Třeće zetkawanske popołdnjo NSLDź

póndźela, 20. februara 2017 spisane wot:
Hižo třeći raz w hrajnej dobje je NSLDź swójby ćěkancow a domoródnych minjeny pjatk na zetkawanske popołdnjo do Dźiwadła na hrodźe přeprosyło. Znowa steješe hłowna proba noweje produkcije rjadu „Powědanja ze swěta“ na programje, tónraz poda so klankodźiwadźelnica Michelle Bray z publikumom do Afriki. Po inscenaciji mějachu zajimcy hišće dosć chwile so rozmołwjeć, sej mysle wuměnjeć, paslić a sej hrajkać. Foto: Carmen Schumann

Wjace darićelow trěbnych?

srjeda, 15. februara 2017 spisane wot:

Žiwjenje pacientow krejnych konserwow dla ženje wohrožene njebyło

Budyšin/Kamjenc (SN/mwe). W Němskej tuchwilu tři procenty wobydlerjow prawidłownje krej daruja. „Na zakładźe zakonskich dowolenskich kriterijow pak móhło jich hač do 33 procentow być.“ To zdźěli na naprašowanje Serbskich Nowin Kerstin Schweiger – nowinska rěčnica krejdarjenskeje słužby Němskeho Čerwjeneho křiža (DRK) w Berlinje. „Demografiskeho wuwića dla měło w přichodnych lětdźesatkach město dotal třoch procentow wjele wjace z tych 33 procentow krej darić. Potom by teritorialne zastaranje z krejnymi konserwami zawěsćene było.“

Prócuje so wšitkich zapřijeć

štwórtk, 09. februara 2017 spisane wot:

Na njedawnym nowolětnym přijeću Kamjenskeho měšćanosty přepodachu prěni­ raz Myto Pětra Barta za inkluziju. Ideju za to zrodźił bě Kamjenski ergo­terapeut Michael Schiewack. Z mytom zwjazane pjenježne připóznaće 1 000 eurow přińdźe tohorunja z rukow Kamjenčana, kiž so hižo z powołanskich přičin z tym zaběra, štož inkluziju bytostnje wuznamjenja: Wón pomha čłowjekam, tak derje kaž móžno so (zaso) na zjawnym žiwjenju wobdźělić. Jako swoju ideju prěni raz zjawnje předstaji, mjenowaše jeho wyši měšćanosta Lessingoweho města Roland Dantz (njestronjan) „pioněra w naležnosćach inkluzije“.

Michael Schiewack sam praji k nastorkej, myto do žiwjenja zwołać: „Husto słyšach w zašłosći w zwisku ze sportom zbrašenych abo ludźi z handicapom mjeno Pětr Bart. Jako loni wo jeho smjerći zhonich, mje to pohnu počesćenje po nim pomjenować, wšako bě wón prócowar a iniciator na tym polu. Po dorěčenju z mandźelskej Weroniku Bartowej bě jasne, zo je myto za inkluziju woprawdźe hódne, nosyć mjeno Pětra Barta.“

Hižo zahe socialnu žiłku začuwała

srjeda, 08. februara 2017 spisane wot:

Wot oktobra 2015 je Lucija Škodźina re­ferentka za dušepastyrstwo młodźiny w serbskich wosadach biskopstwa Drježdźany-Mišno. Swoje dźěłowe městno ma we Worklečanskim Don Boskowym domje. „Ze swojim dźěłom móžu cyrkej žiwu a mnohostronsku wuhotować, a to stajnje po přećach młodostnych“, Lucija Škodźina rozłožuje, „móžu swoju maćeršćinu pěstować. Wěra a rěč słušatej za mnje hromadźe.“

Młoda Serbowka je w Serbskich Pazlicach wotrostła. Hižo zahe začuwaše swoju socialnu žiłku. „Ta leži w swójbje“, měni 23lětna dźensniša Wotrowčanka. „Naša mać skutkuje w Kamjenskim Domje swj. Jurja, kotraž je w nošerstwje Carity. Kaž mać chcych so tež ja za potrěbnych zasadźeć. Začuwach přeće, zbožo, kotrež sama mam, wróćić.“

Chcedźa potrěbnym pomhać

pjatk, 03. februara 2017 spisane wot:

Tysacy šulerjo Sakskeje so znowa na „genialne-socialne“ přihotuja

Smochćicy (SN/mwe). Byrnjež so akciski dźeń „Genialne-socialne – twoje dźěło přećiwo chudobje“ hakle krótko do lětnich prózdnin wotměł, so na njón tež šulerjo w Hornjej Lužicy hižo nětko přihotuja. Po tym zo je so něhdźe 100 dwanaće- do 20lětnych z cyłeje Sakskeje w januaru w Smochčanskim Domje biskopa Bena na tak mjenowane „juryjowe wuradźowanje“ zetkało, tysacy holcow a hólcow tele dny rozmysluja, hdźe budu we wobłuku akcije dźěłać a pjenjezy za potrěbnych zběrać.

Kaž programowa wjednica „genialne-socialne“ Lydia Haferkorn ze sakskeje młodźinskeje załožby wčera Serbskim Nowinam zdźěli, su šulerjo za lěto 2017 na Smochčanskim zetkanju ze šěsć zapodatych projektow we wobłuku wólbow tři projektowe přede­wzaća wuzwolili. K nim słuša twar šulskeho a wu­kubłanskeho centruma w Komrabaiju w Sierra Leone.

Přijimarnja w nowych rumnosćach

pjatk, 20. januara 2017 spisane wot:
Dr. Antje Thomas (prědku) a sotra Evelin Schwind słušatej k teamej nuzoweje přijimarnje Budyskeje chorownje, kotraž je dźensa w nowym twarjenju dźěłać započała. Stacija ma dwanaće lěkowanskich rumnosćow, štyri wjac hač dotal. A město jedneje čakarnje maja tam nětko tři. Zasadźeni budu sobudźěłaćerjo w nowej nuzowej přijimarni wodnjo a w nocy, a to přez cyłe lěto. Teamej nuzoweje přijimarnje přisłušeja internist, chirurg a 21 chorobnych sotrow. Foto: Carmen Schumann

W zmysle załožerjow

wutora, 17. januara 2017 spisane wot:
Před iniciatorami noweho Worklečanskeho towarstwa, kotrež chce na terenje ně­hdyšeje chorownje stacionarny hospic wutworić, móžu jenož kłobuk zejmować. Tajke njelochke předewzaće zwoprawdźić spytać žada sej wulku wutrajnosć a dobrych partnerow woznamjenja pak tež wjele dźěła. Hospic, hdźež na smjerć chorych ludźi w poslednjej fazy jich žiwjenja přewodźeja a zastaruja, by so derje do Worklec hodźał a by tež cyle w zmysle załožerjow tamnišeje chorownje był, hdźež su chorym a mrějacym stajnje hižo pomhali. Na te wašnje móhła so tradicija socialneho angažementa na nowe wašnje dale wjesć. Samo za wšu dwurěčnu kón­činu Budyskeho wokrjesa by hospic wo­bohaćenje był, hdyž ludźo wědźa, zo tule tajke zarjadnišćo mamy. Tohodla by spomóžne było, by-li so prawje wjele zajimcow towarstwu přizamknyło a so za jeho zaměr zasadźało. Marian Wjeńka

Wot wčerawšeho zběraja w Smochćicach nachribjetniki, kotrež kónc januara do Tansanije pósćelu. 28 ewangelskich wosadow kaž tež šule a pěstowarnje so na akciji wobdźěleja. Po wšěm zdaću nazběraja něhdźe 4 000 nachribjetnikow, zdźělataj bywši superintendent­ Reinhard Pappai a Katrin Pilz ze superintendentury (prědku wotlěwa). Tež šulerjo Serbskeje wyšeje šule Budyšin pomhaja wotstronić njetrjebawše zapakowanja, kotrež w Africe porjadnje njewotbywaja. Foto: Carmen Schumann

Tole móže přikład być

pjatk, 30. decembera 2016 spisane wot:
Rjana to hodowna akcija sobudźěłaćerjow łužiskeho energijoweho předewzaća LEAG dźěćom a młodostnym, w ćežkej žiwjenskej situaciji k hodam wjeselo wobradźić. W Choćebuskej hłownej centrali koncerna LEAG a w Čornopumpskim techniskim sydle běchu sej přistajeni cedlki přećow z tamnišich hodownych štomikow wupytali a dary wobstarali. Dóstała je tajke nětko na přikład dźěsćownja w Běłej Wodźe. Symboliska to akcija, wšako móža wobdarjeni tak začuwać, zo ludźo na nich njezabywaja. Runje w hodownym času dźě so kóždy za harmoniju, zbožom a ćopłotu žedźi. Zo su tež w bjezposrědnim susodstwje dźěći a młodostni, kotřiž nimaja zbožo w swójbje žiwi być, mnohim bo­hužel wědome njeje. Mam tuž hodownu akciju­ sobudźěłaćerjow LEAG za jara spomóžnu.­ Snano je to přikład dalšim předewzaćam,­ podobne darne akcije přewjesć. Bianka Šeferowa

Dźěćom hodowne přeća spjelnili

pjatk, 30. decembera 2016 spisane wot:
Sobudźěłaćerjo łužiskeho energijoweho předewzaća LEAG – brunicowa sparta a milinarnje – su so jako hodowni pomocnicy angažowali. Tak běchu sej z hodownych štomikow w centralnym sydle LEAG w Choćebuzu kaž tež w Čornopumpskim techniskim sydle cedlki z hodownymi přećemi dźěći wupytali a je spjelnili. Lětušu akciju přewjedźechu za dźěći a młodostnych intensiwnopedagogiskeho projekta „Neustart“ w Janšojcach, za dom „StattRand“ a dźěsćownju w Běłej Wodźe kaž tež za Choćebuske młodźinske zarjadnišćo „Miteinander“. Foto: LEAG/Kathi Gerstner

nawěšk