Krótkopowěsće (22.03.19)

pjatk, 22. měrca 2019 spisane wot:

Znowa mjez nominowanymi

Waršawa/Drježdźany. 27 přinoškow je za lětuše Němsko-pólske žurnalistiske myto Tadeusza Mazowieckeho nominowanych. Serbski telewizijny žurnalist Roman Nuk słuša w kategoriji „Žurnalizm w pomjeznym regionje“ znowa k na­mje­towanym. Z Holgerom Lühmannom je wón přinošk „Europske město Zhorjelc/Zgorzelec, dwaj krajej – jedna městnosć“ za sćelak MDR produkował.

Njewužiwaja žane pesticidy

Choćebuz. Chemisko-syntetiske rostlinoškitne srědki za dźěła na komunalnych płoninach města Choćebuza wužiwać je zakazane. Swójski zawod zelenišća a parki pesticidy hižo njezasadźa, kaž měšćanske zarjadnistwo zdźěla. Tak zwoprawdźa wobzamknjenje měšćanskeho parlamenta z lěta 2018 „Choćebuz stanje so z komunu bjez pesticidow“.

Atrakcija w nowym šaće

Krótkopowěsće (21.03.19)

štwórtk, 21. měrca 2019 spisane wot:

Myto za europske dorozumjenje

Lipsk. Na wotewrjenju Lipšćanskich knižnych wikow spožčichu amerisko­ruskej žurnalistce Mashi Gessen za publikaciju „Přichod su stawizny – Kak je sej Ruska swobodu zdobyła a zaso zhu­­biła“ Knižne myto za europske dorozumjenje. Myto je z 20 000 eurami dotě­rowane. We wobkrućenju mjez druhim rěka, zo přisłuša awtorka „najwažnišim hłosam, zasadźacym so za čłowjeske prawa a přećiwo homofobiji“.

Serbowki wobkrućene

Budyšin. Serbske čłonki w předsyd­stwje wokrjesneho zwjazka Budyšin Žónskeje unije CDU su na wčerawšej wólbnej zhromadźiznje w Budyšinje w zastojnstwach wobkrućili. Marja Michałkowa z Lichanja je dale předsydka, Halena Jancyna z Ralbic městopředsydka a Borbora Hančikowa z Měrkowa pokładnica. Wone wobdźěla so tež na krajnej delegatnej konferency žónskeje unije.

Najwjetša zběrka selawkow

Krótkopowěsće (20.03.19)

srjeda, 20. měrca 2019 spisane wot:

Trilex dale jězdźi

Budyšin. Předewzaće Länderbahn z ćaha­­mi Trilex ma wot decembra dale že­lezniski wobchad na pjeć wuchodo­sakskich čarach zaručić. Mjez nimi stej Drježdźany–Zhorjelc a Drježdźany–Žitawa, kaž Wobchadny zwisk Hornja Łužica-Delnja Šleska zdźěli. Tón bě wčera wo­spjetnemu rozdaću nadawka přihłosował. K tomu słuša, zo ma Länderbahn za poł­dra lěta swoje ćahi modernizować.

Z delegaciju do Porynskeje

Choćebuz. Delegacija łužiskich woby­dlerskich iniciatiwow wobdźěli so sobotu, 23. měrca, na hwězdnym pochodźe wsow w kónčinje brunicoweje jamy Garzweiler (Sewjerorynska-Westfalska). Hwězdny pochod bě w Delnjej Łužicy dlěje hač dźesać lět zetkanišćo spjećo­wanja přećiwo nowym brunicowym jamam. Na prěnim tajkim w Porynskej njesmě łužiska delegacija pobrachować, zdźěla Renej Šuster ze Zeleneje ligi.

Z nowym kantorom

Krótkopowěsće (19.03.19)

wutora, 19. měrca 2019 spisane wot:

Šěrja europsku mysl

Drježdźany. Sakska zjednori spěchowanje iniciatiwow a projektow, kotrež słuža mjezy přesahowacemu a inter­regionalnemu zhromadnemu dźěłu kaž tež šěrjenju europskeje mysle. Zdobom spěchowanje polěpša. Kaž sakska statna kenclija w Drježdźanach informuje, su wotpowědne nowe spěchowanske směrnicy „mjezynarodne zhromadne dźěło“ hižo 1. měrca płaćiwosće nabyli.

Dwurěčne kemše swjećili

Grodk. Prěnje kemše w serbskej rěči po nimale 150 lětach su w Grodku swjećili. 90 kemšerjow wobdźěli so njedźelu na dwurěčnej Božej słužbje w by­wšej Serbskej cyrkwi, kaž Bramborske serbske radijo rozprawja. Farar na wuměnku Helmut­ Hupac je prědował, chór Łužyca spěwał. Skupina Serbska namša dźakowaše so Grodkowskej wosadnej radźe z taflu ze serbskim Wótčenašom.

Rěčne pruwowanja krućiše

Krótkopowěsće (18.03.19)

póndźela, 18. měrca 2019 spisane wot:

Wulki zajim za olympiadu

Budyšin. 94 šulerjow je so za lětušu centralnu olympiadu serbšćiny přizjewiło, 24 wjace hač loni. W Delnjej Łužicy su ličbu zajimcow porno lońšemu na 38 podwojili. Wjetšina hornjoserbskich šulerjow – w cyłku 37 – su maćernorěčni, kaž Serbske šulske towarstwo jako zarjadowar olympiady zdźěla. SŠT so nad přiběra­cym zajimom šulerjow za centralne wurisanje wot 8. do 10. apryla jara wjeseli.

Maywald nowy nawoda

Ralbicy. Michał Maywald ze Šunowa je nowy nawoda dobrowólnych wohnjowych woborow gmejny Ralbicy-Róžant. 27lětneho, kotryž dźěła jako wobornik w Hamorskej milinarni, su gmejnscy wobor­nicy sobotu na wólbnej zhromadźiznje w Ralbicach jako jeničkeho kandidata jednohłósnje wuzwolili. Jeho zastu­puje Achim Měrćink z Ralbic, kiž bě wot lěta 2007 šef delanskich wohnjowych woborow.

Šiman mjez potrjechenymi

Krótkopowěsće (15.03.19)

pjatk, 15. měrca 2019 spisane wot:

Předsydku wobkrućili

Radwor. Čłonojo Radworskeho chóra Meja wuzwolichu na wčerawšej hłownej a wólbnej zhromadźiznje Angeliku Häneltowu znowa za předsydku. Městopředsydka wostanje Diana Wowčerjowa, wo financy stara so Mónika Wenclowa. Ćěleso hotuje so tuchwilu na předstajenje oratorija „Israe­lowa zrudoba a tróšt“ a přewjedźe w oktobrje prěni króć nazymski koncert we Wojerecach.

Poradźene womłodźenje

Pančicy-Kukow. Z jědnaće kandida­tami nastupi Serbske wolerske zjednoćenstwo (SWZ) Pančicy-Kukow ke komunalnym wólbam 26. meje. To je porno wólbam w lětomaj 2009 a 2014 najwjetša ličba. Zwjeselace je, zo kandiduje z Grit Hawšowej zaso žónska na lisćinje SWZ. Nowi a młodźi kandidaća su Beno Šołta, Stefan Cyž, Clemens Škoda a Krystof Rjeda.­ Jim poboku su Jens Pakoßnick, Joachim Kokla, Konrad Lipič, Tobias Cyž, Pětr Šołta a Stefan Rjeda.

AfD kandidatow nominowała

Krótkopowěsće (14.03.19)

štwórtk, 14. měrca 2019 spisane wot:

Na šulerskej wuměnje

Choćebuz/Oslo. Dwanaće šulerkow a šulerjow 11. lětnika Delnjoserbskeho gymnazija přebywa tuchwilu na wuměnje w Norwegskej. Kaž serbski rozhłós sćelaka RBB rozprawja, přebywaja woni w měsće Lilleström, hdźež maja wot lěta 2017 partnersku šulu. Zestajeć chcedźa mjez druhim brošurki wo kulturnych wosebitosćach krajow. Tež norwegsku stolicu Oslo chcedźa wopytać. Wuměna traje hač do 19. měrca.

Předstawy chětro rozdźělne

Kamjenc. Dźěłarnistwo IG metal wojuje w Kamjenskim zawodźe accumotive wo lěpše dźěłowe wuměnjenja, tak na přikład tež, so tarifowemu zrěčenju metaloweje a elektroindustrije přizamknyć. Za­wčerawšim su so zastupjerjo dźěłarnistwa a zawoda w Kamjencu w druhim jednanskim kole schadźowali. Dokelž běchu předstawy hišće chětro rozdźělne, dorozumichu so na dalši jednanski termin.

Nowy nawoda

Krótkopowěsće (13.03.19)

srjeda, 13. měrca 2019 spisane wot:

Jednaja dale ze zawodom Maja

Drježdźany. Druhe tarifowe jednanje dźěłarnistwa IG metal ze zastupjerjemi Kulowskeho zawoda Maja su wčera w Drježdźanach wotměli. Tam dorozumichu so na to, zo ma zakład jednanjow tarifowe zrěčenje sakskeje drjewoweje industrije­ być. Wo wobstejnosćach w zawodźe dyrbjeli wosebje wuradźować. Z mjezywuslědkom stej wobě stronje najprjedy raz spokojom.

Wjelki w Choćebuzu zwěsćili

Choćebuz. Wjelčicu z třomi młodźatami su z pomocu fotowych paslow w lěsu na arealu Choćebuskeho technologijoweho a industrijneho parka zwěsćili. Kaž měšćanske zarjadnistwo informuje, chcedźa zwěrjata wot meje jedne lěto wobkedźbować, zo bychu wo móžnosćach rozmyslowali je do cofanskich rumow přesydlić. Na arealu planowane zasydlenje přemysłow njeje wohrožene.

„Łužiske žiwjenje“ nětko online

Krótkopowěsće (12.03.19)

wutora, 12. měrca 2019 spisane wot:

Pjenjezy za wjesne kónčiny

Glauchau. We wobłuku idejoweho wubědźowanja za wjesne kónčiny je sakski minister za ratarstwo Thomas Schmidt (CDU) wčera najlěpše ideje wuznamjenił. Cyłkownje 19 mytow a 39 wuznamjenjenjow z premijemi 5 000 hač do 450 000 eurow je Schmidt wobdźělnikam – sakskim wsam a mjeńšim městam – spožčił. Mjez nimi běchu tohorunja Łuty, Koders­dorf a Wulki Šunow.

Wo programje wuradźowali

Radwor. Čłonojo Radworskeho Serbskeho wolerskeho zjednoćenstwa su wčera wo swojim programje wuradźowali, z kotrymž chcyli wolerjow za wólby noweje gmejnskeje rady 26. meje přeswědčić. Nimo ryzy serbskich naležnosćow, kaž je to wuspěšne kubłanje po modelu Witaj, zasadźeja so tež za wobchadnu wěstotu a tolerantnu zhromadnosć.

Za poł promila alkohola

Praha. Čěski parlament schwali po­stajenje, po kotrymž smědźa wodźerjo čołmow a wodosportowcy 0,5 promilow alkohola w kreji měć. Dotal bě alkohol za nich dospołnje zakazany, za přeńdźenje hrožeše pokuta hač do 4 000 eurow. Za nowe postajenje je so 123 ze 180 zapósłancow wuprajiło. Naprawu dyrbi senat hišće wobjednać.

Krótkopowěsće (11.03.19)

póndźela, 11. měrca 2019 spisane wot:

EFA Serbski sejm dale podpěruje

Brüssel. Delegacija strony Łužiska alianca (ŁA) je na hłownej zhromadźiznje Europskeje swobodneje aliancy (EFA) minjeny pjatk w Brüsselu proces wutworjenja Serbskeho sejma kaž tež jeho dźěłowe wašnje předstajiła. Delegaća su w tym zwisku jednohłósnje wobzamknyli, sejm w procesu připóznawanja na europskej runinje dale podpěrać, kaž ŁA zdźěli.

Serbska hra ze šansu na myto

Budyšin. Prěnja serbska mobilna widejowa hra „KRABAT a potajnstwo serbskeho krala“ ma šansu na myto. Wo tym informuje čłon Rapakow Jörg Hübner. Byrnjež jich jury za počesćenje z Mytom kompjuterowych hrow njenominowała, móža sej hišće myto publikuma zdobyć a proša tuž pod https://deutscher-computerspielpreis.de/publikumspreis za nich hłosować. Hru běchu Rapaki w nadawku Załožby za serbski lud zhotowili.

Stipendije za šulerjow

nawěšk

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli

nowostki LND