Krótkopowěsće (11.12.18)

wutora, 11. decembera 2018 spisane wot:

MENS lěto 2018 wuhódnoćiła

Wien. Organizacija Młodźiny europskich narodnych mjeńšin (MENS) je na poslednim zetkanju lěta 2018 minjeny kónc tydźenja we Wienje swoje aktiwity wuhódnoćiła. Mjez druhim su čłonojo štyri seminary z dohromady wjace hač 200 wobdźělnikami wuhotowali. Nimo toho planowachu klětuše zarjadowanja, kotrež zjimaja pod hesłom „MYnority – My say“, MENS online zdźěla.

Zajim za serbšćinu na Taiwanje

Taipeh. Na statnej uniwersiće taiwanskeje stolicy Taipeh wotměje so přichodny kónc tydźenja mjezynarodna konferenca wo wozrodźenju rěčow narodnych mjeńšin. Łužicu zastupuje předsydka Serbskeho šulskeho towarstwa Ludmila Budarjowa. Na Taiwanje prócuja so wo to, wožiwić a rozšěrić tamnišej mjeńšinowej rěči hakka a mandarin.

Nacistisku fabriku wotkryli

Krótkopowěsće (10.12.18)

póndźela, 10. decembera 2018 spisane wot:

Bukowski dobyćer „Łužicy 2019“

Budyšin. Choćebuski dramatikar Oliver Bukowski je ze swojej dźiwadłowej hru „Syn“ wubědźowanje Budyskeho Němsko-Serbskeho ludoweho dźiwadła, Statneho dźiwadła Choćebuz a Noweho jewišća Zły Komorow „Łužicy 2019“ dobył. Nimo pjenježneho myta 10 000 eurow wo­při­jima wuznamjenjenje prapremjernu inscenaciju lěta 2020 w Złym Komorowje.

Zamołwja naležnosće Serbow

Zły Komorow. Anja Schmiedgen zamołwja wot 1. decembra serbske na­ležnosće w Złym Komorowje. Wona bu na zašłej měšćanskej radźe z wjetšinu hłosow – jeno štyrjo ze 37 běchu pře­ćiwo tomu – do zastojnstwa powołana. Za serbske dźěło ma Schmiedgen tydźensce dwě hodźinje. Powołać zamołwitu za serbske naležnosće bě trjeba, dokelž přisłuša město wot lońšeho zaso serbskemu sydlenskemu rumej w Braniborskej.

Migraciski pakt UNO schwaleny

Krótkopowěsće (07.12.18)

pjatk, 07. decembera 2018 spisane wot:

Hišće lětsa prěni wokolnik

Budyšin. Serbski institut budźe z wjacerěčnym wokolnikom wo slědźenjach a projektach w domje, wo wubranych zarjadowanjach a publikacijach kaž tež wo zajimawostkach z biblioteki a archiwa informować. Wokolnik ma dwójce, trójce wob lěto wuchadźeć, prěni hišće nětko w decembrje. Archiw spřistupnja wokolnik pod www.serbski-institut.de, tam njech so zajimcy tež přizjewja.

Nowy zešiwk hakle w februarje

Wojerecy. Nowe, 21. wudaće rjadu „Nowe­ Wojerowske zešiwki stawiznow“ njebudźe kaž zwučene w decembrje, ale hakle klětu w februarje. Na to skedźbnja měšćanske zarjadnistwo. Nowa brošura wo stawiznach města ma tróšku wobšěrniša a pisaniša być hač dotalne, w srjedźišću steja 750lětne stawizny Wojerec.

Studnje wusakuja suchoty dla

Krótkopowěsće (06.12.18)

štwórtk, 06. decembera 2018 spisane wot:

Komuny měli financy skrućić

Drježdźany. Sakski zličbowanski zarjad je komuny namołwjał, zo bychu swoje financy dale skrućili. Mnohe z nich dołh swojich jadrowych budgetow hižo wjacore lěta pomjeńšeja, je pak trjeba tónle kurs dale wjesć, rjekny šef zarjada Karl-Heinz Binus dźensa w Drježdźanach. Dokładny přehlad wo komunalnym dołhu pak zličbowanski zarjad nima.

Branšowy dźeń w Budyšinje

Budyšin. Předewzaća tekstilneje branše zepěraja so na sobudźěłaćerjow z wukraja, wuchadźa z wčerawšeho zarjadowanja tekstilneje a drastoweje branše w Budyskim załožerskim a technologiskim centrumje. Žadaja sej tuž spěchowanske programy za integraciju ludźi kaž tež dalše­ zawjazowanje němskich zarjadow. Na wuchodźe Němskeje je w branši ně­hdźe 16 000 ludźi přistajenych.

Towarstwam a iniciatiwam

Krótkopowěsće (05.12.18)

srjeda, 05. decembera 2018 spisane wot:

Nasypnišćowa je póda lěta 2019

Berlin. Nasypnišćowu pódu su dźensa we wobłuku swětoweho dnja pódy na swjatočnosći w Berlinje jako „pódu lěta 2019“ wuwołali. Kaž sakske ministerstwo za wobswět a ratarstwo jako patron zdźěli, je po słowach ministra Thomasa Schmidta „nasypnišćowa póda w Sakskej a srjedźnej Němskej wuznamneho wudobywanja brunicy dla jara rozšěrjena“. Za tajku pódu je wosebity škit trěbny, zahajacy so hižo z rekultiwaciju.

Nowaj rjadaj Thespis-centruma

Budyšin. Transkulturny socio-dźiwa­dłowy Thespis-centrum je nowej rjadaj předstajił. Wotnětka wuhotuja kóždy prěni pjatk měsaca koncertny wječor „Bistro“.­ Zazběh twori zajutřišim program z mjezynarodnym ćělesom Mu­sighistan. Wot januara poskića stajnje njedźelu pod hesłom „Za kachlemi so rjenje bachta“ bajki a powěsće w rozdźělnych rěčach.

Warnuja před paduchami

Krótkopowěsće (04.12.18)

wutora, 04. decembera 2018 spisane wot:

Adwent z překwapjenkami

Budyšin. Hladajo na dźesaćlětne wobstaće Budyskeho wokrjesa su sej zamołwići wosebitu adwentnu překwapjenku přemyslili a krótke epizody nahrawali. Tak nastachu štyri krótkowideja, z kotrychž su prěni nětko wozjewili. Tón wěnuje­ so korjenjam regiona. Widźeć stej serbskej nałožkaj jutrowne jěchanja a čerpanje jutrowneje wody.

Andrej Bitow njeboh

Moskwa. Spisowaćel Andrej Georgjewič Bitow je wčera 81lětny zemrěł. Sobuzałožerjej literarno-disidentskeho sowjetskeho almanacha Metropol bě hač do doby pjerjestrojki zakazane zjawnje publikować. 1991 sta so wón z prezidentom nětko ruskeho PEN-centruma. Najznaćiša kniha mjez druhim z mytomaj Platonowa a Móst Berlin wuznamjenjeneho awtora je roman „Puškinowy dom“.

Kelko wobydlerjow budźe 2100?

Krótkopowěsće (03.12.18)

póndźela, 03. decembera 2018 spisane wot:

Mjezybilancu sćahnyli

Pančicy-Kukow. Po dobrym měsacu je skupina młodostnych z mjenom Kukowske prašaki cyłkownje 1 169 podpismow nazběrała. To zdźěli čłon cyłka Fabian Kaulfürst. 1 113 ludźi je so přećiwo Serbskemu sejmej w tuchwilnej formje wuprajiło, štož je wjace hač 95 procentow wšěch wotedatych hłosow. Podpismowa akcija traje hač do 31. decembra.

Imageowa kampanja wokrjesa

Zhorjelc. Nowa internetna strona Zho­rjelskeho wokrjesa wěnuje so fachowcam, kotřiž chcedźa so tam zaměstnić. Poskitk z mjenom www.unbezahlbar.land pokazuje na žiwjenjahódny wokrjes z dobrymi wuměnjenjemi za swójby, z dźěłom, wukubłanjom, kreatiwitu a kulturu. Za kampanju zamołwita je wuwićowa towarš­nosć Delnjošleska Hornja Łužica.

Panda najskerje njepřińdźe

Krótkopowěsće (30.11.18)

pjatk, 30. nowembera 2018 spisane wot:

Nowy katalog z 80 objektami

Kamjenc. Nowy katalog mišterskich twórbow su Kamjenske zběrki wčera prěni raz zjawnosći prezentowali. Wobšěrna edicija skići jónkrótnu panoramu bo­hateho wobstatka wuměłskich a kulturnych kubłow Lessingoweho muzeja, sakralneho muzeja Hanineje cyrkwje, měšćanskich stawiznow w słodarni kaž tež měšćanskeho archiwa. Katalog z nich 80 objektow předstaja.

Kompetencny centrum do Łužicy

Choćebuz. Zwjazkowe wobswětowe ministerstwo je wčera připowědźiło, we Łužicy klimoškitny kompetencny centrum za energijointensiwne industrije zarjadować. Móžne stejnišćo za to móhł Choćebuz być. Centrum měł z předewzaćemi, slědźenskimi institucijemi a mjezynarodnymi institutami hromadźe dźěłać. W klětušim zwjazkowym etaće stej za to dwaj milionaj eurow předwidźanej.

Dotal 174 próstwow dóšło

Krótkopowěsće (29.11.18)

štwórtk, 29. nowembera 2018 spisane wot:

Stabilne dźěłowe wiki

Budyšin. We wuchodnej Sakskej bě w nowembrje 17 842 bjedźěłnych, dwaceći mjenje hač w oktobrje a 1 578 mjenje hač loni w samsnym měsacu. Předstajejo aktualnu dźěłowičnu rozprawu skedźbni Ilona Winge-Paul, operatiwna jednaćelka Budyskeje dźěłoweje agentury, dźěłodawarjow dźensa na sezonowy pjenjez krótkodźěła dla, zo bychu w zymje pušćenjam zadźěwali.

Olympiada rušćiny zahajena

Aumund-Hammersbeck. Łužica je na 14. zwjazkowej olympiadźe ruskeje rěče sylnje zastupjena. Na wčera blisko Bremena zahajenym wurisanju zastupuje Saksku mjez druhim 17lětna Lejnjanka Tereza Kubicec, šulerka Kamjenskeho Lessingoweho gymnazija. Wšitcy třo wobdźělnicy Braniborskeje, Gustav Konzack, Isabel Möbus a Adam Ratica, su šulerjo Grabinskeho gymnazija.

Módroćišć kulturne herbstwo

Krótkopowěsće (28.11.18)

srjeda, 28. nowembera 2018 spisane wot:

Recepty nětko delnjoserbske

Budyšin. Kniha Ludoweho nakładnistwa Domowina „Warimy z Tomašom“ je nětko tež w delnjoserbšćinje wušła. Přełožk je Margot Hašcyna wukonjała. Kuchar Tomaš Lukaš rozłožuje dohromady 55 receptow, kak sej jědźe krok po kroku přihotować. Serbsko-němski kuchinski słownik publikaciju wudospołnja. Na předań je kniha mjez druhim w Smolerjec kniharni a Choćebuskej Lodce.

Debata wo e-sporće

Wiesbaden. Hessenski nutřkowny mini­ster Peter Beuth (CDU) žada sej wopřijeće „e-sport“ wotstronić. W dźeniku Darmstadtske Echo posłownje rěka, zo nima hraće na kompjuteru ničo ze sportom činić a zo ma so tele wopřijeće „wu­ra­dě­rować“. Na platformje Twitter reagowaše Hans Jagnow ze zwjazka e-sporta Němskeje a wumjetuje Beuthej „nje­wuprajomnu retoriku“, kotraž poćah k sportej wobćežuje.

Čěska klětu hóstny kraj wikow

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND