Krótkopowěsće (28.05.20)

štwórtk, 28. meje 2020 spisane wot:

Jedyn nowy pad korony

Budyšin. Ličba w Budyskim wokrjesu z koronawirusom natyknjenych powjetši so wčera wo jednu wosobu na 486. Sto z nich je schorjenych. W 147 padach je strowotniski zarjad karantenu postajił. Dźesać pozitiwnje testowanych w chorowni lěkuja, pola dweju je přeběh ćežki. W Zhorjelskim wokrjesu hižo połtřeća tydźenja žane nowe pady njejsu, dwě wosobje stej tam w karantenje.

Myto SPTWS Radworčanam

Budyšin. Radworska młodźina je šesty dobyćer Serbskeho poskitka tydźenja w syći (SPTWS) a je sej po hódnoćenju jury sto eurow zasłužiła. Z livestreamom, wuhotowanym kaž wusyłanje, su k tomu přinošowali, zo móžachu přihladowarjo lětsa nałožk mejemjetanja přiwšěm dožiwić. Dale běchu Radworčenjo hižo z poskićenej nakupowanskej akciju za čas korony wažnu pomoc organizowali.

Nawrót Romow z ćežemi

Krótkopowěsće (27.05.20)

srjeda, 27. meje 2020 spisane wot:

Dalšej wosobje zemrěłoj

Budyšin/Zhorjelc. W Budyskim wo­krjesu stej dalšej wosobje na koronawirus zemrěłoj. Tak rozrosće ličba smjertnych padow na 19. Dale strowotniski zarjad wčera wozjewi, zo su pola třoch wosobow infekciju zwěsćili. W Zhorjelcu so město toho ničo njezměni, tam žanoho na koronu schorjeneho wjac nimaja.

Pomhaja potrěbnym šulerjam

Drježdźany. Swobodny stat Sakska je dźensa zrěčenju ze Zwjazkom wo 500 milionow eurow wopřijacym programje za hnydomne wuhotowanje šulow přihłosował. Tak ma Sakska 25 milionow eurow k dispoziciji, zo móhła mobilne kompjutery za šulerjow kupić, kotřiž tajke nastroje njewobsedźa. Nošerjo šulow maja kompjutery kupić a potrěbnym za přichodne šulske lěto wupožčić.

Nowe čoło frakcije CDU

Budyšin. Rolf-Alexander Scholze předsyduje nětko frakciji CDU Budyskeje měšćanskeje rady, Matthias Knaak je jeho naměstnik. Jeju su měšćanscy radźićeljo CDU předwčerawšim wuzwolili. Wólby běchu trěbne, dokelž bě dotalny frakciski předsyda Karsten Vogt kónc lěta 2019 mandat złožił a měšćansku radu wo­pušćił.

Krótkopowěsće (26.05.20)

wutora, 26. meje 2020 spisane wot:

Ličba poměrnje konstantna

Budyšin/Zhorjelc. Ličba wobkrućenych koronainfekcijow je so w Budyskim wokrjesu wo jedyn pad na 482 powjetšiła. Cyłkownje 109 ludźi je tuchwilu schorjenych, 356 je so mjeztym wustrowiło. W Zhorjelskim wokrjesu nimaja ani jeničkeho schorjeneho. Wot 6. meje njeje tamniši strowotniski zarjad žanu nowu infekciju přizjewił. Jenož dwě kontaktnej wosobje stej hišće w karantenje.

Namjezne kontrole zběhnjene

Praha. Čěska policija je wobšěrne a systematiske kontrole na němskej a awstriskej mjezy zběhnyła. Město toho chcedźa wotnětka jenož hišće „zaměrnje a lubowólnje“ kontrolować, kaž čěske knježerstwo na swojim wčerawšim posedźenju wobzamkny. Přiwšěm je wukrajnym turistam dale zakazane do kraja přińć, hewak hroža jim razne pjenježne pokuty.

Mjenje terminow korony dla

Krótkopowěsće (25.05.20)

póndźela, 25. meje 2020 spisane wot:

Ličba infekcijow snadnje wjetša

Budyšin/Zhorjelc. Kónc tydźenja bu dalša z koronawirusom natyknjena wosoba zwěsćena, tak zo je w Budyskim wokrjesu tuchwilu 481 dopokazanych padow. Sydom pacientow je so wustrowiło. Ličba postajenych karantenow je so na 247 jasnje pomjeńšiła. W Zhorjelskim wokrjesu njejsu dale žane infekcije zwěsćili. Tam je hišće sydom schorjenych. Dwě wosobje stej w karantenje.

VW dyrbi wotškódnjenje płaćić

Karlsruhe. Awtotwarc Volkswagen je zasadnje winowaty wobsedźerjam dieselowych awtow, kotřiž manipulowaneho wotpłuna dla skorža, wotškódnjenje płaćić. To je Zwjazkowe sudnistwo w Karlsruhe dźensa rozsudźiło. Kupcy, kotřiž chcedźa pjenjezy za swoje awto wróćo měć, dyrbja pak sej kilometry, kotrež su z nim mjeztym po puću byli, přiličić dać.

Geyer: Mnohe wěcy su chore

Krótkopowěsće (22.05.20)

pjatk, 22. meje 2020 spisane wot:

Pjeć nowych inficěrowanych

Budyšin. Budyski wokrjes je korona-hotspot w Sakskej. Ličba natyknjenych zwyši so wčera wo pjeć na 480. Z nich je 114 schorjenych. Z dalšim smjertnym padom je nětko dohromady 17 mortwych korony dla. Aktualnje je strowotniski zarjad 310 karantenow postajił. W Zhorjelskim wokrjesu je dale 268 wobkrućenych koronapadow, nowe tež wčera žane njeběchu, 22 ludźi dotal zemrě.

Za dalšu wuměnu so wuprajił

Budyšin. Budyski krajny rada Michael Harig (CDU) referowaše wčera na mjezynarodnej wědomostnej konferency „Sacharowe čitanja 2020: ekologiske problemy 21. lětstotka“ mjez druhim wo tudyšich naprawach korony dla a wo kóncu wudobywanja brunicy a sćěhach toho za łužiski rewěr. Konferencu online wuhotowała je Běłoruska statna uniwersita. Zdobom wupraji so Harig za dalšu hospodarsku a kulturnu wuměnu Němskeje z wuchodoeuropskimi statami.

Melodija zwonohry změnjena

Krótkopowěsće (20.05.20)

srjeda, 20. meje 2020 spisane wot:

Infekcije w Kamjenskej chorowni

Budyšin/Zhorjelc. Ličba z koronawirusom natyknjenych je w Budyskim wo­krjesu na 469 (+11) stupała. Mjez druhim su pady w Kamjenskej chorowni maltezow a we Wojerowskim powołanskošulskim centrumje zwěsćili. 120 ludźi je tuchwilu schorjenych. W Zhorjelskim wo­krjesu njejsu wot 6. meje žane nowe infekcije zwěsćili, tu je dale 268 inficěrowanych, zo toho je wosom ludźi chorych.

Nakładnistwa wuznamjenjene

Berlin. Społnomócnjena Zwjazka za kulturu a medije Monika Grütters (CDU), Bursowe towarstwo němskeho knižneho wikowarstwa a załožba Kurta Wolffa su wčera dohromady 66 nakładnistwam Němske nakładnistwowe myto přiznali. Mjez šěsć sakskimi lawreatami je tež Lipšćanske nakładnistwo Poetenladen, kotrež je mjez druhim lyriku Róže Domašcyneje a Kita Lorenca publikowało.

Region zhromadnje wuwić

Krótkopowěsće (19.05.20)

wutora, 19. meje 2020 spisane wot:

Dalša wosoba zemrěła

Budyšin/Zhorjelc. W Budyskim wo­krjesu je dalša wosoba na koronawirus zemrěła. Ličba smjertnych padow wu­činja nětko 15. Z jednej nowoinfekciju ­je tu dohromady 458 natyknjenych. 114 z nich je schorjenych, 19 lěkuja w chorowni. W Zhorjelskim wokrjesu njejsu wot 6. meje žane dalše nowoinfekcije zwěsćili, tu je dale 268 natyknjenych. ­Aktualnje maja tam dwanaće schorjenych, 22 ludźi je w zwisku z pandemiju zemrěło.

Dobre znamjo staršim

Budyšin. Budyski wokrjesny sejmik je wčera wobzamknył, zo njetrjebaja starši wot meje hač do julija za šulski bus ničo płaćić. Wšako so wuwučowanje na kubłanišćach tuchwilu jara rozdźělnje wotměwa. Rozsud bě jednohłósny. Po prózdninach budźe wotpowědny zarjad wokrjesa busowy popłatk zaso regularnje wotknihować.

Jara mało hosći w měrcu

Krótkopowěsće (18.05.20)

póndźela, 18. meje 2020 spisane wot:

Hladanska słužba potrjechena

Budyšin/Zhorjelc. Ličba z koronawirusom natyknjenych je přez kónc tydźenja w Budyskim wokrjesu wo dźewjeć na 457 přiběrała. W ambulantnej hladanskej słužbje w Kinsporku kaž tež w Halštrowskej hladarni su infekciju zwěsćili a dalšich ludźi testowali. Dalša wosoba je zemrěła. Wokrjes Budyšin registruje dotal 14 smjertnych padow w zwisku z pandemiju. W Zhorjelskim wo­krjesu je dale 268 infekcijow. Tam je dotal 22 wosobow wirusa dla zemrěło.

Na prašenja wotmołwjał

Budyšin. Sakski ministerski prezident Michael Kretschmer (CDU) je minjeny pjatk w Budyskim hosćencu „Alter Bierhof“ na prašenja hosćencarjow sprjewineho města wotmołwić spytał. Zarjadowanje bě tež přez internetnu syć Facebook sćěhujomny. Wosebje připosłucharjo su składnosć wužiwali a ministerskemu prezidentej kritiske prašenja stajeli.

Normalizuja bliskowobchad

Krótkopowěsće (15.05.20)

pjatk, 15. meje 2020 spisane wot:

Dźěći dale wosebje potrjechene

Budyšin/Zhorjelc. Ličba z koronawirusom natyknjenych je w Budyskim wo­krjesu wo dalšich dźewjeć na 448 přiběrała. Wulki dźěl nowoinficěrowanych su dźěći, kotrež su so zwjetša doma pola swójbnych natyknyli. Dohromady je 115 wosobow schorjenych, z nich 19 w chorowni. 320 ludźi je so wustrowiło. W Zhorjelskim wokrjesu wosta ličba inficěrowanych z 268 dale konstantna. Tuchwilu je tu 25 schorjenych, jednoho lěkuja w klinice. 221 ludźi je zaso strowych.

Wo lěsu mnozy mało wědźa

Drježdźany. Dźěło hajnikow a lěsnikow je njezbytne za zachowanje lěsa a tuž hódne za cyłu towaršnosć. To wujewi reprezentatiwne naprašowanje wo lěsu a lěsnistwje w Sakskej, kotrež je wičnoslědźenski institut hopp w nadawku zarjada Sachsenforst přewjedł. Mnozy ­ludźo pak wo funkciji lěsa a jeho wob­hospodarjenju wjele njewědźa.

Hudźbne lěćo wupadnje

Krótkopowěsće (14.05.20)

štwórtk, 14. meje 2020 spisane wot:

Infekcije dale přiběraja

Budyšin/Zhorjelc. Ličba z koronawi­rusom natyknjenych je w Budyskim ­wo­krjesu wo cyłkownje dwanaće na 439 rozrostła. Tež Njeswačanska pěstowarnja je potrjechena. Dohromady je 107 ludźi schorjenych, wosomnaćo su w chorowni. 319 ludźi (+10) je so mjeztym wustrowiło. W Zhorjelskim wokrjesu je dale 268 inficěro­wanych, 28 wosobow je schorjeło, jednu lěkuja w klinice. 218 ludźi je zaso strowych.

„Kahoot“ myto dobył

Budyšin. Internetny kwis ze serbskorěčnymi nabožnymi hódančkami na platformje „Kahoot“ je tónle tydźeń myto Serbskeho poskitka tydźenja w syći (SPTWS) dobył. Skupina kołowokoło ­šefa Budyskeho studija SAEK Michała Cyža kóždy tydźeń prawidłownje nowe hódančka zestaja, při čimž ­móža wužiwarjo stajnje něšto nowe ­nawuknyć a sej zajimawe pozadki wotkryć.

Nowosće w Soblexu

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND