Handicap jeho ženje njewottrašał

wutora, 12. julija 2016 spisane wot:

Pětr Bart je minjeny štwórtk 56lětny na prawdu Božu wotešoł. Smječkečan bě wot lěta 2007 předsyda Sportoweho towarstwa Marijina hwězda Pančicy-Kukow. Tójšto ludźom pak je wón tež za­přijeće, dokelž bě zańdźene 19 lět z cuzej wutrobu žiwy był.

Tónle handicap pak njeje jeho ženje ­wottrašał. Nawopak, Pětr Bart njeje ni­hdy swoje cile z wočow zhubił, ale je stajnje dopokazował, zo z krutej wolu a wutrajnosću něštožkuli w žiwjenju docpěješ. Zadźěwkow so njeboješe, je prosće za nowymi pućemi pytał. Tak je na přikład ze swojim zaměrnym jednanjom docpěł, zo su sanitarne připrawy w Pančičansko-Kukowskej sportowni skónčnje sporjadkowane. Dokelž njezamó gmejna wšitko sama financować, su Pětr Bart a mnozy dalši pomocnicy we wjacorych hodźinach nimale wšitko sami ponowili. Njeboćički je so za swoje sportowe towarstwo a jeho čłonow njesprócniwje zasadźał.

Skupina 70 lět a nadal aktiwna

póndźela, 11. julija 2016 spisane wot:

Wochožanska Domowinska skupina swjećeše sobotu na farskej łuce 70lětne wobstaće. Witać móžeše předsydka Inga Nowakowa tam tež prěnjeho předsydu skupiny, 95lětneho Maksa Laduša.

Wochozy (SN/mwe). Něhdźe sto ludźi bě na swjatočne zarjadowanje přichwatało. Mjez nimi běchu předsyda Domowiny Dawid Statnik, regionalna rěčnica Zhorjelskeje župy „Jakub Lorenc-Zalěski“ Diana Maticowa, Hamorski wjesnjanosta Achim Junker (CDU) a Klětnjanski farar Daniel Jordanow z mandźelskej, Wochožanskej fararku Martinu Jordanowej. W swjedźenskej narěči spominaše Inga Nowakowa na spočatki skupinskeho žiwjenja a mjenowaše rjad čitanjow, ekskursijow, koncertow, swjedźenjow a dalšich zarjadowanjow, kotrež Domowinjenjo a hosćo dožiwichu.

Na korutanskim festiwalu byli

póndźela, 11. julija 2016 spisane wot:
Smjerdźečanscy rejwarjo a wjacori hudźbnicy nawróćichu so wčera wječor z Ko­rutanskeje. W tamnišim Sankt Johannje im Rosental – Šentjanž v Rožu běchu so na mjezy­narodnym Tamburica-festiwalu wobdźělili. Bě to prěnja jězba cyłka do Awstriskeje. Młodźi Serbja zahorichu ludźi mjez druhim w słowjenskim Bledźe. Wjeršk festiwala bě sobotny program wšěch skupin w kulturnym a komunikaciskim centrumje Šentjanž v Rožu. Foto: Franciska Langec

Budyšin (Łu/SN/JaW). Župa „Jan Arnošt Smoler“ Budyšin ma nowu regionalnu rěčnicu. Je to Sonja Hrjehorjowa z delnich Sulšec. Jednaćel Domowiny Bjarnat Cyž je ju Budyskemu župnemu předsydstwu wčera w Serbskim domje předstajił. „1. awgusta započnje wona w zarjedźe dźěłać“, Cyž rjekny. Sulšečanka zastupuje dotalnu regionalnu rěčnicu Katju Liznarjec hač do 31. januara 2018.

Jedne z ćežišćow wčerawšeho wuradźowanja Budyskeho župneho předsydstwa bě znowa wučba serbšćiny w šulach na hranicy regiona. Zo by njespokojacemu stawej wotpomhała, chce župa hišće w prózdninach ze zamołwitymi kubła­nišćow a zarjadow jednać.

Rozjimali su tež planowanu kubłansku jězbu župy w septembru do Pirny a swójbne popołdnjo w oktobru w Rakecach, do kotrehož chcedźa šulerjow ze swójskimi projektami zapřijeć. Županka Jana Pětrowa dźakowaše so wšitkim na projekće­ składnostnje jubileja Jurja Brězana w Hornim Hajnku wobdźělenym a wupraji jim připóznaće.

Dźak za prócu

srjeda, 06. julija 2016 spisane wot:

Jako zazběh do prózdnin a jako dźak za nałoženu prócu w běhu lěta je předsydstwo Chróšćanskeje lajskeje dźiwadłoweje skupiny swojich čłonow njedawno na mały swjedźeń do Hórkow přeprosyło. Při praženej kołbasce, škleńcy piwa abo wina njejsu tam jenož bjesadowali, ale tež zhromadnje spěwali.

Foto: Weronika Bulankowa

Zrudźaca powěsć so po Serbach roz­šěrja, zo je bywši wjelelětny wotrjadnik za młodźinu a šulstwo Domowiny Beno Pjetaš krótko po swojich 81. narodnin zańdźenu srjedu po krótkej chorosći w Budyskej chorowni ze­mrěł. Wón bě so 31. meje 1935 w Pěskecach swójbje skałarja a žiwnosćerja Jana Pjetaša narodźił. Z jědnaće lětami zhubichu Beno, jeho bratr Jurij kaž tež sotře Lejna a Hana nana na sćěhi wójnskich zranjenjow. Beno dyrbješe mać nětko při natwarje we wójnje zničeneho ródneho statoka pod­pěrać. Po wuchodźenju Njebjelčanskeje šule, hdźež běchu Handrij Cyž, Jan Žur a Jan Herman z jeho wučerjemi, dźěłaše wón jako lokomotiwnik a mašinist w Pěskečanskej brunicowej jamje.

„Bjer sej Kurfürstec Róžu za přikład“, poruči mi w młodych lětach mój dźěd, ně­hdyši Radworski šulski nawoda Jan Andricki. Što bě jeho k tomu pohnuło?

Do serbskeje pjekarskeje swójby z třomi dźěćimi narodźena běše wona hižo jako šulerka tamnišeje šule njewšědnje zwědawa. Wučer Pawoł Delan podawaše jej tuž priwatnje stenografiju, při čimž jeje spěšnosć w krótkopisu powšitkownje wobdźiwachu. Wona pak njesta so stenotypistka, ale wukubła so w Radworju na pěstowarku­. Přichodna etapa jeje studijow bě wučerstwo delnjeho schodźenka w Małym Wjelkowje. Slědowaše uniwersitny studij pedagogiki z kwalifikaciju za wyši schodźenk w předmjetomaj biologija a hudźba w Halle a Berlinje. Jeje dalši zaměr běštej diplom pedagogiki a psychologije na Humboldtowej uniwersiće w Berlinje a naslědna promocija. Jako w praksy nazhonita wučerka chcyše sama tohorunja pedagogow wukubłać. Tola to jej jako njestronjance a přeswědčenej křesćance zapowědźichu.

Angažowani młodźi ludźo prašeni

pjatk, 01. julija 2016 spisane wot:

Łaz (AK/SN). We Łazowskim Domje Zejlerja a Smolerja ma so přichodnje zaso stajna dźěłowa móc wo wopytowarjow starać. „Wot toho časa, zo je wobydlerske dźěło před połdra lětom wuběžało, nimamy hižo žane zjawnje spěchowane městno“, podšmórny předsyda tamnišeho spěchowanskeho towarstwa Reinhardt Schneider na wčerawšej hłownej zhromadźiznje, na kotrejž so tež předsyda Domowiny Dawid Statnik wobdźěli. Woni chcedźa so nětko wo jednoeurowy job prócować. Dołhodobna alternatiwa by była, městno přez naprawu „socialne wobdźělenje“ spěchować dać.

Hordźi na serbskej wubrance

štwórtk, 30. junija 2016 spisane wot:

Domowina je horda na wobdźělenje serbskeju koparskeju wubrankow na 3. europeadźe w Južnym Tirolu. Tole zwuraznichu čłonojo prezidija zwjazkoweho předsydstwa wčera w Choćebuzu.

Choćebuz (SN/JaW). Serbske wobdźělenje na koparskich mišterstwach narodnych mjeńšin Europy europeadźe běše wuběrne. Toho běchu sej čłonojo prezidija Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny na swojim wčerawšim zetkanju w Choćebuzu přezjedni. „Sće Serbow hódnje zastupowali. Gratulujemy žónskemu mustwu k ‚fairplay-pokalej‘. Wosebje so wjeselimy, zo je so telko fanow do Južneho Tirola podało – dźěći, swójby a přećeljo. Sće našimaj mustwomaj najlěpši pohon byli“, chwali sej předsyda Dawid Statnik serbsku euforiju w Italskej. W zdźělence Domowiny dale rěka, zo je europeada „wjac hač wubědźowanje w kopańcy. Wona je dźěl kultury a skruća narodnu identitu Serbow.“

Najrjeńša meja w Kokrjowje

srjeda, 29. junija 2016 spisane wot:

Choćebuz (HA/SN). Domowinska župa Delnja Łužica spyta hižo dlěši čas wosebje młodych ludźi z němsko-serbskich wsow do swojeho dźěła zapřijeć. Zo by so to radźiło, organizuja tam mjez druhim wubědźowanja. Tak zarjaduja koparski turněr wo pokal Domowiny abo – mjeztym 20. raz – młodźinski wolejbulowy turněr, tohorunja wo pokal Domowiny. A k tomu słuša tež wubědźowanje wo najrjeńšu meju, kotrež přewjedźechu tam mjeztym wosme lěto w zamołwitosći Domowinskeho młodźinskeho aktiwa a redakcije delnjoserbskeho tydźe­nika Nowy Casnik.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND