Krótkopowěsće (23.06.23)

pjatk, 23. junija 2023 spisane wot:

Podpěra kulturje a hospodarstwu

Choćebuz. Łužica móže za wuwiće trajnje spomóžneho kulturneho a kreatiwneho hospodarstwa w přichodźe ze spěchowanskich srědkow Europskeje unije profitować. Z nimi móža wysokošulske programy, projekty, produkty a załoženja předewzaćow w kulturnym a kreatiwnym wobłuku podpěrać. Wotpowědny program syće „EIT Culture & Creativity“ su dźensa w Choćebuzu předstajili.

Přihot na dalšu štaflu podcasta

Wojerecy. Prěnja stafla podcasta „That’s #WHY!“ je mjeztym zakónčena, dalša planowana. Poskitk Wojerowskeho hospodarskeho spěchowanja ma mjeztym wjace hač 7 000 připosłucharjow a připosłucharkow. Tematisce zaběra so online-poskitk ze změnu we Wojerecach. Protagonistka Lisa wopytowarjow formata po měsće přewodźuje a zbliža jim na turje wotkryćow zajimawosće.

Haka na Praskim hrodźe

Krótkopowěsće (22.06.23)

štwórtk, 22. junija 2023 spisane wot:

Wysoki rjad Wojerowčanej

Drježdźany. Ze Zwjazkowym zasłužbowym rjadom počesćił je sakski ministerski prezident Michael Kretschmer (CDU) Wojerowčana Ricka Wolthusena wčera w Drježdźanskej statnej kencliji. 32lětny medicinar je załožićel towarstwa, kotrež so skutkownje za polěpšenje medicinskeho zastaranja w Africe angažuje, mjez druhim w Ghanje a w Keniji.

Myto nowinarskeje swobody

Berlin. Medijowy zwjazk swobodnych nowinarjow (MVFP) je słowakski Inwestigatiwny centrum Jana Kuciaka (ICJK) z Mytom nowinarskeje swobody nakładnistwow počesćił. Myto je z 10 000 eurami dotěrowane. ICJK je non-profit organizacija, kotraž wěnuje so inwestigatiwnemu žurnalizmej. Mjeno Jana Kuciaka dopomina na lěta 2018 zamordowaneho słowakskeho žurnalista.

Přićahliwy ramik

Krótkopowěsće (21.06.23)

srjeda, 21. junija 2023 spisane wot:

Kónc za energijowu agenturu

Budyšin. Budyska energijowa agentura budźe kónc junija swoju dźěławosć zastajić. Wokrjes Budyšin zrěčenje z njej hižo njepodlěši. To je wo­krjesny sejmik na swojim posedźenju póndźelu wječor wobzamknył. Wokrjes zalutuje z tym cyłkownje 100 000 eurow. „Mamy wšak Saksku agenturu SAENA, kotraž dale w tutym nastupanju poradźuje“, krajny rada Udo Wićaz (CDU) rozsud wopodstatni.

Zelena swěca za park wětrnikow

Choćebuz. Za prěni park wětrnikow LEAG dowolnosć po zwjazkowym zakonju wo škiće před imisijemi předleži. Kaž předewzaće wčera zdźěla, je towaršnosć EP New Energies zwr w jeho nadawku projekt wuwiła. Nětko su zelenu swěcu za twar planowanych 17 připrawow za wětrowu energiju dóstali, kotrež maja cyłkowny wukon 100 megawattow. Park blisko Baršća (Forst) nastanje.

Planuja wulku demonstraciju

Krótkopowěsće (20.06.23)

wutora, 20. junija 2023 spisane wot:

Dalše myto Rushdiejej

Frankfurt n. M. Salman Rushdie je z lawreatom lětušeho Měroweho myta němskeho knihikupstwa. Wuznamjenjenje spožčace Bursowe towarstwo němskeho knihikupstwa počesći awtora, kiž „najebać wosobinske wohroženje a lońši atentat nadal hłuboko čłowjesce pisa“, za jeho „njepowalnosć, jeho haj k žiwjenu a za to, zo wón ze swojej radosću nad powědanjom swět wobohaća“.

Bydlić nad Šibojskim jězorom

Sprjewiny Doł. Gmejna Sprjewiny Doł smě za wuwiće bydlenskeje kónčiny při Šibojskim jězoru přichodne kročele zawjesć. Wo tym je Krajna direkcija Sakskeje wčera informowała. Z tym je wotchilenje wot cilow rjadowanja rumow móžne. Předewzaće chcedźa na sewjernym po­brjoze blisko Bórka zwoprawdźić.

„Popjelawka“ na znamkach

Krótkopowěsće (19.06.23)

póndźela, 19. junija 2023 spisane wot:

Wyše mzdy a plajty firmow

Drježdźany. Hladajo na pobrachowacych fachowcow liči ekonom Joachim Ragnitz z dale stupacymi mzdami we wuchodnej Němskej. Z tym pak hroža firmowe plajty, rjekny zastupowacy jednaćel Drježdźanskeho Ifo-instituta nowinje „Leipziger Volkszeitung/Dresdner Neueste Nachrichten). Do dalšeho přiměrjenja mzdow ma so hospodarska wukonliwosć, produktiwita, zwyšić.

Spěchowanje hatarjam

Drježdźany. Spěchowanske srědki we wysokosći 2,5 milionow eurow dóstanje 87 hatarjow a hatarkow w Sakskej. Z tym swobodny stat rybarstwo a přirodoškit podpěra. Suchota je w minjenych lětach hatnistwa njesměrnje wužadała, ratarske ministerstwo minjeny pjatk zdźěla. Minister Wolfram Günther (Zeleni) wuzběhny, kak wažne hatarske hospodarstwo za zachowanje mnohotnosće družin je.

Pavel chcył Rusow dohladować

Krótkopowěsće (16.06.23)

pjatk, 16. junija 2023 spisane wot:

Serbskaj redaktoraj mytowanaj

Zielona Góra. Mjez dobyćerjemi lětušeho Němsko-Pólskeho žurnalistiskeho myta Tadeusza Mazowieckeho je team rozhłosoweje redakcije MDR „Hej susodźe“. Redaktoraj Roman Nuk a Štefan Šmit staj myto zhromadnje z dalšimi pjeć kolegami w kategoriji „Nowe žurnalistiske formaty“ wčera w Zielonej Górje při­jałoj.

Rjekojo abo mordarjo?

Praha. Čěscy filmowcy natoča film „Bratraj“ wo Mašínec dwójnikomaj. Tutaj staj započatk 1950tych lět w tehdyšej Čěskosłowakskej krawne wobrónjene spjećowanje přećiwo komunistiskemu režimej wjedłoj. Film měri so wosebje na Mašínec dyrdomdejske předobyće přez teritorij NDR hač do Zapadneho Berlina w lěće 1953. Jeju skutkowanje pak w dźensnišej Čěskej kontrowersnje posudźuja.

Španiska w finalu

Krótkopowěsće (15.06.23)

štwórtk, 15. junija 2023 spisane wot:

Nowa projektna managerka

Budyšin. Towarstwo Serbski kulturny turizm z.t. ma nowu projektnu managerku: Charlot Schüller z Janšojc. K hłownym nadawkam 26lětneje turistiskeje managerki słuša wutwar kolesowanskeje šćežki „Serbske impresije“ ke kulturnej rěčnej šćežce. Z tutym nowym ćežišćom chce towarstwo wobydlerjam a wopytowarjam dwurěčneje Łužicy serbsku kulturu a rěč we wšědnym dnju spřistupnić.

Nowy spěw předstajili

Budyšin. Swój nowy spěw „Hdyž ja ranko“ wozjewi serbska hiphopowa trójka Nowa Doba wčera na Spotifyju a dalšich streaming-platformach. Je to poslednja pokazka na studijowy album „Nowa Doba – Stara Šula“, kiž ma 1. julija wuńć a 14 štučkow wobsahować. Najnowša pěseń nasta w zhromadnym dźěle ze skupinu Přezpólni a njewobsahuje tuž jenož hiphopowe, ale tež folklorne elementy.

Ličba wučomnikow přiběra

Krótkopowěsće (14.06.23)

srjeda, 14. junija 2023 spisane wot:

Kulturny pas nětko płaćiwy

Berlin. Kulturny pas, kotryž zmóžni młodostnym, kotřiž woswjeća lětsa swoje wosomnate narodniny, dobro we wysokosći dwěsćě eurow za kulturne poskitki wužiwać, je wot dźensa płaćiwy. Přez wosebitu app móža młodostni wone pjenjezy na přikład za tikety kulturnych eventow, ale tež za knihi, tačele a instrumenty wužiwać. Za to pak je trjeba, zo so młodostni za pas registruja.

Ze Šwedskeje do Delnjeje Łužicy

Bad Liebenwerda. Braniborske wobswětowe ministerstwo je projekt znowa zasydlenych hłucharjow w Delnjej Łužicy z ELER-projektom měsaca junij wuznamjeniło. Za mjenom ELER chowa so europski ratarski fonds za wuwiće wjesnych kónčin. Z pjenjezami fondsa ze Šwed­skeje pochadźacych hłucharjow w Delnjej Łužicy zasydla.

Romojo přećiwo Ukrainjanam

Krótkopowěsće (13.06.23)

wutora, 13. junija 2023 spisane wot:

Nowa dramaturgowka SLA

Budyšin. Rejzka Krügerowa naslěduje wot hrajneje doby 2023/2024 so na wuměnk rozžohnowacu Jěwu-Marju Čornakec jako dramaturgowka Serbskeho ludoweho ansambla. Dotalne zastojnstwo projektoweje managerki Domowiny za Hornju Łužicu chce Krügerowa přiwšěm dale wukonjeć, w dramaturgiji skutkuje tuž jako dźělnočasowje přistajena.

Nowe městno za wěrowanja

Wochozy. Stawniske wěrowanja su nětko tež we Wochožanskim parku błudźenkow móžne. Tomu je Hamorska gmejnska rada wčera přihłosowała. Kaž wjesnjanosta Hendryk Balko wobkrući, maja stajnje zaso wotpowědne naprašowanja. W parku błudźenkow hodźi so po wěrowanju tohorunja swjećić. Dotal běchu wěrowanja jenož w Hamorskej radnicy a při Bjerwałdskim jězoru móžne.

Žadaja sej „status wuměłca“

Krótkopowěsće (12.06.23)

póndźela, 12. junija 2023 spisane wot:

Kuraže dla so dźakowali

Choćebuz. Dwaj zastupjerjej zwjazkoweho ministerstwa za kubłanje staj so tele dny z čłonami zjednoćenstwa „Šula za wjace demokratije“ z Delnjeje Łužicy zetkałoj. Pódla běštaj tež wučerjej z Bórkowow, kotrajž staj w anonymnym lisće na prawicarske wuprajenja šulerjow kubłanišća skedźbnjałoj. Ministerstwo so jimaj za ciwilnu kuražu dźakowaše. Mjeztym je dale a wjace tajkich padow znatych.

Na stoty jubilej skedźbnili

Delni Wujězd. Na stoty jubilej po­swjećenja chorhoje serbskeho towarstwa Zahrodka 10. juni 1923 je tuchwilny cyłk sobotu w Instagramje skedźbnił. Kaž předsyda Frank Knobloch našemu wječornikej rjekny, chcedźa hišće ze zarjadowanjom na tónle jubilej spominać. Čitarjo Instagrama mjez druhim zhonja, zo běše Jan Lajnert, wučer a basnik z Rakec, narěč napisał a ju tež přednjesł. Original chorhoje je w Serbskim muzeju.

Zadarmo z ćahom po Francoskej

nowostki LND