Krótkopowěsće (05.03.21)

Freitag, 05. März 2021 geschrieben von:

Dalše podhlady mutacije dla

Budyšin. Wokrjes Budyšin informo­waše wčera wo dalšich 55 natyknjenjach z koronawirusom a wo 15 smjertnych padach, z kotrychž bě dwanaće z februara. Wot wokrjesa zwěsćena ­incidenca wučinješe 99. W laborach ­zwěsćichu 65 podhladow na wirusowu mutaciju. W Zhorjelskim wokrjesu bě 36 nowych infekcijow a jedyn smjertny pad. Tam mějachu wčera incidencu 73,60.

List krajnemu biskopej

Choćebuz. Spěchowanske towarstwo za serbsku rěč w cyrkwi je wčera w lisće sakskemu krajnemu biskopej Tobiasej Bilzej swoju starosć wo aktualnym konflikće nastupajo Hodźijsku wosadu strukturneje změny dla zdźěliło. Zo měł Serbski wosadny zwjazk nětko w naležnosći skoržić, „nimamy za přistojne wobchadźenje mjez bratrami a sotrami“, w lisće rěka.

Prawopisna kontrola

Krótkopowěsće (04.03.21)

Donnerstag, 04. März 2021 geschrieben von:

Incidenca bliži so marce 100

Budyšin. Z incidencu 93,66 bliži so Budyski wokrjes zaso marce 100. K tomu přinošowało je wčera zwěsćenych 81 koronanatyknjenjow. Statistika za december wujewja dalšich 27 smjertnych padow, tak zo je cyłkowna ličba w zwisku z koronu zemrětych na 749 rozrostła. Zhorjelski wokrjes rozprawješe wčera wo 38 infekcijach. W jednym padźe dopokazachu britisku mutaciju wirusa. Incidenca tam wučinješe 67,66.

Serbski muster z app

Choćebuz. Delnjoserbske wopisanje a přitřihowy muster za delnjoserbsku bluzu maja zajimcy wotnětka na šmóratku k dispoziciji. Z pomocu digitalneje techniki Augmented Reality móža sej wužiwarjo muster z aplikacije Pattarina zdobom direktnje na płat přenjesć. App wuwiło je Choćebuske startup-předewzaće Pattarina. Zaměr je, zajimcam tradicionalnu wědu lochce spřistupnić.

Pomoc ze Sakskeje přijimali

Krótkopowěsće (03.03.21)

Mittwoch, 03. März 2021 geschrieben von:

Masowy test dale wjedu

Budyšin. Wo zwěsćenych jědnaće natyknjenjach z koronu a sydom smjertnych padach, kotrež złožuja so nimo jednoho na přiměrjenje statistikow, je Budyski wokrjes wčera rozprawjał. Incidenca bě 87,66. Masowy test w Radebergu wulkeho zajima ludnosće dla dźensa a jutře dale wjedu. W Zhorjelskim wokrjesu registrowachu wčera 42 dalšich infekcijow, tři z nich wopokazachu so jako mutacija britiskeje warianty wirusa. Wot wokrjesa podata incidenca bě 68,45.

Wobzamknjenje cyle jasny signal

Budyšin. Wobzamknjenje wokrjesneho sejmika Sprjewja-Nysa, přewostajić studentam wučerstwa za předmjet serbšćinu stipendij, mjenuje předsyda Domowiny Dawid Statnik „znowa cyle jasny signal z Delnjeje Łužicy, skrućić jónkrótnosć našeho regiona“. Statnik dźakuje so zapodawarjam namjeta a wokrjes­nemu sejmikej za zmužity rozsud.

Ponowjeja němske tramwajki

Krótkopowěsće (02.03.21)

Dienstag, 02. März 2021 geschrieben von:

Sydom mutacijow wobkrućenych

Budyšin. W Budyskim wokrjesu je dotal 54 podhladnych padow na mutaciju koronawirusa. Sydom króć je sekwencija genoma podhlad wobkrućiła, štyri razy britisku mutaciju wirusa, kaž krajnoradny zarjad zdźěli. Wčera zwěsćichu tam štyri nowonatyknjenja a incidencu 87,33. Wokrjes Zhorjelc rozprawješe wo dalšej infekciji, wo wosom smjertnych padach a wo incidency 72,81.

Wjace swobodnych městnow

Budyšin. We wuchodnej Sakskej bě w februaru 19 833 bjezdźěłnych, 125 wjace hač měsac do toho. Kaž Budyska agentura za dźěło dźensa informuje, je dźěłodawarski serwis dohromady 733 nowych dźěłowych městnow zwěsćił, 113 wjace hač w januaru. Postup pokazuje, zo předewzaćeljo tež w tymle wužadowacym času sobudźěłaćerjow přistajeja.

Wšěch wučerjow šćěpić

Krótkopowěsće (01.03.21)

Montag, 01. März 2021 geschrieben von:

Masowy test jutře w Radebergu

Budyšin. Natyknjenja z koronawirusom so we wokolinje Radeberga kopja. Tohodla poskića krajnoradny zarjad jutře w sportowni tamnišeho BSZ wot 9 do 17 hodź. masowy test. W Budyskim wokrjesu informowachu přez kónc tydźenja wo 146 natyknjenjach a 81 smjertnych padach. Wčerawša incidenca bě 88. Zhorjelski wokrjes wozjewi 15 natyknjenjow, incidenca tam wučinješe 72,41.

Třo so wo jednaćelstwo požadali

Choćebuz. Staršich sylnišo do skutkowanja SŠT zapřijeć bě jedne ćežišćo klawsury předsydstwa SŠT kónc tydźenja w Choćebuzu. Kaž SŠT zdźěli, dojednachu so tam na wobsahi skutkowanja. Zaběrali su so tež z třomi požadanjemi wo jednaćelstwo SŠT a z aktualnymi prašenjemi wjednicow kubłanišćow. Za wuměnu z Del­njej Łužicu maja prěnje ideje, mjez druhim zetkawanski kónc tydźenja swójbow.

Domowina pomoc přilubiła

Krótkopowěsće (26.02.21)

Freitag, 26. Februar 2021 geschrieben von:

Dalšej mutaciji zwěsćili

Budyšin. W Budyskim wokrjesu su wčera wo 39 dalšich natyknjenjach z koronawirusom rozprawjeli. Aktualnje je 320 schorjenych (+27), z kotrychž 26 (+3) w chorowni lěkuja. Wuprajenej stej 1 002 karantenje (+113), sydomdnjowska incidenca bě 79,66. W Zhorjelskim wokrjesu zwěsćichu 21 nowoinfekcijow. Ličba tajkich­ z britiskej mutaciju je so wo dwě na 15 powjetšiła. Dale přizjewichu šěsć smjertnych padow a incidencu 68,06.

Wjace konopa z Łužicy

Choćebuz. Koncern Łužiska energija a milinarnje (LEAG) chce wjace konopje w regionje plahować, a tuž přestrjeń rozšěrja. Přichodnje ma trójce telko płonin k dispoziciji być, předewzaće předwčerawšim zdźěli. Loni zahajeny projekt z ratarjemi regiona měł tomu słužić, nowe­ wobchodniske ideje za brunicowy region wuwić. Loni su burja na něhdźe wosom hektarach konop plahowali.

FDP knježerstwo namołwja

Krótkopowěsće (25.02.21)

Donnerstag, 25. Februar 2021 geschrieben von:

Kubłanski personal nětk šćěpić

Budyšin. Kubłarjo a kubłarki w dźěćacych přebywarnjach kaž tež wučerki a wučerjo w zakładnych a spěchowanskich šulach słušeja nětko do skupiny wyšeje priority a móža so šćěpić dać. W Budyskim wokrjesu zwěsćichu wčera 63 natyknjenjow z koronu, incidenca wučinješe 83. Wo 40 infekcijach a wosom smjertnych padach informowaše Zhorjelski wokrjes. Incidenca tam bě 71,62.

Olympiada znowa wotprajena

Budyšin. Serbske šulske towarstwo je šulam dźensa zdźěliło, zo wot njeho wuhotowana Olympiada serbskeje rěče lětsa wupadnje. To wobkrući koordinatorka SŠT Marlis Młynkowa na naprašowanje. Dale njewěsteje situacije w zwisku z koronapandemiju dla njemóže towarstwo wubědźowanje kaž planowane w aprylu přewjesć. Olympiadu dyrbja tuž druhi raz za sobu wotprajić.

Brošurka znowa wudata

Krótkopowěsće (24.02.21)

Mittwoch, 24. Februar 2021 geschrieben von:

Harig za procesiony

Budyšin. Křižerske procesiony měli lětsa přewjesć. Za to wupraja so Budyski wo­krjesny zwjazk CDU. Kaž jeho předsyda, krajny rada Michael Harig, dźensa zdźěli, je „křesćanske poselstwo runje w tychle ćežkich časach přewšo wažne. Po tym zo dyrbjachu procesiony loni korony dla prěni raz wupadnyć, smy za to, je lětsa zmóžnić. Wuměnjenje pak je, zo so po­łoženje infekcijow dla dramatisce nje­pohubjeńši.“

Incidenca stupała

Budyšin. Najebać wjacore přepytowane podhlady njejsu dotal žane natyknjenje z britiskej mutantu koronawirusa w Budyskim wokrjesu zwěsćili. Wčera mějachu tam dźesać nowych infekcijow. Ličba smjertnych padow powjetši so ­wo jedyn na dohromady 634. Indicenca bě 85,66. W Zhorjelskim wokrjesu registrowachu wčera 53 dalšich natyknjenjow a stupacu incidencu 71,62.

Wosebite česćowanje

Krótkopowěsće (23.02.21)

Dienstag, 23. Februar 2021 geschrieben von:

Přirada załožby wuradźowała

Budyšin. Financne połoženje Załožby za serbski lud, serbske projekty we wobłuku strukturneje změny, digitalizacija a trěbny dorost wučerjow w serbskich šulach a kubłarjow w pěstowarnjach běchu hłowne temy wčerawšeho internetneho wuradźowanja parlamentariskeje załožboweje přirady, kaž jeje předsyda přirady Marko Šiman (CDU) informuje.

Hakle krótko do termina přińć

Budyšin. Zo bychu dlěšemu čakanju zadźěwali, prosy Budyski wokrjesny zwjazk DRK ludźi, kotřiž dadźa so w Kamjenskim šćěpjenskim centrumje pře koronu šćěpić, tam hakle krótko do swojeho termina přińć. Budyski wokrjes rozprawješe wčera wo šěsć nowonatyknjenjach a pjeć smjertnych padach, incidenca wučinješe 86. Zhorjelski wokrjes měješe jednoho ze­mrěteho a incidencu 63,31.

Delnjoserbski film myto dóstał

Krótkopowěsće (22.02.21)

Montag, 22. Februar 2021 geschrieben von:

Ličbu zemrětych wudospołnili

Budyšin. Wčerawša incidenca w Budyskim wo­krjesu bě 88 a tuž tak wysoka kaž cyły minjeny tydźeń nic. Wot pjatka hač do njedźele informowaše krajnoradny zarjad wo 121 nowonatyknjenjach z koronawirusom a 44 smjertnych padach. 41 z nich njeje aktualneho, ale staršeho datuma. Wo­krjes Zhorjelc rozprawješe wčera wo dźewjeć nowych padach korony a wo incidency 63,71.

Wirtuelnje sej pohrajkali

Budyšin. Wirtuelnje wuhotowana hra „Tabu“ je předwčerawšim něhdźe 30 zajimcow na stronu schadźowanka.de wabiła. Za poskitk zamołwita Załožba za serbski lud kaž tež techniski nawoda Michał Cyž hódnoćitaj to jako wuspěch. Budźe-li wobdźělenje na přichodnych, na stronje wotměwacych so zarjadowanjach podobne, chcetej poskitk dale rozšěrić.

Přezmjezny „gšeft“ dale kćěje

słowo lěta 2020

Anzeige