Krótkopowěsće (01.07.20)

Mittwoch, 01. Juli 2020 geschrieben von:

Statnika za předsydu wuzwolili

Lipsk. Zhromadźizna Sakskeho krajneho medijoweho wustawa (SLM) je předsydu Domowiny Dawida Statnika wčera z přemóžacej wjetšinu za noweho nawodu swojeho předsydstwa wuzwoliła. Statnik naslěduje Brunhildu Fischer, kotraž­ bě w aprylu wotstupiła. Wón přisłuša zhromadźiznje wot lěta 2013 jako čłon, wot 2016 je městopředsyda nawodneho gremija SLM.

Kriza hišće njepřetrata

Budyšin. Po zběhnjenju krutych wobmjezowanjow koronapandemije dla je so wuwiće na regionalnych dźěłowych wikach polěpšiło. We wuchodnej Sakskej bě w juniju 18 506 bjezdźěłnych, 474 mjenje hač w meji (-2,5 proc.). Kaž Budyska wotnožka agentury za dźěło zdźěli, pokazuje wulke wužiwanje pjenjeza za krótkodźěło, zo njeje koronapandemija na dźěłowych wikach hišće přetrata. Kwota bjezdźěłnosće je 6,7 procentow.

Čěsko-pólska wójna njebudźe

Krótkopowěsće (30.06.20)

Dienstag, 30. Juni 2020 geschrieben von:

Krajnu wustajeńcu podlěša

Drježdźany/Zwickau. 4. krajna wustajeńca „Boom – 500 lět industrijna kul­tura w Sakskej“ budźe wot 11. julija hač do kónca lěta přistupna. Wot financneho wuběrka krajneho sejma wobkrućeny pomocny paket za kulturu a turizm wobsahuje tež přidatne srědki za přehladku. Z 1,35 milionami eurow wjace je nětko dohromady 18,08 milionow za saksku krajnu wustajeńcu k dispoziciji.

Přihłosowanje a kritika

Drježdźany. Sakscy rjemjeslnicy zni­ženje wobrotoweho dawka, kotrež ma so tónle tydźeń wobzamknyć, witaja, ale tež kritizuja. Zniženje móhło w zawodach wjace nadawkow a wobrota po stratach w dobje wob­mjezowanjow korony dla wuskutkować, rěka z foruma rjemjesl­nikow w Drježdźanach. Ze zni­ženjom zwjazanu běrokratiju pak maja porno tomu za kapku połona.

Woheń w historiskej piwarni

Krótkopowěsće (29.06.20)

Montag, 29. Juni 2020 geschrieben von:

Rozmołwa z Bombardierom

Drježdźany. Wot twarca kolijowych wo­zydłow Bombardier Transportation připowědźeny lutowanski program za němske stejnišća chcyštaj ministerski prezident Sakskeje Michael Kretschmer (CDU) a hospodarski minister Martin Dulig (SPD) dźensa z předsydu němskeho jednaćelstwa Bombardiera Michaelom Fohrerom rozjimać a z nim wo zawodomaj w Budyšinje a Zhorjelcu rěčeć.

Morgenroth nowy intendant

Zhorjelc. Nowy intendant Gerharta Hauptmannoweho dźiwadła Zhorjelc-Žitawa budźe Daniel Morgenroth. Zhorjelski wokrjesny sejmik a měšćanscy radźićeljo Zhorjelca a Žitawy su poručenje dohladowanskeje rady sćěhowali, kaž krajnoradny zarjad zdźěli. Morgenroth ma 1. awgusta 2021 Klausa Araunera naslědować, kiž zastojnstwo staroby dla złoži.

Muzej za čas korony

Krótkopowěsće (26.06.20)

Freitag, 26. Juni 2020 geschrieben von:

Tydźeń bjez nowonatyknjenych

Budyšin. Hižo sydom dnjow njesu w Budyskim wokrjesu žanych nowych infekcijow z koronawirusom zwěsćili. Wot spočatka pandemije je tu dotal dohromady 501 koronapadow, z nich je 19 ludźi zemrěło. 480 je so mjeztym wustrowiło. Hišće dwě wosobje stej aktualnje schorjenej, 32 ludźi je w karantenje. Za­wčerawšim su wosom testow přewjedli.

Wuběrkam skoro runostajena

Podstupim. Rada za naležnosće Serbow při Krajnym sejmje Braniborskeje je dźeń a bóle „normalnemu“ wuběrkej parlamenta runostajena. To wuchadźa z wčera wozjewjeneho noweho jednanskeho porjada sejma. Tam je gremij w 17 paragrafach zakótwjeny. Samostatny wot­rězk 12 rjaduje dźěławosć serbskeje rady we wobłuku skutkowanja parlamenta.

Jednaćel zastojnstwo złoži

Krótkopowěsće (25.06.20)

Donnerstag, 25. Juni 2020 geschrieben von:

Prezidentka do karanteny

Bratislava. Słowakska prezidentka Zuzana Caputova je so wčera do prewen­tiwneje karanteny podała. Sobudźěłaćer wot njeje bě do kontakta z pozitiwnje na ko­ronu testowanej wosobu přišoł. Planowane zetkanje z awstriskim zwjazkowym prezidentom Alexanderom Van der Bellen chcedźa nachwatać. Bywša libe­ralna wobydlerska prawiznica je lěto w zastojnstwje a po naprašowanjach z wotstawkom najwoblubowaniša politikarka EU-kraja.

Třeće městno sej zdobyli

Choćebuz. W zwjazkowym wubědźowanju šulerskich firmow je sej projektowa skupina Delnjoserbskeho gymnazija w Choćebuzu ze swojej rejwanskej kofejownju „Kral“ 3. městno zdobyła. Do toho su hižo wotpowědne Braniborske wubědźowanje dobyli. Loni w awgusće je 15 jědnatkow pod nawodom wučerja Guida Kabischa ideju předewzaća wuwiło.

Pomocny paket wobkrućili

Krótkopowěsće (24.06.20)

Mittwoch, 24. Juni 2020 geschrieben von:

Napis budźe dwurěčny

Pančicy-Kukow. Na twarjenju zarjadniskeho zwjazka Při Klóšterskej wodźe w Pančicach-Kukowje připrawja po saněrowanju dwurěčny napis. Po wčerawšim rozsudźe zhromadźizny zwjazka budźe serbski napis horjeka, němski pod nim. Wobaj změjetej samsnu wulkosć. Dokelž wčerawše wothłosowanje z dnjowym porjadom připowědźene njebě, je móžno, zo je wospjetuja.

Rößler dale prezident kuratorija

Aue-Bad Schlema. Prezident Sakskeho krajneho sejma dr. Matthias Rößler je dale tež prezident kuratorija Dnja Saksow. Čłonojo kuratorija su jeho wčera na dobu hač do lěta 2025 w zastojnstwje wobkrućili. Wiceprezident je Freibergski wyši měšćanosta Sven Krüger. Koronakrizy dla, su lětuši Dźeń Saksow w Aue-Bad Schlemje wotprajili, nachwataja pak jón tam 2023. Klětu budźe swjatk w Freitalu.

Nowa CD Budyskeje wosady

Krótkopowěsće (23.06.20)

Dienstag, 23. Juni 2020 geschrieben von:

Pabst wostanje dalšu dobu

Kamjenica/Budyšin. Na Kamjeničanskim změrcowskim sudni­stwje za je­wišćo staj so Serbski ludowy ansambl a jeho chórowy direktor Andreas Pabst wčera­ dojednałoj, zo Pabst dalšu hrajnu dobu­ hač do julija 2021 swoje dźěło w ansamblu wukonja. Loni w oktobrje njebě SLA zrěčenje z nim podlěšił, na čož Andreas Pabst skoržeše. Wot lěta 2016 je wón­ chórowy direktor ansambla.

Kostimy nimale financowane

Choćebuz. Za serbski eksperimentalny film móžachu młode wuměłče z Cho­ćebuza 1 300 eurow nazběrać. Kaž Bramborske serbske radijo rozprawja, hodźa so po słowach filmowcow-bywšich šulerjow Delnjoserbskeho gymnazija z toho znajmjeńša kostimy zapłaćić. Wo prašenju „Je so serbskosć skoro zhubiła?“ rozmysluja wuměłče wokoło Nory Wendt a jeje band Concentration.

Pandemija rekonstrukciju haći

Krótkopowěsće (22.06.20)

Montag, 22. Juni 2020 geschrieben von:

Helga Schubert wuznamjenjena

Celovec. Myto Ingeborg Bachmann dósta­ wčera w Berlinje rodźena spisowaćelka Helga Schubert. 80lětna je so z tekstom wo ćežkim poćahu mjez maćerju a dźowku přećiwo 13 dalšim kandidatam přesadźiła. Hižo 1980 bě Schubert přeprošena na čitanje we wobłuku z 25 000 eurami dotěrowaneho wuznamjenjenja, kotrež płaći jako jedne z najwažnišich němskorěčneje literatury. Tehdy pak njesmědźeše wona z Němskeje demokratiskeje republiki do wukraja jěć.

Serbska rada w livestreamje

Podstupim. Dohromady 72 zajimcow je minjeny pjatk na internetnej stronje Krajneho sejma Braniborskeje posedźenje Rady za naležnosće Serbow prěni raz přez livestream sćěhowało. Hačrunjež činja­chu to wobmjezowanja koronakrizy dla – wopytowarjam je tuchwilu zakazane w twarjenju krajneho sejma přebywać –, su nětko techniske wuměnjenja date tež dalše posedźenja rady live wusyłać.

Ćahi zaso normalnje jězdźa

Krótkopowěsće (19.06.20)

Freitag, 19. Juni 2020 geschrieben von:

Za dwurěčne wuswědčenja

Podstupim. Šulerska rada wokrjesa Sprjewja-Nysa je iniciatiwu za dwurěčne němsko-serbske wuswědčenja nastorčiła. Jeje předsyda Justin Pigol je ju dźensa na posedźenju Rady za naležnosće Serbow w Podstupimje předstajił. Šulerska rada bě zwěsćiła, zo jenož w Delnjoserbskim gymnaziju Choćebuz a w Bórkowskej šuli „Mina Witkojc“ braniborske zarjadniske postajenje nastupajo dwurěčne wuswědčenja na kubłanišćach ze serbskej wučbu dodźerža.

Dalšu infekciju zwěsćili

Budyšin. Mjez 46 testami su w Budyskim wokrjesu wčera dalšu infekciju z koronawirusom zwěsćili. Cyłkowna ličba­ natyknjenych je wot wčerawšeho dale 501. Po dźensnišim stawje su tři wosoby schorjene. Aktualnje je 45 wosobow w karantenje.

Rekordne wobydlerstwo

Wiesbaden. Zwjazkowy statistiski zarjad­ je rekordnu ličbu wobydlerjow Němske­je zwěsćił. Loni zličichu dohromady 83,2 milionaj ludźi, štož je něhdźe 15 000 wjace hač lěto do toho. Najwjetši bě rozrost w Berlinje, porno tomu je so lič­ba wobydlerstwa w Durinskej, Saksko-Anhaltskej a Posaarskej najbóle pomjeńšiła.

Krótkopowěsće (18.06.20)

Donnerstag, 18. Juni 2020 geschrieben von:

14 awtorow so wubědźuje

Celovec. 44. dny němskorěčneje literatury zahaja dźensa w korutanskim Celovecu. Dohromady 14 awtorow z Něm­skeje, Awstriskeje a Šwicarskeje wubědźuje so tam wo 25 000 eurow hódne Myto Inge­borg Bachmann. Sydom jurorow w in­terneće live wo čitanych tekstach disku­tuje. Myto dopomina na basnicu Ingeborg Bachmann (1926–1973) a je jedne z najwažnišich wuznamjenjenjow za němskorěčnu literaturu.

Počesća ekonoma Sena

Frankfurt n. M. Indiski ekonom a filozof Amartya Sen dóstanje 25 000 eurow hódne Měrowe myto Němskeho knihikupstwa. 1933 w Shantiniketanje rodźeny a dźensa w Cambridgu (USA) bydlacy Sen je so čas žiwjenja za sprawnu ekonomiju zasadźał. Jako prěni je pokazał, zo njeje pobrachowaca cyroba přičina wulke­ho hłodu, ale jeje wopačne rozdźělenje.

Jednanski porjad wudospołnić

Anzeige