Krótkopowěsće (22.05.20)

pjatk, 22. meje 2020 spisane wot:

Pjeć nowych inficěrowanych

Budyšin. Budyski wokrjes je korona-hotspot w Sakskej. Ličba natyknjenych zwyši so wčera wo pjeć na 480. Z nich je 114 schorjenych. Z dalšim smjertnym padom je nětko dohromady 17 mortwych korony dla. Aktualnje je strowotniski zarjad 310 karantenow postajił. W Zhorjelskim wokrjesu je dale 268 wobkrućenych koronapadow, nowe tež wčera žane njeběchu, 22 ludźi dotal zemrě.

Za dalšu wuměnu so wuprajił

Budyšin. Budyski krajny rada Michael Harig (CDU) referowaše wčera na mjezynarodnej wědomostnej konferency „Sacharowe čitanja 2020: ekologiske problemy 21. lětstotka“ mjez druhim wo tudyšich naprawach korony dla a wo kóncu wudobywanja brunicy a sćěhach toho za łužiski rewěr. Konferencu online wuhotowała je Běłoruska statna uniwersita. Zdobom wupraji so Harig za dalšu hospodarsku a kulturnu wuměnu Němskeje z wuchodoeuropskimi statami.

Melodija zwonohry změnjena

Krótkopowěsće (20.05.20)

srjeda, 20. meje 2020 spisane wot:

Infekcije w Kamjenskej chorowni

Budyšin/Zhorjelc. Ličba z koronawirusom natyknjenych je w Budyskim wo­krjesu na 469 (+11) stupała. Mjez druhim su pady w Kamjenskej chorowni maltezow a we Wojerowskim powołanskošulskim centrumje zwěsćili. 120 ludźi je tuchwilu schorjenych. W Zhorjelskim wo­krjesu njejsu wot 6. meje žane nowe infekcije zwěsćili, tu je dale 268 inficěrowanych, zo toho je wosom ludźi chorych.

Nakładnistwa wuznamjenjene

Berlin. Społnomócnjena Zwjazka za kulturu a medije Monika Grütters (CDU), Bursowe towarstwo němskeho knižneho wikowarstwa a załožba Kurta Wolffa su wčera dohromady 66 nakładnistwam Němske nakładnistwowe myto přiznali. Mjez šěsć sakskimi lawreatami je tež Lipšćanske nakładnistwo Poetenladen, kotrež je mjez druhim lyriku Róže Domašcyneje a Kita Lorenca publikowało.

Region zhromadnje wuwić

Krótkopowěsće (19.05.20)

wutora, 19. meje 2020 spisane wot:

Dalša wosoba zemrěła

Budyšin/Zhorjelc. W Budyskim wo­krjesu je dalša wosoba na koronawirus zemrěła. Ličba smjertnych padow wu­činja nětko 15. Z jednej nowoinfekciju ­je tu dohromady 458 natyknjenych. 114 z nich je schorjenych, 19 lěkuja w chorowni. W Zhorjelskim wokrjesu njejsu wot 6. meje žane dalše nowoinfekcije zwěsćili, tu je dale 268 natyknjenych. ­Aktualnje maja tam dwanaće schorjenych, 22 ludźi je w zwisku z pandemiju zemrěło.

Dobre znamjo staršim

Budyšin. Budyski wokrjesny sejmik je wčera wobzamknył, zo njetrjebaja starši wot meje hač do julija za šulski bus ničo płaćić. Wšako so wuwučowanje na kubłanišćach tuchwilu jara rozdźělnje wotměwa. Rozsud bě jednohłósny. Po prózdninach budźe wotpowědny zarjad wokrjesa busowy popłatk zaso regularnje wotknihować.

Jara mało hosći w měrcu

Krótkopowěsće (18.05.20)

póndźela, 18. meje 2020 spisane wot:

Hladanska słužba potrjechena

Budyšin/Zhorjelc. Ličba z koronawirusom natyknjenych je přez kónc tydźenja w Budyskim wokrjesu wo dźewjeć na 457 přiběrała. W ambulantnej hladanskej słužbje w Kinsporku kaž tež w Halštrowskej hladarni su infekciju zwěsćili a dalšich ludźi testowali. Dalša wosoba je zemrěła. Wokrjes Budyšin registruje dotal 14 smjertnych padow w zwisku z pandemiju. W Zhorjelskim wo­krjesu je dale 268 infekcijow. Tam je dotal 22 wosobow wirusa dla zemrěło.

Na prašenja wotmołwjał

Budyšin. Sakski ministerski prezident Michael Kretschmer (CDU) je minjeny pjatk w Budyskim hosćencu „Alter Bierhof“ na prašenja hosćencarjow sprjewineho města wotmołwić spytał. Zarjadowanje bě tež přez internetnu syć Facebook sćěhujomny. Wosebje připosłucharjo su składnosć wužiwali a ministerskemu prezidentej kritiske prašenja stajeli.

Normalizuja bliskowobchad

Krótkopowěsće (15.05.20)

pjatk, 15. meje 2020 spisane wot:

Dźěći dale wosebje potrjechene

Budyšin/Zhorjelc. Ličba z koronawirusom natyknjenych je w Budyskim wo­krjesu wo dalšich dźewjeć na 448 přiběrała. Wulki dźěl nowoinficěrowanych su dźěći, kotrež su so zwjetša doma pola swójbnych natyknyli. Dohromady je 115 wosobow schorjenych, z nich 19 w chorowni. 320 ludźi je so wustrowiło. W Zhorjelskim wokrjesu wosta ličba inficěrowanych z 268 dale konstantna. Tuchwilu je tu 25 schorjenych, jednoho lěkuja w klinice. 221 ludźi je zaso strowych.

Wo lěsu mnozy mało wědźa

Drježdźany. Dźěło hajnikow a lěsnikow je njezbytne za zachowanje lěsa a tuž hódne za cyłu towaršnosć. To wujewi reprezentatiwne naprašowanje wo lěsu a lěsnistwje w Sakskej, kotrež je wičnoslědźenski institut hopp w nadawku zarjada Sachsenforst přewjedł. Mnozy ­ludźo pak wo funkciji lěsa a jeho wob­hospodarjenju wjele njewědźa.

Hudźbne lěćo wupadnje

Krótkopowěsće (14.05.20)

štwórtk, 14. meje 2020 spisane wot:

Infekcije dale přiběraja

Budyšin/Zhorjelc. Ličba z koronawi­rusom natyknjenych je w Budyskim ­wo­krjesu wo cyłkownje dwanaće na 439 rozrostła. Tež Njeswačanska pěstowarnja je potrjechena. Dohromady je 107 ludźi schorjenych, wosomnaćo su w chorowni. 319 ludźi (+10) je so mjeztym wustrowiło. W Zhorjelskim wokrjesu je dale 268 inficěro­wanych, 28 wosobow je schorjeło, jednu lěkuja w klinice. 218 ludźi je zaso strowych.

„Kahoot“ myto dobył

Budyšin. Internetny kwis ze serbskorěčnymi nabožnymi hódančkami na platformje „Kahoot“ je tónle tydźeń myto Serbskeho poskitka tydźenja w syći (SPTWS) dobył. Skupina kołowokoło ­šefa Budyskeho studija SAEK Michała Cyža kóždy tydźeń prawidłownje nowe hódančka zestaja, při čimž ­móža wužiwarjo stajnje něšto nowe ­nawuknyć a sej zajimawe pozadki wotkryć.

Nowosće w Soblexu

Krótkopowěsće (13.05.20)

srjeda, 13. meje 2020 spisane wot:

Młodźi ludźo potrjecheni

Budyšin/Zhorjelc. W Budyskim wo­krjesu je nětko 427 (+ 9) z koronawirusom natyknjenych. Mjez nowoinficěrowanymi su tež dźěći a młodostni w starobje dweju do 17 lět. Wuslědki testow dalšich młodych kontaktowych wosobow hišće njepředleža. W Zhorjelskim wokrjesu wosta ličba infekcijow z 268 padami dale stabilna. Z toho je tuchwilu 28 ludźi schorjenych, 218 je so zaso wustrowiło.

Štyri miliony kulturnikam

Podstupim. Braniborska podpěruje ně­hdźe štyri tysac swobodnych wuměłcow z programom mikrostipendijow we wob­jimje štyrjoch milionow eurow. „Chcemy so z njeběrokratiskim instrumentom wo to starać, zo kreatiwita koronawirus přežiwi“, rjekny braniborska ministerka za kulturu Manja Schüle (SPD). Stipendij nje­přiliča zakładnemu zawěsćenju.

Zaso busowy zwisk do Čěskeje

Krótkopowěsće (12.05.20)

wutora, 12. meje 2020 spisane wot:

16 ludźi w chorowni

Budyšin/Zhorjelc. Z dalšimaj z koronawirusom natyknjenymaj je w Budyskim wokrjesu nětko 418 inficěrowanych. Z nich je 108 schorjenych, šěsnaćoch tuchwilu w chorowni lěkuja. Dotal je so 297 ludźi wustrowiło. W Zhorjelskim wokrjesu njejsu žane nowe infekcije zwěsćili, dotal je 268 padow. 29 wosobow je schorjenych, dwě stej w klinice. 217 ludźi je zaso strowych.

Archiw mjeńšiny nominowany

Marl. Digitalny RomArchive bu w kategoriji „Wěda a kubłanje“ za lětuše myto Grimme Online Award nominowany. Archiw „přinošk Romow za europske kulturne stawizny skónčnje wobrazliwje spřistupnja“, we wopodstatnjenju rěka. Wo paralelnje wupisanym publikumowym myće móža hač do 14. junija pod grimme-online-award.de wothłosować.

Pietetnosć wobkedźbować

Krótkopowěsće (11.05.20)

póndźela, 11. meje 2020 spisane wot:

Ličba infekcijow dale přiběra

Budyšin/Zhorjelc. Přez kónc tydźenja je ličba z koronawirusom natyknjenych w Budyskim wokrjesu na 416 (+33) rozrostła. Z toho je 106 schorjenych, jědnaćoch lěkuja w chorowni. Dohromady 297 ludźi je so wustrowiło. W Zhorjelskim wokrjesu je dale 268 inficěrowanych, nowe pady njejsu zwěsćili. 32 wosobow je tuchwilu chorych, dwě stej w klinice. 214 ludźi je zaso strowych.

Wjace hač 70 wobdźělnikow

Budyšin. Pod hesłom „Explainity ze swójskimi rysowankimi III“ je Berlinski designer Šćěpan Hanuš minjeny pjatk dalšu online-dźěłarničku w Sakskim wukubłanskim a wupruwowanskim kanalu Budyšin (SAEK) podał. Dohromady 73 serbskich wobdźělnikow je dotal zhoniło, kak móhli animaciske filmy zhotowić. 28. meje planuje SAEK webinar ze Šćěpanom Hanušom za němskorěčnych.

Kniha Wenzela znowa na předań

Krótkopowěsće (08.05.20)

pjatk, 08. meje 2020 spisane wot:

Dale wjace infekcijow

Zhorjelc/Budyšin. W Budyskim wo­krjesu je tuchwilu 383 (+ 9) z korona­wirusom natyknjenych. Nowoinfekcije zwisuja přewažnje z chětro potrjechenej ambulantnej hladanskej słužbu w Kamjencu. W Zhorjelskim wokrjesu je dalša wosoba na wirus zemrěła. Dohromady je tam dotal 22 smjertnych padow. Dokelž njejsu wčera žane dalše naty­knjenje zwěsćili, wosta ličba inficěro­wanych 268.

Druhi raz nominowanaj

Drježdźany. Předewzaće „Helmheld“ Gordiana Krala z Chelna a Tima Döki z Budyšina je znowa za sakske přede­wzaćelske myto w kategoriji „Start-Up“ nominowane. W Drježdźanskim wobchodźe a w interneće předawataj wonaj kole­sowarske nahłowniki. W škleńčanej manufakturje sakskeje stolicy chcedźa předewzaćelske myto 5. junija spožčić.

Poskitk Płomjenja w syći

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND