Krótkopowěsće (26.04.19)

pjatk, 26. apryla 2019 spisane wot:

Nětko jědźe bus šćěpjenja

Drježdźany. Sakska statna ministerka za socialne a škit přetrjebarjow Barbara Klepsch (CDU) zahaji přichodny štwórtk projekt „Bus šćěpjenja za Saksku“. Z tym kroči ministerstwo nowy, inowatiwny puć, zo by dorosćenych a młodostnych lěpje informował a lochce přistupne šćěpjenja poskićał. W přichodnych tydźenjach pojědźe bus předewšěm do powołanskich šulskich centrumow Sakskeje.

Wozjewjenje wo wólbach rady

Podstupim. Listowe wólby za nowu Radu za naležnosće Serbow w Braniborskej skónča so dnja 28. septembra w 9 hodź. Wothłosowanja woprawnjeni su k wólbam Krajneho sejma Braniborskeje wólbokmani Serbja. Próstwa wo zapisanje do wolerskeho registra ma so pisomnje hač do 21. septembra w běrowje wólbneho wuběrka podać. Wo tym je wólbny nawoda Jan Masnik hižo wutoru informował.

„Piwowe wino“ wuwili

Krótkopowěsće (25.04.19)

štwórtk, 25. apryla 2019 spisane wot:

Myto do Choćebuza

Berlin/Choćebuz. Z lětušim Dźiwadłowym mytom Zwjazka wuznamjenja kulturna statna ministerka Monika Grütters (CDU) Choćebuske dźiwa­dło Piccolo. Z tym připóznaja jeho činohrajne, rejwanske a klankodźiwadłowe inscenacije, kotrež su „politiske, přistupne a přeco na čuwje časa“, kaž jury zwěsći. Jewišćo je jedne z cyłkownje jědnaće lětsa počesćenych. Myto přepodadźa 27. meje w Gerje.

Podpěra za kubłanje dźěći

Pirna. Sakski kultusowy minister Christian­ Piwarz (CDU) je wčera w Pirnje připowědźił, zo program „Dźěći sylnić“ hač do oktobra 2021 podlěša. W ramiku programa dóstanje 146 sakskich dźěćacych dnjowych zarjadnišćow přidatnu pedago­gisku fachowu móc na 30 hodźin wob tydźeń ze srědkow Europskeje unije a Sakskeje. Wone podpěruja dźěći ze słabosćemi při wuknjenju a w žiwjenju.

Spěchuja socialne projekty

Krótkopowěsće (24.04.19)

srjeda, 24. apryla 2019 spisane wot:

Sakska rozmołwa w Kamjencu

Kamjenc. Sakska rozmołwa z ministerskim prezidentom Michaelom Kretsch­merom (CDU) wróći so 29. apryla do Budyskeho wokrjesa. W Kamjenskim Lessingowym gymnaziju nochcedźa so wón a dalši čłonojo kabineta jenož z woby­dlerjemi rozmołwjeć, ale zdobom wotbłyšćować, što je so po prěnim tajkim zarja­dowanju změniło a hdźe je hišće dalša potrjeba jednać.

Woblubowana hrajka za slepych

Mnichow. LEGO skupina a załožba stej zhromadnje ze wšelakimi zwjazkami za sle­pych Braille-pismo na kamuški za hrajkanje přenjesłoj. Wot lěta 2020 móža potrjechene slepe abo mało widźace dźěći kamuški z podpěru wubranych organizacijow bjezpłatnje dóstać. Předwidźane je, 250 wšelakich kamuškow produkować. Zaměr naprawy je, potrjechene dźěći při čitanju spěchować.

Spočatny podhlad njepředleži

Krótkopowěsće (23.04.19)

wutora, 23. apryla 2019 spisane wot:

Zahrodkowa přehladka wabi

Frankenberg. 8. krajna zahrodkowa přehladka Sakskeje přeprošuje wot minjeneje soboty hač do 6. oktobra zajimcow do srjedźosakskeho Frankenberga. Sakski ministerski prezident Michael Kretschmer (CDU) mjenowaše wustajeńcu při wotewrjenju „mustrowy přikład za naslědnje měšćanske wuwiće“. Organizatorojo su ze za­zběhom spokojom, wšako předachu prěnjej dnjej 4 700 dnjowych a 139 trajnych zastupnych lisćikow.

Podpismo za škit klimy

Njebjelčicy. Njebjelčanski wjesnjanosta Tomaš Čornak (CDU) je jako prěni podpisał namołwu za zhromadne stejnišćo němskich měšćanostow a wjesnjanostow w naležnosćach demonstrowacych šulerjow a šulerkow za lěpši škit klimy. Z dalšimi zastupjerjemi komunow žada sej wón wot politikarjow Zwjazka a krajow trěbne naprawy zawjesć.

Daloki puć do lěkarnjow

Krótkopowěsće (18.04.19)

štwórtk, 18. apryla 2019 spisane wot:

Serbske nadawki zakótwjene

Drježdźany. Naćisk knježerstwoweho programa za wólbnu periodu 2019–2024 je CDU Sakskeje wčera w Drjedźanach předstajiła. W dypku 5.5 „Serbski lud – wobohaćenje za Saksku wobchować“ je na přikład zakótwjene, zo podpěruje strona digitalizaciju serbskeje rěče, skrući ju w mnohich wobłukach, spěchuje projekt WITAJ zaměrnišo a zasadźuje so zahe za nowe financne zrěčenje Załožby za serbski lud.

Nowy intendant wuzwoleny

Choćebuz. Stephan Märki naslěduje Renéja Sergeja Munda jako intendant a operowy direktor Choćebuskeho statne­ho dźiwadla. Rada Braniborskeje kulturneje załožby je jeho wčera w Choćebuzu wu­zwoliła. Do toho bě namakanska komisija pod nawodom ministerki Martiny Münch (SPD) kmanych kandidatow namjetowała. Märki zastojnstwje najskerje k hrajnej dobje 2020/2021 nastupi.

Předmjet židowska nabožina

Krótkopowěsće (17.04.19)

srjeda, 17. apryla 2019 spisane wot:

Tarifowe jednanja přetorhnjene

Kulow. Třeće koło tarifowych jednanjow w Kulowskim zawodźe Maja su wčera přetorhnyli. Dźěłodawar njeje so hižo po dojednanjach zašłeje rozmołwy měł, zdźěli dźensa dźěłarnistwo IG metal. Dźěłodawar bě swójski poskitk mzdy předpołožił, kotryž pak so wot minimalneje mzdy njerozeznawa. Chutny wotpohlad jednaćelstwa na dojednanju njeje tuchwilu spóznajomny. Dźěłarnistwo chce dale ćišć wukonjeć.

Ministerstwo přepołoža

Luckenwalde/Choćebuz. Braniborske knježerstwo planuje ministerstwo za wědomosć, slědźenje a kulturu z Podstupima do Choćebuza přepołožić. Wotpowědny namjet je kabinet na posedźenju wčera w Luckenwaldźe schwalił. Tak ma so Delnja Łužica tež z widom na strukturnu změnu skrućić. Nowotwar móhł wot lěta 2023 k dispoziciji być.

Jasny signal dźěłodawarjam

Krótkopowěsće (16.04.19)

wutora, 16. apryla 2019 spisane wot:

140 serbskich idejow dóšło

Wojerecy. Za wubědźowanje wo ideje Sakskeho fondsa „Čiń sobu“ skónči so wčera doba zapodaća. Za serbsku kategoriju „Łužica – žiwa dwurěčnosć“ je 140 idejow dóšło, rjekny Christoph Biele, nawo­da projektoweje skupiny nošerja Łužiski hospodarski region. Cyłkownje předleži za łužiski rewěr nimale 1 000 namje­tow. Njewočakowane to wobdźělenje z „mnohimi wuběrnymi idejemi“.

Lěto w zastojnstwje

Berlin. Społnomócnjeny zwjazkoweho knježerstwa za naležnosće wusydlencow a narodne mjeńšiny prof. dr. Bernd Fabritius je lěto w zastojn­stwje a rozumi so jako „rěčnik a zastupjer zajimow“. Wón chce so dale z wutrobu za naležnosće Danow­, Frizow, Sintow a Romow kaž tež Ser­bow zasadźeć. To je Fabritius tež na swojich zetkanjach ze zastupjerjemi mjeńšin wuzběhnył, kaž mjeńšinowy sekretariat w Berlinje informuje.

Znowa tarifowe jednanja

Krótkopowěsće (15.04.19)

póndźela, 15. apryla 2019 spisane wot:

Namóc hidy dla jara přiběrała

Drježdźany. Přepytowanje „prawicarska namóc hidy dla w Sakskej“ za dobu 2011–2016 staj sakska ministerka za runostajenje a integraciju Petra Köpping (SPD) a prof. dr Uwe Backes dźensa w Insti­tuće Hannah Arendt Drježdźanskeje Techniskeje uniwersity předstajiłoj. Po krizy ćěkancow dla w lěće 2015 je namóc hidy dla jara přiběrała. Mjez skućićelemi zwěsćichu slědźerjo zwyšenu přerěznu starobu porno prjedawšim studijam.

Wuslědki nětko wustajeja

Žitawa. Ekspozicija „Pomjezny rum zwiski twori“ prezentuje wot soboty w Žitawskim kulturnohistoriskim muzeju klóšter franciskanow wuslědki lońšeho pleinaira. 16 wuměłcow a wuměłčow z Němskeje, Pólskeje, Awstri­skeje, Słowjenskeje, Italskeje a Čěskeje bě w euroregionje Nysa po puću a je so wot zaćišćow k tworjenju inspirować dało. Projekt wotmě so we wobłuku požadanja wo europsku kulturnu stolicu 2025.

Namjety za počesćenje zapodać

Krótkopowěsće (12.04.19)

pjatk, 12. apryla 2019 spisane wot:

Wjele městnow njewobsadźenych

Drježdźany. Wjac hač 4 500 wukubłanskich městnow we wobłukach industrija, wikowanje a posłužbowe přemysło je w Sakskej tuchwilu hišće njewobsadźenych. To zdźělichu wčera sakske Industrijne a wikowanske komory w Drježdźanach, Lipsku a Kamjenicy. Po informacijach je to we wokrjesach Zhorjelc, Budyšin, Mišno a Sakska Šwica-Wuchodne Rudne horiny 1 100 městnow.

Šěsć projektow zwoprawdźili

Budyšin. Pomnikowy wuběrk Maćicy Serbskeje je na swojim posedźenju minjenu wutoru bilancował, zo su loni šěsć přede­wzaćow na polu serbskich pomnikow zwoprawdźili, mjez druhim w Rachlowje pod Čornobohom, we Łomsku pola Njeswačidła, Skjarbošcu (Schorbus), w Chróšćanskej wosadźe a za bywšu wjesku Hronow. Załožba za serbski lud je projekty z 28 575 eurami spěchowała.

Mjenje swini a wowcow

Kamjenc. Ličba swini a wowcow w sakskich zawodach je so pomjeńšiła, informowaše zawčerawšim Sakski statistiski zarjad w Kamjencu. Tak plahowachu w Sakskej loni w nowembru 670 000 swini. W lěće 2017 bě jich hišće 11 000 skoćatow wjace. Hladajo na wowcy bě to minjene lěto 3 800 mjenje.

Krótkopowěsće (11.04.19)

štwórtk, 11. apryla 2019 spisane wot:

Liča hižo bórze z wuslědkom

Drježdźany. Druhu tarifowu rozmołwu nastupajo přiměrjenje dźěłoweho časa na wuchodźe Němskeje přewjedźechu dźěłarnistwo IG metal a zastupjerjo dźěłodawarjow metaloweje a elektroindustrije wčera w Drježdźanach. Hišće w prěnim połlěće móža dźěłopřijimarjo branše z wuslědkom jednanjow ličić, kaž wobě stronje měnitej.

Podruž tež tema w Sakskej

Drježdźany. Sakski krajny sejm je dźensa z plenarnym posedźenjom w Drježdźanach pokročował. Wobswětowy minister Thomas Schmidt (CDU) přednjese deklaraciju k přichodnej wobswětowej politice Sakskeje. W aktualnej debaće rozestajachu so zapósłancy ze zapłaćomnymi podružemi a ze spěchowanjom socialnych bydlenjow.

Wurisanje z 22 wobdźělnikami

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND