Krótkopowěsće (31.03.23)

Freitag, 31. März 2023 geschrieben von:

Serbske nałožki online

Budyšin. Towarstwo Serbski kulturny turizm informuje, zo je wotnětka „prěnje z dohromady sydom widejow wo serbskich nałožkach a cyrkwinskich swjedźenjach, nastatych loni we wobłuku wubědźowanja Simul+, pod https://sorben-tourismus.de kaž tež na Facebooku, Instagramje a Youtube“ přistupne. Klip wotbłyšćuje jutrowne tradicije w Serbach. W meji maja přinoški wo mejemjetanju a Božim ćěle slědować.

Do radneje žurle so tłóčili

Žitawa. Po swojim protesće přećiwo planowanemu kwartěrej za požadarjow azyla w měšćanskim dźělu Hirschfelde su so rozhorjeni wobdźělnicy wčera do radnicy w Žitawje tłóčili. Tam bě so paralelnje měšćanska rada schadźowała. Po słowach Žitawskeho wyšeho měšćanosty Thomasa Zenkera (Žitawa móže wjace) je „jasnje pře wjele a zdźěla jara agresiwnych wosobow do žurle“ přišło. Hłowa města je policiju wo pomoc wołał.

Madźarsku w „klubje“ powitał

Krótkopowěsće (30.03.23)

Donnerstag, 30. März 2023 geschrieben von:

Nowa społnomócnjena

Zhorjelc. Kati Struckowa je nowa hłownohamtska społnomócnjena za serbske naležnosće Zhorjelskeho wokrjesa. Wo­krjesny sejmik je jej zastojnstwo na swojim posedźenju wčera dowěrił. Wuzwolena dźěła dotal jako projektowa managerka Domowiny za Slepjanski region. Kaž radźićelam wčera připowědźi, chce wona serbsku rěč we wokrjesu skrućić.

Mjezynarodnej přinoškaj SI

Praha/Lwiw. Wědomostnikaj Serbskeho instituta wobdźělitaj so na slědźenskimaj konferencomaj w Ukrainje resp. Čěskej. Dźensa je dr. Fabian Kaulfürst na zarjadowanju Instituta za slawistiku Lwiskeje uniwersity digitalny němsko-delnjoserbski słownik předstajił. Dr. Friedrich Pollack přednošuje jutře w Praskim Masarykowym instituće wo „institucionalizowanju serbskeho stawiznopisa w Němskej demokratiskej republice“.

Dwělomny křiž skóncowali

Krótkopowěsće (29.03.23)

Mittwoch, 29. März 2023 geschrieben von:

Start Olympiady serbskeje rĕče

Wodowe Hendrichecy. Serbske šulske towarstwo (SŠT) zahaji dźensa 55. Centralnu olympiadu serbskeje rĕče we Wodowych Hendrichecach. Lětsa wobdźěli so 63 šulerjow 6. lĕtnikow serbskich wyšich šulow, Budyskeho Serbskeho gymnazija, wyšeje šule w Slepom kaž tež 11 šulerjow 6. lĕtnika Choćebuskeho Delnjo-serbskeho gymnazija, zo bychu hač do pjatka swoje kmanosće w serbšćinje měrili.

Pjenjezy za sotrownju

Budyšin. Zwjazk a Sakska podpěrujetej z dohromady 445 000 eurami saněrowanje sotrownje Bratrowskeje unity w Małym Wjelkowje. Wo tym informowaše sakski minister za regionalne wuwiće Thomas Schmidt (CDU). Tuta w Sakskej poslednja hišće eksistowaca sotrownja słuša k najstaršim a najdrohotnišim swědkam Ochranowskeho twarstwa a ma tež nadregionalny wuznam.

Najrjeńše jejko dźěći a młodźiny

Krótkopowěsće (28.03.23)

Dienstag, 28. März 2023 geschrieben von:

Domowina: My smy přichod

Budyšin. W zdźělence předsydy Domowiny Dawida Statnika je so třěšny zwjazk wot njedawneje nowinskeje konferency Serbskeho sejma distancowała: „Nowe a přidatne struktury kaž etablěrowanje parlamenta njejsu ze wšelakorych přičin z našeho wida praktikabelne“, Statnik piše. Wón widźi „naš přichod“ wosebje „we wobłuku Domowinskeho dźěła“ a hižo eksistowacych gremijach.

So za zelenu energiju wuprajiłoj

Budyšin. Energijowe předewzaće LEAG a město Njedźichow podpisaštej póndźelu zaměrowu papjeru, w kotrejž so za zhromadne pruwowanje móžnosćow zastaranja miliny a ćopłoty ze zeleneje produkcije w Budyskim wokrjesu wuprajitej. Njedźichowski wjesnjanosta Harry Habel (CDU) wuzběhny: „To je projekt, kotryž ma bjezposrědny wužitk za přichod gmejny a regiona.“

Wyšu mzdu „filozofam“

Krótkopowěsće (27.03.23)

Montag, 27. März 2023 geschrieben von:

Literarny dorost spěchowali

Budyšin. Lubina a Dušan Hajduk-Veljković staj z podpěru Zwjazka serbskich wuměłcow, Ludoweho nakładnistwa Domowina a Załožby za serbski lud wospjet literarnu dźěłarničku wuhotowałoj. Minjenu sobotu analyzowachu dohromady štyri dorostowych awtorkow a awtorow swójske kaž tež cuze teksty a rozjimachu pisanske techniki a strategije.

Maksimalne dypki Wotrowčanej

Šwikawa. We wobłuku krajneho wubědźowanja „Młodźina hudźi“, kotrež bu předwčerawšim w Šwikawje (Zwickau) zakónčene, docpě Wotrowčan Valentin Simon na klawěrje w swojej starobnej klasy prěnje městno, a to z maksimalnje móžnymi 25 dypkami. Dujerskej skupinje Budyskeje wokrjesneje hudźbneje šule wobsadźištej prěnje a druhe městno.

Češa w Žitawje wuspěšni

Krótkopowěsće (24.03.23)

Freitag, 24. März 2023 geschrieben von:

Slepjanki a křižerjo pódla

Drježdźany. Přehladku „Kak domizna klinči? Dokumentariska instalacija“ je statna ministerka za kulturu a turizm Barbara Klepsch (CDU) dźensa w Muzeju za sakske ludowe wuměłstwo wotewriła. W slědźe 3 „Wěra“ zhoni wopytowar wo spěwanju křižerjow a wo jutrownym spěwanju w Slepjanskej wosadźe. Tež slěd 2 „Změna“ bu we Łužicy natočeny.

Kandidatow wuzwolili

Drježdźany/Waršawa. Njewotwisna jury je kandidatow za lětuše wuznamjenjenje z Němsko-pólskim žurnalistiskim Mytom Tadeusza Mazowieckeho wuzwoliła. Z dohromady 150 zapodatych namjetow nominowachu cyłkownje 29 w kategorijach print, rozhłós, telewizija, nowe medije a lokalny žurnalizm. Serbski abo Serbow tematizowacy přinošk tónraz finale docpěł njeje.

Wjelči nadpad jenož łža?

Krótkopowěsće (23.03.23)

Donnerstag, 23. März 2023 geschrieben von:

105 padow tuberkulozy

Drježdźany. Ličba na tuberkulozy schorjenych w Němskej a Sakskej po koronje zaso přiběra. Składnostnje jutřišeho swětoweho dnja tuberkulozy sakska socialna ministerka Petra Köpping (SPD) rjekny, zo jewi so chorosć tež we wysoko wuwitych krajach. W Sakskej bě loni 105 přizjewjenych padow tuberkulozy płucow.

Za přichod Korzymskeje termy

Budyšin. Wokrjes Budyšin je Zaměrowemu zwjazkej Korzymska terma přistupił. To je wokrjesny sejmik ze schwalenjom nowych zwjazkowych wustawkow na posedźenju minjenu póndźelu wobzamknył. To je wažne wuchadźišćo za to, zo móža saněrowanje tuchwilu za­wrjeneje kupjele zeskutkownjeć. Najprjedy pak dyrbja požadanje wo trěbne spěchowanske srědki přiměrić. Saněrowanje płaći 27 milionow eurow.

Kelko ludźi je w Praze žiwych?

Krótkopowěsće (22.03.23)

Mittwoch, 22. März 2023 geschrieben von:

Medicinu we Łužicy studować

Choćebuz. Braniborska chce uniwersitu za medicinu we Łužicy załožić. Tole wobzamkny wčera krajne knježerstwo w

Podstupimje. W zymskim semestrje 2026/27 móža w Choćebuzu prěni studenća swój studiji zahajić. Projekt ma so hač do lěta 2038 z 2,1 miliardomaj eurow financować, z kotrychž přewza zwjazk 1,7 miliardow eurow.

Přihoty za festiwal „po planje“

Chrósćicy. Přihoty za 14. mjezynarodny folklorny festiwal Łužica „běža po planje“, kaž regionalna rěčnica župy Kamjenc Katharina Jurkowa zdźěli. Wopytowarjo „móža so lětsa mjez druhim na cyłki z Mallorci, Sri Lanki, Čěskeje a Pólskeje wjeselić. Zwjeselaca je wulka ličba přizjewjenych dorostowych skupin. Pytamy pak hišće wuměłstwowych rjemjeslnikow, kotřiž chcedźa so w Chrósćicach sobotu a njedźelu prezentować.“

Móst w Drježdźach blokowany

Krótkopowěsće (21.03.23)

Dienstag, 21. März 2023 geschrieben von:

Planowanje z wulkim deficitom

Budyšin. Po tuchwilnym stawje dyrbi Budyski wokrjes při planowanju wokrjesneho budgeta 2023/2024 z deficitom 134,6 milionow eurow ličić. Budget 2023/2024 a planowanje financow hač do 2027 tuchwilu zakonskim postajenjam po Sakskim gmejnskim porjedźe njewotpowědujetej. Wo tym informowaše prěni přirjadnik Jörg Szewczyk wčera na posedźenju wokrjesneho sejmika.

Přihoty na Europeadu rozjimali

Budyšin. Něhdźe dźesać akcijow je lětsa w přihotach na Europeadu 2024 předwidźanych. Su to testowe hry, treningi a mustwowe zetkanja, informowaše referent Domowiny Clemens Škoda wčera po prěnim, online přewjedźenym wuradźowanju přihotowanskeho wuběrka. Cyłk bě Zwjazkowe předsydstwo Domowiny minjeny pjatk powołało. Lětuše přihoty stejachu wčera w srjedźišću.

Domaška z nowym zastojnstwom

Krótkopowěsće (20.03.23)

Montag, 20. März 2023 geschrieben von:

Tilman Zülch njeboh

Göttingen. Załožer „Towaršnosće za wohrožene ludy“ (GfbV), Tilman Zülch, je w starobje 83 lět zemrěł. To je organizacija kónc tydźenja zdźěliła. Burkhard Gauly, předsyda GfbV, njeboćičkeho jako „wizionara dźěła za čłowjeske prawa“ hódnoćeše. Tež Serbam běše Zülch wospjet solidarisce poboku, nic naposledk w zwisku z wotbagrowanjom serbskich wsow.

Dźěłowe městna nješmórnu

Budyšin/Zhorjelc. Koncern Alstom najprjedy raz 500 dźěłowych městnow na stejnišćomaj Budyšin a Zhorjelc nješmórnje. Zawčerawšim je so koncern ze zastupjerjemi dźěłarnistwa IG metal na to dorozumił. Tole pak je jenož přechodne rozrisanje. Tak matej zawodaj w přichodźe dopokazać, zo stej wubědźowanjakmanej. Wo wuslědkach jednanjow chcyše Alstom w běhu dnja informować.

Šule su hosćencam konkurenca

Anzeige