Krótkopowěsće (18.06.18)

póndźela, 18. junija 2018 spisane wot:

Fonds za krute pady připowědźił

Drježdźany/Zhorjelc. Na wopominanju wčera w Zhorjelcu k 65. róčnicy lu­doweho zběžka 17. junija 1953 w NDR je sak­ski ministerski prezident Michael Kretschmer (CDU) k wjetšemu angažementej za demokratiju namołwjał. Kaž wón připowědźa, chce Sakska wopory diktatury SED přichodnje z fondsom za krute pady podpěrać.

Zarjaduja wěstotny centrum

Choćebuz. Město Choćebuz dóstanje nowy wěstotny centrum. Na to dojedna­štaj so braniborski minister za nutřkowne naležnosće Karl-Heinz Schröter (SPD) a Choćebuski wyši měšćanosta Holger Kelch (CDU), informuje ministerstwo. W nim maja přichodnje policisća a sobudźěłaćerjo porjadniskeho zarjada skut­kować. Nowy centrum wosrjedź města chcedźa hišće lětsa zarjadować.

Nowiny wuznamjenjene

Krótkopowěsće (15.06.18)

pjatk, 15. junija 2018 spisane wot:

Nawodaj rehabilitowanaj

Drježdźany. Sakski statny minister za ra­tarstwo a wobswět Thomas Schmidt (CDU) je spočatk tydźenja bywšeju na­wodow biosferoweho rezerwata Hornjołužiska hola a haty dr. Astrid Mrosko a Petera Heynu na rozmołwu witał. Woběmaj wón wobkrući, zo staj ze sudniskim wusudom dospołnje rehabilitowanaj. Wumjetujo Heynje a Mrosko ćežke přeńdźenja běchu jeju 2015 pušćili.

Maja nowu produkcisku halu

Budyšin. Kanadiski koncern Bom­bar­dier je dźensa na Budyskim stejnišću nowu­ produkcisku halu wotewrěł. Po informacijach předewzaća su za kompetencny centrum nutřkowneho wutwara ćahow a tramwajkow něhdźe wosom milio­now eurow nałožili. Produkciske procesy budu tam přichodnje z digitalnej techniku podpěrane.

Za wuwiće wjesneho ruma

Krótkopowěsće (14.06.18)

štwórtk, 14. junija 2018 spisane wot:

Ryby tema w krajnym sejmje

Drježdźany. Pad wo zahinjenych pstruhach 8. junija w Njezdašecach stanje so nětko z temu w Sakskim krajnym sejmje. Zapósłanča Franziska Schubert (Zwjazk 90/Zeleni) je naprašowanje krajnemu knje­žerstwu zapodała. W prěnim rjedźe dźe jej wo to rozjasnić, kak je k tomu dóšło­. Wotmołwy sakskeho knježerstwa wočakuje wona najpozdźišo 11. julija.

Žně kórkow w Błótach zahajene

Steinreich. Žně zawarjenskich kórkow su dźensa w Błótach oficialnje zahajili, zdźěla Błótowske towarstwo. Wysoke temperatury su dobry róst woblubo­waneje zeleniny přisporjeli, informuje agrarne drustwo Delnje Błóta we wo­krjesu Dubja-Błóta. Tak bu zapozdźeny start sadźenja rostlin niskich tempera­turow w předměsacach dla nachwatany. Domchowane kórki předźěłuja hłownje w městnych konserwowarnjach.

Łódźny wobchad zakazany

Krótkopowěsće (13.06.18)

srjeda, 13. junija 2018 spisane wot:

Nowe směrnicy

Drježdźany. Sakski kabinet je wčera předźěłane spěchowanske směrnicy wo polěpšenju stawa wodźiznow a wo škiće před wulkej wodu wobzamknył. Tak su mjez druhim spěchowanje za wuwiće a renaturěrowanje wodźiznow wot 75 na 90 procentow zběhnyli. Tež dotal pře­małe projekty su wotnětka spěchujomne runje tak kaž nakup klumpow a wuchowanskich čołmow.

Dźěłaja na Borborinym kanalu

Zły Komorow/Halštrowska Hola. Bor­bo­riny kanal, zwisk mjez Lejnjanskim a Parcowskim jězorom, chcedźa hač do septembra za wobchad łódźow wukmanić. Za to natwarja do zajězda kanala z wobeju jězorow čakarnju za łódźe w napřećiwnym wobchadźe. Dale připrawja wotpowědne tafle za łódźny wobchad, kaž Łužiska a srjedźoněmska towaršnosć hórnistwoweho zarjadnistwa zdźěla.

Žonu z nožom morił

Krótkopowěsće (12.06.18)

wutora, 12. junija 2018 spisane wot:

Serbski napis bórze připrawja

Drježdźany. Twarjenje Sakskeho krajneho sejma změje bórze tež serbskorěčny napis. Kaž zarjadnistwo parlamenta wčera wozjewi, je prezident krajneho sejma dr. Matthias Rößler iniciatiwu wjacorych zapósłancow CDU sćěhował a wotpowědny nadawk dał. Zarjadnistwo jón ze społnomócnjenym architektom hišće wothłosuje. „Wjeselu so, zo budźe wuslědk za wšitkich wopytowarjow parlamenta bórze widźomny“, Matthias Röß­ler podšmórny.

Schwarz swój mandat złožił

Budyšin. Wokrjesny radźićel Martin Schwarz z frakcije Wobydlerske zjednoćenstwo za swobodu měnjenja a sobupostajowanje je swój mandat w Budyskim wo­krjesnym sejmiku złožił. To pisa wón w lisće krajnemu radźe Michaelej Harigej (CDU). Kaž krajnoradny zarjad zdźěla, mjenowaše Schwarz jako přičinu swoje zasudźenje z 10. apryla kaž tež pobrachowacy čas powołanja dla.

Čěska je měrliwy kraj

Krótkopowěsće (11.06.18)

póndźela, 11. junija 2018 spisane wot:

Kretschmer tež Delany wopyta

Konjecy. Sakski ministerski prezident Michael Kretschmer (CDU) wopyta pjatk Budyski wokrjes. Mjez druhim wočakuja jeho popołdnju tež w Konjecach. Tam chce so Kretschmer pola wowčerja Měrćina Justa wo plahowanju wowcow wob­ho­nić a wjelči management kaž tež škitne naprawy narěčeć. Wječor je we Wo­jerecach dalše rozmołwne koło pod he­słom „Sakske rozmołwy“.

Naslědnistwo w firmje rjadować

Lipsk. Akciske dny sakskeho hospodarkeho ministerstwa su dźensa w Lipsku zahajili. Z nimi maja so firmy podpěrać, kotrež steja před změnu mějićela staroby dla. Institut za srjedźostawske slědźenje w Bonnje je w februaru wuslědk přepy­towanja předstajił, po kotrymž je wot toho­ hač do lěta 2022 w Sakskej nimale 6 200 přede­wzaćow potrjechenych.

Partnerske styki pohłubšili

Krótkopowěsće (08.06.18)

pjatk, 08. junija 2018 spisane wot:

Twórby zapodać

Choćebuz. Wotnětka přijimaja zarja­dowarjo Choćebuskeho filmoweho festiwala (CFF) přinoški za lětuše wubědźowanje „FilmSchau“. Wurisanje měri so na łužiskich filmowcow a wěnuje so krótkim formam toho wuměłstwa. Załožba za serbski lud spožči w tym wo­błuku wosebite, z 1 000 eurami dotěrowane myto. Z mjeztym 16. „FilmSchau“ festiwal spočatk nowembra zahaja.

Brězana česćić

Berlin/Budyšin. Iniciatiwna skupina Jurij Brězan je so dźensa ze zjawnym listom na Budyskeho wyšeho měšćanostu Alexandera Ahrensa (SPD) wobroćiła. Město měło „móžnosće rozjimać, kak naj­wuznamnišeho serbskeho spisowaćela přimě­rjenje počesći“. Podpisali su list mjez druhim­ zapósłanča zwjazkoweho sejma Caren Lay (Lěwica), Lutz Hillmann, Benedikt Dyrlich a Jan Bělk.

Common Voice wjacerěčny

Krótkopowěsće (07.06.18)

štwórtk, 07. junija 2018 spisane wot:

„Lampenfieber“ zakónčeny

Budyšin. Wot Budyskeho Kamjent­neho domu a wokrjesneje lutowarnje zarjado­wane wubědźowanje talentow „Lampenfieber“ je so njedawno w Němsko-Serbskim ludowym dźiwadle zakónčiło. Mjez druhim staj šulerjej Serbskeho gymnazija Budyšin Lilly Roitsch a Clemens Bobka ze sceniskim čitanjom w seg­menće „HUBA & SŁOWO“ myto dobyłoj.

Předewzaćelske myto spožčene

Zhorjelc. Lětuše 5. Zhorjelske přede­wzaćelske myto spožči tamniši zwjazk předewzaćelow wčera Němskej Software Engineering & Research tzwr. Zawod bu lěta 2006 w Zhorjelcu jako „idejowa fabrika“ załoženy a ma mjeztym 30 mjezy­­na­rodnje skutkowacych sobudźěłaćerjow. Zawod je so na digitalizaciju specializował a dale rosće, rěka we wopodstatnjenju.

Awtodróhi spěšnišo twarić

Krótkopowěsće (06.06.18)

srjeda, 06. junija 2018 spisane wot:

Słownik Šewca w zběrce

Budyšin. Historisko-etymologiski słownik hornjo- a delnjoserbskeje rěče poskića Ludowe nakładnistwo Domowina přez lětdźesatki w 24 jednotliwych zešiwkach a jednym zwjazku registrow. Wobšěrne dźěło wědomostnika prof. Hinca Šewca słuša k zakładam serbskeho a słowjanskeho rěčespyta. Wotnětka je wone jako cyłkowna zběrka na předań.

Rozmysluja wo Europje

Stralsund. Němsko-Pólske medijowe dny 2018 zaběraja so hač do jutřišeho w Stralsundźe z temu „Je trjeba wo Europje znowa rozmyslować?“. Zawodna debata wo europskej republice abo Europje narodow je dźensa připołdnju prěnje nastorki sposrědkowała. Přizamknychu so dźěłarnički. Wječor počesća lawreatow 21. němsko-pólskeho žurnalistiskeho myta Tadeusza Mazowieckeho.

Wosebitej tramwajce po puću

Krótkopowěsće (05.06.18)

wutora, 05. junija 2018 spisane wot:

Nowy wotrjadnik w SI

Budyšin. Dr. Friedrich Pollack nawjeduje wot spočatka měsaca wotrjad za kulturne wědomosće w Budyskim Serbskim instituće (SI). Wo tym informuje slědźenišćo w nowinskej zdźělence. Rodźeneho Kamjenčana su na pjeć lět do zastojnstwa powołali. Pollack je w Lipsku stawizny srjedźo- a nowowěka, sociolo­giju kaž tež komunikaciske wědomosće studował, na serbsku temu promowował a dźěła hižo někotre lěta w SI.

Žiwu inkluziju sylnić

Zhorjelc. Inkluzija je čłowjeske prawo, kotrež zdobywa sej čłowjek z porodom. To je sakska statna ministerka za wědomosć a wuměłstwo dr. Eva-Maria Stange (SPD) sobotu na 4. kongresu wo inkluziji w Zhorjelcu zwurazniła. Wona potwjerdźi, zo je we wobłuku wysokich šulow jědnaće procentow studowacych, kotřiž ćerpja pod studij wobćežowacym handicapom.

Srědk přećiwo skórnikej wuwili

nawěšk

  • Katolscy wěriwi swjeća dźensa wysoki swjedźeń Božeho ćěła. W nimale wšitkich serbskich wosadach, kročachu procesiony, zwjetša přewodźane wot dujerjow, k wonkownym wołtarkam. Sobu na čole procesionow dźěše wjele serbskich družkow. Tójšto dalšich holco

nowostki LND