Po wólbnej zhromadźiznje wšak je župa „Jan Arnošt Smoler“ bjez župana

Budyšin (SN/at). Ze swojimi čornymi shirtami wuzběhowaše so skupina młodostnych jasnje wot druhich zastupjerjow Domowinskich skupin a towarstwow na sobotnej hłownej a wólbnej zhromadźiznje župy „Jan Arnošt Smoler“ w Budyskim Serbskim domje. „Za jednym blidom naš přichod sedźi“, praji mě­sto­župan Jurij Łušćanski we witanskich słowach a so jim přiwobroći. Wo­srjedź postupowaceho procesa zestarjenja čłon­stwa w swojich Domowinskich skupinach je Budyska župa widźomne znamjo wusyłała, zo je tež młodym cyłkam powabna. Młodostni we wonych čornych shirtach prezentowachu Ra­dworski młodźinski klub, kotryž bu nětko oficialnje jako prěni tajki do župy „Jan Ar­nošt Smoler“ přiwzaty. Katja Liznarjec, regionalna rěčnica Domowiny za te­ritorij stareho Budyskeho wokrjesa, přitomnych informowaše, zo běchu młodostni loni wo rozmołwu prosyli. Zhromadnje su lěpšiny a winowatosće taj­keho čłonstwa w župje rozjimali.

weiterlesen...
Mo., 21. Januar 2019

Kamjenc (SN/JaW). Sakska statna ministerska za wědomosć a wuměłstwo dr. Eva-Maria Stange (SPD) je sobotu w Kamjenskej radnicy spisowaćela Marcela Beyera, awtorce Anju Kampmann a Bettinu Wilpert z lětušim Lessingowym mytom Sakskeje a spěchowanskimaj mytomaj k Lessingowemu mytu počesćiła.Kaž ministerka wuwjedźe, je hakle minje­nu wutoru kabinet dotaciju hłowneho myta na 20 000 eurow a spěchowanskeju mytow na stajnje 7 500 eurow zwyšił. „Njeje to jenož dobra powěsć za dźen­sa a přichodnje wuznamjenjenych, ale tež kompliment mytu samomu“, dr. Stange wuzběhny.

Mo., 21. Januar 2019

Na sakskich sankowarskich mišterstwach w Altenbergu je sej Malyn Wićaz ze Zarěča (nalěwo) w starobnej skupinje młodźina A pola dwójkow z partnerom Markusom Arnoldom z Oberwiesenthala titul sakskeho mištra zawěsćił. To rěka, zo słuša dwójka­ Wićaz/Arnold na němskich mišterstwach srjedź februara do kruha faworitow. Pola jednotliwcow wudoby sej Malyn Wićaz w Altenbergu w swojej starobnej klasy bronzowu medalju. Foto: Danny Wićaz

Mo., 21. Januar 2019

Z něhdźe 170 traktorami na čole je sobotu po informacijach zarjadowarja 35 000 ludźi w Berlinje za wobswětej bóle wotpowědowace ratarstwo a za strowe žiwidła demonstrowało. Pod hesłom „Mamy dosć wot ratarskeje industrije“ ćehnjechu wobdźělnicy składnostnje lětušeho Zeleneho tydźenja z wjacorych směrow k Braniborskim wrotam. Konferency ratarskich ministrow přepodachu protestny spis na dobro tradicionalneho a stroweho ratarstwa. Foto: dpa/Ralf Hirschberger

Mo., 21. Januar 2019

Rakecy (JK/SN). Skutkowanje wšelakich towarstwow w gmejnje Rakecy komunalne žiwjenje wobohaća. W tym su a běchu sej čłonojo tamnišeje gmejnskeje rady tež na swojim zašłym posedźenju pře­zjedni. Tohodla witachu woni namjet wjesnjanosty Swena Nowotneho (CDU), wothłosować wo nowych wustawkach nastu­pajo podpěru towarstwow.

Mo., 21. Januar 2019

Połčnica (UM/SN). Kónc oktobra 2017 zawjedźechu na awtodróze A 4 mjez wotbóčku Ohorn a třiróžkom Drježdźany-sewjer zakaz přesćehnjenja za nakładne awta. Wot toho časa je policija 252 zranjenjow zakaza zwěsćiła. To wuchadźa z wotmołwy sakskeho ministra nutřkowneho Rolanda Wöllera (CDU) na wotpowědne małe naprašowanje Zhorjel­skeho zapósłanca krajneho sejma Mirka Schultzy (Lěwica). Policija je w tej dobje 45 planowanych kontrolow přewjedła. Dźewjeć razow wužiwaše při tym ciwilny bus, štyrnaće króć měješe podpěru z helikoptera. W mjenowanej ličbje 45 njejsu kontrole we wobłuku­ normalnych patruljow zapřijate.Tuchwilu je do jězbneho směra na Drježdźany mjez wotbóčkomaj Ohorn a Połčnica Lkw-jam zakazane dalše awta přesćahnyć, a to póndźelu wot 7 do 10 hodź., mjez Połčnicu a třiróžkom Drježdźany-sewjer wšědnje wot 7 do 19 hodź. „Do jězbneho směra na Zhorjelc njeje tuchwilu trjeba tajki zakaz postajić“, rěka we wotmołwje ministra. ...

Mo., 21. Januar 2019

Gdańsk (dpa/SN). Z jimacej žarowanskej swjatočnosću su so dźesaćitysacy Polakow z morjenym měšćanostu Gdańska Pawełom Adamowiczom rozžohnowali. Bjezstronskeho nawodu sewjeropólskeho města su sobotu w tamnišej Marianskej cyrkwi pochowali. „Ty sy nas wote­wrjenosć, lubosć a empatiju wučił a ludźi tu w małej domiznje Gdańska k dobrym skutkam pohonjał“, wuzběhny wudowa Magdalena Adamowicz swojeho mandźelskeho. Po namócnym njeskutku je w Pólskej politiska diskusija wo hidźe w zjawnosći wudyriła. Kritikarjo su sej wěsći, zo je rozestajenje mjez knježacej stronu Prawo a sprawnosć (PiS) a opoziciju k eskalaciji namocy přinošowało.Něhdźe 3 500 žarowacych bě so w cyrkwi zhromadźiło, mjez nimi zastupnicy politiki kaž statny prezident Andrzej Duda, ministerski prezident Mateusz Morawiecki a prezident Rady EU Donald Tusk. Z Němskeje bě bywši zwjazkowy prezident Joachim Gauck přijěł. Nawoda PiS Jarosław Kaczyński so porno tomu njewobdźěli. Wjace hač 45 000 wobydlerjow w nutřkownym měsće Gdańska cer ...

Mo., 21. Januar 2019

Wjesne młodźinske kluby su dotal předewšěm w Kamjenskej župje „Michał Hórnik“ puć pod třěchu Domowiny namakali. Zo je tajki angažement na wužitk młodostnych a zdobom župy, je so mjeztym wokoło powědało. Wězo kiwa podpěra ze župneje pawšale. Wěste financy pak prosće trjebaš za zajimawe młodźinske skutkowanje. Loni su tajke spomóžne nazhonjenja Radworski młodźinski klub docpěli – a to z rozmołwy ze zastupjerjom Chróšćanskeho kluba, kaž Tobias Wencl wobdźělnikam hłowneje a wólbneje zhromadźizny Budyskeje župy „Jan Arnošt Smoler“ rozprawješe. Wón přizna tež powabnosć pjenježneho aspekta. A zo je tón čłonam Radworskeho młodźinskeho kluba rozsud wolóžił, próstwu wo přistup k župje „Jan Arnošt Smoler“ zapodać. Nětko je Radworski klub prěni tajki w Budyskej župje a ma runja Domowinskim skupinam a towarstwam prawo na podpěru ze župneje pawšale. Sym wćipny, za kotry projekt chcedźa ju wužiwać. Axel Arlt

Anzeige

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019