Krótkopowěsće (18.09.20)

Freitag, 18. September 2020 geschrieben von:

Dohromady štyri nowe pady

Budyšin. Budyski kaž tež Zhorjelski stej wčera wobaj dwě nowoinfekciji z koronawirusom wozjewiłoj. Tak cyłkownej ličbje na niskim niwowje přiběratej runje tak kaž postajene karanteny za 197 (+7) ludźi w Budyskim a 61 (+22) wosobow w Zhorjelskim wokrjesu.

Rapper Ares njewitany

Kumwałd. Přećiwo zasydlenju Chrisa Aresa, wot bayerskeho wustawoškita wobkedźbowaneho prawicarskoekstremneho rappera, w Kumwałdźe wupraji so tele dny tamniša gmejnska rada z hłosa­wzdaćom AfD. Gremij je wjesnjanostu Thomasa Martolocka (CDU) społnomócnił, hromadźe ze zarjadami ­přećiwo planam Aresa we wsy zakročić. Tam chce rapper tattoo-studijo a předań scenoweje drasty zarjadować.

Zesylnja awtorske prawa

Krótkopowěsće (17.09.20)

Donnerstag, 17. September 2020 geschrieben von:

Nowa direktorka powołana

Zhorjelc. Kulturna stawiznarka dr. Agnieszka Gąsior přewozmje 1. meje 2021 zastojnstwo direktorki Šleskeho muzeja w Zhorjelcu. Jelenjogórska wědomostnica bě dotal mjez druhim sobudźěłaćerka Leibnitzoweho instituta za stawizny a kulturu wuchodneje Europy na Lipšćanskej uniwersiće. Wona naslěduje dr. Markusa Bauera, kiž je instituciju wot jeje załoženja 1999 nawjedował.

Dalše pady w Hornjej Łužicy

Budyšin. Wo třoch nowych natyknjenjach z koronawirusom je Budyski strowotniski zarjad wčera rozprawjał. Po tym je aktualnje 44 wosobow schorjenych, dwě z nich lěkuja w chorowni. Zwěsćenej dalšej infekciji na nětk dohromady 15 wozjewi wčera Zhorjelski wokrjes, jednu wosobu tam stacionarnje zastaruja. W karantenje bě wčera 188 wosobow w Budyskim a 39 w Zhorjelskim wokrjesu.

Přemysłowy dawk sobu najwyši

Krótkopowěsće (16.09.20)

Mittwoch, 16. September 2020 geschrieben von:

Za kandidatow so wuprajili

Budyšin. Roland Ermer měł klětu znowa za wólby zwjazkoweho sejma kandidować, Udo Wićaz lěto pozdźišo k wólbam Budyskeho krajneho rady. Za wobě personaliji je so předsydstwo Budyskeho wokrjesneho zwjazka CDU na swojim wčerawšim posedźenju wuprajiło, kaž strona wozjewi. Zaměr za wólby zwjaz­koweho sejma je, lěta 2017 na AfD zhubjeny wólbny wokrjes wróćo zdobyć.

Hilse nominowany

Łaz. Zapósłanc zwjazkoweho sejma za wólbny wokrjes Budyšin I Karsten Hilse chce klětu znowa jako direktny kandidat strony AfD nastupić. To připowědźi wón tele dny na swojej facebookowej stronje a wozjewi swoju nominaciju. Z 33,2 procentomaj hłosow wolerjow bu wón před třomi lětami jako direktny kandidat do zwjazkoweho sejma woleny. To je tež klětu zaso jeho zaměr.

Baziliku zawru

Krótkopowěsće (15.09.20)

Dienstag, 15. September 2020 geschrieben von:

Schadźowanka budźe!

Budyšin. Organizaciski team załožby je rozsudźił lětušu schadźowanku w Budyšinje přewjesć, a to 21. nowembra w „Krónje“. Přihoty su zaběželi, a kul­turne skupiny budu najručišo informowane. Wobšěrny hygienowy koncept, kotryž je z wuměnjenjom, nětko zdźěłuja. Reje pak žane njebudu a bara wostanje za­wrjena.

Dalše štyri koronapady

Budyšin. Přez kónc tydźenja su w Budyskim wokrjesu dalše štyri nowoinfekcije z koronawirusom zwěsćili. Jedyn pacient je so zwonka wokrjesa natyknył, tamni na swójbnych swjedźenjach. Ličba w zwisku z koronu zemrětych wučinja mjeztym 21. Spočatk meje natyknjena 53lětna žona, kotraž bě wot toho časa w chorowni, je komplikacijow korona­infekcije dla zemrěła.

Štó dóstanje myto publikuma?

Krótkopowěsće (14.09.20)

Montag, 14. September 2020 geschrieben von:

Z nowym kandidatom

Zhorjelc. Florian Oest je direktny kandidat CDU Zhorjelskeho wólbneho wo­krjesa 157 za klětuše wólby zwjazkoweho sejma. 79,5 procentow čłonow wokrjesneho zwjazka je jemu sobotu dowěru wuprajiło. Oest přewozmje wot Michaela Kretschmera wokrjes, kotryž chcedźa klětu wot AfD wróćo zdobyć. Jej bě tuchwilny ministerski prezident Sakskeje lěta 2017 ze 26,7 procentami hłosow podležał, AfD dósta tehdy 32,9 procentow.

Karpowa sezona zahajena

Rakecy. Sakscy ratarjo su sobotu w Rakecach saksku karpowu sezonu zahajili. Hladajo na suchotu liča skerje ze snadnym wunoškom. Wšako bě znowa wulke wužadanje, haty wobhospodarjeć. Loni žnějachu sakscy rybarjo 1 700 tonow karpow, štož budźe lětsa zawěsće mjenje. Sezonu z publikumom zahajić njebě koronapandemije dla móžno.

Serbskej filmaj pokazali

Krótkopowěsće (11.09.20)

Freitag, 11. September 2020 geschrieben von:

Z Zusowej plaketu počesćeny

Wojerecy. Wyši měšćanosta Wojerec Stefan Skora (CDU) je wčera prof. dr. Horsta Zusu z Wojerowskej Zusowej plaketu wuznamjenił. 75lětny syn kompjuteroweho pioněra Konrada Zusy je so zdobom do złoteje knihi města zapisał. Horst Zuse bu za swój angažement za město mytowany. Minjene lěta je wón časćišo we Wojerecach přednošował.

Wiki regionalnišo wuhotować

Bikopicy. Město Biskopicy chce swoje lětuše adwentne wiki wot 4. do 6. decembra regionalnišo wuhotować. Pytaja tuž wikowarjow předewšěm z regionalnym poskitkom. Hač do 30. septembra měli so zajimcy pisomnje přizjewić. Na internetnej stronje www.bischofswerda.de/aktuell-und-wissenswert/news podawa město nadrobniše informacije a płaćizny za wi­kowe stejnišća.

Koronawirusowe naprawy

Krótkopowěsće (10.09.20)

Donnerstag, 10. September 2020 geschrieben von:

Tři šule potrjechene

Budyšin. Mjez wčera zwěsćenymi wo­som­ nowymi koronainfekcijemi w Bu­dyskim wokrjesu su třo šulerjo – a to z Kamjenskeho powołanskošulskeho cen­truma, z Ewangelskeho šulskeho cen­truma w Husce a ze Zakładneje šule Frankenthal. Kontaktne wosoby buchu do karanteny pósłane, dalše testy hišće přewjeduja. Strowotniski zarjad mjenuje 26 aktualnje schorjenych. W běhu sydom dnjow bě 18 nowonatyknjenjow.

Wjace kradnjenych awtow

Berlin. Braniborska, Saksko-Anhaltska, Sakska a Mecklenburgsko-Předpomorska steja na čole lońšeje statistiki wo kradnjenych awtach w Němskej, kotruž je cyłkowny zwjazk Němskeho zawěsćenskeho hospodarstwa dźensa předstajił. Tež Hamburg a Bremen matej wulku ličbu­, wšako su wulkoměsta mjez paduchami awtow woblubowaniše.

Mjenje CO2 wustorkowali

Krótkopowěsće (09.09.20)

Mittwoch, 09. September 2020 geschrieben von:

Zhromadne kontrole

Choćebuz. Zhromadne patrulje porjadniskeho zarjada a policije započinaja nětko w Choćebuzu w drobnym wikowanju kontrolować, hač ludźo we wobchodach škitny nahubnik wužiwaja. Zaměr njeje přeń­dźenja z pokutu chłostać, ale kupcow na winowatosć skedźbnić, jich po­radźować a napominać, rěka z měšćanskeho zarjadnistwa. Wospjetnych hrěšnikow pak pochłostaja.

Dyrbja direktny přistup dóstać

Karlsruhe. Socialna syć Facebook dyrbi potomnikam direktny přistup ke kontam zemrětych dać. To je wčera Zwjazkowe sudnistwo rozsudźiło, wobkrućejo tak rozsud z lěta 2018, zo ma Facebook digitalne namrěwstwo zemrětych potomnikam přepodać. Njedosaha pak wobsah konta jako pdfku přewostajić. Skoržiłoj běštaj staršej młodostneje, kotraž bě 2012 w Berlinje smjertnje znjezbožiła.

Železniske njezbožo w Čěskej

Krótkopowěsće (08.09.20)

Dienstag, 08. September 2020 geschrieben von:

Dźensa štyrjo, wčera dwaj

Budyšin. Ličba z koronawirusom natyknjenych w Budyskim wokrjesu snadnje přiběra. Dźensa informowaše strowotniski zarjad wo dalšich štyrjoch inficěrowanych, wčera běštaj dwaj. Tak powjetši so cyłkowna ličba na 532 ludźi, 25 je aktualnje schorjenych. 87 wosobow je w postajenej karantenje. Zhorjelski wo­krjes je dźensa jednu nowu infekciju přizjewił, tam maja 46 karantenow.

Młodźinski klub přiwzaty

Chrósćicy. Předsydstwo župy „Michał Hórnik“ Kamjenc přiwza wčera w Chrósćicach młodźinski klub Konjecy/Šunow ze 60 čłonami do swojich rjadow. Tak je štwórty młodźinski klub župje přistupił. Županka Zala Cyžowa a regionalna rěč­nica Katharina Jurkowa matej „to za znamjo wobstajneho womłodźenja Domowiny w regionje a za wuraz dobreho zhromadneho dźěła wšěch generacijow“.

Wjeći so China?

Krótkopowěsće (07.09.20)

Montag, 07. September 2020 geschrieben von:

AfD dale rozrostuje

Podstupim. Ličba potencielnych prawicarskich ekstremistow w Braniborskej je – tež podhladnych padow AfD dla – wot 1 675 w lěće 2018 na loni 2 765 rozrostła a dotal najwyši staw docpěła. To wuchadźa z rozprawy wustawoškita, kotruž staj nutřkowny minister Michael Stübgen (CDU) a šef zarjada Jörg Müller dźensa w Podstupimje předstajiłoj.

Komisija za přichod ratarstwa

Berlin. Knježerstwowa komisija, kotraž ma po dołhej zwadźe konsens za přichod ratarstwa w Němskej namakać, je so dźensa připołdnju w Berlinje prěni raz schadźowała. Předewšěm dźe jej tež wo wjace přirodoškita, wo lěpše wuměnjenja w chlěwach a hródźach wo mjenje boja nastupajo płaćizny žiwidłow. Ratarski zwjazk wočakuje konstruktiwne zhromadne dźěło w gremiju.

Zeleni za dalewobstaće Miłoraza

Anzeige