Naročny nadawk

štwórtk, 26. januara 2017 spisane wot:
Wohrožene rěčne rumy zachować, to maja w Budyskej župje „Jan Arnošt Smoler“ za wažny nadawk serbskich cyłkow na wsy. Tam móžeš serbsku bjesadu jenož pěstować,­ su-li rěčnicy a su-li dale młodźi. Tajku spomóžnu měšeńcu młódšich a staršich matej ju na přikład Jasčanske towarstwo Bjesada a w Kamjenskej župje Domowinska skupina Pančicy-Kukow. Wosebje w narańšich a sewjerowuchodnych kónčinach Budyskeho wokrjesa pak je to wužadanje, kotrež někotrehožkuli dźensa hižo skoro přenapina a župje tohodla tójšto hłowybolenja načinja. Županka Jana Pětrowa je na wutornej wuměnje myslow ze zastupjerjemi Domowinskich skupin a towarstwow naležnosć tematizowała. Chcedźa nětko z młodymi serbskimi swójbami rěčeć, byrnjež jich w ewangelskich kónčinach přewjele njebyło. Su sej tuž naročny nadawk stajili, zo bychu něšto polěpšili. Axel Arlt

Nukničanska jolka wjac hač zymski swjedźeń

štwórtk, 26. januara 2017 spisane wot:

Jolka-swjedźeń přiwabja lěto wob lěto syły ludźi. Zabawne a žortne programowe dypki, kotrež njejsu jenož na wjesne temy wusměrjene, žněja přeco zaso jara dobry wothłós.

Něšto za ćěło a dušu

Runje tak dobre kaž kulturny poskitk je gastronomiske zastaranje hosći wječora. Jedne swinjo ma so kóždolětnje woprować a k tomu někotre swinjace brjuchi, zo bychu rěznicy wokoło Rudija Brězana dosć krupjanych a całtowych kołbasow, ale tež połćik spřihotowali. Na tajkim jolka-wječoru so tójšto zjě. Dwanaće pokrutow chlěba z Chróšćanskeje pjekarnje kraja pilni pomocnicy na pomazki a nawarja k tomu tójšto puntow kisykała Worklečanskeho Wałdźic rěznistwa. Wšo to poskićeja hižo wot 18 hodź. – tym zbliska a zdaloka přichwatanym stajnym hosćom runje tak kaž wćipnym nowačkam. A činja to mjeztym lěta za moderatne płaćizny.

Bilanca a wuhlad

štwórtk, 26. januara 2017 spisane wot:

Pančicy-Kukow (SN/MWj). Něhdźe 40 čłonow Domowinskeje skupiny Pančicy-Kukow je so wčera na swojej hłownej zhromadźiznje w twarjenju wohnjoweje wobory wobdźěliło. W rozprawje dopominaše předsyda Pětr Korjenk na to, zo běchu runje tón dźeń před 71 lětami Domowinsku­ skupinu Klóšter załožili, w kotrejež tradiciji dźensniša skupina steji. Jej je loni wosom nowych čłonow přistupiło, tak zo wopřijima nětko 96 sobustawow. Lońše wjerški běchu přednoškaj Fabiana Kaulfürsta a Leńki Andersoweje, wopyt dźiwadłoweho předstajenja „Jakni mužojo“ a skupinski wulět do Delnjeje Łužicy. Cyłkownje 17 čłonow je so na rjedźenskimaj akcijomaj při pomniku Jakuba Barta-Ćišinskeho wobdźěliło. Za lětsa předewzachu sej mjez druhim přednoškaj Moniki Gerdesoweje a Clemensa Bejmaka, kolesowanski wulět do Hornjeho Hajnka, wuprawu do Lipska a dwoje rjedźenje při pomniku w Lipju.

Skupinarjo wobhladachu sej wčera film Alfonsa a Trudle Kuringec wo přihotach na ptači kwas w Chróšćanskej pěstowarni, kotryž bě lěta 2005 za němske zakładne šule Budyskeho wokrjesa nastał.

Změny w předsydstwje Delanow

srjeda, 25. januara 2017 spisane wot:

Konjecy (SN). Serbski muski chór Delany budźe tež přichodnje zjawnje wustupować. Tole potwjerdźi na wčerawšej hłownej a wólbnej zhromadźiznje w Konjecach stary a nowy předsyda Janek Wowčer. „Za lońši nazymski koncert smy sej skupinu Přezpólnych k zesylnjenju přeprosyli. Mam to za dobry a móžny recept, koncerty tež z mjeńšim mustwom wuhotować“, rjekny Wowčer w rozprawje.

Cyłkownje je muski chór loni na 15 zarjadowanjach a koncertach ludźi zwjeselił, štož hódnoćeše předsyda jako jara wuspěšne. Předewšěm wuzběhny wón koncert składnostnje 45lětneho wobstaća spěwneho ćělesa w meji w Šunowskej Fabrikskej hospodźe. Runje tak kaž pozitiwne nača wón njerjane stronki skutkowanja. Tak njeje so loni poradźiło ani jeničkeho nowačka do cyłka nawabić.

Nimo wobrubjenja wjacorych jubilejow čłonow su sej Delenjo do plana tež program na Dnju Saksow w Lubiju zapisali kaž tež sobuskutkowanje na před­stajenju oratorija „Serbske jutry“ w meji w Drježdźanach a Budyšinje. Za to pytaja hišće zajimcow, kotřiž chcyli chór w tymle projekće podpěrać.

Rěčne rumy na wsy jara wažne

srjeda, 25. januara 2017 spisane wot:

Budyšin (SN/at). Sobustawstwo w Domowinskich skupinach Budyskeje župy „Jan Arnošt Smoler“ je dźeń a starše. Husto­ njejsu informacije z gmejnow, pěstowarnjow a šulow přez skupiny do župneho předsydstwa hižo zaručene. Cyłki na wsy pak su jako rěčne rumy jara wažne, wšojedne hač je to Domowinska skupina, wjesny abo młodźinski klub, bjesadne abo domizniske towarstwo, kaž županka Jana Pětrowa wčera na wuměnje myslow ze skupinskimi předsydami wo přichodźe župneho skutkowanja zwurazni.

Zo móža wot župy hromadźe z partnerami na městnje organizowane zarjadowanja wuspěšne być, wo tym swědči lońše swójbne popołdnjo w Rakečanskej Pawołskej­ šuli. Lětsa wotměja swójbne popołdnjo w Hodźiju, takrjec jako připóznaće tamnišim staršim. Woni prócuja so wo to, serbske wobsahi w cyło­dnjowskim poskitku tamnišeje zakładneje šule zakótwić­, a su za kóždužkuli podpěru dźakowni.

Berlin (WS/SN). Serbski postrow a serbske spěwy słyšachu wopytowarjo Zeleneho tydźenja minjenu sobotu na jewišću Delnjeje Sakskeje a honorowachu tole ze zahoritym­ přikleskom. Serbow zastupowali su tam městopředsydka Domowiny Judith Wałdźic, referent a zamołwity Domowiny­ za poćahi do Wendlanda Werner Sroka a Chróšćanscy muzikanća ze spěwarjom Bjarnatom Cyžom.

Kak je k zhromadnemu projektej serbskich a wendlandskich zastupjerjow dóšło? Na lońšim jubileju 25lětneho wobstaća poćahow a kulturneje wuměny mjez Wendlandom a Serbami zamołwići města Łuchowa (Lüchow) wo tym rozmyslowachu, hač njemóhła serbska kapała prezencu Wendlanda na Zelenym tydźenju 2017 w Berlinje wobohaćić. Za to pře­prosychu sej tež zastupjerjow Domowiny­. A hotowa běše premjera tajkeho­ zhromadneho podawka dweju krajow­ na Zelenym tydźenju. Akcija na jewišću steješe pod znamjenjom zhromadnych słowjanskich korjenjow, běchu dźě we Wendlandźe něhdy Drjewjenjo sydlili a hač do srjedź 18. lětstotka hišće swoju słowjansku rěč nałožowali.

Swinjorězanje kaž něhdy

póndźela, 16. januara 2017 spisane wot:

Rowno (JoS/SN). Hižo spočatk minjeneho tydźenja běchu na Rownjanskim Njepilic statoku tradicionalne swinjorězanje přihotować započeli. Mjeztym wotměchu tam hižo 16. zarjadowanje tajkeho razu a znowa su tam wulki wothłós žnjeli. Za předawanskim blidom so wopytowarjo runje tak tłóčachu kaž we wulkej towarstwowej a w serbskej stwě, hdźež móžachu sej na městnje wosebitostki ze swinjorězanja słodźeć dać. Hosći witachu ze Zhorjelca, Běłeje Wody, Wojerec, Grodka a Choćebuza, ale wězo tež z wokolnych wsow. Cyły tydźeń běchu čłonojo towarstwa Njepilic statoka a mnozy dalši pomocnicy kołbasu a mjaso přihotowali a wjele dalšich dźěłow wobstarali. Za to so jim předsyda towarstwa Manfred ­Nikel wulce dźakowaše. Wunošk swinjorězanja wužiwaja za to, zo statok dale wudźeržuja, ale tež zo serbske nałožki a tradicije towarstwa zachowaja.

Z premjeru do jubilejneho lěta

póndźela, 16. januara 2017 spisane wot:

Dźiwadłowa skupina Bratrowstwa nowu hru předstajiła

Sulšecy (aha/SN). Jako towarstwo Bratrowstwo 1994 znowa załožichu, nawjazachu na rjad něhdyšich tradicijow. Tak přewjedźechu sobotu mjeztym 23. raz pospochi swój lětny swjedźeń. Předsydka Sonja Hrjehorjowa hosći w połnje wobsadźenej žurli witaše a wuzběhny, zo maja wšu přičinu so wjeselić, dokelž swjeća 25lětne wobstaće dźiwadłoweje skupiny Bratrowstwa.

Lětsa póńdźe do Egyptowskeje

pjatk, 13. januara 2017 spisane wot:

Z połnej paru Nukničanski jolka-swjedźeń přihotuja

Nuknica (MDź/SN). Poněčim so pisani w Nukničanskej Brězanec bróžni, w kotrejž lětuši jolka-swjedźeń přihotuja. Plakaty a molowane wobrazy ze zašłych lět wisaja na sćěnach, wosrjedź toho wulki z egyptowskimi motiwami. Je widźeć, dokal jězba lětsa powjedźe – do Egyptowskeje. Prjedy pak hač móža hosći jutře za tydźeń w Nuknicy witać, maja wuhotowarjo hišće dźěła dosć w bróžni. Wonkowny stan ma so natwarić, tepjenje a tepjenski wolij matej so wobstarać, swěca ma so instalować a swinje zarězać. Organizować wšo to pak je mjeztym hižo wěsta rutina, praji Michał Brězan, čłon jolka-teama.

Digitalizacija a certifikowanje

štwórtk, 12. januara 2017 spisane wot:

Choćebuz (SN/JaW). Přihoty posedźenja zwjazkoweho předsydstwa 28. januara a 18. hłowneje zhromadźizny Domowiny w měrcu stejachu w srjedźišću wčera­wšeho wuradźowanja prezidija třěšneho zwjazka w Choćebuzu.

Kaž Domowina w nowinskim wozjewjenju zdźěla, rozjimachu tež rozprawje dźěławosće zarjada Domowiny a Rěčneho centruma WITAJ (RCW) w zašłymaj lětomaj. A wěnowachu so naćiskomaj dźěłowych ćežišćow za lěto 2017. „Temje digitalizacija a certifikowanje serbskeje rěče stej skutkowanje RCW postajałoj“, zdźěli předsyda Domowiny Dawid Statnik na naprašowanje našeho wječornika. Zdobom wón zdźěli, zo dźěło nastupajo certifikowanje serbšćiny derje postupuje. Přiwšěm dyrbjeli „spěchowanje rěčnych naprawow a certifikowanje jasnišo priorizować“.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND