Krótkopowěsće (21.08.19)

srjeda, 21. awgusta 2019 spisane wot:

Inwesticiske naprawy rozłožił

Trjebin. Šef sakskeje statneje kenclije Oliver Schenk je dźensa dopołdnja w Trjebinje infrastrukturne inwesticije w gmejnomaj Slepo a Trjebin rozłožił. Naprawy bě sakski kabinet hakle wčera w Drježdźanach wobzamknył. Změny rewě­roweho koncepta za Wochožansku jamu­ a njewotbagrowanja dźělow mjenowaneju gmejnow dla dyrbja na wsach nětko masiwne infrastrukturne zastatki nachwatać.

50 000 eurow wjac za projekty

Drježdźany. Wulkeho wothłosa dla rozšěri sakske ministerstwo za wědomosć a wuměłstwo (SMWK) fonds za małe kulturne projekty na wsach wo dalše 50 000 eurow. Dotalne spěchowanske srědki dohromady 200 000 eurow, kotrež bě SMWK Sakskej kulturnej załožbje w meji přewostajiło, su z połsta přizwo­lenymi próstwami hižo wučerpane.

Lupina kóncuje domjace kwětki

Krótkopowěsće (20.08.19)

wutora, 20. awgusta 2019 spisane wot:

Zapřijmu portrety Serbowkow

Zhorjelc. Na 5. Zhorjelskim fotowym festiwalu „Schauplätze“, kotryž so pjatk za tydźeń zahaji, zapřijmu zdźěla tež wustajeńcu „Prjedy hač woteńdźeš“ Maćija Bulanka z portretami serbskich žonow w drasće. Nimo fotografa SN chcetaj basni­ca Róža Domašcyna a hudźbnik Měrćin Weclich wotewrjenje festiwala wobrubić. Lěta 2011 je LND knihu a CD „Prjedy hač woteńdźeš“ z přinoškami mjenowanych wuměłcow wudało.

Čłonka dohladowanskeje rady

Budyšin. Přirjadnica Budyskeho krajneho rady Birgit Weber zastupuje wo­krjes Budyšin jako čłonka w dohladowanskej radźe Łužiskeho hospodarskeho regiona tzwr. Wotpowědny namjet zarjadnistwa je wokrjesny sejmik tydźenja na swojim konstituowacym posedźenju wobkrućił. Birgit Weber zamołwja w krajnoradnym zarjedźe mjez druhim hospodarske spěchowanje.

Knihi w Němskej wotkisaleja

Krótkopowěsće (19.08.19)

póndźela, 19. awgusta 2019 spisane wot:

Stipendij dobyła

Drježdźany/Radwor. Sakske kultusowe ministerstwo je dźensa 35 wuknjacym wyšich šulow stipendije za štyri­tydźenski přebytk we wukraju přepo­dało. Mjez nimi bě tež šulerka Radworskeje šule, kotraž chodźi do 9. lětnika. Wona poda so w oktobru do Wulkeje Brita­niskeje, hdźež chce sej rěč a kulturu cuzeho kraja dale zbližić.

Politiske plakaty Klausa Staecka

Budyšin. „Kedźbu, wuměłstwo!“ rěka wustajeńca Klausa Staecka, kotruž su minje­ny pjatk w Budyskim wobchodźe „Zeleny kućik“ w přitomnosći wuměłca wotewrěli. Widźeć su politiske plakaty, zhotowjene wot bywšeho prezidenta Berlinskeje akademije za wuměłstwo w pjeć lětdźesatkach. Staeck je w Bitterfeldźe wotrostł a 1956 do zapada ćeknył.

Nowy farar zapokazany

Krótkopowěsće (16.08.19)

pjatk, 16. awgusta 2019 spisane wot:

Za Hórnikowu knihownju

Drježdźany/Praha. Sakske knježerstwo podpěruje Hórnikowu biblioteku w Praze z 80 000 eurami. Šef sakskeje statneje kenclije Oliver Schenk (CDU) chce zdźělenku wo spěchowanju přichodnu wutoru na městnje w čěskej stolicy přepodać. Statna kenclija w Drježdźanach na to skedźbnja, zo so Domowina hižo mnohe lěta za zachowanje a wožiwjenje Hórnikoweje knihownje angažuje.

Dwurěčne nadróžne tafle

Malešecy. Nowe dwurěčne nadróžne tafle připrawi gmejna Malešecy w septembrje w Malešecach, Přiwćicach a Bu­­dy­šinku. Do nadawka date hižo su. Nawoda gmejnskeho hłowneho zarjada Jörg Förster mjenuje to prěnju kročel, za kotruž nałoža 4 000 eurow ze serbskeje ko­mu­nalneje pawšale. Tu Sakska komunam w serbskim sydlenskim rumje přewostaja. Klětu wokoło Hućiny dale póńdźe.

Wjele próstwow dóšło

Krótkopowěsće (15.08.19)

štwórtk, 15. awgusta 2019 spisane wot:

Europeada z 32 mustwami

Flensburg. Na klětušej koparskej europeadźe awtochtonych mjeńšin Europy wobdźěli so 32 mustwow. To zdźěli Federalistiska unija europskich narodnych mjeńšin, kotraž wubědźowanje organizuje. Cyłkownje 17 narodnych mjeńšinow wubědźuje so pola muži. Hosćićeljo su klětu Korutanscy Słowjency.

Boršć jako kulturne herbstwo

Kamjenc. Město Kamjenc prócuje so wo to, zo Kamjensku Boršć do němskeje lisćiny imaterielneho kulturneho herbstwa přiwozmu. Hač do kónca oktobra chcedźa próstwu zapodać, kotruž ma mjez druhim konferenca kultusowych ministrow a němska komisija UNESCO hódnoćić. Něhdźe dźesać wosebitych regio­nalnych swjedźenjow su wot lěta 2014 do němskeho imaterialneho kulturneho herbstwa přiwzali.

Sakska w kubłanju najlěpša

Krótkopowěsće (14.08.19)

srjeda, 14. awgusta 2019 spisane wot:

Jamu wěsće wobhospodarjeć

Berlin/Choćebuz. Skoržićelej Němska pomoc přirody (DUH) a Zelena liga witatej wčerawši wukaz braniborskeho krajneho zarjada za hórnistwo, zo maja so na „wěstotne wobhospodarjenje“ Janšojskeje jamy přihotować. Wobhospodarjer LEAG so na hotuje, zo njemóža dale bruni­cu wudobywać. Pozadk stej mało dnowneje wody a zničenje wokolnych bahnow přez jamy. Přećiwo tomu běštej DUH a Zelena liga skoržiłoj.

Dnjowe poskitki za šulu rozšěrić

Lipsk. Sakski Zwjazk za cyłodnjowsku šulu je so do wólbow krajneho sejma z wosom prašenjemi na strony wobroćił. Nimo AfD a Swobodnych wolerjow su wšitke strony wotmołwili. Nimale wšitke su za to, cyłodnjowske poskitki přichodnje bóle podpěrać.

Drježdźanske lětanišćo prědku

Krótkopowěsće (13.08.19)

wutora, 13. awgusta 2019 spisane wot:

Prawo zastaranja sćazali

Kamjenc. Dokelž mějachu dobro dźěsća za wohrožene, su so zarjady za młodźinu loni w 1 719 padach na swójbne sudnistwa wobroćili. Za 600 małolětnych su staršim na to prawo zastaranja dospołnje sćazali, w 424 padach zdźěla zarjadej za młodźinu abo třećemu pře­nje­s­li, kaž Kamjenski krajny sta­tisti­ski zarjad Sakskeje zdźěla.

Konferenca předwidźana

Zhorjelc. Jobcenter Zhorjelskeho wo­krjesa chce z podpěru towaršnosće Europske město Zhorjelc/Zgorzelec w septembru prěnju konferencu dźěłodawarjow přewjesć. Zaměr je, sej nazhonjenja we wobłuku zdobyća fachowcow a wjazanja sobudźěłaćerjow wuměnjeć. Runje tak maja so informacije podać, kak móhli­ dźěłodawarjo fachowcow z Pól­skeje a Čěskeje přistajić.

Tankownicy zwučuja we Łužicy

Krótkopowěsće (12.08.19)

póndźela, 12. awgusta 2019 spisane wot:

Za lěpšu koordinaciju přez Nysu

Mužakow. „Mjezu překročace spěchowanske srědki za Łužicu maja so lěpje mjez kónčinami koordinować, zo hodźeli so wobstejace synergije wužiwać“, je prezi­dent euroregiona Nysa a Zhorjelski krajny rada Bernd Lange (CDU) přeswědčeny. Zastupjerjo euroregionow Nysa a Sprjewja-Bóbr a Łužiskeho hospodarskeho regiona su pjatk w Mužakowje němsko-pólske kooperacije rozjimali.

Swoju wjes wopominali

Běła Woda. Bywši Čelnjenjo zetkachu so sobotu při wopomjatnym kamjenju na historiskim městnje. Z piknikom su swoju Wochožanskeje jamy dla w lětomaj 1972 a 1973 přesydlenu a 1979 wotbagrowanu wjes wopominali. Čelno le­žeše mjez Nowym Městom nad Sprjewju a Hamorom. Domizniske towarstwo Čelno je zetkanje znowa organizowało.

Dźesaćdypkowy plan předstajeny

Krótkopowěsće (09.08.19)

pjatk, 09. awgusta 2019 spisane wot:

Zeleni z ludźimi diskutowali

Budyšin. Předsydka frakcije w Bayerskim krajnym sejmje Katharina Schulze a zapósłanča Sakskeho krajneho sejma Franziska Schubert (wobě Zwjazk 90/Zeleni) stej wčera w Budyskim Serbskim domje pod hesłom „Zmužiće přichod tworić“ z wobydlerjemi diskutowałoj. Ně­hdźe dwaceći zajimcow je na přeprošenje Budyskich Zelenych přišło.

Widejowe dohladowanje zahajili

Zhorjelc. Z pomocu widejoweho dohladowanja chcedźa přećiwo kri­mina­liće w Zhorjelskim starym měsće bóle zakro­čić. Na mosće přez Nysu su dźensa prěnju kameru policije zaswěćili. Po słowach sakskeho nutřkowneho ministerstwa je to po cyłym Zwjazku jónkrótny projekt. W Zhorjelcu maja so štyri městnosće dohladować, hdźež su w zašłosći wjele přeńdźenjow registrowali.

Towaršnosć zašo wutworja

Krótkopowěsće (08.08.19)

štwórtk, 08. awgusta 2019 spisane wot:

Europska šula talentow

Wostrowc. Fraunhoferska towaršnosć přewjeduje wot dźensnišeho hač do 11. awgusta pod hesłom „Europska šula talentow“ we Wostrowčanskim Mjezynarodnym zetkawanskim centrumje Marijiny doł dźěłarničku za šulerjow. 20 młodostnych z Němskeje, Pólskeje a Čěskeje zeznajomja so tam ze slědźerskim dźěłom na Fraunhoferskim instituće.

Fachowcy wobydlerjow warnuja

Wuskidź. Fachowcy za dźiwje zwěrjata tuchwilu přepruwuja, hač je we Wuskidźanskej (Weißkeißel) gmejnje wjelk psa zakusał. To zdźěli fachowa instanca Sakskeho krajneho zarjada za wobswět, ratarstwo a geo­logiju. Po informacijach bu psyk wčera rano­ morjeny. W bliskosći su swědcy na wjel­ka podobne skoćo widźeli. Fachowcy wobydlerjam radźa dokładnišo na swoje zwěrjata kedźbować.

Bunkry na předań

nawěšk

  • Sernjany su swoju róčnicu prěnjeho naspomnjenja wsy před 600 lětami z wosebitym wjesnym swjedźenjom wuspěšnje woswjećili. Tule nańdźeće někotre fotowe impresije wo tym:
Zerna feierte unlängst die Ersterwähnung des Ortes vor 600 Jahren mit einem beson

nowostki LND