Koncept trěbny

pjatk, 26. meje 2017 spisane wot:
Drježdźany (SN). Sakske statne ministerstwo za socialne a škit přetrjebarjow spěchuje­ naprawy za wočerstwjenje dźěći a młodostnych, za čož nałoži 300 000 eurow. „Mnohim dźěćom a młodostnym je jězba do prózdnin z runolětnymi wosebite dožiwjenje. Zhromadny čas bjez staršeju je wažne nazhonjenje a podpěruje wosobinske wuwiće młodych ludźi“, potwjerdźa sakska ministerka Barbara Klepsch (SPD). Ministerstwo spěchuje naprawy w času, hdyž so šulska wučba njewotměwa, a to za zajimcow w starobje šěsć do 18 lět. Poskitki maja so w Němskej wotměć, předewšěm w Sakskej. Wočerstwjenske­ naprawy za młodostnych maja po pedagogiskim koncepće k tworjenju wosobiny, samonamakanju a -zwoprawdźenju přinošować. Při tym maja so dušine, duchowne a ćělne wu­wiće spěchować, mjezsobne zrozumjenje a toleranca přisporjeć a ekologiske wědomje spěchować. Próstwystajerjo móža być sakscy připóznaći nošerjo dobrowólneje pomocy młodostnym. Třěšne zwjazki móža zhromadnu próstwu swojich čłonow komunalnemu socialnemu zwjazkej Sakskeje zapodać.

Jaseńca (SN/MiR). Přiwzaty być – wšojedne hač sy runje lěto abo hižo dlěje na swěće –, to sej kóždy přeje. Kubłansko­politiski rěčnik frakcije CDU w Sakskim krajnym sejmje Lothar Bienst a Simone Kühnert, projektowa nawodnica ze zarjada za informaciju a koordinaciju wšědneho dnjoweho hladanja dźěći w Sakskej (IKS), kotryž je přirjadowany sakskemu Paritetiskemu dobroćelskemu zwjazkej, staj tole wčera w Jaseńcy začuwałoj. Pjeć dźěći, wo kotrež so dnjowa mać Gabriela Měrćinkowa stara, zapřija jeju do swojeje hry. „To je dobre znamjo, zo dźěći z hrajkanjom pokročuja, kaž zo bychu mjez sobu byli. Wone so tule derje čuja“, rjekny sakski politikar. Přičina wopyta je angažement zarjada IKS, šěrić wědu wo skutkowanju dnjowych maćerjow a nanow. Wšako je w systemje hišće dosć njerozrisanych prašenjow. Tajke na přikład je, kak sy w padźe chorosće zawěsćeny. „To je woprawdźe wulki problem“, zwurazni Gabriela Měrćinkowa, „sym-li chora, dóstawam jeno za dźěl tychle dnjow chorobny pjenjez ze stron komuny, mam pak płaćić wupomoc.“ Za Lothara Biensta je to přičina jednać.

Darće dźěćom koleso

pjatk, 21. apryla 2017 spisane wot:
Wobdźělnikaj w powołanskokubłanskim wobłuku dźěłarnjow Běłowodźanskeho zawoda­ Lebenshilfe Wilfried Timpe a Frank Pötzsch (wotl.) reparujetaj tuchwilu dźěćace kolesa. Tak podpěrujetaj wot Thomasa Schwarza (napr.) a towarstwa Lodowy sport Běła Woda iniciěrowanu spěchowansku akciju „Darće dźěćom koleso“. Dotal su při akciji 180 kolesow nahromadźili, kotrež maja nětko wobnowić. We wobłuku oswjedźenja­ dźěćaceho zwěrjenca 11. junija chcedźa je rozdźělić. Foto: Joachim Rjela

Darićelow kreje počesćili

srjeda, 29. měrca 2017 spisane wot:
Přez wjele lět krej darić njeje samozrozumliwe. Někotři pak to přiwšěm darmotnje stajnje zaso na so bjeru a wědźa, zo móža na te wašnje druhim ludźom žiwjenje wuchować.­ Zańdźenu sobotu počesći Němski čerwjeny křiž wjac hač 100 darićelow kreje na Lubnjowskim hrodźe a dźakowaše so jim za njesebičnu wobstajnu pomoc.­ Foto: Michael Helbig

Witana pomoc towarstwu

štwórtk, 16. měrca 2017 spisane wot:
Zastupjerka energijoweho zawoda ENSO Corena Pietke je Towarstwu swjateje Filomeny tele dny šek w hódnoće 500 eurow přepodała. Kóždolětnje wulosuje ENSO dobyćerja­ ze zapodatych namjetow za podpěru čestnohamtskeho dźěła. Gerata Róbla­ a jeho towarstwo namjetowała bě Njebjelčanska plahowarnja rancow. Pjenjezy­ wužiwa Towarstwo­ swj. Filomeny za projekt w Dolnim Podluží, hdźež twarja­ nowu dźěłarnju za zbrašenych. Na wobrazu wotlěwa Jurij Čornak a Monika Srocka z Njebjelčan­skeho zawoda, Gerat Róbl, Corena Pietke a čłon towarstwa Daniel­ Wjenk. Foto: Norbert Róbl

Pytaja mjeno za nowy dom

štwórtk, 16. měrca 2017 spisane wot:

W Kamjencu twari skupina AZURIT pod Budyskej hórku nowy centrum seniorow. Přichodnej nawodnicy zarjadnišća Kathleen Hanschke je wažne, ludnosć wo twarskim postupje běžnje informować a hromadźe z nimi mjeno za nowy dom nańć.

Kamjenc (SN). Nowy centrum budźe moderne a atraktiwne zarjadnišćo za hladanja potrěbnych seniorow. Lětsa w septembrje ma dźěłać započeć. Po słowach přichodneje šefowki Kathleen Hanschke su „jara optimistiscy, zo twarske dźěła sčasom wotzamknjemy“.

Nowi šeflěkarjo wužadani

štwórtk, 09. měrca 2017 spisane wot:

Chorownje w Hornjej Łužicy na demografiske wuwiće přihotowane

Wojerecy/Kamjenc (SN). Łužiski jězorinowy klinikum we Wojerecach, chorownja swj. Jana maltezow w Kamjencu kaž tohorunja Hornjołužiske kliniki w Budyšinje a Biskopicach budu tež přichodnje derje na strowotniskopolitiske a demografiske wuwiće přihotowane. „Kaž přilubjene, wotpowědujemy swojej zamołwitosći. Smy medicinske portfolio na potrěbnosće našich pacientow wu­směrili, a po tymle wuspěšnym puću dale kročimy.“ Takle zwurazni to njedawno šef Wojerowskeho jězorinoweho klinikuma Jörg Scharfenberg.

Wob lěto wjace hač tysac porodow

štwórtk, 09. měrca 2017 spisane wot:

Budyšin (SN/mwe). Hornjołužiske kliniki su ze swojimaj chorownjomaj w Budyšinje a Biskopicach moderne strowotniske předewzaće, mjez druhim z nutřkownej medicinu, chirurgiju, urologiju, wóčnym hojenjom a dalšimi kaž tež z instituci­jemi za diagnostiku a interwenciskej radio­logiju a dalšimi. Ze specializowanymi poskitkami a certifikowanymi medi­cinskimi centrami a jako akademiska wu­kubłarnja so Hornjołužiske kliniki w regionje dźeń a bóle profiluja. Tuž chorowni w Budyšinje a Biskopicach k opti­malnemu zastaranju pacientow při­nošujetej.

Cyłkownje maja za pacientow 570 łožow inkluziwnje 30 intensiwnych łožow k dispoziciji. Něhdźe 84 000 stacionarnych a ambulantnych pacientow, mjez nimi pacienća nuzowych padow a nawonarodźene, w Hornjołužiskich klinikach w běhu lěta zastaruja. Wob lěto w Budyskej a Biskopičanskej porodowej klinice přerěznje něhdźe tysac holcow a hólcow na swět přińdźe, mjez nimi bě minjene lěta přerěznje dźesać dwójnikowych porodow – loni samo pjatnaće.

Póndźelne čitanja woblubowane

štwórtk, 09. měrca 2017 spisane wot:

Prawidłownje wotměwaja so we Wojerowskim jězorinowym klinikumje póndźelne čitanja. Přeco w 17 hodź. so wone započinaja a přiwabjeja stajnje něhdźe 50 zajimcow, tež z wokolnych wsow.

Wojerecy (SN/mwe). Kotre moderne terapeutiske móžnosće a metody su, što su přičiny chorosćow, hdy měli k lěkarjej hić – na tele a mnohe dalše prašenja dóstawaja zajimcy wotmołwu na prawi­dłownych póńdźelnych čitanjach we Wojerowskej chorowni. Přichodne čitanje 20. měrca budźe na temu narunanje bjedroweho zhibadła, a 3. apryla póńdźe wo złamane nadkoleno. Zarjadowarjo proša wo přizjewjenje pod telefonowym čisłom 03571/44 36 45.

125 000 eurow za projekty

pjatk, 24. februara 2017 spisane wot:

Budyšin/Wojerecy/Drježdźany (SN/CoR). Ze spěchowanskeho programa „Integratiwne naprawy“ přewostaji sakske ministerstwo za runostajenje a integraciju třom projektam Budyskeho wokrjesa dohromady 125 000 eurow.

Spěchowanje dóstanu Budyski Kamjentny dom za wjetšinu a ćěkancow zwjazowacy projekt „Ćěkancow w Budyšinje integrować“, towarstwo Majak jako interkulturny centrum z poradźowanskim poskitkom, kotryž chce mjezykulturny a -na­božinski dialog spěchować, kaž tež Wojerowske regionalne dźěłanišćo za kubłanje, demokratiju a žiwjenske perspektiwy za projekt „Integracija požadarjow azyla we Wojerecach“, zdźěla ministerstwo za runostajenje a integraciju. „Demokratiske a integraciske dźěło w Sakskej je wjace hač trěbne. To su minjene tydźenje a měsacy pokazali. Ze spěchowanjom tworimy poskitki, kotrež tyja wšitkim wobydlerjam. Klima so polěpši, hdyž zesylnimy mjezyčłowjeski a interkulturny dialog kaž tež solidarnu mjezsobnosć“, podšmórny ministerka Petra Köpping (Lěwica).

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

fueorg misain karten sorbisch

  • Lětuši 12. mjezynarodny folklorny festwial "Łužica 2017" je zahajeny. Wčera so skupiny we wobłuku swjedźenskeho ćaha po Budyšinje kaž tež na zahajenskim programje předtsajichu. Tule namakaće někotre impresije wo zahajenju festiwala. Fota: SN/Maćij Bu