Komuny dźeńa bóle črij tłóči

pjatk, 17. februara 2017 spisane wot:
Měrćin Weclich

Spočatk februara su w Budyskim Serbskim domje mjeztym třeće wubědźowanje Rady za serbske naležnosće „Rěčam přichilena komuna – Serbska rěč je žiwa“ zahajili. Rozprawjachmy wo tym 6. februara na 1. stronje. Napadnyło mi je, zo sedźeše wjele ludźi na derje wobsadźenej žurli – dyrbjachu samo stólcy přistajeć. Bě pak jich jenož mało komunalnych politikarjow. Woni dźě su zastupjerjo a rěčnicy městow a gmejnow serbskeho sydlenskeho ruma Swobodneho stata Sakskeje, na kotrychž so wubědźowanje poprawom wusměrja.

Z narodnym moderatorom

pjatk, 10. februara 2017 spisane wot:
Axel Arlt

Na hłownej zhromadźiznje Domowiny 25. měrca we Wojerecach kandiduje Dawid Statnik znowa za jeje předsydu. To potwjerdźi wón na wčera­wšej nowinarskej konferency třěšneho zwjazka. Šěsć towarstwow/župow bě jeho namjetowało. Znowa wo najwyše zastojnstwo narodneje organizacije so požadać, to nje­zda so jeno z perspektiwy kandidata samoho logiske być. Serbske towarstwa zepěraja so rady na wobstajnosć, štož jich tež z napinacych rozmyslowanjow nastupajo móžneho kandidata abo kandidatku wuswobodźa.

Što zwostanjez wubědźowanja?

pjatk, 03. februara 2017 spisane wot:
Marian Wjeńka

Na žurli Budyskeho Serbskeho doma su dźensa popołdnju wubědźowanje „Rěčam přichilena komuna – Serbska rěč je žiwa“­ zahajili. Třeći raz su města a gmejny namołwjene, zapodać wose­bite projekty, z kotrymiž so serbšćinje w zjawnosći wjetša kedźbnosć wěnuje. Tak chwalobne kaž wšitke zapodate iniciatiwy zawěsće budu mam wosobinsce za tróšku zrudne, zo za tajkile zaměr scyła­ wosebite wubědźowanje trjebamy. Poprawom dyrbjało samozrozumliwe być, zo komuny w zjawnosći na to dźiwaja, zo je serbska rěč prezentna, wšako wone tež hewak při kóždej składnosći wu­zběhuja, kajku wosebitu bohatosć Łužica z dwurěčnosću ma. Bohužel tomu tak njeje a tuž njech so z wubědźowanjom to samozrozumliwe nachwata.

Z napjatosću stajnje pódla

srjeda, 01. februara 2017 spisane wot:
Patricija Kralec

Před měsacomaj mějach njeměrnu nóc. Jako wotućich, na swój smartphone pohladach a tam stejace čitach, sej najprjedy myslach, zo špatnje sonju. Ale nětko, połdra tydźenja po zawjedźenju muža do noweho zastojnstwa, njeje to hižo són: 45. prezident USA je Donald Trump.

Přemyslować a potom jednać!

pjatk, 27. januara 2017 spisane wot:
Bianka Šeferowa

Ludźo maja so po zakonjach a prawi-dłach měć. To je samozrozumliwe a njemóže tež nichtó prěć. Po cyłej Němskej eksistuje 1 681 zwjazkowych zakonjow. K tomu přińdu zakonje zwjazkowych krajow. Dale mamy hišće 2 711 zwjazkowych směrnicow a přidatnje směrnicy šěsnaće krajow. Tak je na přikład w jednym zwjazkowym zakonju zrjadowane, zo smědźa slepi z awtom we wobłuku zakaza zastaća parkować. Dwěluju na tym, zo bychu tajcy ludźo scyła dowolnosć dóstali z awtom jězdźić. Hač zmysłapołne abo nic, wšitko změje swoju přičinu. Wuchadźam­ dźě z toho, zo bjez porady fachowcow žane zakonje njenastawaja.

Nimale wšitke žiwjenske wobłuki maja swoje zakonitosće. Tak je na přikład tež twarski wobłuk dokładnje zrjadowany. Hižo dołho wobsteji na přikład ćopłotnoškitne postajenje, nastajene wot architektow abo inženjerow, kotřiž su eksperća na tym polu. Bjez tajkeho postajenja njedóstanu twarscy knježa dźensa žanu twarsku dowolnosć. Směrnicy su so lěto wob lěto přiwótřeli. Bjez ćopłotneho škita třěchow a fasadow chěžow postajene hódnoty ćopłotoškita njedocpěješ.

nawěšk