Krótkopowěsće (27.01.21)

srjeda, 27. januara 2021 spisane wot:

Hódnota incidency woteběra

Budyšin. Hač do wčerawšeje wutory su w Budyskim wokrjesu 21 dalšich natyknjenjow z koronawirusom zwěsćili, dalšich 13 pacientow zemrě. Aktualnje schorjene su 804 wosoby (-163), z kotrychž 104 (-38) w chorowni lěkuja. Incidenca bě 239,66. Wokrjes Zhorjelc rozprawješe wo 65 nowoinfekcijach a jednym smjertnym padźe. Incidenca tam bě 188,35. Wobaj krajnoradnej zarjadaj na to skedźbnjatej, zo płaća wot jutřišeho štwórtka přiměrjene prawidła w Sakskej.

Wopory přisprawnišo wopominać

Budyšin. Wopory wonkowneho lěhwa kaceta Hohnstein, Kopornika w Budyšinje, dyrbjało město skónčnje přisprawnišo wopominać. To žada sej składnostnje dźensnišeho dnja za wopory nacizma zapósłanča Lěwicy w zwjazkowym sejmje Caren Lay. Wot lěta 1933 běchu w Budyskim Koporniku wjace hač 700 politiskich jatych k dźěłu nućili. Hač do dźensnišeho dopomina město na to z jeničkej sadu na turistiskej tafli.

Přiwótřa naroki za čěšćinu

Krótkopowěsće (26.01.21)

wutora, 26. januara 2021 spisane wot:

Mjenje hač tysac schorjenych

Budyšin. Wokrjes Budyšin je wčera wo 63 dalšich natyknjenjach z korona­wirusom a wo dwěmaj smjertnymaj pado­maj informował. Wot 967 schorjenych (-107) tuchwilu 143 (-13) stacio­narnje lěkuja. Incidenca wučinješe 259. Štyri nowoinfekcije a dźesać zemrětych mějachu wčera we wokrjesu Zhorjelc. Inci­denca tam bě 198,63.

Nowy předsyda rady

Berlin. Heinrich Bahnsen je nowy předsyda Mjeńšinoweje rady Němskeje. To zdźěli sekretariat rady w Berlinje. Sewjerny Friza naslěduje předsydu Domowiny Dawida Statnika. W swojej hamtskej periodźe chce bywši wjesnjanosta Brekluma Europsku uniju nastupajo mjeńšinowe prawa dale k zamołwitosći namołwjeć. Zastupnicy mjeńšin nawodnistwo rady po rotaciskim principje wobsadźeja.

Narěč Jany Simon wušła

Krótkopowěsće (25.01.21)

póndźela, 25. januara 2021 spisane wot:

Spěšnotesty rozšěrjene

Budyšin. Wo 49 dalšich infekcijach z koronawirusom a dwěmaj smjertnymaj padomaj je Budyski wokrjes sobotu rozprawjał. Incidenca wučinješe tu 247,6. Dokelž su wčera w strowotniskim zarjedźe techniku přerjadowali, njejsu žane nowše ličby wottam wozjewili. Wokrjes poskića spěšnotesty nětko póndźelu, wutoru, štwórtk a pjatk. W Zhorjelskim wokrjesu zwěsćichu wčera 26 nowonatyknjenjow. Incidenca bě tam 199,82.

Wučbu delnjoserbšćiny skrućić

Podstupim. Braniborske kubłanske ministerstwo chce dalekubłanski studij za wučerjow a přidružnikow organizować. Kaž społnomócnjeny kraja za serbske naležnosće Tobias Dünow informuje, chcedźa tak wučbu delnjoserbšćiny skrućić. Poskitk ma wudospołnić wukubłanje wučerjow a wučerkow na Instituće za sorabistiku Lipšćanskeje uniwersity. Klětu nazymu chcedźa powołanje přewodźacy masterski studij zahajić.

Zajim Čechow šćěpjenja dla

Krótkopowěsće (22.01.21)

pjatk, 22. januara 2021 spisane wot:

Ličbje zemrětych přiběrałoj

Budyšin. W Budyskim wokrjesu su wčera 56 dalšich natyknjenjow z koronu zwěsćili. Ličba smjertnych padow rozrosće wo sydom na cyłkownje 444. Wot 1 246 schorjenych (+19) lěkuja 120 (-20) w chorowni. Tudyša incidenca wučinja 279,66. Zhorjelski wokrjes wčera rozprawješe wo 98 infekcijach a wosom w zwisku z koronu zemrětych. Incidenca tam je 213,28.

Kritizuja komisiju EU

Berlin. Mjeńšinowa rada Němskeje namołwja zwjazkowe knježerstwo a sejm, so dale wo lěpši škit mjeńšin zasadźeć. To zdźěli wčera mjeńšinowy běrow w Berlinje. Zdobom kritizuje mjeńšinowa rada rozsud komisije EU, žane prawniske rjadowanja za lěpši škit mjeńšin njezawjesć. Je njezrozumliwe, zo Europska unija politiku zwjazanosće we wšěch wobłukach zwoprawdźa, jenož nastupajo mjeńšiny ju wuzamkuje.

Chcedźa podpěru cofnyć

Krótkopowěsće (21.01.21)

štwórtk, 21. januara 2021 spisane wot:

Znowa wjace padow

Budyšin. 208 dalšich natyknjenjow z koronawirusom su wčera w Budyskim wokrjesu zwěsćili. To je znowa wjace ­padow, kotrež maja tež ze 141 nowo­infekcijemi w Zhorjelskim wo­krjesu. Tam rozprawjachu wčera wo 16 wozjewjenych smjertnych padach a wo incidency 227,52. W Budyskim wokrjesu je pjeć ­pacientow zemrěło, incidenca tu wu­činješe 309,66.

Kretschmer strowi serbske dźěći

Drježdźany. Sakski ministerski prezident Michael Kretschmer (CDU) strowi z widejom serbske dźěći k ptačemu kwasej. W poselstwje, kotrež serbsce započina, wón wobžaruje, zo njemóža dźěći jeho lětsa w statnej kencliji na ptači kwas wopytać. Tak wjeseli so na klětu, hdyž zawěsće zas dźěći na ptačim kwasu w sakskej stolicy powita. Postrow je pod www.youtube.com/watch?v=fyJMih8nnRI widźeć.

Nowe wuslědki předstajiła

Krótkopowěsće (20.01.21)

srjeda, 20. januara 2021 spisane wot:

Zaso wjace natyknjenjow

Budyšin. Ličba koronanatyknjenjow w Hornjej Łužicy zaso přiběra. W Budyskim wokrjesu su wčera 188 dalšich infekcijow a dwanaće smjertnych padow zwěsćili. Wot 1 115 schorjenych (+22) lěkuja 132 (-28) w chorowni. Tudyša incidenca wučinja 306,33. Zhorjelski wokrjes je wčera wo 91 nowonatyknjenjach a třoch smjertnych padach informował. Incidenca tam je 238,99.

NSLDź chce 1. apryla wotewrěć

Budyšin. Němsko-Serbske ludowe dźiwadło Budyšin přihotuje so na wotewrjenje 1. apryla. To su intendant Lutz Hillmann, Budyski krajny rada Michael Harig (CDU) a zamołwita přirjadnica Birgit Weber rozsudźili. Tak planuja premjerny kónc tydźenja k jutram, a to zeleny štwórtk z marionetowej inscenaciju „Das Märchen von der Salzprinzessin“ a z předstajenjom „Čmjeła Hana chce na dowol lećeć“.

Zeleny tydźeń digitalny

Krótkopowěsće (19.01.21)

wutora, 19. januara 2021 spisane wot:

Mjenje natyknjenjow

Budyšin. W Budyskim wokrjesu zwěsćichu wčera 79 dalšich koronainfekcijow. Aktualnje schorjenych je 1 093 (-205) ludźi, z kotrychž 160 (-11) w chorowni lěkuja. Inicidenca wučinješe tu 298,3. Z jědnaće schorjenymi na tysac wobydlerjow je gmejna Worklecy najbóle potrjechena. Wokrjes Zhorjelc měješe wčera sydom nowonatyknjenjow a dźesać smjertnych padow. Incidenca bě tam 252,05.

Lěto župow a Chróšćan zběžk

Budyšin/Wojerecy. Lěto župow k stotej róčnicy załoženja regionalnych cyłkow Domowiny chcedźa w juliju na Wojerowskim torhošću z wotkryćom tafle zahajić. To zdźěli wčera zarjad Domowiny. Hač tón kónc tydźenja tež regionalny swjedźeń jako narunanje folklorneho festiwala w Chrósćicach přewjedu, rozsudźi třěšny zwjazk w měrcu. Z wobšěrnym programom chcedźa lětsa tež na 20. róčnicu Chróšćan zběžka dopominać.

Delnjoserbšćina digitalnje

Krótkopowěsće (18.01.21)

póndźela, 18. januara 2021 spisane wot:

Šule dźělnje wotewrjene

Drježdźany. Po štyritydźenskej přestawce su dźensa wjele šulow w Sakskej za zakónčace rjadownje zaso wotewrěli. Nimale 50 800 holcow a hólcow tam nětko w dźělenych rjadownjach wuwučuja, zo móhli so lěpje na kónčne pruwowanja přihotować. Dźěłarnistwo GEW a wučerski zwjazk matej dźělne wote­wrjenje kubłanišćow dale wulkich infekciskich ličbow korony dla za přezažne.

Wšitko zaso po planje

Zhorjelc. Mjezy přesahowacy železniski zwisk mjez Sakskej a Pólskej wot dźensnišeho zaso po planje běži, zdźěli Krajna železnica. Jeje Trilex-ćahi jězdźa nětko mjez Zhorjelcom a Zgorzelecom a tak tež zaso z pólskeho města do Drježdźan startuja. Kónc decembra bě pólske wojewódstwo Delnja Šleska mjezy přesahowace zwiski koronapandemije dla zakazało.

Ptači kwas online

Krótkopowěsće (15.01.21)

pjatk, 15. januara 2021 spisane wot:

Incidenca snadnje woteběra

Budyšin. 146 dalšich natyknjenjow z koronawirusom su wčera w Budyskim wokrjesu zwěsćili. Dalšich pjeć pacientow w starobje 69 do 84 lět je zemrěło. Tudyša incidenca wučinješe 352,33. W chorownjach wokrjesa lěkuja 179 koronapacientow, z nich 32 na intensiwnej staciji. W Zhorjelskim wokrjesu mějachu wčera 134 nowo­infekcijow a 30 smjertnych padow. Incidenca tam bě 310,22.

Pišćelowe lěto zahajene

Freiberg. Ze swjatočnym, online přistupnym koncertom bu wčera na narodninach najwuznamnišeho twarca „kralowny instrumentow“ baroka Gottfrieda Silbermanna Pišćelowe lěto 2021 w Freibergskej tachantskej cyrkwi zahajene. Hač do kónca lěta budu renoměrowani organisća po cyłej Němskej hudźić. Ně­hdźe 80 zarjadowanjow planuja w Sakskej, mjez druhim w Chróstawje.

Nowy Fabia-kombi wobkrućeny

Krótkopowěsće (14.01.21)

štwórtk, 14. januara 2021 spisane wot:

Lessingowe dny přestorča

Kamjenc. Prěni raz wot lěta 1962 njebudu Lessingowe dny w času wot jeho narodnin w januarje do jeho posmjertnin w februarje. Pod hesłom „Zmocowanje, přesćěhanje, zawjedźenje – literatura a wuměłstwo w Třećim reichu“ chcedźa lětuše 53. Kamjenske Lessingowe dny kaž tež spožčenje Lessingoweho myta korony dla w meji a juniju nachwatać.

Hotline za prašenja zarjadowana

Budyšin. Sakski DRK je za sakske šćěpjenske centrumy telefonisku hotline 0800/ 0899 089 wozjewił, hdźež móža ludźo prašenja k šćěpjenju pře koronu stajeć. Snano wot kónca tydźenja móža tam potom tež terminy dojednać. W Budyskim wo­krjesu zwěsćichu wčera 198 koronainfekcijow a 23 smjertnych padow. Incidenca je 403,66. W Zhorjelskim wo­krjesu bě 170 natyknjenjow, 29 pacientow je zemrěło. Incidenca tam je 348,60.

Cyrkwinske knihi w syći

słowo lěta 2020

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND