Cyrkwinski wobwod Budyšin-Kamjenc pomha partnerskemu wokrjesej Meru w Tansaniji, při čimž mysla předewšěm na podpěru šulskim dźěćom. Zańdźeny pjatk su pomocnicy w Smochćicach 16 europaletow z dohromady 448 bananowymi kistami za transport na Drježdźanske lětanišćo přihotowali, zwotkelž sćelu je z lětadłom do Tansanije. W kistach je 4 000 nachribjetnikow za šulskich nowačkow. 30 wosadow kaž tež pěstowarnje a šule, mjez nimi Serbska zakładna šula Budyšin, su so na akciji wobdźělili. Dary z Hornjeje Łužicy zdobom zmóžnjeja, zo dóstanu šulerjo wob dźeń jednu ćopłu jědź. Foto: Carmen Schumann

600 porodow a dalši certifikat

štwórtk, 09. januara 2020 spisane wot:

Lěto 2019 bě za Wojerowski klinikum łužiskeje jězoriny přewšo wuspěšne. Nimo­ hojenja pacientow jako najwažniši nadawk móžachu chorowni tež wšelake­ certifikaty wobkrućić.

Wojerecy (SN/mwe). Loni je so we Wojerowskej chorowni 615 dźěći narodźiło. Mjez nowonarodźenymi běchu wjacore dwójniki. Přirunujo z lětom do toho je tam 43 holcow a hólcow wjace na swět přišło. Tuchwilu maja w klinice 440 łoži za pacientow, wo chorych stara so ně­hdźe tysac přistajenych, a zaměstnjenych je tam 14 medicinskich klinikow a fachowych wotdźělow. Personalej přisłušeja tež serbscy lěkarjo a chorobne sotry a dalši hladarjo, kotřiž so ze serbskimi pacientami rady w swojej maćeršćinje rozmołwjeja.

Prawidłownje su w foyeru wšelake wustajeńcy tež za měšćanow a dalšich zajimcow přistupne. Hižo pjaty króć je k hodam profijowy kopar Tony Jantsch­ke, kiž z Wojerec pochadźa a tučasnje w mustwje Borussija Mönchengladbach hraje, dźěćacu staciju kliniki wopytał. Tajke a podobne překwapjenki hojenju tyja a wuprudźeja wjeselo.

Kliniki wohrožene?

wutora, 07. januara 2020 spisane wot:
Přeco hišće jasne njeje, štó nošerstwo Kamjenskeje chorownje přewozmje. W prěnim rjedźe je wěc maltezow, naležnosć zrjadować. Hladaš-li dokładnišo na małe chorownje w Sakskej, widźiš, zo so jim financielnje scyła derje njeńdźe, zo su samo plajte a wšudźe personal pobrachuje. Prašam so tuž, kak móža politikarjo scyła rjec a ludźom přilubić, zo chcedźa zawrěću małych klinikow zadźěwać, hdyž docyła jasne argumenty nimaja, kak měli chorownje přichodnje financować. Prašam so, čehodla su minjene lěta 22 chorownjow w Sakskej zawrěć dyrbjeli? Je dźě zamołwitosć­ swobodneho stata a Zwjazka, wuměnjenja tworić, zo so wjesny rum z městnosću „medicinskeho podzastaranja“ njestanje. Móžu so na to spušćeć, zo politikarjo swojej zamołwitosći wotpowěduja, a so staraja, zo by na wsach medicinske zastaranje w formje ambulantno-stacionarnych strukturow dołhodobnje zawěsćene było? Měrćin Weclich

Hwězdni spěwarjo w radnicy

póndźela, 06. januara 2020 spisane wot:
Hwězdni spěwarjo katolskeje fary „Dobreho pastyrja“ su minjeny pjatk Choćebusku radnicu ze znamjenjom „20*C+M+B+20“ žohnowali. Spěwarjow witaštaj wotrjadnikaj Maren Dieckmann a dr. Markus Niggemann. Pod hesłom „Žohnowanje přinjesć, žohnowanje być – Měr w Libanonje a po wšěm swěće“ zanjesechu dźěći cyrkwinske spěwy a prošachu wo pjenježne dary. Při po wšěm swěće najwjetšej pomocnej akciji dźěći na dobro dźěći zasadźeja so hwězdni spěwarjo lětsa za měr w Libanonje. W Němskej wobdźěli so wjace hač 300 000 dźěći na akciji. Jutře budźe skupina tež pola zwjazkoweje kanclerki Angele Merkel (CDU) w Berlinje. Foto: Michael Helbig

Z kameru dale po puću

póndźela, 30. decembera 2019 spisane wot:
Jako redaktorojo Serbskich Nowin rozžohnujemy so z wjelelětnym fotografom našeho­ wječornika Maćijom Bulankom. W tym zwisku spominamy bjezdwěla na to, zo je wón mjez tuchwilnym sobudźěłaćerjemi Ludoweho nakładnistwa Domowina najdlěši čas, dlěje hač 45 lět, tu při­stajeny był. Wón znaje nimale kóždy kućik Łužicy a w njej bydlacych ludźi, Serbow kaž Němcow. Parować budźemy mjez druhim jeho rozestajenje z temami na hustodosć jara žortne wašnje, a jeho loyalitu kóždemu napřećo. Na tamnym boku směmy wotnětka witać w rjadach redakije našeho wječornika fotografowku Hanku Šěnec, kotraž je hižo zašłe měsacy zhromadnje z Maćijom Bulankom mnohe putace wokomiki we łužiskim žiwjenju ze swojej kameru zapopadnyła. Woběmaj přejemy na nowym puću přijomne zetkanja z ludźimi, dyrdomdejske dožiwjenja w serbskim a wulkim swěće a dale jasny wid přez objektiw kamery. Milenka Rječcyna

Wšitko za strowotu

wutora, 17. decembera 2019 spisane wot:
W časach špatnych powěsćow njedosahaceho medicinskeho zastaranja na wsach dla zhonimy dźensa nadźijepołny a pozitiwny přikład z Rakec. Před lětomaj zrodźi Rakečan mysličku, wopušćenu kupnicu přetwarić a tam strowotniski centrum zarjadować. W běhu krótkeho časa je ideju zwoprawdźił. Tak poskića tam Melcherec fyzioterapije wosebity trening na nastrojach. W kumštnej selowej prózdnjeńcy je specielne hojenje móžne. Tež optikarka Anett Pötschke w tam zarjadowanym wobchodźe wužiwarjow swojich posłužbow poradźuje. W zaměstnjenych rumnosćach je tež baba Romy Walter dospołnje wućežena. W januaru wotewrje lěkar Joachim­ Teich swoju praksu za powšitkownu medicinu,­ a bórze změja w strowotniskim centrumje samo hišće ergoterapiju. Tak nastanje poliklinika na wsy, z kotrejež ludźo wokoło Rakec njesměrnje profituja. Njech je to přikład druhim­ wjesnym kónčinam! Bianka Šeferowa

Dźak pomocnikam

póndźela, 09. decembera 2019 spisane wot:
Hač stej to spěwaj „Recept“ abo „Jedyn, dwaj, tři po štyri ...“, w kotrymž so skupina PoŠtyrjoch lóštnje předstaja, a dalše zaručeja kóždolětnje na Rynčec statoku w Jaseńcy dobru serbsku zabawu. A rjenje je, zo chcedźa tam tež klětu zaso tajki koncert zarjadować. Tola bjez pomocnikow to mó­žno njeje. Znowa su Florian Rynč a dobrowólnicy bywšu bróžnju wurumowali a wupyšili, blida a ławki wobstarali a na dworje stan stajili, trěbne wino a piwo nakupowali a na wječoru samym předawali. K tomu poskićachu horce kołbaski a rybičkowe całty. Tuž je dawno načasu so jim wšěm tež raz zjawnje za to dźakować. Přetož jeno z telko lubosću so tajke krasne serbske zarjadowanje radźi. Wone njeje jeno za zabawu myslene, z beneficnym koncertom dźě je tež zhromadne darowanje zwjazane. Hač běchu to pomocne akcije TCM, Gerata Róbla a dalšich, za kotrež su w Jaseńcy dotal pjenjezy zběrali – njech so wšitke projekty poradźa. Bianka Wjeńcyna

„Rjenje, zo směmy tu spěwać“

póndźela, 09. decembera 2019 spisane wot:

Jusk a wulki přiklesk za wulkotny koncert

Jaseńca (BW/SN). Statok Floriana Rynča w Jaseńcy je so sobotu wječor z młodostnymi a ze starodawnymi fanami skupiny PoŠtyrjoch jenož tak pukał.

Něhdźe 120 připosłucharjow dožiwi tam na beneficnym koncerće w dobrym hodźinskim programje nimo cunich dohodownych tež žortne lubozne a friwolne štučki muskeju kwartetow PoŠtyrjoch a Die Hormonischen. Pjenjezy zběrachu lětsa za projekt „first responder“ wo­hnjoweju woborow Chrósćic a Worklec. Z pjenjezami chcedźa zapłaćić wosebite wukubłanje wobornikow za prěnju pomoc při njezbožu a nakupić nuzowej nachribjetnikaj z defilibratorom a dalšimi nastrojemi.

Dźewjaty raz mjeztym móžeše spěwar Jan Rjeda publikum pola Rynčec w bróžni witać, a zhromadnje z Krystofom Rjedu, Benom Hojerom a Marekom Rjelku zanjese kwartet PoŠtyrjoch woblubowane štučki. Po pěsni „Dwě róži kćějetej“ slědowachu žortnej spěwaj wo błótowskich kórkach a wo karpach z Picnja, lubosćinskej štučce a kěrluš „Zešła je krasna róža“. W jeho teksće wšak běchu zmylki zatwarjene, kotrež měješe publikum spóznać.

Tež z handicapom kompetentni

srjeda, 04. decembera 2019 spisane wot:

Budyska agentura za dźěło spěchuje přistajenje ćežko zbrašenych w firmach

Budyšin (CK/SN). W Hornjej Łužicy je 1 159 ćežko zbrašenych bjezdźěłnych registrowanych. To stej 7,2 procentaj wšitkich w regionje wot bjezdźěłnosće po­trjechenych. „Ludźo ze zbrašenjom su zajimowani, na mnohotne wašnje talentowani a indiwiduelnje poćežomni“, rěka ze stron Budyskeje agentury za dźěło. Kaž statistika wujewja, maja 74,3 procenty z nich wotzamknjene wukubłanje. 812 žonow a muži je powołanje nawuknyło, dalšich 49 akademiski stopjeń docpěło. „Tónle potencial mamy dźiwajo na pobrachowacych fachowcow na kóždy pad wužiwać“, zwěsći Ilona Winge-Paul. Operatiwna jednaćelka Budyskeje dźěłoweje agentury skedźbni na wulku motiwaciju a angažement ćežkozbrašenych w jobje. To su z reakcijow předewzaćow zhonili.

Što je lěpše wopřijeće?

srjeda, 04. decembera 2019 spisane wot:
Wčera mějach rozmołwu ze Serbom, kiž je mi wo swojich dožiwjenjach ze zbrašenymi ludźimi powědał. Cyle samozrozumliwje wón wopřijeće wužiwaše. Tak wobkrući zdobom moje nazhonjenja, zo čuje so tón abo tamny potrjecheny sam jako „zbrašeny“ w zwisku z „čłowjekom“ prawje pomjenowany. Wužiwa pak so jeničce słowo „zbrašeny“, to potrjechenych rani. Tuž maja mnozy słowo handicap za přihódniše. Tele słowo pak ma swoje korjenje we „wubědźowanju“. Njeje tuž lěpje wužiwać wot potrjechenych přiwzate wopřijeće? Słowo handicap bu prěni króć 1653 za zwuraznjenje sadźenja w loteriji wužiwane. Lěta 1754 jewješe so w konjacym wubědźowanju a 1883 přeńdźe do wšědneje rěče. A wot toho časa steji wone za runo­stajenje dweju wosobow z rozdźělnym wuchadźišćom. W lěće 1915 wužiwachu je prěni króć za ćělnje zbrašene dźěći, wot 1950 tež za dorosćenych z ćežemi při wuknjenju­. Milenka Rječcyna

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND