Krótkopowěsće (05.09.22)

póndźela, 05. septembera 2022 spisane wot:

Udo Wićaz wuzwoleny

Połčnica. Na zjězd Budyskeho wokrjesneho zwjazka CDU je wjace hač 90 čłonow minjeny pjatk do Połčnicy přichwatało. Woni wuzwolichu za noweho předsydu Uda Wićaza, kotremuž zastojnstwo ze 94,25 procentami hłosow dowěrjachu, a nowe wokrjesne předsydstwo. Dotalny předsyda Michael Harig rozžohnowaše so z rozprawu dźěławosće zwjazka, kotryž bě 13 lět dołho nawjedował.

Bahno znowa wožiwić

Ćisk. W Ćiskowskim holanskim bahnje zahaja dźensa rewitalizaciju. Do hrjebjow připrawja fachowcy pochowe plomby z bahnowych płoninow. Je to dźěl projekta krajneho zarjada za wobswět, ratarstwo a geologiju (LfULG) a statneho zawoda Sakski lěs. Z projektom areal po wjacorych krokach sensibilizować a znowa powłóžnjeć.

Žurnalistow nadběhowali

Krótkopowěsće (02.09.22)

pjatk, 02. septembera 2022 spisane wot:

Zwjazkowy kancler we Łužicy

Sprjewiny Doł. Na přeprošenje zwjazkoweho kanclera Olafa Scholza (SPD) chcychu so ministerscy prezidenća wuchodoněmskich brunicowych krajow dźensa k rozmołwje wo strukturnej změnje w Sprjewinym Dole schadźować. Tak měli so prěnje naprawy w zwisku ze strukturnej změnu bilancować. Wuchodoněmske kraje přeja sej za strukturnu změnu wjace dynamiki a zawjazliwosće.

Čoło zarjada zaso dospołne

Budyšin. Nowy Budyski krajny rada Udo Wićaz (CDU) a nowa přirjadnica dr. Romy Reinisch staj wčera swoje zastojnstwo nastupiłoj. Wićaz witaše na swojim prěnim terminje 22 nowych wučomnikow a na dalšim dr. Reinisch, kotraž měješe na to termin w Kamjencu. Udo Wićaz naslěduje Michaela Hariga (CDU) a Romy Reinisch Birgit Weber.

„Covidowy stołp“ z prašakami

Krótkopowěsće (01.09.22)

štwórtk, 01. septembera 2022 spisane wot:

Inowaciske myto dóstali

Choćebuz. Za wuwiće a konstrukciju wosebiteho 3D-ćišćaka je předewzaće MCR Engineering Łužyca, kotrež přisłuša koncernej Łužiska energija a milinarnje (LEAG), inowaciske myto wobłuka metal Braniborskeje dóstało. Wčera su wuznamjenjenje na Hrodźe Neuhardenberg přepodali. Z inowaciskim mytom hódnoći Braniborska kreatiwne ideje a produkty.

Graffiti sej wotnjesć móc

Praha. Festiwal twórcow graffiti „Off the Wall“ zarjadowachu minjeny kónc tydźenja w čěskej stolicy. 160 metrow dołha barokowa murja w historiskej štwórći Malá Strana bu wot sprayerow pomolowana. Tež pasanća móžachu ideje přidać. Škoda pak žana njenasta, dokelž bě murja do toho z wosebitymi zejmowacymi platami nakładźena. Tute chcedźa w septembrje přesadźować.

Serbowka w Americe

Krótkopowěsće (31.08.22)

srjeda, 31. awgusta 2022 spisane wot:

Bjezdźěłnosć přiběrała

Budyšin. We wuchodnej Sakskej bě w awgusće 16 933 bjezdźěłnych, 588 wjace hač w juliju. Tele wuwiće su w Budyskej wotnožce Zwjazkoweje agentury za dźěło wočakowali, je předsydka jednaćelstwa Kathrin Groschwald w nowinskej informaciji citowana. Jedna z přičinow je, zo přeńdźechu připućowani ukrainscy ćěkancy ze zamołwitosće zarjada za wukrajnikow do wobłuka jobcentera.

Stipendij do Radworja

Radwor. Sakski minister za kultus Christian Piwarz (CDU) přepoda jutře 35 młodostnym stipendij za přebytk we wukraju. Woni pojědu kónc septembra do Francoskeje, Wulkeje Britaniskeje, Malty a Italskeje, zo bychu tamnišu rěč nawuknyli. Mjez stipendiatami, kotřiž budu w hóstnych swójbach přebywać, su šulerjo z Radworskeje wyšeje šule a ze swobodneje šule Rěčicy.

Dialog tež nazymu zmóžnić

Krótkopowěsće (30.08.22)

wutora, 30. awgusta 2022 spisane wot:

Protokole digitalnje přistupne

Budyšin. Dalšich 243 aktow Budyskeho měšćanskeho archiwa je digitalizowanych. Jedna so wo protokole zhromadźi­znow Budyskich měšćanskich zapósłancow wot 1832 hač do 1945. Wone dokumentuja nastaće a dźěło w měrcu 1831 prěni raz woleneho wobydlerskeho zastupnistwa. Do toho bě jenož wosobam z priwilegowanych kruhow přistup k měšćanskim gremijam móžny. Protokole su nětko online přistupne.

Najsłónčniše lěćo scyła

Offenbach. Lětuše lěćo je po dotalnych ličbach Němskeje wjedroweje słužby najsłónčniše zašłych 70 lět. Dohromady su inkluziwnje prognozy hač do kónca měsaca 817 słónčnych hodźin naměrili. Dotalny rekord bě lěćo 2003 ze 793 hodźinami słónca w Němskej. 1951 su započeli zapisować, kak dołho słónco swjeći.

Nowinka při „wuchodźowanju“

Krótkopowěsće (29.08.22)

póndźela, 29. awgusta 2022 spisane wot:

Mytuja projekty digitalizacije

Drježdźany. Sakske ministerstwo za hospodarstwo, dźěło a wobchad spožči lětsa prěni raz „Sakske digitalne myto“ za „inowacije na polu digitalizacije“. Hač do 2. septembra móža w swobodnym staće bydlacy namjety we wobłukach „towaršnosć“, „hospodarstwo“ a „open source“ zapodać, a to pod https://buergerbeteiligung.sachsen.de. Dobyćerjam kiwaja myta w hódnoće cyłkownje 165 000 eurow.

Sezona hribow so hišće dliji

Lipsk. Hribowa sezona so lětsa w Sakskej jenož pomału zahaji. Lěto bě dotal jara suche a tež dešća njeje so minjene dny wšudźe dosć našło. Zo bychu hriby rostli, trjebaja wone spadki, rjekny Heike Bunk, kotraž je w Lipsku jako poradźowarka za hriby zasadźena. Njezmějemy-li temperatury wyše 30 stopnjow celsiusa a změjemy-li dalše spadki, móhła w přichodnych tydźenjach prěnja prawa žołma hribow być.

Wětrnikowy megapark

Krótkopowěsće (26.08.22)

pjatk, 26. awgusta 2022 spisane wot:

„Sorbisch? Na klar.“ z podcastom

Drježdźany. Pod hesłom „Tu móžeće sej něšto naposkać!“ poskići imagowa kampanja „Sorbisch? Na klar.“ nětko tež podcast. W nim maja připosłucharjo móžnosć, serbske wosoby zeznać. W premjernej epizodźe je Delnjoserbowka Hella Stoletzki z hosćom. Jako jingle přewodźa podcast spěw „Dwaj Hrodaj“ skupiny Astronawt. (Čitajće tež w Předźenaku.)

Smjerdźečenjo w Strakonicach

Strakonice. Na 24. mjezynarodnym festiwalu dudakow w čěskich Strakonicach wobdźěli so wot wčerawšeho hač do njedźele Serbska rejwanska skupina Smjerdźaca. Nimo 20 rejwarkow a rejwarjow, dweju dudakow a dalšich hudźbnikow z Łužicy předstaja tam 16 dalšich skupin ze Słowakskeje, Chorwatskeje, Běłoruskeje a Pólskeje swój program.

Z łódźu po Berzdorfskim jězorje

Krótkopowěsće (25.08.22)

štwórtk, 25. awgusta 2022 spisane wot:

Wukony babow zawěsćene

Lipsk. Zastaranje z wukonami babow je po informaciji strowotniskeho ministerstwa w Sakskej zaručene. Wot lěta 2018 su 116 powołansce swobodnje skutkowacych babow při załoženju eksistency ze spěchowanjom 5 000 eurow podpěrali, kaž zdźěli ministerstwo dźensa w Lipsku. Tam bě ministerka Petra Köpping (SPD) wo zwoprawdźenju dopóznaćow ze studije wo babach (2019) rozprawjała.

Předewzaćelske myto wupisane

Zhorjelc. 27. hornjołužiske předewzaćelske myto bu dźensa w Zhorjelcu wupisane. Lětsa chcedźa firmy za swój wusahowacy angažement k temje „Naslědne předewzaćelske jednanje we wužadowacych časach“ wuznamjenić. Wo tym informowaše Marketingowa towaršnosć Hornja Łužica-Delnja Šleska. Namjety maja hač do 28. septembra zapodate być, formular za to steji pod .

Skórnik sakske lěsy wohroža

Krótkopowěsće (24.08.22)

srjeda, 24. awgusta 2022 spisane wot:

Hladanske mocy časćišo chore

Drježdźany. Přistajeni w hladanju starych a chorych w Sakskej su po datowej analyzy Chorobneje kasy technikarjow (TK) jasnje dlěje chori hač přisłušnicy druhich powołanskich skupin. Woni su loni přerěznje wjace hač dźesać dnjow dlěje wupadnyli. Mějachu-li wšitcy dźěławi loni w Sakskej w přerězku 15,2 dnjej njepřitomnosće bě to pola hladarkow a hladarjow 25,8 dnjow.

Pomocny program schwaleny

Drježdźany. Program k hnydomnej pomocy z wobjimom nimale dweju milionow eurow žałostnych lěsnych wohenjow w Sakskej Šwicy dla je sakske knježerstwo wčera schwaliło. Wot ministerstwa za wědomosć, kulturu a turizm nastorčena podpěra měri so na předewzaća hospodowarstwa a gastronomije kaž tež dalšich turistiskich posłužbarjow w regionje narodneho parka Sakska Šwica.

Žony a strukturna změna

Krótkopowěsće (23.08.22)

wutora, 23. awgusta 2022 spisane wot:

Fonds za krute pady zarjadować

Drježdźany. Sakska socialna ministerka Petra Köpping na zarjadowanju fondsa za krute pady wysokich płaćiznow za energiju dla wobstawa. Ministerski prezident Michael Kretschmer (CDU) a hospodarski minister Martin Dulig (SPD) staj wobaj potwjerdźiłoj, zo je tajke něšto trěbne, rjekny politikarka SPD wčera w Drježdźanach. „Tuž njemóže to změrowanska pila być, ale ma so stać z realitu.“

Termin zapodaća podlěšeny

Zhorjelc. Zapodaće podłožkow za 14. wuměłske přesadźowanje je Załožba za wuměłstwo a kulturu w Hornjej Łužicy hač do 28. awgusta podlěšiła, kaž Zhorjelski krajnoradny zarjad zdźěla. Twórby, kotrež maja so přesadźować, prezentuja w Muzeju Budyšin we wosebitej přehladce wot 9. hač do 22. septembra. Tam budźe tež přesadźowanje 24. septembra.

Podpěra městu Choćebuz

nowostki LND