Krótkopowěsće (08.04.20)

Mittwoch, 08. April 2020 geschrieben von:

Dalšej wosobje zemrěłoj

Budyšin/Zhorjelc. Z wobydlerjom Wojerowskeje hladarnje je wčera třeći pacient w Budyskim wokrjesu na koronawirus zemrěł. Zdobom mějachu tu 222 natyknjenych, wosom wjace hač dźeń do toho. W Zhorjelskim wokrjesu je nětko pjeć mortwych, po tym zo je dalši, 82lětnym pacient zemrěł. 182 inficěrowanych tam je, sydom wjace hač póndźelu.

Pomocna akcija přestorčena

Budyšin. Čestnohamtsku pomocnu 48hodźinsku akciju je Budyski wokrjes koronapandemije dla přestorčił. Město wot 15. do 17. meje chcedźa akciju pod hesłom ,,… nětko runje!“ wot 9. do 11. oktobra přewjesć. Na to dojednachu so organizatorojo a wokrjesne zarjadnistwo hromadźe z pjenjezydawarjom, Budyskej wo­krjesnej lutowarnju.

Macalic hosćenc prěni zapisany

Krótkopowěsće (06.04.20)

Montag, 06. April 2020 geschrieben von:

207 natyknjenych we wokrjesu

Budyšin. Přez kónc tydźenja je ličba z koronawirusom inficěrowanych w Budyskim wokrjesu ze 14 nowonatyknjenymi na dohromady 207 přiběrała, kaž krajnoradny zarjad informuje. W karantenje přebywa tuchwilu 497 ludźi, štož je hišće třećina dotal postajenych karantenow. Ze štyrjomi dalšimi wosobami je tu dohromady 43 wustrowjenych, dwaj pacientaj staj zemrěłoj.

Nowy semester zahajeny

Drježdźany. Lětuši lětni studijny semester na wjetšinje sakskich uniwersitow su dźensa zahajili. Ćežišćo studijnych wobsahow je při tym digitalne wuknjenje. Prezencne wuwučowanje najprjedy raz hač do 4. meje žane njebudźe. Wotpowědne informacije steja na internetnych stronach wysokich šulow. Konferenca kultusowych ministrow Němskeje njeje kruty termin za spočatk lětnjeho semestra pomjenowała, dokelž je tón w zwjazkowych krajach rozdźělny.

Pola LEAG a TSS nětko krótkodźěło

Krótkopowěsće (03.04.20)

Freitag, 03. April 2020 geschrieben von:

Dalši pacient zemrěł

Zhorjelc/Budyšin. W Zhorjelskim wo­krjesu je druhi pacient na koronawirus zemrěł. Ze šěsć nowonatyknjenjemi maja tam nětko 88 inficěrowanych. W kwarantenje přebywa tuchwilu 135 ludźi, w chorowni dwanaće. W Budyskim wo­krjesu zličichu 193 natyknjenych, štyri wjace hač dźeń do toho. W kwarantenje je 609 wosobow. W Budyskim wo­krjesu staj dalšej wustrowjenaj.

Z hladarnjow do „kupjelow“

Praha/Lázně Touškov. Jako srjedźišćo přeměstnjenja a izolacije w hladarnjach z koronawirusom natyknjenych seniorow skutkuja w Čěskej republice poněčim kupjele Lázně Touškov wuchodnje Prahi. Wone su na to přihotowane schorjenych z lóšimi strowotnymi problemami ze starownjow přewzać a w karantenje zastarać.

Dźěćace spěwy online

Krótkopowěsće (02.04.20)

Donnerstag, 02. April 2020 geschrieben von:

Dalši pacient zemrěł

Budyšin/Zhorjelc. Z dźewjeć nowoinficěrowanymi ma Budyski wokrjes mjeztym 189 z koronawirusom natyknjenych. Dalši je wutoru na wirus zemrěł, tak stej tu mjeztym dwaj smjertnaj padaj. Štyri wosoby su w chorowni. We wokrjesu Zhorjelc zličichu wčera 82 natyknjenych, sydom wjace hač dźeń do toho. Wo dwanaće pacientow staraja so w chorowni, wo jednoho intensiwnje. 25. měrca bě tam jedna wosoba na koronawirus zemrěła.

Čěske knižne wiki wotprajene

Praha. Tež zwjazk čěskich knihikupcow a nakładnikow je so rozsudźił, wiki „Svět knihy“ lětsa njewotměć. Po tym zo běchu mejski termin hižo na nazymu přestorčili, su štyridnjowske wulkoza­rjadowanje nětko dokónčnje wotprajili. Ludowe nakładnistwo Domowina wustaja kóždolětnje swoje wudźěłki w Praze a zbudźa tam stajnje wulki zajim.

Tři kraje prawo EU ranili

Krótkopowěsće (01.04.20)

Mittwoch, 01. April 2020 geschrieben von:

Dalši inficěrowani

Budyšin/Zhorjelc. 180 wosobow je po wčerawšim stawje w Budyskim wokrjesu z koronawirusom natyknjenych, dźewjeć wjace hač póndźelu. 696 ludźi přebywa w karantenje. Dalši štyrjo pacienća su so wustrowili, třoch tuchwilu w chorowni zastaruja. W Zhorjelskim wokrjesu je so wčera ličba ze šěsć nowoinficěrowanymi na 75 powjetšiła. Tam je 152 wosobow w karantenje, w chorowni dźewjeć.

Nowy wokrjesny jednaćel CDU

Budyšin. Radworčan Filip Wjerš wu­konja wot dźensnišeho zastojnstwo jednaćela Budyskeho wokrjesneho zwjazka CDU. Za Serba staj so wokrjesny předsyda Michael Harig a dotalny wokrjesny jednaćel a nětčiši pokładnik Thomas Israel­ rozsudźiłoj, po tym zo běštaj so z třomi požadarjemi rozmołwjałoj.

Nowy kulturny portal

Krótkopowěsće (31.03.20)

Dienstag, 31. März 2020 geschrieben von:

Jenož mało nowonatyknjenych

Budyšin/Zhorjelc. Ze 171 wosobami běchu wčera tři wosoby wjace hač njedźelu w Budyskim wokrjesu z korona­wi­rusom inficěrowani. W karantenje přebywa tuchwilu 774 ludźi. Dalši pacient je so wustrowił. W Zhorjelskim wokrjesu je 69 padow koronawirusa, jedyn wjace hač dźeń do toho. 219 ludźi je w karan­tenje, jednu wosobu intensiwnje medicinsce zastaruja.

Njewěstosć knježi

Budyšin. We wuchodnej Sakskej bě w měrcu 17 446 bjezdźěłnych, 550 mjenje hač w februaru. Kaž Budyska wot­nož­ka agentury za dźěło dźensa informuje, njetrjebaše so miłeho wjedra dla telko ludźi­ bjezdźěłnych přizjewić kaž w małym róžku. Aktualne połoženje postaja njewěstosć wuskutkow krizy koronawirusa dla. Kwota bjezdźěłnosće je wo 0,2 na 6,2 procentaj spadnyła.

Zelene wiki zaso dowolene

Krótkopowěsće (30.03.20)

Montag, 30. März 2020 geschrieben von:

168 inficěrowanych we wokrjesu

Budyšin. Přez kónc tydźenja je ličba z koronawirusom natyknjenych w Bu­dy­skim wokrjesu wo 45 na 168 přiběrała. Wjetšina z nich su přiwuzni hižo infi­cěrowanych. W karantenje je tuchwilu 741 ludźi. Dalši schorjeny je zaso strowy, tak zo mamy mjeztym cyłkownje dwa­naće wustrowjenych we wokrjesu. Třo pacienća su aktualnje w chorowni.

Łužiski přinošk ze šansu na myto

Drježdźany. Hačrunjež za 4. a 5. junij planowane Němsko-Pólske medijowe dny wupadnu, ma so 23. wubědźowanje wo žurnalistiske myto Tadeusza Mazowieckeho přewjesć. Mjez cyłkownje 29 zapodatymi namjetami ma tež přinošk Romana Nuka „Na dobre susodstwo – Kak dale po 15 lětach rozšěrjenja EU“ šansu na wuznamjenjenje.

Tež w Błótach turizm ćerpi

Podstupim. Aktualna strowotniska situa­cija so tež na turizm we Łužicy wuskut­kuje. Po informacijach Němskeho zwjazka hotelow a hosćencow woznamjenja 800 000 pobrachowacych přenocowanjow jeničce w aprylu deficit cyłkownje něhdźe 50 milionow eurow. Błótowski turistiski zwjazk w tym zwisku wuzběhnje, zo je tuchwilu něhdźe 300 čołmarjow w Lubinje bjez dochodow.

Krótkopowěsće (27.03.20)

Freitag, 27. März 2020 geschrieben von:

123 inficěrowanych we wokrjesu

Budyšin/Zhorjelc. Ličba wobkrućenych, z koronawirusom inficěrowanych we wokrjesu Budyšin je wo jědnaće na cyłkownje 123 wosobow přiběrała. Dohromady je tuchwilu 914 ludźi w karantenje. Strowotniski ­zarjad na to skedźbnja, zo su natyknjenja po cyłym wokrjesu a wšitke starobne skupiny potrjechene. W Zhorjelskim wokrjesu zwěsćichu cyłkownje 53 in­fekcijow, tam je dotal jedna wosoba ze­mrěła.

Online-poskitk Płomjenja

Budyšin. Wot wčerawšeho poskića Płomjo online-seriju „Krimije přećiwo wostudźe“. Krótke słuchohry redaktor Pětr Šołta doma ze swojimi dźěćimi nahrawa. „Njeńdźe wo profesionelnosć, ale wo to, na serbske teksty słuchać, je zrozumić a krimi prawje wuhódać. Za to kiwaja mjenujcy rjane myta.“ Pytajće na Youtube pod hesłom PŁOMJO.

6,7 milionow eurow za šule

Budyšin. Sakska natwarna banka je Budyskemu wokrjesej dohromady 6,7 milionow eurow za digitalizaciju w šulach přilubiła. Pjenjezy maja so hač do lěta 2024 za „lěpšu digitalnu infrastrukturu na cyłkownje 30 šulach w nošerstwje wokrjesa“ nałožić, w zdźělence krajnoradneho zarjada rěka.

Krótkopowěsće (26.03.20)

Donnerstag, 26. März 2020 geschrieben von:

112 inficěrowanych we wokrjesu

Budyšin. Z jědnaće wosobami wjace hač dźeń do toho je ličba z coronawirusom natyknjenych w Budyskim wokrjesu na 112 stupała. Ličba postajenych karantenow je na 1 090 rozrostła. Faktisce je nětko 845 wosobow w karantenje, dokelž su znowa wjacore zakónčene. Dalša natyknjena wosoba je so wustrowiła, dohromady je jich mjeztym wosom. Jedyn pacient bě minjeny tydźeń zemrěł.

Festiwal filma so njewotměje

Wulke Hendrichecy. Filmowy festiwal Nysa (NFF) so w meji njewotměje. „Organizacija programa z wjace hač 20 hrajnišćemi w třoch krajach je hižo bjez aktualnych wobmjezowanjow wulke wužadanje. Tuchwilna situacija žane spušćomne přihoty njedowola“, zdźěla festiwal organizowace towarstwo Kunstbauerkino. Hač 17. NFF dospołnje wupadnje, tuchwilu hišće jasne njeje.

Sezonu železnicy pozdźišo zahaja

Mužakow. Zahajenje sezony Mužakowskeje lěsneje železnicy je najprjedy raz na 1. meju přestorčene. Wšitke do toho planowane zarjadowanja wupadnu. Zastupne lisćiki pak wostanu płaćiwe resp. budu narunane.

Weirather karjeru zakónčiła

Krótkopowěsće (25.03.20)

Mittwoch, 25. März 2020 geschrieben von:

101 inficěrowany we wokrjesu

Budyšin. Z třinaće wosobami wjace hač dźeń do toho je mjeztym 101 z coronawirusom natyknjeny w Budyskim wokrjesu, kaž wčera rěkaše. Ličba dotal postajenych karantenow je na 995 rozrostła. Faktisce je nětko 775 wosobow w karantenje, dokelž su wjacore zakónčene. Z dwěmaj dalšimaj wosobomaj je so aktualnje sydom inficěrowanych wustrowiło, jedyn bě minjeny tydźeń zemrěł.

Mnohe přestupjenja zakaza

Drježdźany. W Sakskej je policija mnohe přestupjenja zakaza kontakta zwěsćiła. Tak su zastojnicy mjez druhim wjacore grilowanske partyje zakónčili. Kaž krajny policajski předsyda Horst Kretzschmar přez Twitter zdźěli, registrowachu po cyłej Sakskej dotal 83 přestupjenjow, 224 króć dyrbješe policija zakročić, zo by zakaz přesadźiła. Zwjetša ludźo twjerdźa, zo ničo wo postajenju njewědźa.

Wólby wjesnjanostow přestorča

Anzeige

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte