Krótkopowěsće (26.07.21)

póndźela, 26. julija 2021 spisane wot:

Incidenca dale snadna

Budyšin. Hornja Łužica słuša k tym regio­nam Němskeje ze snadnej incidencu pod hódnotu pjeć. RKI je za Budyski wo­krjes dźensa 3,7 podał, za Zhorjelski hižo štwórty dźeń 0,8. W Budyskim wo­krjesu běchu minjeny pjatk wo třoch natyk­njenjach z koronawirusom informowali. Tuchwilu je tu 46 komunow wot cyłkownje 57 bjez korony.

Zapodočěske kupjele w UNESCO

Karlovy Vary. Komitej swětoweho namrěwstwa je kónc tydźenja zarjadowanje cyłkownje jědnaće kupjelowych městow Europy do zapisa UNESCO wobkrućił. Nastupajo Čěsku­ republiku poradźi so to znatemu „kupjelowemu třiróžkej“ Karlovy Vary–Mariánske Lázně–Františkovy Lázně. Zhromadna nominacija městnosćow ze sydom krajow bě w mjenowanym zwisku něšto njewšědne.

Herbert Köfer zemrěł

Krótkopowěsće (23.07.21)

pjatk, 23. julija 2021 spisane wot:

Incidenca nimale njezměnjena

Budyšin/Zhorjelc. W Budyskim wo­krjesu su wčera wo dwěmaj natyknjenjomaj z koronawirusom informowali. 20 wosobow je schorjenych, štyri z nich w chorowni lěkuja. W 45 ze 57 komunow žane infekcije njejsu. Incidenca po RKI je tu­ dźensa 4,0. We wokrjesu Zhorjelc wčera žane na­tyk­njenje njebě. Zwěsćili su dalšu mu­taciju z deltawariantu. RKI poda za Zhorjelski wo­krjes incidencu 0,8.

Miliony EU za Saksku

Brüssel. Přez natwarny fonds Europskeje unije k zmištrowanju krizow REACT EU dóstanje Sakska přidatne 115 milionow eurow, kaž z aktualneho news­lettera Powěsće EU wuchadźa. Wužiwać hodźa so pjenjezy za šćěpjenske centrumy korony dla, za podpěru testow kaž tež za inwe­sticiju do IT-infrastruktury, za digitalizaciju kaž tež za medicinske wuhotowanje uniwersitnych klinikow.

Moderne dwórnišćo ma nastać

Krótkopowěsće (22.07.21)

štwórtk, 22. julija 2021 spisane wot:

Dwě koronanatyknjeni

Budyšin/Zhorjelc. W Hornjej Łužicy je incidenca dale na niskim niwowje. Roberta Kochowy institut je dźensa za Budyski wokrjes hódnotu 2,3 podał, za Zhorjelski 1,2. Budyski krajnoradny zarjad informowaše wčera wo dwěmaj natyknjenjomaj z koronawirusom. We wo­krjesu Zhorjelc wčera žana infekcija njebě, zwěsćili pak su tam w dalšim, hižo wobkrućenym padźe delta-wariantu.

Lubijčan sobu wicemišter swěta

Drježdźany/Lubij. Silvius Perrert, šuler Lubijskeho Gymnazija bratra a sotry Scholl, je ze štyrjomi towaršemi z Kronacha, Lörracha, Weidena a Hamelna slěbornu medalju na wirtuelnym swětowym cupje w fyzice (International Young Physicists Tournament) dobył. 17lětny přisłušeše narodnemu mustwu Němskeje, kotrež bě z Bad Honnefa po pjeć kołach wo dobyće wojowało, kaž kultusowe ministerstwo rozprawja.

CO2-bilanca wozjewjena

Krótkopowěsće (21.07.21)

srjeda, 21. julija 2021 spisane wot:

Korona-prawidła dale płaća

Drježdźany/Budyšin/Zhorjelc. Sakska je wobstejace prawidła koronawirusa dla njezměnjene hač do 25. awgusta podlěšiła, kaž su wčera po posedźenju kabineta w Drježdźanach wozjewili. Budyski wo­krjes informowaše wutoru wo dalšim na­tyk­njenju, incidenca wučinja tu po RKI dźensa 2,0. Wo­krjes Zhorjelc rozprawješe wo dwěmaj koronainfekcijomaj, dźensniša incidenca po RKI je tam 1,2.

Zhromadnje za akciski dźeń

Budyšin. Za wulki zaměr „ludźi pohibować“ dźěłatej Wokrjesny sportowy zwjazk Budyšin a Wobchadny zwjazk Hornja Łužica-Delnja Šleska hromadźe, štož stej wčera z podpisanjom dojednanja wobkrućiłoj. Partneraj chcetej „aktiwny dźeń“ wuwić, při čimž matej so pohibowanje w přirodźe a jězba z busom a ćahom ze sobu zwjazać. Premjera budźe 18. septembra na temu „Pućować, přirodu sej wotkrywać – z wjeselom“.

Njewšědny křiž za bamža

Krótkopowěsće (20.07.21)

wutora, 20. julija 2021 spisane wot:

Dwě dalšej koronainfekciji

Budyšin/Zhorjelc. Incidenca w Hornjej Łužicy je dale w jednocyfrowym wobłuku. Roberta Kochowy institut mje­nuje dźensa za Budyski wokrjes hódnotu 2,7, a za Zhorjelski 0,8. Wobaj wokrjesaj stej wčera za dny wot minjeneho pjatka po jednym nowym natyknjenju z koro­na­­wirusom informowałoj.

Myto za Pawołsku šulu

Drježdźany/Rakecy. Rakečanska Pawołska šula słuša z projektom „přesadźenje chěže kata wot Lišeje Hory do Łuha“ w šulskim lěće 2020/2021 k lawreatam krajneho programa „PEGASUS – šule pomniki adoptuja“. Za to dóstanje myto 500 eurow. Wužadowaceho lěta a přewšo wulkeje ličby požadarjow dla je kultu­sowe ministerstwo wšitkim 27 šulam, kotrež běchu kriterije programa spjelnili, premiju płaćiło.

„Epopeja“ wróćo na Morawje

Krótkopowěsće (19.07.21)

póndźela, 19. julija 2021 spisane wot:

Niwow incidency dale niski

Budyšin. Incidenca po Roberta Kochowym instituće je dźensa w Budyskim wokrjesu 3,0 a w Zhorjelskim 0,4. Tam su minjeny pjatk wo jednym natyknjenju z koronawirusom rozprawjeli. Niskeje inciden­cy dla njeposkićeja mobilne słužby w Budyskim wokrjesu wot dźensnišeho žane testowanja wjace mjez druhim w gmejnach Kubšicy, Radwor, Hodźij, Njeswačidło a Halštrowska Hola.

Podpěra za słowjanske hrodźišćo

Podstupim. Słowjanske hrodźišćo w Radušu je jedyn z cyłkownje dźesać wusahowacych muzejow, kotrež podpěruje Braniborska z dohromady 250 000 eurami strukturneho spěchowanja. Na te wašnje chce k naslědnej stabilizaciji muzejow z wosebje relewantnymi poskit­kami za krajne stawizny přinošować, kaž braniborske ministerstwo za wědomosć, slědźenje a kulturu zdźěli.

„Lěsne bary“ popularne

Krótkopowěsće (16.07.21)

pjatk, 16. julija 2021 spisane wot:

Nakupować bjez nahubnika

Budyšin/Zhorjelc. Incidencna hódnota w Budyskim wokrjesu je dale 2,7. Hač do wčerawšeho zwěsćichu tam dalšej natyknjeni z koronawirusom. Tuchwilu je we wokrjesu dohromady 18 wobydlerjow inficěrowanych. W Zhorjelskim wo­krjesu je incidenca dale na nuli, nowo­natyknjenja njejsu so žane jewili. Pozitiwneje tendency dla hodźi so w Sakskej wotnětka bjez nahubnika nakupować.

Hudźbne widejo wo brunicy

Chasow. Skupina Astronawt chce dźensa wječor swój najnowši hudźbny widejo „Brunica“ na Youtube-kanalu Serbska hudźba wozjewić. Hłownu rólu sćělesnja wuměłča Greta Čórlichec. Cyłkownje zličichu na portalu dotal něhdźe 70 000 klikow a 500 abonentow.

Dalše pady swinjaceje mrětwy

Krótkopowěsće (15.07.21)

štwórtk, 15. julija 2021 spisane wot:

Nowe korona-rjadowanja

Budyšin. Wot jutřišeho płaća nowe rjado­wanja koronawirusa dla. Štóž njeje znajmjeńša pjeć dnjow za sobu dowola abo hinašich přičin dla na dźěłowym městnje był, ma so testować dać. Šćě­pjeni a wustrowjeni su z toho wuwzaći. W Budyskim wokrjesu rozprawjachu wčera wo štyrjoch natyknjenych, mjez nimi su třo z deltawariantu, a wo dwěmaj smjertnymaj padomaj. Incidenca po RKI je tu dźensa 2,7, we wokrjesu Zhorjelc wučinja wona dale nulu.

Spěchuja aquamedialu

Podstupim/Słopišća. Lětuši festiwal přitomnostneho našočasneho wuměłstwa aquamediale 14 w Słopišćach, wo­krjes Dubja-Błóta, spěchuja z lotowymi srěd­kami kraja Braniborskeje. Kaž kulturne ministerstwo w Podstupimje wče­ra­ zdźěli, přewostaja 10 000 eurow za přehladku, kotraž rozestaja so wuměłsce z rjemjesłom a jeho mnohostronskimi zjawami a wliwami na towaršnosć.

Wožiwja stare tramwajki

Krótkopowěsće (14.07.21)

srjeda, 14. julija 2021 spisane wot:

Žane dalše natyknjenja

Budyšin/Zhorjelc. Nastupajo staw infekcijow z koronawirusom njeje so ani w Budyskim ani w Zhorjelskim wokrjesu porno wčerawšemu ničo změniło. No­wo­natyknjenja njejsu žane zwěsćili. Incidencna hódnota wučinja po Roberta Kocho­wym instituće 0,0 za wokrjes Zhorjelc resp. 2,3 za Budyšin. We woběmaj wokrjesomaj tuchwilu dohromady jenož hišće třoch pacientow stacionarnje lě­kuja.

Krawcowy „Statok“ w němčinje

Budyšin. Na předań je w Ludowym nakład­nistwje Domowina wušła kniha Křesćana Krawca „Was wir in uns tragen – Sorbische Lebenswege“. Publikacija je něm­ska wersija tohorunja wot LND wuda­teje zběrki portretow „Sej statok stajili“ z wosebitym kapitlom wo Chróšćan zběžku. Awtor sam bě so wo přełožk swojeje knihi postarał.

Alimenty nachwilnje stat zaruna

Praha. Płaćenje alimentow za mało­lětnych nastupajo zličeja w Čěskej republice tučasnje 120 000 dołžnikow. Wot započatka julija je pak móžno tele pjenjezy wot stata zarunane dóstawać. Maksimalnje jedna so wo měsačnje 3 000 krónow na dwě lěće. Wupłaćenu sumu sej stat potom wot dołžnikow wróćo žada.

Krótkopowěsće (13.07.21)

wutora, 13. julija 2021 spisane wot:

49 komunow bjez korony

Budyšin/Zhorjelc. W Zhorjelskim wo­krjesu je incidenca po RKI dale na nuli. Budyski wokrjes informowaše wčera wo dodatnym přizjewjenju dweju korona-natyknjenjow z minjeneho tydźenja. Incidenca po RKI je tu dźensa 2,3. Něhdźe 111 000 wosobow je prěni raz šćěpjenych, 90 000 hižo dospołnje. 49 ze 57 komunow Budyskeho wokrjesa je aktualnje bjez korony, kaž wčera rěkaše.

Šiman přiradźe dale přisłuša

Budyšin/Berlin. Zapósłanc Sakskeho krajneho sejma Marko Šiman (CDU) přisłuša hač do klětušeho přiradźe Němsko-čěskeho rozmołwneho foruma. Zwjazkowy wonkowny minister Heiko Maas (CDU) je Serba znowa powołał. Gremij sta so w swojim nimale 25lětnym skutkowanju z krutym wobstatkom němsko-čěskich stykow. Zhromadne dźěło dale zesylnić je tež dale zaměr Šimana.

Funkcionaram režima nišu rentu

nawěšk

nowostki LND