Po dołhej přestawce móža frizerki a frizerojo swoje posłužby zaso poskićeć. Za Kathrin Heine, mějićelku Worklečanskeho salona „Schnittstelle“, bě tónle tydźeń „nawala dla drje dosć napinacy, zdobom pak wolóženje“. Tež wužiwarjo jeje posłužbow so wjesela sej skónčnje włosy třihać dać móc. „Dlěje čakać“, so Heine smějkoce, „někotrym woprawdźe přejara tyło njeby.“ Foto: Feliks Haza

Strony w Budyskim wokrjesnym sejmiku za wukubłanje wučerjow serbšćiny

Budyšin (SN/at). Wjetšina frakcijow w Budyskim wokrjesnym sejmiku zastupjenych stron ma wukubłanje wučerjow serbšćiny za jara wažnu. Wotewrjenosć mjez nimi w dalokej měrje wo tym knježi wo pućach rozmyslować chcyć, kak hodźało so to ze stron tudyšeho wokrjesa podpěrać. To wuchadźa z wotmołwow frakcijow na prašenja našeho wječornika w zwisku z wobzamknjenjom wokrjesneho sejmika Sprjewja-Nysa wo stipendiju studentam wučerstwa za předmjet serbšćinu. Jenož frakcija FDP njeje na prašenja reagowała.

weiterlesen...
Fr., 05. März 2021

Zhromadnje so wothłosowaćWuběrk za dorost Zapadołužiskeho kopar­skeho zwjazka (WFV) přeproša na dwě digital­nej rěčnej hodźinje za dorostowe koparske mustwa. Zaměr je, zo so zamołwići na wšelake scenarije dojed­naja, pod kotrymiž móhli po lockdownje zaso trenować a hrać. Wobdźělenje je ­dobrowólne. Daty za konferencu dó­sta­njeće, hdyž napisaće hač do 21. měrca na mejlku. W njej dyrbja mjeno, předmjeno, towarstwo a funkcija w towarstwje po­date być.24.03. 18:00 hodź. młodźinje D a E25.03. 18:00 hodź. młodźiny A, B a CNimo runje mjenowaneju steja w pro­tyčce WFV hišće štyri dalše terminy, a to posedźenjow jeho prezidija: 8., 15., 23. a 29. měrcaTrójce za sobu w liščej jamjeŁužiske lodohokejowe liški hraja jutře, póndźelu a dźens za tydźeń hnydom trójce za sobu doma. Jutře přijědu Ravensburg Towerstars do Běłeje Wody, na 40. hrajnym dnju Lodowe piraty Crimmitschau a dźens za tydźeń EV Landshut. Wšitke hry 2. němskeje lodohokejoweje ligi pokaza internetowy ...

Fr., 05. März 2021

Ćežka hospodarska kriza a dale pospěšaca so inflacija zbudźatej w Libanonje dźeń a wjetše protesty. Kaž tule w stolicy Beiruće zaraćeja demonstranća dróhi z palacymi wobručemi. Protesty běchu wutoru wudyrili, jako bu znate, zo płaći jedyn ameriski dolar mjeztym 10 000 libanonskich puntow. Mjeztym maja hižo prěnje problemy, ludźi ze žiwidłami zastarać, dokelž kraj nad Srjedźnym morjom 80 procentow žiwidłow importuje. Wuslědk toho su wysoke płaćizny a přiběraca chudoba. Foto: pa/Bilal Jawich

Fr., 05. März 2021

Nowe hudźbne widejaBudyšin/Berlin. Poskitk serbskich hudźbnych widejow dale rozrostuje. Tele dny spřistupništej na Youtube-kanalu „Serbska hudźba“ skupina Astronawt nowostku „Impresije“ – ryzy instrumentalny to přinošk (režija: Philipp Herfort) – a kapała Brankatschki spěw „My dźemy dźensa“, inscenowany wot Ezekiela Mishki a Mateja Dźisławka. Na samsnej platformje wozjewi njedawno Berlinske duwo Hara Crash widejo k dub-štučce „Bali“, kotruž fanojo hižo z tačele „Halfway reveries“ znaja. Clip staj hudźbnikaj z kamerownikom Clemensom Jurkom pod režiju Roberta Ecksteina zwoprawdźiłoj. Najjednorišo jón zajimcy nańdu, zapodadźa-li mjeno duwa do wotpowědneho pytanskeho pola.

Fr., 05. März 2021

Kamjenjećesarjej Enno Scholze (nalěwo) a Stefan Tunask z Drježdźanskeje firmy Schubert dźěłataj na wosebitej owalnej hrjadce w Choćebuskim Rogeńskim parku. Wot minjeneho lěta tam Wenusowu hrjadku po historiskim přikładźe restawruja. Tak wuhotujetaj rjemjeslnikaj kromu ze sakskeho pěskowca. Hižo do toho bu podest za skulpturu Wenus Italica připrawjeny. Po tym zwjazaja podest z podstawkom. Hrjadku saněrować móža zamołwići Rogeńskeho parka dźakowano spěchowanskim ­pjenjezam z němsko-pólskeho projekta Interreg. Foto: Michael Helbig

Fr., 05. März 2021

Direktor Załožby za serbski lud Jan Budar pisa k přinoškej „Zjawne wumjetowanja abo dialog?“ z wčerawšich SN:

Fr., 05. März 2021

Marko WjeńkaWot zjawnosće lědma hišće wulce wobkedźbowane je zwjazkowe knježerstwo před něšto dnjemi wobzamknyło, zasadźenje Zwjazkoweje wobory w Afghanistanje wo dalše lěto hač do kónca januara 2022 podlěšić. Smy so mjeztym hižo na to zwučili, zo knježerstwo to w mjenje bóle prawidłownych wotstawkach čini. Přihłosowanje zwjazkoweho sejma je tak derje kaž wěste. Směmy potajkim z toho wuchadźeć, zo za tónle „dyrdomdej“ wudatym dźesać miliardam eurow dalše miliardy k tomu přińdu. Dotal je wjace hač połsta němskich wojakow w kraju pod Hindukušom „padnyło“.

Fr., 05. März 2021

Třicećiny smy docpěli a wjeselimy so na dalše lěta z mnohimi knihami, čitanjemi a rozmołwami. Wutrobny dźak wam wšěm za wjelelětnu swěru a přichilnosć k Smolerjec kniharni. Dźak słuša kupcam, čitarjam, awtoram, towarstwu ­Přećeljo Smolerjec kniharnje, sobudźěłaćerjam LND a podpěraćelam.Kelko skazankow, telefonatow a wězo poručenjow smy w minjenych 30 lětach dóstali a wobdźěłali, njemóžemy hižo rjec. Ale wěmy sej kupcow, čitarjow a awtorow wažić. Je rjane začuće, was w kniharni witać a was posłužować, wam radźić a z „dobrej knihu“ domoj hić dać. Móžemy z wulkeho poskitka LND, regionalnych nakład­nistwow kaž tež cyłeje Němskeje čerpać. Někotrežkuli zajimawe wudaće je so tak k swojemu čitarjej dóstało.Waše bohate wobdźělenje na njeličomny zarjadowanjach – knižne premjery, knižne předstajenja a literarne wječorki nam tuchwilu pobrachuja. Nadźijomnje móžemy was bórze zaso na literarne wječory witać. Awtorojo su runje tak njesćerpni kaž my, bohužel pak dotal hišće žanu dowolnosć nimamy preze ...

Fr., 05. März 2021

We wjace hač 170 krajach swěta swjeća wěriwi dźensa dźeń modlenja. Hesło dnja rěka: „Na čo twarimy?“ Kraj, kotremuž je dźeń wěnowany, je kupowy stat w Pacifiskim oceanje Vanuatu. Heike Krupka je sobuorganizatorka Ewangelskeje Janskeje wosady Wojerecy-stare město. Andreas Kirschke je so z njej rozmołwjał.Hodźi so dźeń najebać koronu přewjesć?H. Krupka: Haj, dźensa w 19 hodź. we Wojerowskej Janskej cyrkwi su kemše. Dalše za seniorow, kotrež mějachu so popołdnju wotměć, bohužel wupadnu, kaž tež zhromadna jědź za kraj typiskich jědźow po kemšach. Seniorow chcemy na wječornu bohosłužbu wotewzać a zaso domoj dowjezć. Přihotowanski kruh nawjeduje Ursula Philipp, hudźbny nawod ma Ilona Seliger.Kotry zaměr ma dźeń modlenja?

słowo lěta 2020

Anzeige