo Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny wuprajichu jemu minjenu sobotu dowěru. Brězan přewozmje nadawk wot Marka Kowarja. Změna bě trěbna, dokelž je Kowar wot spočatka lěta jednaćel třěšneho zwjazka.

25. februara zemrě w 84. žiwjenskim lěće Miłočan Achim Kowar. Ze swójbnymi a přiwuznymi žaruja wosebje tež přećeljo serbskeho sporta. W rjadach Sokoła bě to w běhu jeno štyrjoch měsacow po Józefje Kilanku, kiž zemrě 9. nowembra, a Pětrje Šołće (2. februara zemrěł) třeće dźělenje wot prjedawšeho aktiwneho sportowca a sportoweho funkcionara.

Prěnja kročel

póndźela, 27. februara 2017 spisane wot:
Domowina a Serbske šulske towarstwo stej so po zdaću na přiměr dojednałoj. Tak znajmjeńša skutkowaše na mnje rozmołwa zastupjerjow SŠT z čłonami zwjazkoweho předsydstwa sobotu w Budyšinje. Měrnje a wěcownje rěčachu tam wo ćežach a njedostatkach zhromadneho dźěła a wo móžnosćach, je wotstronić. Mam to za wulkotny nowozapočatk. Wšako chcetej wobě stronje to najlěpše za serbski lud. Rozumna rozmołwa je tuž wažna. Bě drje to hakle prěnja kročel a wšitko klinčeše, kaž njeby ženje žanych rozkorow było, ale je to kročel do praweho směra. Wšako předsyda Domowiny stajnje powěda, zo wšitke prócowanja na dobro Serbow wita a zo chcył tež ze wšitkimi akterami rěčeć. Jako přichodnu kročel bych sej nětko rozmołwu mjez Domowinu a iniciatiwnej skupinu Serbski sejm předstajić móhł. Snano potom tež tam brónje mjelča. Janek Wowčer

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND