Z přednoškom na 150. narodniny serbskeho rjadnika a literata spominali

Róžant (SN/JaW). Premjeru dožiwichu wčera kemšerjo w Róžeńće. Prěni raz je towarstwo­ Naša Knjeni na Lipje we wěži putniskeje cyrkwje po kemšach přednošk wuhotowało. Nimale 90 zajimcow bě přišło, zo by wo serbskim dušepastyrju Romualdźe Domašce słyšało a tak na jeho 150. narodniny spominało. Wšako je so serbski rjadnik 28. julija 1869 narodźił. Spominanje pak njemóžachu čłonojo towarstwa přichodnu njedźelu přewjesć, dokelž­ wotměja to w Róžeńće Gig-festiwal.

weiterlesen...

W „Chróščan kołću“ so na dźěłarničce wosebite talenty wotkryli

Chrósćicy (SN/MiR). Na Chróšćanskim parkowanišću za „Jednotu“ knježeše cyły tydźeń atmosfera kaž na twarnišću. Wot póndźele, zdźěla wot ranja hač samo do popołdnja tam proch do njebja stupaše, za barbu a lěpkom wonješe. Hišće hač do dźensa dopołdnja tam dźěći horta „Chróšćan kołć“, kotryž je w nošerstwje Serbskeho šulskeho towarstwa, na domach twarjachu. „Na wuměłstwowej dźěłarničce, kotruž smy prěni króć přewjedli, su byli 15 dźěći wobdźělnych“, rozłožuje kubłarka Helena Kralec, „dalše zajimowane dźěći pak mějachu składnosć, so skupinje přidružić, tak zo bě jich 26.“ Poskitk steješe pod hesłom „Mój dom – mein Haus“. Załožba Ingridy Wüsteney, kotrejež załožerjej běštaj Karin a Jürgen Wüsteney, je dźěłarničku zmóžniła. Jeju zaměr je, wobrazy a wuměłske twórby swojeje dźowki Ingridy zjawnosći předstajić a wuměłsce zajimowane dźěći spěchować. Dotal běchu dźěłarničku přewjedli pod hesłom „Sony seršćowcow“ w Dachauwje, lětsa nětko prěni króć, z podpěru SŠT, w Chrósćicach. W běhu XIII.

weiterlesen...
Mo., 22. Juli 2019

Hrajne, krótko- a dokumentariske filmy wysokeje kwality měli přichodnje bóle na wsach zboka wulkoměstow Drježdźan, Lipska, Kamjenicy pokazować. To je zhromadna iniciatiwa Filmoweho zwjazka Sakska ze swojimi pjeć filmowymi festiwalemi, Dźěłoweje skupiny animaciski film a Němskeho instituta za animaciski film.Wojerecy (AK/SN). Najwjetši partner iniciatiwy je Sakske ministerstwo za wědomosć a wuměłstwo, kotrež projekt lětsa ze 70 000 eurami a klětu z 100 000 eurami spěchuje. „Ludźo maja sej zhromadnje zaso wjace filmow wobhladać a wo nich diskutować kaž tež z filmowcami a awtorami do rozmołwy přińć. Filmy, kotrež husto jenož jónu na festiwalu pokazaja, maja tež na durhich městnach pokazać“, podšmórny předsyda Filmoweho zwjazka Sakska Joachim Günther minjeny pjatk na zahajenju projekta we Wojerowskej Kulturnej fabrice.

Mo., 22. Juli 2019

Prěnje koparske mustwo Sokoła Ralbicy/Hórki – tule ze Stanijom Šewcom (nalěwo) w scenje z hry přećiwo ST Marijina hwězda – je wčera wječor w Njebjelčicach 3. serbski supercup dobyło. Koparjo z Delan přesadźichu so w finalu přećiwo prěnjemu mustwu Sportoweje jednotki Njebjelčicy z 2:0. Małe finale doby cyłk Sportoweje jednotki­ Chrósćicy – tohorunja z 2:0 – přećiwo koparjam Sportoweho towarstwa Marijineje hwězdy z Pančic-Kukowa. Wčerawše štyri duele w Njebjelčanskim sportowym­ arealu je něhdźe 400 přihladowarjow widźało. Wjace wo 3. serbskim supercupje­ čitajće we wobłuku sportoweho rozprawnistwa našeho wječornika na 3. stronje. Foto: Jörg Stephan

Mo., 22. Juli 2019

W ćichej zrudobje steja ludźo w japanskim měsće Kyoto před twarjenjom, w kotrymž bě minjeny štwórtk při wohenju 34 ludźi žiwjenje přisadźiło, runje telko so zrani. 41lětny muž bě palnu maćiznu w twarjenju rozpryskał a ju zapalił. Při tym so sam zrani.­ W domje produkowachu trikowe filmy. Foto: dpa/Naoki Maeda

Mo., 22. Juli 2019

Něhdźe 1 500 wopytowarjow je sobotu dožiwiło „Nóc tysac swěčkow“ w klóšterskej zahrodźe w Pančicach-Kukowje. Z něhdźe 8 000 swěčkami zestajichu wulke wobrazy, mjez druhim wo 50. róčnicy přizemjenja čłowjeka na měsačku, wo 60. narodninach pěskowčika a wo 30. róčnicy padnjenja Berlinskeje murje. Kulturny program wobrubištej mjez druhimi Wudworski folklorny ansambl­ a spěwar Gabriel Mommer. Foto: Feliks Haza

Mo., 22. Juli 2019

Ze 17 studentami geografije a jich profesorom z uniwersity w Celovecu je so projektowy sobudźěłaćer Serbskeho instituta Marcel Langer minjeny tydźeń na dnjowu kolesowarsku turu po Łužicy podał. Cordula Ratajczakowa je so z geografom Langerom rozmołwjała.Bě to hižo druhi raz, zo sće ekskursiju pod hesłom „Łužica. Strukturna změna. Serbja – na slědach politiskeje ekologije“ přewjedł. Čehodla turu poskićujeće?

Mo., 22. Juli 2019

Drježdźany (SN). Europski kooperaciski program INTERREG „Pólska – Sakska 2014-2020“ je wobkrućeny. Projekt „1 000 lět Hornja Łužica, – ludźo, twjerdźizny, města“ chcedźa Uniwersita Wrocław, Budyski Měšćanski muzej, Muzej za keramiku Bolesławiec, wulke wokrjesne město Žitawa ze swojim Měšćanskim muzejom, a Euroregionalny centrum za kulturu a komunikaciju Pieńsk zhromadnje přewjesć. Sakski krajny zarjad za archeologiju je „Lead Partner“. Projekt je na dwě a poł lěta wobmjezowany a dóstawa njecyłe­ 1,5 milionow eurow za personalne a wěcne srědki. Wón ma tomu přinošować, w saksko-pólskim pomjeznym regionje wobstejace archeologiske kulturne pomniki ludźom zbližić a wopřijacy wid na zhromadne kulturne namrěwstwo Hornjeje Łužicy podłu mjezy po­srědkować. Z pomocu wjacerěčnych wustajeńcow­ chcedźa ćežišća stawiznow prezentować kaž Budyski měr 1018, Zwjazk šěsćiměstow 1346 a dobu napoleonskich wójnow z bitwami při Bobru 1813. Wotměwać chcedźa dźěłarnički a wodźenja k archeologiskim městnosćam. ...

Mo., 22. Juli 2019

Dóšła je zrudźaca powěsć, zo je Korla Tilich z Wojerec dnja 16. julija w starobje 83 lět zemrěł.Narodźiwši so 1. měrca 1936, je wón wot 1942 hač do 1950 šulu wopytał. Po tym nawukny wón powołanje twarskeho zamkarja. Přizamkny so studij na konserwatoriju a pozdźišo na Drježdźanskej wyšej hudźbnej šuli w předmjeće klarineta, kotryž 1959 wuspěšnje zakónči. Po tym bě Korla Tilich hač do lěta 1992 soloklarinetist a dudak w Serbskim ludowym ansamblu w Budyšinje.Hižo lěta 1961 wukmani so wón pola staršeho dudaka w małej wsy pola Po­znanja jako twarc dudow. Něhdźe pjeć lět hudźeše wón na dudach, kiž bě sej sam natwarił, w ludowym ansamblu.Runočasnje wón instrumentalistow w Rakecach wukubłaše. Tak zdoby sej wón wulke zasłužby při nastaću Rakečanskeho dujerskeho orchestra, kotryž wón wot lěta 1968 hač do wysokeje staroby nawjedowaše. Jako sej pólski fachowc za pišćele lěta 1966 samotwarjene dudy Tilicha wobhlada, wón zwěsći, zo njehodźa so dudy poprawom scyła hrać a zo je Korla Tilich wulki wumě ...

Anzeige

 • Jara awtentiske běchu poskićenja ansambla Zabava z Ruskeje.
 • Na zahajenju festiwala štwórtk w Budyskim NSLDź počesćichu přitomni Juraja Kubánku (3. wotprawa) z trójnej serbskej sławu.
 • Hosćo z Peruwa zbudźichu ze swojimi přewšo pisanymi kostimami tójšto zajima.
 • Pólski cyłk z Bolesławieca na štwórtkownym swjedźenskim ćahu k zahajenju festiwala "Łužica 2019" po Budyšinje
 • Algeričenjo na jewišću NSLDź
 • Rejwarjo z Boliwiskeje
 • XIII. mjezynarodny folklorny festiwal "Łužica 2019" je zahajeny. Tule namakaće impresije z prěnich wustupow wobdźělenych skupin. Tule předstajichu skupiny štwórtk dopołdnja w Němsko-Serbskim ludowym dźiwadle hižo raz dźěćom swoje poskićenja, na wobra
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudowor su zdobom hosćićeljo festiwala.
 • Rejwarki a rejwarjo z pólskeho Bolesławieca
 • Zajim zbudźi tež skupina ze Sewjerneje Makedonskeje
 • Dalši hosćićeljo łužiskeho mjezynarodneho festiwala: Serbska rejwanska skupina Smjerdźaca z hudźbnikami folklorneje skupiny Sprjewjan
 • Překwapjenka běchu mnohim wuměłcy z Peruwa.
 • Prěni raz spožčichu lětsa zarjadowarjo mjezynarodneho folklorneho festiwala wosebite myto a diplom za wurjadny wuměłski wukon. Jón dósta słowakski ansambl Bobańovci za swoju přirodnosć, awtentiskosć a originalitu.
 • Rejwarjo algeriskeho cyłka Couleurs d‘ Algerie
 • Boliwiscy rejwarjo a rejwarki w kostimach na jewišću
 • Boliwičenjo "in action"
 • Sobotu wječor běchu po Chrósćicach mnozy nadróžni muzikanća po puću.
 • Pólski młodźinski orchester z Leśnicy zahaji sobotny wječor na farskim dworje.
 • Tójšto ludźi zhromadźi so na programy na jewišću při gmejnskim zarjedźe ...
 • ... a wobhlada sej poskićenja skupin.
 • Na Koklic statoku předstajichu so tež čłonojo skupiny Wotała. Wšitcy z nich su bywši rejwarjo Smjerdźečanskeje rejwanskeje skupiny.
 • Smjerdźečanscy rewjarjo na jewišću pola Koklic
 • Pohlad z jewišća na dwór Wjeselic statoka
 • Na Zahrodnikec-Grutekc statoku pokaza mjez druhim tež Slepjanski folklorny ansambl dźěle swojeho programa.
 • Tež Slepjanscy wuměłcy hižo zahe na dorost mysla.
 • Wšitcy sobuskutkowacy słowakskeho ansambla Bobańovci zamóža znajmjeńša jedyn instrument piskać, spěwać a rejwać.
 • Na Kralec statoku knježeše čiła atmosfera.
 • Schow před krótkim dešćom pytachu sej tež hosćo na Kilankec statoku pod wulkimi předešćnikami.
 • Pólscy hosćo z pokazku ze swojeho programa na Kilankec statoku
 • Wo tym, zo bě sej na lětuši festiwal sobotu a njedźelu do Chrósćic wjac hosći dojěło hač hewak, swědčachu kopate połne parkowanišća.
 • Kultura zwjazuje, kaž tule Smjerdźečanskej rejwarce a algeriskeho rejwarja.
 • Sčasami nimale přepjelnjeny bě Koklic statok.
 • Wudworscy při poslednich přihotach na sobotny wustup na farskim dworje.
 • Wudworscy na farskim dworje
 • Jewišćo při gmejnje bě stajnje derje wopytane.
 • Rjanolinki-rejwarki Smjerdźečanskeje rejwanskeje skupiny
 • Serbska reja je jewišću při gmejnje tójšto pasantow do rejki prosyła.
 • Lóze hólcy wječor na jewišću Zahrodnikec-Grutkec statoka
 • Kabaretna skupina Lózy hólcy pokazachu přitomnym we wobłuku programa "Chróšćan special" na Zahrodnikec-Grutkec statoku, zo njejsu w běhu lět ničo zabyli
 • Na Wjeselic statoku zahudźi skupina NIMO ...
 • ... band wokoło Brězanec bratrow Józefa a Jana.
 • Tež němska skupina Slapstickers pokaza, što zamóže.