Žadaja sej dale koordinatora

štwórtk, 03. januara 2019 spisane wot:

Předsydstwo Zwjazka serbskich studowacych – župa „Jan Skala“ je krótko do za­hajenja noweho lěta wuhódnoćiło lońšu dźěławosć a sej nadawki za lěto­ 2019 stajiło.

Nowa Wjeska (ddy/SN). Zastupjerjo studentskich cyłkow z Lipska a Drježdźan, časopisa Šeršeń, studentskeho chóra a nětčišeho 12. lětnika Budyskeho Serbskeho gymnazija wěnowachu so mjez dru­him nadawkam za lěto 2019. Jako deleg­atow na hłownu zhromadźiznu Do­mo­winy w nalěću wuzwolichu na swojim zeńdźenju w Nowej Wjesce před­­syd­ku Sorabije Lipsk Marie-Louise Matješkec a předsydu skupiny „Bjarnat Krawc“ w Drježdźanach Romana Krala. Tam chcedźa wobkrućić wospjetne žadanje za hłownohamtskim zamołwitym za serbsku młodźinu pola Domowiny. Wo podpěru za planowane projekty mataj župan Damian Dyrlich a podpěraćel ze stron Domowiny Clemens Škoda wabić. Projekty a wuslědki posedźenja chcedźa studenća na přichodnym zetkanju zwjazkoweho předsydstwa předstajić.

Nan třoch synow bjez „hólca“ był

štwórtk, 03. januara 2019 spisane wot:

Nowa Wjeska (aha/SN). Posledni pjatk stareho lěta witaše předsyda Nowowješćanskeho towarstwa Wjesna zhromadnosć Křesćan Korjeńk w tamnišim towarstwowym domje něhdźe dwaceći škotarjow ze wsy a wokoliny na tradi­cionalne zhromadne kartyplacanje. Mjez nimi běchu wjacori młodostni, kotřiž ze za­jimom zhonichu, zo přewjeduje so rjana tradicija wotsrjedź 1980tych lět. Tehdy zrodźichu někotři Nowowješćenjo w Čórlichec wjesnym hosćencu ideju, přewjesć škotowy turněr. Dojednachu so na stajny termin mjez hodami a Nowym lětom. Pola Čórlichec pak bě to jenož něko­tre lěta móžno, dokelž bu hosćenc zawrjeny. Tohodla škotowachu pozdźišo we Worklečanskim hosćencu a samo w priwatnych rumnosćach. Po politiskim přewróće wužiwachu Nowowješćansku baraku, w kotrejž mějachu młodostni swój domicil. Bjez přetorhnjenja su z tradiciju w nowona­twarjenym towarstwowym domje pokročowali.

Lipjenjo za postawu składowali

srjeda, 02. januara 2019 spisane wot:
Kaž hižo wjacore lěta pospochi je chór Lipa tež loni 30. decembra w Róžeńčanskej putniskej cyrkwi koncertował. Tónraz poskići cyłk pod nawodom dirigentki Jadwigi Kaulfürstoweje publikumej w jara derje wobsadźenym Božim domje klasiske kaž tež moderne hodowne pěsnje, kotrež přewodźachu štyrjo smyčkarjo a organist Daniel Matik (naprawo). Dary wulce spokojenych wopytowarjow beneficneho nyšpora pře­wo­stajichu Lipjenjo za wobnowjenje postawy Róžeńčanskeje maćerje Božeje, kotruž fachowcy mjeztym někotre měsacy restawruja. Hižo 29. decembra je w Radworju tamniši chór Meja swój tradicionalny hodowny koncert přewjedł. Wjace wo tym zhoniće w našim jutřišim wudaću. Foto: Feliks Haza

Jasny rozsud a tola prašenja

srjeda, 02. januara 2019 spisane wot:

Zajimawa diskusija wo nowotwarje za Serbski institut

Chrósćicy (JK/SN). Rozsud załožboweje rady a zdobom nadawk za direktora, zahajić­ planowanje a přihot nowotwara domu za Serbski institut, w kotrymž matej so zaměstnić mjez druhim serbska centralna biblioteka a serbski kulturny archiw, je wobšěrnu diskusiju zbudźił. Předewšěm nastupajo přichodne stejnišćo domu na Budyskej Hošic hasy/Lawskich hrjebjach. Tež čłonojo Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny njemóžachu so diskusiji na swojim minjenym posedźenju w Chrósćicach wuwinyć.

Temy, nadawki, diskusija

pjatk, 28. decembera 2018 spisane wot:

Zwjazkowe předsydstwo a přihoty klětušeje hłowneje zhromadźizny

Chrósćicy (JK/SN). Hłowna zhromadźi­zna Domowiny, klětu 30. měrca w Chrósćicach, ma derje přihotowana być. Tójšto je so w minjenym času nahromadźiło, štož měli delegaća tam diskutować abo rozsudźić. To měnjachu tež čłonojo Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny na minjenym posedźenju w Chrósćicach.

K tomu informowaše spočatnje předsyda Domowiny Dawid Statnik čłonow předsydstwa wo tym, zo wobdźěli so narodna organizacija wot nětka stajnje na wuradźowanjach komisije k strukturnej změnje we Łužicy. Tale informacija je dóšła z Drježdźanskeje statneje kenclije. Tak je zaručene, zo serbske naležnosće w komisiji tež narěča a po potrjebje wo nich wuradźuja. Rozsud čłonow strukturneje komisije, Domowinu jako stajneho wobdźělnika zapřijeć, Statnik jako gestu do praweho směra wita.

Wjace hač 150 zajimcow, mjez nimi znowa stajni hosćo z Waršawy a Minska, je wčera w Nukničanskej barace koncert pod hesłom­ „Hody nimo – punk rock fever“ wopytało. Tam wustupichu skupiny Universum z Njebjelčic (na wobrazu), Ponys auf Pump z Drježdźan a Purity Law z Niskeje. Towarstwo barakka je rjad lětsa 6. raz wuhotowało. Foto: Feliks Haza

Přikładne wustupowanje přeswědča

štwórtk, 27. decembera 2018 spisane wot:

Mjez lětušimi počesćenymi z Čestnym znamješkom Domowiny bě tohorunja Delnjoserbowka, wo kotrejž praja, zo je wažny stołp w skutkowanju tradiciskeho towarstwa w Kózlem (Casel). Rěč je wo Sybili Bertramowej.

Hižo wot časa dźěćatstwa wobdźěla so wona „z cyłej wutrobu na Kózlanskim janskim jěchanju“, zwurazni čłonka Myto­wanskeho wuběrka Domowiny Uta Henšelowa na oktoberskim wuznamjenjenskim zarjadowanju w Budyšinje. „Najprjedy bě jako holca a młoda žona w tradicionalnej młodźinskej drasće pó­dla, po tym mnohe lěta jako aktiwna čłonka towarstwa. Mjez druhim staraše so jako pokładnica wo likwidnosć cyłka a zběraše při tym wjele nazhonjenjow, z kotrymiž je nětko swojemu synej Marcelej, amtěrowacemu pokładnikej tra­diciskeho towarstwa Kózle, poradźujcy poboku“, Henšelowa wuzběhny.

Skawtska zaběra

pjatk, 21. decembera 2018 spisane wot:
Worklecy (SN). Serbscy skawća přepro­še­ja wšitkich něhdyšich a nětčišich skawtow, wšitkich zajimcow, podpěrarjow a młodostnych kaž tež swójby z dźěćimi sobotu, 29. decembra, na skawtsku hodowničku do Worklečanskeho Don Bosko­weho domu. W 15 hodź. ju z nyšporom w kapałce zahaja. Přizamknje so zabawa z rozprawami wo podawkach minjeneho lěta a z programom wjelčeje skupiny. Kónc ma tworić spěwny wječork něhdźe we 18.30 hodź. Wšitcy lubowarjo serbskeho spěwa su přeprošeni so přidružić.

Haji čiłe čěsko-serbske styki

štwórtk, 20. decembera 2018 spisane wot:

Hakle njedawno je wón w Budyšinje był a w Serbskim muzeju swoju nowu trojorěčnu němsko-serbsko-čěsku zběrku přisłowow zjawnosći předstajił. Rěču wo čěskim basniku, spisowaćelu, přełožowarju, kulturnym organizatorje a přećelu Serbow – a móhł z wopisowanjom pokročować – z Varnsdorfa Milanje Hra­balu. Jeho je Domowina lětsa z Čestnym znamješkom wuznamjeniła.

Prěni kontakt ze Serbami měješe Milan­ Hrabal hi­žo jako dźěćo. Často zetkawa so z Varnsdorskimi Serbami, předewšěm ze znatej molerku Hanku Krawcec, wo kotrejež dźěle a žiwjenju je pozdźišo knihu­ napisał. Wot swojeho nana, kiž sćěhowaše serbske rozhłosowe wu­syłanja, běše wo Serbach słyšał. „We wusyłanjach słyšeše pěsnje w jemu nje­znatej słowjanskej rěči a so nana stajnje zaso prašeše, što je to do spo­dźiwneje čě­šći­ny“, rjekny předsydka Mytowan­skeho wuběrka Domowiny Leńka Thomasowa na lětušim počesćenju w Budyskim Serbskim domje.

Wužadanja zmištrowali

wutora, 18. decembera 2018 spisane wot:

Rada Załožby za serbski lud je Zwjazkowemu předsydstwu Domowiny na posedźenju minjeny pjatk w Chrósćicach dźěławosć swojeje aktualneje doby skutkowanja předstajiła.

Chrósćicy (JK/SN). Předsydka załožboweje rady Susann Šenkec zjima wuspěšne a spomóžne dźěło gremija z jadriwymi, ale přeswědčiwymi słowami. Wone wotbłyšćowachu spokojnosć a woprawnjenu hordosć na docpěte, ale tež přeća a wočakowanja na přichodnu dobu. Jako bytostne předsydka wuzběhny, zo je so pora­dźiło dać direktorej załožby do rukow zakład­ny instrumentarij jednanja. Z nim hodźi so institucionelne spěchowanje efektiwnje přihotować a zwoprawdźić. Direktor załožby Jan Budar ma nětko organowy status, štož rěka, zo smě rozsudy na zakładźe poručenjow jeje rady tworić. Prěni wuskutk toho bě nadawk, namakać za Serbski institut nowe stejnišćo a tak zaru­čić dalšu dźěławosć předewšěm Serbskeho kulturneho archiwa.

nawěšk

nowostki LND