Krótkopowěsće (12.04.21)

póndźela, 12. apryla 2021 spisane wot:

Incidenca hranicu 200 překročiła

Budyšin. Z incidencu 233,2 zwěsći Roberta Kochowy institut dźensa za Budyski wokrjes nahladny postup natyknjenjow z koronawirusom. Dokelž su w strowotniskim zarjedźe kónc tydźenja nowu software instalowali, hakle jutře naj­nowše ličby wozjewja. W Zhorjelskim wokrjesu informowachu wčera wo 80 ­natyknjenjach a dwěmaj smjertnymaj padomaj. Po RKI wučinja tamniša incidenca dźensa 198,2.

Předpředań zahajili

Zły Komorow. Nowe jewišćo w Złym Komorowje je wčera předpředań za lětnju sezonu w Kóšynskim amfiteatrje při Złokomorowskim jězorje zahajiło. Mjez 70 zarjadowanjemi su tři swójske nowoprodukcije planowane. Koronapandemije dla předawaja tuchwilu jenož 50 zastupnych lisćikow na jednotliwe předstajenje. Poskitk pak chcedźa přichodnym předpisam přiměrić.

Dźensa koncert Caroliny Eyckec

Krótkopowěsće (09.04.21)

pjatk, 09. apryla 2021 spisane wot:

Społnomócnjeny za digitalizaciju

Budyšin. Daniel Zoba je nowy społnomócnjeny za digitalizaciju při Załožbje za serbski lud, zdźěli dźensa załožbowy direktor Jan Budar. 45lětny Bukečan nastupi městno 1. julija. Jedyn z jeho nadawkow budźe naprawy digitalizaciskeho koncepta, kiž je w zamołwitosći swobodneho poradźowarja Měrka Šenka nastał, zwoprawdźić. Za čas studija je so Zoba ze spóznawanjom serbskeje rěče zaběrał.

Dalši smjertny pad

Budyšin/Zhorjelc. RKI je za Budyski wokrjes aktualnje 203 nowoinfekcijow z koronawirusom a incidencu 131,1 po­dał. Dalši pacient w starobje 86 lět je zemrěł. Wot spočatka pandemije zwěsća tu dohromady 807 smjertnych padow. W Zhorjelskim wokrjesu je 139 nowych inficěrowanych, incidenca minjenych sydom­ dnjow je 136.

Njewobdźěla so na Folkloriadźe

Krótkopowěsće (08.04.21)

štwórtk, 08. apryla 2021 spisane wot:

Incidenca woteběra

Budyšin. Po aktualnym podaću RKI je incidenca korony w Budyskim wokrjesu na 97,7 spadła. Wčera su tu 39 nowo­infekcijow zwěsćili, dohromady je 893 inficěrowanych ludźi. Mjeztym je nimale 14 000 ludźi dwójce šćěpjene. W Zho­rjelskim wokrjesu je aktualna incidenca 118,3. Wot 122 nowych inficěrowanych je tam wosom dźěći. Dalša wosoba w starobje 91 lět je zemrěła. Wjace hač 17 000 ludźi je kompletnje šćěpjene.

Nowe Płomjo je online

Budyšin. Aprylske wudaće dźěćaceho časopisa „Płomjo“ je wot wčerawšeho onli­ne, zdźěla redaktor Pětr Šołta. Na stronach Rěčneho centruma WITAJ pod www.witaj-sprachzentrum.de čitaja zajimcy mjez druhim wo mumijach, wo prawobydlerjach Ameriki a wo kajkosćach čłowjekow. Dalšej temje stej twórba swětoweje literatury „Mały princ“ a kak su Indianojo w Americe dźensa žiwi.

Wubědźowanja přestorčene

Krótkopowěsće (07.04.21)

srjeda, 07. apryla 2021 spisane wot:

Tež domjacy lěkarjo šćěpja

Drježdźany. Wot dźensnišeho móža tež domjacy lěkarjo w Sakskej pacientow přećiwo koronawirusej šćěpić. Praksy dósta­nu šćěpiwo přez wulkowikowanje a apoteki. Po wobzamknjenju ministerskich prezidentow přewostaja kóždej praksy najprjedy raz pobrachowaceho dodawanja dla něhdźe 20 šćěpjenskich dozow na tydźeń.

Incidenca trochu niša

Budyšin/Zhorjelc. W Budyskim wo­krjesu su wčera 19 nowo­infekcijow z koronawirusom zwěsćili, 32 pacientow je so wustrowiło. Po informacijach RKI je incidenca dźensa na 125,8 spadnyła. W Zhorjelskim wokrjesu je 18 nowych inficěrowanych, mjez nimi jedne dźěćo. Incidenca leži tu ze 97,7 samo snadnje pod sto. W chorownjach lěkuja aktualnje 106 ludźi, z nich 21 na intensiwnej staciji.

Jutrowne spěwanje wožiwili

Krótkopowěsće (06.04.21)

wutora, 06. apryla 2021 spisane wot:

Nimale tysac ludźi inficěrowanych

Budyšin. Dohromady 358 nowoinfekcijow z koronawirusom su wot zeleneho štwórtka hač do wčerawšeho w Budyskim wokrjesu zwěsćili. 994 wosobow je tuchwilu inficěrowanych. 65 pacientow lěkuja w chorownjach, z toho 16 na intensiwnej staciji. Ličba smjertnych padow powjetši so na 806. RKI je tu dźensa incidencu 166,1 podał, za Zhorjelski wo­krjes 132,2.

Płoniny za fotowoltaik pytane

Podstupim. Zaměr, do lěta 2030 ně­hdźe 3 500 megawattow z pomocu solarnych připrawow produkować, je Braniborska z nimale 38 900 připrawami hižo docpěła. Z instalowanym wukonom 3 700 megawattow móža milion domjacnosćow jedne lěto z milinu zastarać. Nětko pytaja nowe płoniny za dalše solarne připrawy. Rozmysluja, łužiske jězory z brunicowych jamow za płuwace připrawy wužiwać.

Linguist wohroženu rěč škita

Krótkopowěsće (01.04.21)

štwórtk, 01. apryla 2021 spisane wot:

Serbske gmejny njejsu ćežišćo

Budyšin. Incidencna hódnota w Budyskim wo­krjesu je znowa zwyšena. Po wozjewjenju RKI wučinja wona 155,5. Wčera zličichu 157 dalšich natyknjenjow, jedna wosoba je zemrěła. W serbskich a dwurěčnych gmejnach je mało infekcijow. Zwjetša maja tam pod dźesać pozitiwnymi padami – Worklecy, Njebjelčicy a Pančicy-Kukow samo wjacore dny za sobu scyła žadyn. W Zhorjelskim wokrjesu zličichu wčera 105 nowoinfekcijow, incidencu podawa RKI ze 183,2.

Portugal klětu hóstny kraj wikow

Lipsk. Wotprajenja Lipšćanskich wikow 2021 dla přestorča za lětsa planowany wustup hóstneho kraja Portugala na klětu. We wobłuku zarjadowanja „Lipsk čita ekstra“ wot 27. do 30. meje prezentuje so Portugal hižo z digitalnymi a analognymi zarjadowanjemi. Lětsa wuńdźe něhdźe 50 knihow z Portugala a portugizišćinu rěčacych krajow w němskej rěči.

Přihotuje modelowe projekty

Krótkopowěsće (31.03.21)

srjeda, 31. měrca 2021 spisane wot:

Incidenca trochu woteběrała

Budyšin. Wot jutřišeho płaći w Sakskej nowe škitne postajenje koronawirusa dla, přistupne pod . W Budyskim wo­krjesu rozprawjachu wčera wo sydom dalšich natyknjenjach, ličba smjertnych padow powjetši so wo dwaj na 801. RKI je dźensa incidencu 135,1 po­dał. W Zhorjelskim wokrjesu běchu wčera 103 nowoinfekcije, incidenca po RKI je tam dźensa 170,9.

Dźěłowe wiki zaso wožiwjeja

Budyšin. We wuchodnej Sakskej bě w měrcu 19 582 bjezdźěłnych, 251 mjenje hač měsac do toho. Kaž Budyska wotnožka agentury za dźěło dźensa informuje, je wjace wosobow swoju bjezdźěłnosć zakónčiło a nowe dźěło nastupiło. To zwisuje ze sezonalnym wožiwjenjom dźěłowych wikow. 4 731 socialneho zawěsćenja winowatostnych dźěłowych městnow je k dispoziciji.

Zwisk zasadnje polěpšić 

Krótkopowěsće (30.03.21)

wutora, 30. měrca 2021 spisane wot:

Ličba schorjenych dale stupa

Budyšin. Budyski wokrjes je wčera wo 36 dalšich natyknjenjach z koronawirusom rozprawjał. Ličba schorjenych rozrosće wo 28 na 860, z kotrychž 37 stacionarnje lěkuja. Incidenca minjenych sydom dnjow na 100 000 wobydlerjow bě dźensa rano po RKI 168,8. Dalše testowanske centrumy su dźěłać započeli, tak w Budyšinje a Kulowje. W Zhorjelskim wokrjesu bě wčera jedna nowoinfekcija. Po RKI je incidenca dźensa 174,9.

Dale stacionarne kontrole

Berlin. Němska w koronakrizy zawjedźene stacionarne kontrole na mjezy k Čěskej republice wo dalšej dwě njedźeli podlěši. Wo tym je zwjazkowy minister nutřkowneho Horst Seehofer (CDU) dźensa w Berlinje informował. Kontrole k awstriskemu zwjazkowemu krajej Tirolej porno tomu dlěje njewobsteja.

Morawscy narodowcy aktiwni

Krótkopowěsće (29.03.21)

póndźela, 29. měrca 2021 spisane wot:

Wot jutřišeho wolóženja cofnu

Budyšin. Wokrjes Budyšin wot jutřišeho wolóženja pod wuměnjenjemi koronapandemije zaso cofnje. Wšako bě minjena sobota třeći dźeń za sobu, hdźež bě incidenca wokrjesa po RKI hódnotu sto překročiła. Sakske škitne postajenje korony dla krok předpisuje. Přez kónc tydźenja zwěsćichu tu 299 nowych infekcijow a dwaj smjertnej padaj. RKI mjenowaše dźensa rano incidencu 185,5.

Za a přećiwo MSPI

Kiel/Podstupim. Hinak hač Braniborski krajny sejm je parlament Schleswigsko-Holsteinskeje pjatk wobzamknył wobydlersku iniciatiwu Minority SafePack (MSPI) dale podpěrać. Wjetšina wšitkich frakcijow bě za to hłosowała. Srjedu bě so w braniborskim sejmje dwanaće zapósłancow za podpěru MSPI wuprajiło, 53 přećiwo tomu – mjez nimi ministerski prezident Dietmar Woidke –, jedna zapósłanča so hłosa wzda.

Čas a městnosć kongresa jasnej

Krótkopowěsće (26.03.21)

pjatk, 26. měrca 2021 spisane wot:

Prěnje testowe centrumy dźěłaja

Budyšin. Prěnje centrumy za spěšnotesty na koronawirus su minjene dny w Kamjencu, Smochćicach a Wojerecach dźěłać započeli, kaž Budyski wokrjes wčera informowaše. Zdobom rozprawješe wo 90 dalšich natyknjenjach dalšimaj smjertnymaj padomaj. RKI poda dźensa rano incidencu 125,8. Zhorjelski wokrjes měješe wčera 77 nowoinfekcijow a po RKI dźensa incidencu 165,8.

Nowa androidna wersija

Budyšin. Nowa wersija aplikacije „Soblex – Prawje pisać“ je wušła a je w Google Playstore za androidne systemy k dispoziciji, kaž Załožba za serbski lud informuje. App skići přistup k wobsahej słownika soblex.de, štož je samo bjez interneta móžno. Prěnja wersija za androidne sy­s­temy bu w nadawku załožby lěta 2017 wozjewjena. App „Prawje pisać“ chcedźa nětko tež za system iOS wobnowić.

Prěnje projekty přizwolene

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

  • Pnačičanski procesion - Die Panschwitzer Prozession.
  • Kulowscy křižerjo - Die Witticheunauer Kreuzreiter.
  • Njebjelčanscy křižerjo – Die Nebelschützer Verkündigungsprozession.
  • Chróšćanski křižerski procesion - Die Crostwitzer Osterreiter.
  • Baćonscy křižerjo - Osterreiter in Storcha
  • Ralbičanscy křižerjo - Die Ralbitzer Osterprozession.
  • Baćonscy křižerjo - Osterreiter in Storcha

nowostki LND