Krótkopowěsće (19.10.17)

štwórtk, 19. oktobera 2017 spisane wot:

Přewjeduja naprašowanje

Miłoraz. W zwisku z předwidźanym přesydlenjom Miłoraza přewjeduje předewzaće Łužiska energija a milinarnje (LEAG) naprašowanje mjez wobydlerjemi. Na informaciskim zarjadowanju wutoru su zamołwići LEAG ludźom detaile rozkładli. Spočatk decembra chcedźa wuslědki potrjechenym předstajić.

List kanclerce napisał

Choćebuz. Po słowach Choćebuskeho Wyšeho měšćanosty Holgera Kelcha (CDU) słuša Łužica hladajo na strukturnu změnu do koaliciskeho zrěčenja. Tohodla je wón list zwjazkowej kanclerce Angele Merkel (CDU) napisał. Na posedźenju hłowneho wuběrka zapósłancow města wčera w Choćebuzu je Kelch přitomnych informował.

W Čěskej najmjenje „chudych“

Praha. Po wozjewjenju statistiskeho zarjada Eurostat bydli w Čěskej republice najmjenje chudych ludźi cyłeje Europskeje unije. Jako „chudźi“ wobhladuja w tym zwisku ludźi, kotrychž dochody su niše hač 60 procentow přerězka w kraju. W Čěskej su to wokomiknje 13,3 procenty wobydlerstwa, mjeztym zo wučinja přerězk za cyłu EU 23,4 procenty.

Tomaš Henčl nowy trenar

Krótkopowěsće (18.10.17)

srjeda, 18. oktobera 2017 spisane wot:

„Łokaśina“ CD wudała

Choćebuz. „Serbske spiwy z Błotow“ rěka druha CD, kotruž je Lubnjowska folklorna skupina „Łokaśina“ nětko wudała. Na njej su słyšeć nahrawanja serbskeje redakcije RBB. Paleta saha wot swójskich kompozicijow hač k starym delnjoserbskim ludowym pěsnjam, kotrež su ně­hdy při přazy spěwali. CD dóstanu zajimcy w župje Delna Łužica a w Lodce w Choćebuskim Serbskim domje.

Wočakowanja přetrjechene

Mišno. Wothłós na wustajeńcu „Pokład nic ze złota. Beno z Mišnja – prěni swjaty Saskeje“ wo biskopje Benje je wočakowanja přetrjechił. Mjeztym je sej přehladku wo japoštole Serbow, w kotrejž su tež eksponaty z Radworja, Budyšina a Wotrowa widźeć, wjac hač 50 000 ludźi wobhladało, rěka z muzeja. Wustajeńca je hač do 5. nowembra přistupna.

Dalše stejnišćo galerije FLOX

Krótkopowěsće (17.10.17)

wutora, 17. oktobera 2017 spisane wot:

Nowy centrum za delnjoněmčinu

Hannover. Kraje Hamburg, Delnjosakska, Schleswigsko-Holsteinska a Bremen załožeja „Krajny centrum za delnjoněmčinu“ jako zhromadnu towaršnosć. Wone započnje 1. januara 2018 dźěłać, sydło je w Bremenje. „Chcemy zhromadnje nowe, wukonite a kraje přesahowace městno koordinowanja a syće wutworić“, rjekny Gabriele Heinen-Kljajić, delnjosakska ministerka za wědomosć a kulturu.

Žadaja sej knježerstwo přetworić

Drježdźany. Personalne nowowobsadźenje na čole kultusoweho, financneho a nutřkowneho ministerstwa je sej dźewjeć přitomnych sakskich krajnych radow minjenu sobotu na zetkanju k zmištrowanju krizy CDU po wólbach zwjazkoweho sejma z ministerskim prezidentom Stanisławom Tilichom (CDU) žadało. Dojednali pak su so na wobšěrny paket naprawow za wjesne kónčiny.

Mjenje štomow narunali

Krótkopowěsće (16.10.17)

póndźela, 16. oktobera 2017 spisane wot:

12 000 podpismow hižo docpěli

Budyšin. Online-peticija Iniciatiwy wot wjelka škodowanych/ starosćiwych wobydlerjow gmejny Ralbicy-Róžant a wokolnych wsow je kónc tydźenja trěbny kworum 12 000 podpismow docpěła. Aktualnje je so jej 12 180 ludźi w Sakskej přizamknyło. Kaž z internetneje strony peticije wuchadźa, maja dalši zajimcy hišće 60 dnjow přiležnosć ju podpisać.

Jazzowe dny zahajene

Lipsk. 41. Lipšćanske jazzowe dny, wěnowane Johnej Coltranej, su so minjeny štwórtk zahajili. Ćežišćowy instrument je lětsa gitara, kotraž je tež hudźbny nastroj wusahowaceho ameriskeho mištra žanra Pata Methenyja. Jeho wustup 21. oktobra budźe wjeršk a zdobom zakónčenje zarjadowanja. Nimo toho spožća bubnarjej Phillipej Scholzej dorostowe myto.

Hudźbna šula w cyrkwi

Krótkopowěsće (13.10.17)

pjatk, 13. oktobera 2017 spisane wot:

Předstaja poeziju

Tharandt. Basnje serbskeho spisowaćela-lyrikarja Benedikta Dyrlicha předstaja jutře nawječor w Sakskej Šwicy. Pod hesłom „Nebensache“ přednjese Drježdźanski dźiwadźelnik Jochen Heilmann w Tharandtskim ateljeju molerki-grafikarki Michele Cyranki teksty z Dyrlichowych knihow. Loni bě w LND wušła jeho zběrka „Zlět zelenych wuchačkow“.

Wo reformaciji w Hornjej Łužicy Brüssel. Wustajeńca „Wobliča reformacije Hornjeje Łužicy, Čěskeje a Šleskeje“ je nětko w Brüsselu widźeć. Wčera su ju w tamnišim němskim pósłanstwje wotewrěli. Direktorka Serbskeho muzeja Christina Boguszowa je přitomnych z fachowym přednoškom do materije zawjedła. Po Augsburgu je Brüssel druha stacija pućowanskeje wustajeńcy.

Knižne wiki wotewrjene

Krótkopowěsće (12.10.17)

štwórtk, 12. oktobera 2017 spisane wot:

Spěchuja zawodne pěstowarnje

Drježdźany. Swobodny stat Sakska chce klětu zawodne pěstowarnje we wysokosći 400 000 eurow spěchować. Z toho zapłaćić hodźi so nowozarjadowanje pěstowarnje abo zawěsćenje hižo wobstejacych pěstowarskich městnow. Wo podpěru prosyć móža zajimcy hač do 30. nowembra w Sakskim komunalnym socialnym zwjazku w Kamjenicy.

Lěkar nuznje pytany

Bóšicy. Lěkarja za powšitkownu me­dicinu pytaja nuznje w Bóšičanskej gmejnje. Kaž zdźěli Serbski rozhłós dyrbješe dotalna medicinarka ze strowotnych přičin přestać. Wobydlerjam gmejny by hižo pomhane było, by-li nowy lěkar dwaj dnjej wob tydźeń w komunje praktikował. Gmejna by jemu samo rumnosće bjez podruže přewostajiła, rjekny k tomu Bóšičanski wjesnjanosta Stanij Ryćer.

Jasnje wjac wučomnikow

Krótkopowěsće (11.10.17)

srjeda, 11. oktobera 2017 spisane wot:

Na zetkanju spisowaćelow

Brambach. Na konferency spisowaćelow, kotřiž so za škit wobswěta zasadźuja, je Jurij Koch minjenu sobotu w Brambach ze swojeho dźenika čitał. Program „Gruben-Rand-Notizen“ ze spěwarjom Matthi­asom Kießlingom dožiwi 80 wopytowarjow. Spisowaćeljo zetkawaja so lětnje k wšelakim ekologiskim temam.

Wjace hač milion w chorowni

Drježdźany. W Sakskej bu loni na 78 sakskich chorownjach 1 007 532 pacientow stacionarnje hojenych. To bě něhdźe 600 wjace hač lěto do toho. Kaž Sakski krajny zarjad za statistiku zdźěla, stupachu dny přebytka porno předlońšemu wo nimale 27 270 na něhdźe 7 503 570. W přerězku mějachu loni 25 902 chorobnych łožow, štož bě 77 wjace hač 2015.

Sony wudźerjow

Grodk. Grodkowscy šulerjo su mjezynarodne molerske wubědźowanje Kraja Braniborska dobyli. Woni rozestajachu so we wobłuku projekta „Čista Sprjewja“ z problemom zežołtnjenja rěki a namolowachu wobraz pod hesłom „50 sonow wudźerjow w Grodku“. Wubědźowanje liči k najwuznamnišim molerskim wurisanjam cyłeje Němskeje.

Kaká chce karjeru zakónčić

Krótkopowěsće (10.10.17)

wutora, 10. oktobera 2017 spisane wot:

Stary je tež nowy

Wětošow. Dotalny měšćanosta Wětošowa Bengt Kanzler (njestronjan) wostanje w zastojnstwje. 52 procentow měšćanow wupraji jemu swoju dowěru. Kanzler přesadźi so přećiwo Uwe Jeschke (SPD). Při prěnich wólbach 24. septembra njebě žadyn z třoch kandidatow trěbnu wjetšinu docpěł. Tuž dyrbjachu so wolerjo njedźelu mjez najlěpšimaj rozsudźić.

Wo Lutheru a reformaciji zhonili

Choćebuz/Wittenberg. 50 Domowinjanow z Choćebuza a Žylowa je so kónc tydźenja z reformaciju a Martinom Lutherom rozestajało. Kaž zdźěli delnjoserbski rozhłós, wopytachu woni wjacore městnosće we Wittenbergu, kotrež su z reformatorom zwjazane. Mjez druhim tež měšćansku cyrkej, kotraž je kolebka reformacije. W njej je Luther 30 lět prědował.

Měd abo plack?

Krótkopowěsće (09.10.17)

póndźela, 09. oktobera 2017 spisane wot:

Dyrlich z noweje zběrki čitał

Budyšin. Serbski basnik Benedikt Dyrlich je minjeny pjatk w Budyskej tachantskej kniharni swójsku lyriku a prozu předstajił. Ćežišćo zaběra při tym nowa zběrka „Surreale Umarmungen“. Po čitanju wužichu wopytowarjo w połnje wobsadźenym wobchodźe składnosć, Dyrlichej prašenja stajić. Wosebity zajim měješe publikum na dwurěčnosći spisowaćela kaž tež na Łužicy.

Nahrawaja 3. dźěl

Zhorjelc. Nahrawanja za mjeztym 3. dźěl krimija sćelaka ARD „Wjelči kraj“ su njedawno w Zhorjelcu zahajili. Kaž měšćanske zarjadnistwo informuje, dyrbja dźěle města kaž Delnje wiki za nahrawanja zawrěć. Jako komisaraj stejitaj znowa Yvonne Catterfeld a Götz Schubert před kameru. Wusyłanski termin filma w ARD njeje hišće jasny.

Nowa předsydka

Wojerecy. Vera Apitz je nowa předsydka wotrjada mjetarkow Wojerowskeho sportoweho kluba. Čłonojo towarstwa su z njej wjelelětnu hrajerku 1. mustwa do tohole zastojnstwa wuzwolili. 27lětna naslěduje Torstena Rubana-Zeha. Wón bě hižo před dlěšim časom připowědźił, zo zastojnstwo wotrjadnika złoži.

Krótkopowěsće (06.10.17)

pjatk, 06. oktobera 2017 spisane wot:

Turněr cuzych rěčow dobył

Wodowe Hendrichecy. Šuler Hornjokrajneho gymnazija Wodowe Hendrichecy Peter Großer je cyłozwjazkowy turněr cuzych rěčow dobył. Wón bě najlěpši mjez 5 000 wobdźělnikami, kotřiž su so w SOLO-kategoriji 8. do 10. lětnika w Bad Wildbadźe wubědźowali. Dobył je za swoje wuběrne wukony w jendźelšćinje a rušćinje dwutydźensku rěčnu jězbu do USA w hódnoće 4 500 eurow.

Wo serbskich cyrkwjach

Mužakow. Pućowanska wustajeńca Budyskeho Serbskeho muzeja „Serbske cyrkwje mjez Lubijom a Luborazom“ je wot minjeneje njedźele w Mužakowskej Jakubowej cyrkwi widźeć. Předstajene Bože domy we Łužicy nastachu za čas reformacije jako pendant k měšćanskim němskim cyrkwjam, zdźěla muzej. Přehladka je tam hač do 22. oktobra widźeć.

Z Flixbusom za štyri centy

Praha. Busowe předewzaće Flixbus so wuraznje prócuje, z domjacymi firmami na čarach w Čěskej republice konkurować. Wot najnowšeho poskića wone hrabnjenčko, po kotrymž móža sej zajimcy jězdźenki za jenož jednu krónu (štyri centy) kupić. Wulki dźěl poskitka 50 000 jězdźenkow je hižo předaty.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

fueorg misain karten sorbisch

nowostki LND