Respekt za solidarnosć!

wutora, 02. julija 2019 spisane wot:
Wot lěta 2005 wotměwa so stajnje w poslednim tydźenju do lětnich prózdnin akciski dźeń „genial-social – twoje dźěło přećiwo chudobje“. Šulerjo njeńdu tón dźeń do šule, ale na dźěło. Do toho sej dźěłowe městno pytaja a z dźěłodawarjom zrěčenje wujednawaja. Zasłužba pak njepřisteji šulerjam, ale socialnym projektam. Tež Serbski gymnazij Budyšin so na akciji wobdźěla. A tak je dźensa Magdalena Wokec redaktorow Serbskich Nowin podpěrała. Jeje sobušulerjo běchu mjez druhim w pěstowarnjach abo rjemjeslniskich zawodach zasadźeni. Mjenowana akcija zmóžnja dohlad­ do najwšelakorišich powołanjow, a w jeje wobłuku so šulerjo zdobom na socialnej runinje angažuja. Dźakowano jim hodźi so wulka suma pjenjez nazběrać a wjetše projekty zwoprawdźić. Loni bě to rekordna suma něhdźe 700 000 eurow, ke kotrejž je 282 sakskich šulow přinošowało. Lubi šulerjo – wulki respekt za wašu solidarnosć! Bianka Šeferowa

Sobudźěłaćerjo hladarnjow maja tež w ćopłym počasu wosebitu zamołwitosć za swojich wobydlerjow. Kursana-domicil w Běłej Wodźe je na horce dny derje nastajeny a poskića k wobjedu mjez druhim tež zymne jědźe. Popołdnju přijědźe lodowe awto. Wčera su wuměnkarjam samo mały bazenk ze zymnej wodu spřihotowali a jim wočerstwjace napoje poskićili. Foto: Joachim Rjela

Seniorojo dźeń a aktiwniši

póndźela, 24. junija 2019 spisane wot:

Němsko-pólski projekt Europskeje unije wuspěšnje zakónčeny

Wostrowc (AK/SN). Z konkretnymi, do přichoda pokazowacymi wuslědkami su projekt Europskeje unije „Na- a wutwar kompetencnych teamow 55+ w něm­sko-pólskim pomjeznym rumje tydźenja zakónčili. „W srjedźišću wšitkich zarja­dowanjow steješe zetkawanje. Němscy a pólscy seniorojo su zhromadnje wuknyli, rejwali, spěwali a swjećili. Projekt skutkuje dołhodobnje a trajnje“, potwjerdźi dr. Michael Schlitt, jednaćel Mjezynarodneho zetkawanskeho centruma (IBZ) w klóštrje Marijinym dole. Spočatk lěta 2017 běchu projekt zahajili, a wjace hač 200 němskich a pólskich seniorow je so na nim wobdźěliło. Iniciatoraj a nošerjej běštej IBZ we Wostrowcu na němskim a Agentura za regionalne wuwiwanje Kyrkonošow (KARR) w Jelenjej Górje na pólskim boku. Cyłkowny etat wopřiješe 669 000 eurow, z njeho bě 568 000 eurow EU ze spěchowanskeho programa „Interreg Pólska-Sakska“, 101 000 eurow staj projektowaj partneraj přinošowałoj.

Młodych ludźi sčasom kubłać

pjatk, 14. junija 2019 spisane wot:

Zwjazkowa ministerka dr. Franziska Giffey so wo Budyšin starosći

Budyšin (SN/MiR). „Z wami chcu rěčeć, wosebje wot was chcu wědźeć, na čim klaca“, rjekny zwjazkowa ministerka za swójby a socialne dr. Franziska Giffey wčera w Budyšinje. Politikarka přebywaše na přeprošenje zapósłanca Sakskeho krajneho sejma Haralda Baumann-Hasskeho (wobaj SPD) w sprjewinym měsće. W Kamjentnym domje witaše ju syła zastupjerjow socialnych zarjadow a politisce skutkowacych cyłkow. Wotpowědnje wuprajenju ministerki dósta kóždy składnosć, swoje nazhonjenja na polu socialneho dźěła a wobchada z demo­kratiju a jej spřećiwjacym so prudam w towaršnosći města zwuraznić. Zastupjerce młodźinskeho kluba KURTI na Pchalekowej Marie Hofmann a Liesbeth Heine rysowaštej prócowanja, młodostnych ze wšelakich politiskich kruhow do kluba­ integrować, štož je wosebje ćežko nastupajo prawicarsce zmyslenych. Zdobom wonej zwurazništej, zo su ći, kotřiž so w klubje zetkawaja, z hidu, hroženjemi a ćělnymi nadběhami konfrontowani.

Dźakowna klientel

pjatk, 31. meje 2019 spisane wot:
Bjez barjerow dowol dožiwić – za wjetšinu ludźi je to jednora naležnosć. Druhdy wšak maja sej hinaši puć pytać, hač su sej to předstajili. Zwjetša pak cil docpěwaja. Ćešo maja sej ludźo z handicapom, to rěka z wobmjezowanjom – wšojedne hač ćělneho abo duchowneho razu –, sej tajke přeća spjelnić. Wšako chcedźa so tež woni wočerstwjeć. Mam tuž jara spomóžne, zo ma łužiska jězorina za nje přidatne poskitki. Wězo lubi wosebita klientel přidatne dobytki. Za to pak maja w jězorinje na te wašnje přidatnych dźakownych dowolerjow. Po cyłej Łužicy je čas lětnich swjedźenjow zahajeny. W kotrej měrje mysla jich wuhotowarjo na ludźi z handicapom? Dopominam so na lońše Budyske nalěćo. Na wječornym koncerće rozmołwjachu so pódla mje na ławkomaj wopytowarjo z mimiku a gestiku. A su tež mje sobu zapřijeli, štož bě wobohaćace začuće. Hač jich lětsa zaso zetkam? Bych so wjeseliła. Milenka Rječcyna

Dobry wothłós na wužitnu akciju

wutora, 28. meje 2019 spisane wot:

Smječkecy/Łaz (AK/SN). 48hodźinska akcija Budyskeho wokrjesa skruća zhromadnosć a socialnu žiłku w młodostnych. To podšmórny Worklečanska šulska socialna dźěłaćerka Franciska Zopic minjeny pjatk w Kulowje. „Socialny angažement je za šulerjow wažne nazhonjenje“, wona zwurazni a přepoda zakładnym šulerjam pokal a wopismo za jich wobdźělenje. Woni běchu insektowe hotele zhotowili. Druzy barbjachu skaterowe nastroje při měšćanskim haće. Kulowčenjo słušachu minjeny kónc tydźenja k wjace hač 1 000 wobdźělnikam lětušeje akcije. W 93 skupinach angažowa- chu so šulerjo Budyskeho wokrjesa za socialne, ekologiske, kulturne a politiske projekty.

Zakłady integracije sylnić

wutora, 14. meje 2019 spisane wot:

Wo móžnym přichodźe socialneje dźěłarnje w Njebjelčicach rěčeli

Njebjelčicy (JK/SN). Na minjenym posedźenju Njebjelčanskeje gmejnskeje rady wobzamknjene podlěšenje wotnajenskeho zrěčenja za socialnu dźěłarnju z Kamjenskej kubłanskej towaršnosću (KaBi) je wuraz wuspěšneho dźěła. Wot lěta 2010 pomhaja z projektom dołhodobnje bjezdźěłnym a socialnje słabym, namakać puć na prěnje dźěłowe wiki, wot lěta 2016 wěnuje so KaBi integraciji a wukubłanju požadarjow azyla. Aktualny projekt w Njebjelčicach pak chce Sakska jenož hišće hač do lětušeho septembra spěchować. To bě gmejnje a KaBi přičina, přeprosyć saksku ministerku za runostajenje a integraciju Petru Köpping (SPD), zo bychu wo móžnym dalšim přichodźe dźěłarnje wuradźowali. Wčera popołdnju su zastupjerjo gmejnskeje rady, KaBi, Budyskeho krajnoradneho zarjada kaž tež nětčiši a něhdyši wobdźělnicy integraciskich projektow ministerku witali. Jednaćelka KaBi Anja Geißler rozprawješe wo dźěławosći w Njebjelčicach a wo projektach minjenych lět.

Zhromadnje pólsce warili

štwórtk, 25. apryla 2019 spisane wot:
Wjacore razy wob lěto zarjadujetej Caritas a wosada swj. Pětra w Budyskim internaće kubłanskeho centruma Carity Před Šulerskimi wrotami mjezynarodny warjenski wječor. Mjeztym zo běchu tam w zašłosći mjez druhim hižo šwicarsce, libysce a filipinsce warili, stejachu wčera pólske jědźe w srjedźišću. Warjachu tam Samanta ­Domusa, Budyska zamołwita za wukrajnikow Anna Piętak-Malinowska, Heidi ­Katzki wot Carity (wotlěwa) a druzy na přikład tak mjenowane łazanki, wobstejace z pasty, kisykała a hribow. K wukóncej poskićichu rabarberowy a oranžowy kompot kaž tež jabłučkowy tykanc. Foto: SN/Hanka Šěnec

Po jutrach pjekarnju přetwarja

pjatk, 12. apryla 2019 spisane wot:

Klóšter Marijina hwězda w Pančicach-Kukowje stara so tuchwilu nimale wšědnje wo nowosće. Hakle zawčera­wšim přepodachu w Lipju nowy móst. Nětko je klóšterska pjekarnja přichodny projekt.

Pančicy-Kukow (SN/MWj). Na dworje klóštra Marijineje hwězdy w Pančicach-Kukowje často rjemjeslniske awta tam a sem jězdźa, dokelž so to abo tamne twari abo porjedźa. Po jutrach budźe jich najskerje hišće wjace, přetož potom započnu klóštersku pjekarnju přetwarjeć. Kaž překupski nawoda klóštra Chrystof Mikławšk zdźěla, stanje so to we wobłuku kooperaciskeho projekta „Educatio, Repetitio, Labora“ (wukubłanje, nazhonjenje, dźěło), w kotrymž dźěłatej zhromadnje dźěłarnja swjateho Michała w Pančicach-Kukowje a pólski Wustaw powołanskeho aktiwizowanja w Świer­zawje pola Jelenjeje Góry.

Běrokratija dobre ideje stajnje zaso haći

štwórtk, 04. apryla 2019 spisane wot:

NaBudyšin (CS/SN). Kak dale z lěkarskim zastaranjom ludnosće na wuchodźe Sakskeje? Wo to dźěše tydźenja w Budyskim Serbskim domje. Zapósłanc SPD w Sakskim krajnym sejmje Harald Baumann-Hasske bě sej kompetentnych rozmołw­nych partnerow na diskusiju přeprosył.

Předsyda zjednoćenstwa kasowych lěkarjow Sakskeje dr. Klaus Heckemann rozłoži, zo je „na papjerje“ wuchod Sakskeje z lěkarjemi runjewon žohnowany, zo pak woprawdźitosć cyle hinaša wupada. Runje we wjesnych kónčinach wšudźe lěkarjo pobrachuja. Porno tomu tójšto lěkarjow­ w rentowej starobje přeco hišće dale dźěła.

nawěšk

 • Jara awtentiske běchu poskićenja ansambla Zabava z Ruskeje.
 • Na zahajenju festiwala štwórtk w Budyskim NSLDź počesćichu přitomni Juraja Kubánku (3. wotprawa) z trójnej serbskej sławu.
 • Hosćo z Peruwa zbudźichu ze swojimi přewšo pisanymi kostimami tójšto zajima.
 • Pólski cyłk z Bolesławieca na štwórtkownym swjedźenskim ćahu k zahajenju festiwala "Łužica 2019" po Budyšinje
 • Algeričenjo na jewišću NSLDź
 • Rejwarjo z Boliwiskeje
 • XIII. mjezynarodny folklorny festiwal "Łužica 2019" je zahajeny. Tule namakaće impresije z prěnich wustupow wobdźělenych skupin. Tule předstajichu skupiny štwórtk dopołdnja w Němsko-Serbskim ludowym dźiwadle hižo raz dźěćom swoje poskićenja, na wobra
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudowor su zdobom hosćićeljo festiwala.
 • Rejwarki a rejwarjo z pólskeho Bolesławieca
 • Zajim zbudźi tež skupina ze Sewjerneje Makedonskeje
 • Dalši hosćićeljo łužiskeho mjezynarodneho festiwala: Serbska rejwanska skupina Smjerdźaca z hudźbnikami folklorneje skupiny Sprjewjan
 • Překwapjenka běchu mnohim wuměłcy z Peruwa.
 • Prěni raz spožčichu lětsa zarjadowarjo mjezynarodneho folklorneho festiwala wosebite myto a diplom za wurjadny wuměłski wukon. Jón dósta słowakski ansambl Bobańovci za swoju přirodnosć, awtentiskosć a originalitu.
 • Rejwarjo algeriskeho cyłka Couleurs d‘ Algerie
 • Boliwiscy rejwarjo a rejwarki w kostimach na jewišću
 • Boliwičenjo "in action"
 • Sobotu wječor běchu po Chrósćicach mnozy nadróžni muzikanća po puću.
 • Pólski młodźinski orchester z Leśnicy zahaji sobotny wječor na farskim dworje.
 • Tójšto ludźi zhromadźi so na programy na jewišću při gmejnskim zarjedźe ...
 • ... a wobhlada sej poskićenja skupin.
 • Na Koklic statoku předstajichu so tež čłonojo skupiny Wotała. Wšitcy z nich su bywši rejwarjo Smjerdźečanskeje rejwanskeje skupiny.
 • Smjerdźečanscy rewjarjo na jewišću pola Koklic
 • Pohlad z jewišća na dwór Wjeselic statoka
 • Na Zahrodnikec-Grutekc statoku pokaza mjez druhim tež Slepjanski folklorny ansambl dźěle swojeho programa.
 • Tež Slepjanscy wuměłcy hižo zahe na dorost mysla.
 • Wšitcy sobuskutkowacy słowakskeho ansambla Bobańovci zamóža znajmjeńša jedyn instrument piskać, spěwać a rejwać.
 • Na Kralec statoku knježeše čiła atmosfera.
 • Schow před krótkim dešćom pytachu sej tež hosćo na Kilankec statoku pod wulkimi předešćnikami.
 • Pólscy hosćo z pokazku ze swojeho programa na Kilankec statoku
 • Wo tym, zo bě sej na lětuši festiwal sobotu a njedźelu do Chrósćic wjac hosći dojěło hač hewak, swědčachu kopate połne parkowanišća.
 • Kultura zwjazuje, kaž tule Smjerdźečanskej rejwarce a algeriskeho rejwarja.
 • Sčasami nimale přepjelnjeny bě Koklic statok.
 • Wudworscy při poslednich přihotach na sobotny wustup na farskim dworje.
 • Wudworscy na farskim dworje
 • Jewišćo při gmejnje bě stajnje derje wopytane.
 • Rjanolinki-rejwarki Smjerdźečanskeje rejwanskeje skupiny
 • Serbska reja je jewišću při gmejnje tójšto pasantow do rejki prosyła.
 • Lóze hólcy wječor na jewišću Zahrodnikec-Grutkec statoka
 • Kabaretna skupina Lózy hólcy pokazachu přitomnym we wobłuku programa "Chróšćan special" na Zahrodnikec-Grutkec statoku, zo njejsu w běhu lět ničo zabyli
 • Na Wjeselic statoku zahudźi skupina NIMO ...
 • ... band wokoło Brězanec bratrow Józefa a Jana.
 • Tež němska skupina Slapstickers pokaza, što zamóže.

nowostki LND