Telemedicina njeje wšolěk

pjatk, 11. oktobera 2019 spisane wot:

W dobje pobrachowacych lěkarjow su nowe koncepty trěbne, zo by zastaranje pacientow zaručene było. Kamjenc ma za to modelowy region być. Mnozy pak su skeptiscy.

Kamjenc (UM/SN). Mamy přichodnje hišće sami k lěkarjej hić? Budźe scyła hišće tajki, ke kotremuž móžemy hić? Tróšku prowokantnej prašeni matej swoju při­činu: Hižo dźensa je přićehnjenym Kamjenčanam ćežko domjaceho lěkarja namakać. Pola fachowych medicinarjow lědma lěpje wupada.

Wutworja „Kolebku“

pjatk, 11. oktobera 2019 spisane wot:

W Swinjarni nastawa zhromadna praksa třoch serbskich babow

Swinjarnja (SN/MiR). Tři młode serbske baby maja ideju, kotraž je w Serbach dotal jónkrótna. Christina Smolina, Tereza Wokowa a Hanka Pawlikec wotewru bórze w Swinjarni zhromadnu praksu za přichodne a młode maćerje. To wšak žada sej dosć wulku zmužitosć. Wšako wola babow, wosebje na wsach praksy wote­wrěć, skerje woteběra.

Poradźowanje budźe dale trěbne

srjeda, 09. oktobera 2019 spisane wot:

Budyšin (CS/SN). Wjelelětne „wobličo“ Budyskeje centrale přetrjebowarjow Dirk Mittrach njemóžeše so wčera chorosće dla na swjedźenju k 25lětnemu wobstaću centrale wobdźělić. Tak staj Andrea Heyer a Robert Hoyer ze sakskeje centrale přetrjebarjow zbožopřeća zastupjerjow města, wokrjesa a Sakskeho krajneho sejma přijimałoj. Wšitke tři runiny centralu tež pjenježnje podpěruja, zo móhli tam ludźi njewotwisnje poradźować.

Lěkarsku praksu přepodała

srjeda, 02. oktobera 2019 spisane wot:
Serbska zubna lěkarka Jadwiga Lorencowa (nalěwo) je swoju lěkarsku praksu na Budyskej Mättigowej wčera symbolisce swojej naslědnicy přepodała. Po 40 lětach zubnolěkarskeho­ skutkowanja so wona rozžohnuje. Nowa lěkarka budźe Jessica Schönlein, kotraž so nětko do powołanskeje samostatnosće zwaži. Młoda žona bě lěta 2008 swój studij w Tübingenje zakónčiła a dźěłaše spočatnje jako asistentna a pozdźišo jako přistajena zubna lěkarka w Budyšinje a wokolinje. Jeje žiwjenski puć přewodźeja mandźelski a dwě dźěsći. Foto: SN/Maćij Bulank

„My za Saksku“ klětu dale wjedu

póndźela, 23. septembera 2019 spisane wot:

Drježdźany (SN). Sakska čestnohamtski angažement wobydlerjow dale spěchuje. Za klětu přewostaja we wobłuku programa „My za Saksku“ dohromady jědnaće milionow eurow. Program bu do noweje směrnicy wo spěchowanju towaršnostneje zwjazanosće přiwzaty, kaž statne ministerstwo za socialne a škit přetrjebarjow w Drježdźanach informuje.

Za swoje přerězne měsačne zasadźenje znajmjeńša 20 hodźin móža wobydlerjo přez nošerja projekta pawšalne zarunanje měsačnje hač do 40 eurow dóstać. Kaž z nowinskeje zdźělenki ministerstwa dale wuchadźa, podpěruje swobodny stat na te wašnje 23 000 čestnohamtsce skutkowacych.

Projektowi nošerjo – to móža towarstwa, zwjazki, załožby, cyrkwje kaž tež města a gmejny być – móža hač do 31. winowca 2019 swoje próstwy za lěto 2020 zapodać. Spěchowany budźe angažement na přikład we wobłukach socialne, kultura, sport, wobswět a towaršnosć. Drježdźanska wobydlerska załožba próstwy wobdźěłuje. Trěbne nowe formu­­lary kaž tež podłožki programa su pod www.ehrenamt.sachsen.de přistupne.

Lětsa drastu a črije njezběraja

pjatk, 20. septembera 2019 spisane wot:

Smjerdźaca (SN). Towarstwo swj. Filomeny chce lětsa znowa dźěći a swójby, kotrež přebywaja w maćerno-dźěćacym domje, w čěskim Dolní Podluží kaž tež w bołharskim měsće Razgrad k hodam zawjeselić. To připowědźi předsyda Gerat Róbl.

Kaž Smjerdźečan zdźěla zběraja za to znowa hodowne pakćiki. Jich wobsah njepředpisuja. „Zapakować móža zajimcy do nich słódčizny, hrajki, pisanski material a podobne. Spomóžne pak nam je, hdyž nańdźemy na pakćiku zdźělenku, hač je za swójbu, holcu abo hólca a tohorunja w kotrej starobje“, piše Róbl.

Pakćiki, poćehnjenja a hygieniske twory přijimuja wot póndźele, 25. nowembra, hač do štwórtka, 28. nowembra, stajnje wot 17 do 18 hodź. w Smjerdźečanskim kulturnym domje. Tola kedźbu: Trjebanu drastu kaž tež črije pak lětsa njezběraja, Róbl skedźbnja.

Šulerjo so z akciju sami přetrjechili

póndźela, 02. septembera 2019 spisane wot:

Sakski akciski dźeń „genialsocial – twoje­ dźěło přećiwo chudobje“ spočatk julija bě wulki wuspěch, a to z rekordom. 34 000 šulerjow z 287 kubłanišćow je 730 000 eurow nadźěłało.

Budyšin (SN/mwe). „Zajim na našim programje je porno minjenym lětam kaž wočakowane dale přiběrał“, Florian Sievert, programowy sobudźěłaćer „genialsocial“ našemu wječornikej zdźěli. Tuž je so lětsa tež w Hornjej Łužicy wo tójšto wjace šulerjow na akciji wobdźěliło, a to runje tak ze serbskich šulow, kaž z Budyskeho Serbskeho gymnazija. Dorosćacy běchu so w tójšto wjace serbskich rjemjeslniskich firmach, institucijach abo tež domjacnosćach přizjewili, zo bychu tam 2. julija za dobry skutk a něšto mało pjenjez dźěłali. Tež w našej redakciji mějachmy šulerku.

Logopediska praksa Marije Maccyneje w Pančicach-Kukowje wobsteji dźesać lět

Zo maš z wysokodomow abo z cyrkwinych wěžow dobry wuhlad na wokolinu, njeje ničo noweho. Tajki móžeš tež z dwuposchodoweho twarjenja měć, kaž steji wone při amplowym křižowanišću w Pančicach-Kukowje. Tam jenož nje­wi­dźiš, štó z Kamjenskeho směra jědźe, ale tež­ štó po Halštrowskim puću při­chadźa. Tónle wuhlad ma Maria Maccyna na swojim dźěłowym městnje hižo dźesać lět. Tak dołho mjenujcy wobsteji mjeztym jeje logopediska praksa.

Petra Köpping žada sej připóznaće žiwjenskeho wukona wuchodnych

Budyšin (SN/CoR). Čehodla stej njedo­wěra a distanca k demokratiji a politice w Sakskej a wuchodnej Němskej tak wulkej? Zwotkel pochadźa wulki hněw? Na tajke a podobne prašenja je wčera sakska ministerka za integraciju Petra Köpping (SPD) na połnej žurli Budyskeje měšćanskeje rady spytała wotmołwić, jako předstaji swoju loni prěni raz a mjeztym w pjatym nakładźe wušłu knihu „Inte­grujće tla najprjedy nas! Polemiski spis za wuchod“. Politikarka, kotraž bě po přewróće wjesnjanostka a krajna radźićelka Lipšćanskeho regiona, sej tam žada čas přewróta wobdźěłać a znowa pohódnoćić. W njezmištrowanych sponiženjach a njesprawnosćach, w biografiskich łamkach bjezdźěłnosće a wukorjenjenja wuchodoněmskeho wobydlerstwa dla widźi wona poprawnu přičinu dźensnišeje dilemy – a wothłosa za AfD. Zarjadowanje wotmě so we wobłuku kubłanskopolitiskeho projekta Cyrkwinskeho žónskeho dźěła sakskeje ewangelskeje krajneje cyr­kwje w kooperaciji z Budyskej zamołwitej za runostajenje Andreju Spee-Keller.

Respekt za solidarnosć!

wutora, 02. julija 2019 spisane wot:
Wot lěta 2005 wotměwa so stajnje w poslednim tydźenju do lětnich prózdnin akciski dźeń „genial-social – twoje dźěło přećiwo chudobje“. Šulerjo njeńdu tón dźeń do šule, ale na dźěło. Do toho sej dźěłowe městno pytaja a z dźěłodawarjom zrěčenje wujednawaja. Zasłužba pak njepřisteji šulerjam, ale socialnym projektam. Tež Serbski gymnazij Budyšin so na akciji wobdźěla. A tak je dźensa Magdalena Wokec redaktorow Serbskich Nowin podpěrała. Jeje sobušulerjo běchu mjez druhim w pěstowarnjach abo rjemjeslniskich zawodach zasadźeni. Mjenowana akcija zmóžnja dohlad­ do najwšelakorišich powołanjow, a w jeje wobłuku so šulerjo zdobom na socialnej runinje angažuja. Dźakowano jim hodźi so wulka suma pjenjez nazběrać a wjetše projekty zwoprawdźić. Loni bě to rekordna suma něhdźe 700 000 eurow, ke kotrejž je 282 sakskich šulow přinošowało. Lubi šulerjo – wulki respekt za wašu solidarnosć! Bianka Šeferowa

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND