W starym dwórnišću sej ruce myli

wutora, 17. oktobera 2017 spisane wot:

Składnostnje swětoweho dnja myća rukow je so wčera w Radworskim starym dwórnišću blisko Čorneho Hodlerja njewšědna akcija wotměwa, kotraž steješe cyle w znamjenju inkluzije.

Radwor (CS/SN). Towarstwo Dwórnišćo inkluzije je wčera dopołdnja wosebity projektowy dźeń w Radworskim dwórnišću přewjedło. Přeprošenje sćěhowało je dohromady nimale 50 šulerjow. Z nich bě 20 spěchowanskich šulerjow z Budyšina, tamni chodźa do 3. lětnika Radworskeje zakładneje šule „Dr. Marja Grólmusec“.

Bywaja často přewidźane

srjeda, 11. oktobera 2017 spisane wot:

Socialny projekt we Wojerecach chce so dźěćom wotwisnych wěnować

Wojerecy (SiR/SN). W poradźowarni wotwisnych we Wojerowskim zetkawanišću Bethesda ma wot jutřišeho projekt „Trampolin“ šěroku paletu ambulantneho zastaranja wot drogow a alkohola wotwisnych w měsće samym kaž tež we wokolinje wudospołnjeć. Nowy projekt wěnuje so předewšěm přiwuznym wotwisnych, wšako poskićuja w Němskej nimale wšudźe pomoc wotwisnym kaž tež trěbne terapije, zo bychu swoju chcyćiwosć přewinyli. Swójbnym drogowych woporow pak dotal wulku pomoc, swoje ćeže přewinyć, kotrež su w zwisku z wotwisnosću swójbneho nastali, poskićili njejsu.

Twjerdźizna budźe hospic

póndźela, 04. septembera 2017 spisane wot:

Nowy přichod za najstarše twarjenje Biskopic našli

Biskopicy (UM/SN). Towaršnosć Křesćanski hospic wuchodneje Sakskeje je dlěši čas za kmanym městnom za swój druhi stacionarny hospic pytała, po tym zo prěni hižo w Ochranowje wuspěšnje wjedźe. Runočasnje pytaše město Biskopicy za móžnosću, kak wužiwać najstarše twarjenje města, w 13. lětstotku natwarjenu twjerdźiznu, znatu w měsće pod němskim mjenom Fronfeste. Nětko su so rozsudźili, tam nowy hospic zaměstnić.

„Z Biskopicami smy najkmańše městno za hospic namakali“, praji Volker Krolzik, jednaćel Budyskeje diakonije, kotraž je na Křesćanskim hospicu wuchodneje Sakskeje wobdźělena. Bywše wokrjesne město Biskopicy je wot Ochranowa dosć zdalene a wuprudźa hač do Drježdźanskeho regiona a do Sakskeje Šwicy. „Smy dołho wo móžnosći noweho wužiwanja twjerdźizny rozmyslowali. Nětko sym jara zbožowny“, rozłožuje­ Robert Geburek. Jako čłon spěchowanskeho­ towarstwa twjerdźizny dźěła wón za Budysku diakoniju a je swojich šefow na historiski twar skedźbnił.

Lěpše personalne wuměnjenja trěbne

póndźela, 04. septembera 2017 spisane wot:

Nošerjo šulow spytaja swojej zamołwitosći nastupajo inkluziju zbrašenych wotpowědować

WSakskej mamy najwšelakoriše móžnosće, zbrašenych šulerjow abo šulerjow, kotřiž wosebite spěchowanje trjebaja, we wšelakich šulskich formach kubłać. Zwjetša wšak potrjechene dźěći na spěchowanske šule chodźa. Nimo toho pak poskićeja jim, wuknyć zhromadnje z njezbrašenymi šulerjemi na zakładnych a wyšich kubłanišćach. Tónle zjaw je dźeń a normalniši tež na šulach w dwurěčnym rumje. We wšědnej zhromadnosći skrućeja so socialne kmanosće kaž tež wosobina šulerjow, njewotwisnje wot ćělneho abo duchowneho stawa.

Wužiwaja FSJ

pjatk, 01. septembera 2017 spisane wot:

Choćebuz (SN). W Braniborskej je dźensa 36 wobdźělnikow dobrowólne socialne lěto (FSJ) za kulturu zahajiło. Mjez nimi su tež młodostni, kotřiž chcedźa wotnětka w Choćebuskim kulturnym centrumje Glad-House skutkować. Dalše tajke zarjadnišća su muzej Baruthskeje škleńčernje a załožba Braniborske wopomnišća. FSJ za kulturu wusměrja so na zajimcow w starobje 16 do 27 lět. Woni maja cyłe lěto w zarjadnišću skutkować, kotrež su sej wuzwolili.

Braniborska ministerka za kulturu Martina Münch (SPD) ma dobrowólne kulturne socialne lěto za „rjanu składnosć, sej jara rozdźělne móžnosće dźěła w kulturnym wobłuku intensiwnje zbližić. Runje po wuchodźenju šule skići FSJ přidatnu, praksy blisku orientaciju, prjedy hač so młodostni za dalše powołanske wukubłanje abo studij rozsudźa.“

Nimo praktiskeho dźěła změja wobdźělnicy 25 dnjow za dalekubłanje a wuměłske­ wuspytanje. Dobrowólnicy dóstawaja­ měsačny kapsny pjenjez 320 eurow. W šulskim lěće 2016/2017 je 35 zajimcow w Braniborskej poskitk kulturneho FSJ wužiwało.

Maltezojo Worklecy wopušća

srjeda, 30. awgusta 2017 spisane wot:

Ambulantna hladanska słužba přećehnje w oktobru do Kamjenca

Worklecy (SN/MWj). Tukało je so hižo dlěje, nětko je oficialne, zo ambulantna hladanska słužba maltezow Worklecy wopušći. Nawodnica Marika Nowakowa a jeje 45 sobudźěłaćerjow přećahnu hač do spočatka oktobra do twarjenja na Christiana Weißmantelowej 12 w Kamjencu, rěka w nowinskim wozjewjenju maltezow. „Nowa městnosć změje swojeho centralneho połoženja a bliskosće ke chorowni swj. Jana dla wulke lěpšiny za dźěło ambulantneje hladanskeje słužby“, rěka we wozjewjenju. Mjez druhim planuja rěčne hodźiny za poradźowanske rozmołwy w přizemju chorownje.

Paliatiwna stacija nastawa

srjeda, 16. awgusta 2017 spisane wot:

Za 1,3 miliony eurow ma we Wojerowskim jězorinowym klinikumje stacija za paliatiwnu medicinu nastać. Spěchowansku zdźělenku we wobjimje 1,4 milionow­ eurow je sakska socialna ministerka­ Barbara Klepsch (CDU) tele dny přepodała.

Wojerecy (AK/SN). Nowu staciju za paliatiwnu medicinu wutworja w poslednim hišće njesaněrowanym, 400 kwadratnych metrow wulkim wobłuku jězorinoweho klinikuma. K tomu słušeć maja meblěrowane stwy, terapijowe rumnosće, dźěłowy wobłuk za lěkarjow a přebywanišćo za pacientow a přiwuznych, rozłoži jednaćel klinikuma Jörg Scharfenberg. Wot lěta 2013 paliatiwna stacija eksistuje, je pak prowizorisce zaměstnjena, praji šeflěkarka Michaela Stöckel.

Pomhaja na diabetes schorjenym

srjeda, 16. awgusta 2017 spisane wot:

Kamjenc (BG/SN). Na dźeń wotewrjenych duri běchu minjenu njedźelu čłonojo Iniciatiwy dźěći z Černobyla do swojeho domicila na Kamjenskej Fichtowej přeprosyli. Wot lěta 1990 přeproša Kamjenske towarstwo běłoruske dźěći z Budy Košeljowa na wočerstwjenski přebytk do Lessingoweho města. Nimo toho organizuja wottam kóžde lěto pomocne transporty do wuchoda. W Kamjenskim towarstwje je so nětko generacija pomocnikow změniła. A Černobylske dźěći prěnich lět su mjeztym sami dorosćeni a starši.

Budyšin (CS/SN). Srjedź měrca započe­štaj Sofija Delanec a Benno Auras jako streetworkeraj na dróhach Budyšina dźěłać. Minjeny tydźeń staj wonaj w swojim domicilu w załožbowym domje na Wonkownej Lawskej w Budyšinje prěnju zjawnu bilancu skutkowanja sćahnyłoj. A ta bě přewažnje pozitiwna.

Iniciatiwy za integrowanje

štwórtk, 10. awgusta 2017 spisane wot:

Wojerecy (AK/SN). Wobydlerski zwjazk „Wojerecy pomhaja z wutrobu“ so na mnohostronske wašnje za integraciju ćěkancow zasadźuje. Tole podšmórny hłownohamtska koordinatorka Birgit Radeck na wčerawšim zetkanju za čłonow a zajimcow. Něhdźe 100 wobydlerjow z města a wokoliny so w zwjazku angažuje.

Tuchwilu je we Wojerecach 16 swójbow ćěkancow decentralnje zaměstnjenych, 320 požadarjow wo azyl bydli w domje na Müntzerowej a 130 na Hasy Liselotty Herrmann. W dalšim domje w industrijowej přestrjeni bydli 22 njepřewodźenych młodostnych ćěkancow. Nošer wšitkich domow je AWO. Za ćěkancow organizuje zwjazk na přikład meblowy projekt. Tak pomhaja při zarjadowanju bydlenjow. Za młodostnych ćěkan­- cow wuhotowachu wosebitu rumnosć za domjace nadawki, při kotrychž jich tež podpěruja. Powołanski šulski centrum „Konrad Zuse“ poskićuje na dwě lěće rozšěrjeny powołanski přihotowanski čas.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

fueorg misain karten sorbisch

nowostki LND