Płuwace domske namakaš we Łužiskej jězorinje hižo na Parcowskim a Lejnjanskim jězoru. Wot wčerawšeho słuša tež Bjer­wałdski jězor k tomu. Prěnje z přichodnje 25 płuwacych domskich na wulkim přistawnym mosćiku w Klětnom je specialny kran na ponton zběhnył. Mustrowy dom su w nižozemskej łódźnicy Arcarbo twarili. Štóž chce sej tajki domicil na wodźe kupić, ma něhdźe 310 000 eurow inwestować, bě wčera na kromje kedźbyhódneje akcije zhonić. Foto: Joachim Rjela

Projekt „Serbšćinu online wuknyć“ je mjeztym nimale zakónčeny

Budyšin (SN/MiR). Internetny poskitk „Serbšćinu online wuknyć“ (SOL) wužiwa wob měsac hač do 200 zajimcow. Lětsa w měrcu běchu zličili cyłkownje 1 383 wužiwarjow a to wot lěta 2017, jako bu kurs A1 w hornjoserbšćinje předstajeny. Mjeztym su mjez nimi hornjo- kaž tež delnjoserbšćinu wuknjacy. „Nimamy móžnosć přirunowanja z druhimi poskitkami. Tuž smy z ličbu wužiwarjow jara­ spokojom“, zwuraznja direktor Załožby za serbski lud Jan Budar.

weiterlesen...
Do., 25. April 2019

Wojerecy (SiR/SN). Na štwórtym zarjadowanju lětušich 54. Wojerowskich hudźbnych swjedźenskich dnjow je ansambl Kupazukow wčera na hrodowej žurli wustupił. Frontowa žona Marion Kwicojc bě band před jědnaće lětami załožiła. Ku­pazukow rěka přełožene „kupa zynkow“. Hudźbne trijo je swojemu mjenu wjace hač wotpowědowało.Jónkrótnje, harmonisce, mnohostronsce a jara profesionalnje su hudźbnicy wjace hač 80 připosłucharjow na jězbu do zašłosće wotwjedli. Rjany to hudźbny atol, kotryž přeproša z pućowanjom myslow na wšědny dźeń zabyć a wokomiki wotputanja wužić móc. Dych keltiskeje atmosfery žurlu přeprudźi, ­jako předstajichu publikumej irske a delnjoserbske melodije na wšelakich instrumentach kaž na hrabjowej harfje (Har­­kenharfe) přewodźane z łahodnymi dyrami ruč­neho bubona. K tomu so hodźacy repertoire pochadźa mjez druhim z Ruskeje, Němskeje, Šotiskeje a Jendźelskeje a bě jara spodobnje zestajeny.

Do., 25. April 2019

W krajnej klasy su jutry póndźelu w Chrósćicach partiju nachwatali, a to SJ Chrósćicy – ST Drježdźany Strěžin. Hosćićel w prěnim­ połčasu přez wrota Gabriela Zahrodnika nawjedowaše, w druhim pak hosćo dźesać mjeńšin do kónca k 1:1 wuru­nachu. Hru widźa­ło bě 85 přihladowarjow. W tabulce druheje najwyšeje koparskeje klasy Sakskeje so ničo njezměni. Mustwo­ z Drježdźan je da­le třeće, Chróšćenjo steja na 11. městnje. Foto: Werner Müller

Do., 25. April 2019

Studenća uniwersity belgiskeho města Namur, stolicy Waloniskeho regiona, su dźensa za lěpšu politiku na dobro klimy demonstrowali. Bě to mjeztym 16 akcija pod hesłom „Młodźina za klimu“. Nastorčene buchu demonstracije studentow wot tydźenskeho šulerskeho stawka na iniciatiwu 16lětneje Grety Thunberg ze Šwedskeje. Foto: dpa/Bruno Fahy

Do., 25. April 2019

Na swójbne popołdnjo w zelowym a zežiwjenskim centrumje w Pančicach-Kukowje je wčera něhdźe 450 wopytowarjow přichwa­tało. Woni zhonichu wo žiwjenju w klóštrje Marijinej hwězdźe a móžachu paslić, jěchać a sportować. Tež alpaki běchu widźeć. Wo kulturne wobru­bjenje postara so mjez druhim dźěćaca rejwanska skupina „Łužičanka“. Foto: SN/Maćij Bulank

Do., 25. April 2019

Budyšin (SN/BŠe). Po cyłym Budyskim wokrjesu knježi masiwna suchota. Na sewjeru płaći hižo najwyši warnowanski schodźenk pjeć. To zapřija kónčiny wokoło Halštrowskeje hole, Wojerec, Kinsporka, Rakec, Łuty, Łaza, Sprjewineho doła a Kulowa. Tuchwilny sčasami sylny wětřik z wuchoda strach lěsnych wohenjow samo hišće přiwótřa. Woheń móhł so tak spěšnišo rozpřestrěć. Hač do wčerawšeho je wohnjowa wobora hižo dźesać wohenjow we wobjimje cyłkownje 2,5 hektarow hašała. Tole je hižo wjace hač loni w samsnym času. Přez jutrowne swjate dny zličichu zamołwići Budyskeho wo­krjesa šěsć wohenjow. W někotrych padach wuchadźeja z toho, zo bu woheń wotpohladnje zamiškrjeny.

Do., 25. April 2019

25.4.–1.5.2019 Budyski filmowy palast:­Avengers Endgame w 3 D: wšědnje 14:00 (nimo pó), 16:00, 18:00 a 20:00 | pj, so a wu 22:00 Royal Corgi: srj 14:00 a 16:00 Der Fall Collini: wšědnje 17:45 (nimo pó) Friedhof der Kuscheltiere: pj, so a wu 22:30 Willkommen im Wunder­ Park: wšědnje 14:00 (nimo pó) Willkommen im Wunder Park w 3 D: nj a srj 12:00 Alfons Zitterbacke: wšědnje 13:45 (nimo pó a srj) | nj a srj 11:45 Dumbo: wšědnje 13:30 (nimo pó) After Passion: wšědnje 15:45 (nimo pó a srj) a 20:15 (nimo pó) | pó 17:45 Die Gold­fische: wšědnje 15:45 Drachenzähmen leicht gemacht: nj a srj 11:30 Ostwind: nj a srj 11:15 Monsieur Claude: wšědnje 18:00 (nimo pó) a 20:15Kino-ekstra: Der goldene Handschuh: pó 17:15 a 20:15Wojerowski CineMotion:Royal Corgi: srj 13:00, 14:30 a 17:30 Avengers Endgame w 3 D: wšědnje 14:00, 16:15 a 20:00 | pj a so 22:00 Avengers Endgame: wšědnje 17:00 a 19:30 Friedhof der Kuscheltiere: wšědnje 20:30 | pj, so a wu 22:40 After Passion: wšědnje 17:30 (nimo srj) a 19:45 Al ...

Do., 25. April 2019

Waršawa (dpa/SN). Wjace hač dwaj tydźenjej po zahajenju cyłokrajneho stawka pólskich wučerjow je zwjazk pólskich wučerjow ZNP dźensa wo dalewjedźenju stawka wuradźował. „Chcemy bjez emocijow rozsudźić, što je we wokomiknej situaciji to najlěpše za našich wučerjow“, rjekny šef dźěłarnistwa Sławomir Broniarz němskej powěsćerni dpa we Waršawje. Dźěłarnistwo sej žada, mzdy wučerjow hišće w tutym lěće wo 30 procentow w dwěmaj schodźenkomaj zwyšić. Dokelž njeje pólske narodnokonserwatiwne knježerstwo strony Prawo a sprawnosć dotal zwólniwe, žadanja wučerjow spjelnić, su so rozsudźili, z 8. apryla zahajenym stawkom po jutrach pokročować.

Anzeige