Škitne płoty za sněh njejsu jenož praktiskeho razu, ale maja zdobom wěsty estetiski napohlad. Přiwšěm so nadźijamy, zo změja wone w lětušej zymje hišće swój wužitk. Tele dny wšak njejsu wjedrarjo hišće sněh wěšćili, a temperatury pohibuja so wodnjo mjez minus ­jednym a třomi stopnjemi plus. Za sněh su to potajkim skerje špatne wuměnjenja. W Rudnych horinach porno ­tomu móža so ludźo nad běłej zymskej krajinu wjeselić. Foto: SN/Hanka Šěnec

Lońše žně buram „škrička nadźije“ byli

Budyšin (SN/BŠe). Ratarjo bědźa so tuchwilu z mnohimi ćežemi a wužadanjemi. Tak maja klimowu změnu zmištrować. Dale starosći jich wupřestrěwaca so afriska swinjaca mrětwa, a naposledk čaka energijowa změna, kotruž chce nowe zwjazkowe knježerstwo bóle forsěrować.

Hladajo na lońše žně pak su ratarjo spokojom, a po słowach prezidenta regionalneho burskeho zwjazka Budyšin-Kamjenc Stefana Triebsa běchu wone kaž „škrička nadźije“. Na spočatku žnjow w lěću drje su burja trochu zludani byli, wšako běchu w zwisku ze spadkami w nalěću wjace wočakowali. Wunoški zorna a rěpika běchu wo něšto mjeńše hač lěto do toho.

weiterlesen...
Mi., 19. Januar 2022

Hakle před měsacom je Serbski ludowy ansambl wšitke ptačokwasne předstajenja wotprajił. Nětko je so ansambl krótkodobnje rozsudźił, program ­„Njewěsta njewjesta“ tónle kónc tydźenja w Chróšćanskej wjacezaměrowej hali „Jednota“ trójce předstajić.Budyšin (SN/CoR). „Jako smy ptači kwas srjedź decembra wotprajili, běše incidenca tu w Sakskej wyša hač 1 000. Zo so połoženje polěpši, njebě wotwidźeć, a smy so tuž rozsudźili tež lětuši ptači kwas wotprajić. Hrajemy dźě na žurlach serbskich wsow, a organizatoriske dźěło je wo wjele wjetše hač w swójskim domje w Budyšinje. Dokelž žada sej to wjele časa, smy so hižo tak zahe rozsudźili“, wujasnja medijowy rěčnik SLA Stefan Cuška. „Nětko pak nas zwjesela, zo je nam dowolene zaso před publikumom hrać, a tohodla ptačokwasny program krótkodobnje na jewišćo přinjesemy. Produkcija wšak bě hižo nazwučowana, a tak njeje ćežko ju wuměłsce realizować.“

Mi., 19. Januar 2022

Němska wubranka mjetarjow je skupinske finale na europskich mišterstwach w Bratislavje dobyła. Wona přesadźi so wčera suwerenje z 30:23 přećiwo Pólskej. Najlěpši mjetar Němcow běše Christoph Steinert z dźewjeć wrotami. Za najlěpšeho hrajerja wječora wuznamjenichu po hrě 21lětneho Juliana Köstera (srjedźa) z mustwa VFL Gummersbach, kiž bě wusahowacy wukon pokazał. Mustwo zwjazkoweho trenarja Alfreða Gíslasona dyrbješe dźewjeć hrajerjow narunać, kotřiž njesmědźachu infekcije z koronawirusom dla nastupić. Němscy mjetarjo nastupja jutře přećiwo zakitowarjej titula ze Španiskeje do hłowneho koła. Foto: dpa/Marco Wolf

Mi., 19. Januar 2022

Hnydom tři pjenježne awtomaty su njeznaći minjenu nóc w Sewjerorynsko-Westfalskej rozbuchnyli. Při tym so twarjenja zdźěla masiwnje wobškodźichu, kaž tule w Lüdenscheidźe. Twarjenje, w kotrymž je předawarnja zaměstnjena, njeje najprjedy raz ­wjace wužiwajomne. Foto: dpa/Markus Klümper

Mi., 19. Januar 2022

Budyske křižowanišćo Lubijska/Pawlijowa/Fichtowa chce město lětsa wutwarić dać a tak wěsćiše sčinić. Tu chcedźa nowu štyristronsku amplu natwarić. Za to dóstachu spěchowanske srědki we wobjimje nimale 300 000 eurow přizwolene. Srjedź lěta ma ampla ­nastać. Hižo nětko pak dyrbja dwaj štomaj podrězać, dokelž kolesowanska šćežka potom hinak powjedźe. Foto: Carmen Schumann

Mi., 19. Januar 2022

Mały Wjelkow (UM/SN). Małowjelkowski prazwěrjenc je loni nimale 200 000 hosći wopytało. Nimo toho zličichu 25 000 přidatnych tiketow w susodnym błudnišću, kotrež parkej wot lěta 2020 administratiwnje přisłuša. Najebać to, zo smědźachu woblubowane zarjadnišćo koronapandemije dla hakle ze zapoz­dźenjom dweju měsacow wotewrěć, je wjele zajimcow do parka před Budyskimi wrotami přichadźało.Hladajo na předchadźace lěta no­chcedźa so zamołwići dokładnišo wu­prajić. „Ze sezonu smy spokojom a wjeselimy so, zo je w lěćnych a nazymskich prózdninach telko ludźi prazwěrjenc wopy­tało“, informuje Linda Krause, asistent­ka Budyskeje wobdźělenskeje a wobhospodarjenskeje towaršnosće (BBB) za no­winarske a zjawnostne dźěło. Znate pak je, zo běchu w lěće 2019 z ně­hdźe 242 000 wopytowarjemi dotalny rekord­ docpěli.

Mi., 19. Januar 2022

20.1.–26.1.2022 Budyski filmowy palast: Sing – Die Show deines Lebens: wšědnje 14:00 (nimo pó a srj), 16:45 a 19:30 | so 14:00 | nj 13:30 Sing – Die Show deines Lebens w 3 D: wšědnje 17:15 (nimo nj) | nj 17:00 Sneak Preview: pó 20:00 Spider-Man: No Way Home: wšědnje 13:45 (nimo pó a srj), 16:45 (nimo nj) a 20:00 (nimo pó) Spider-Man: No Way Home w 3 D: wšědnje 16:15 (nimo nj) a 19:30 | nj 16:45 The King´s Man – The Beginning: wšědnje 17:15 a 19:30 Scream: wšědnje 20:00 | so a nj 16:30 Clifford der große rote Hund: wšědnje 14:15 (nimo pó a srj) a 17:00 Lauras Stern: wšědnje 14:15 (nimo pó a srj) Encanto: štw, pj a wu 14:30 | so a nj 14:45 Die Schule der magischen Tiere: wšědnje 14:30 (nimo pó a srj) House of Gucci: wšědnje 16:30 a 19:45 Matrix Resurrections: wšědnje 19:45 West Side Story: wšědnje 16:30 (nimo so a nj) a 19:45 | štw, pj a wu 14:10 Contra: wšědnje 14:00 (nimo pó a srj)

Mi., 19. Januar 2022

Denys Trubeckoj rozprawja za Serbske Nowiny z ukrainskeje stolicy KijewaHižo dlěši čas steji Ukraina zestupanja ruskeho wójska na swojej mjezy dla we hłownych nadpismach mjezynarodnych medijow. Ze swojej měrowej politiku je nalěto 2019 nastupjeny prezident Wolodymyr Zelenskyj někotre postupy w Donbaskej wójnje docpěł, kotraž mjeztym nimale wosom lět traje. Tale měrowa politika wšak je doskónčnje zwrěšćiła, hdyž so nalada Ukrainjanow wobstajnje na dobro čłonstwa kraja w NATO chila.

Anzeige