Hrajerki a hrajerjo lajskeje dźiwadłoweje skupiny Šunow-Konjecy tuchwilu zaso pilnje zwučuja. Pod nawodom Petry-Marije Bulan­kec-Wenceloweje nastuduja woni komediju Franza Riedera „Ludźo, njedźiwajće so“. Přełožiłoj staj ju Regina Šołćina a Daniel­ Wjenk. Hornjoserbska prapremjera budźe sobotu, 9. nowembra, w Šunowskej Fabrikskej hospodźe. Foto: Feliks Haza

Di., 22. Oktober 2019

Do nazymy hodźacu so wustajeńcu „drjewarja“ Jürgena Spottki wotewrěchu minjeny pjatk w Budyskej měšćanskej bibliotece. Jeje sobudźěłaćerka Gabrie­le Krause witaše wjace hač 50 hosći na zarjadowanje, kotrež je Michael Krause na gitarje a spěwajo wobrubił.

Di., 22. Oktober 2019

Sokoł Ralbicy/Hórki – Drohotka Ramnow 1:4 (0:1)Zestawa domjacych: Schöne – Schultz, Wałda, Bjeńš, Materna (85. Lešawa), Rawš, Gloxyn, M. Matka (42. K. Matka), Šiman, G. Kurjat (69. M. Kurjat), DomaškaKoparjo Sokoła Ralbicy/Hórki hromadźa w tej sezonje radšo wonka dypki, doma wšak wočakuja w prěnjej połseriji stajnje najsylnišich cyłki tuteje ligi. Ku­lowej běchu 1:2 podleželi, 2:2 hrajachu přećiwo Hornjemu krajej nad Sprjewju, a nětko dóstachu sej njedźelu wot Drohotki Ramnow samo z 1:4 na měcu.Wot spočatka Ramnowčenjo poka­za­chu, zo słušeja lětsa k wulkim fawo­ritam na mišterstwo. W Ralbičanskej połoj­cy woni přeco z dwěmaj mužomaj atako­wachu a sej tak spěšnje zaso bul wudobywachu. Po tym kombinowachu so wutrajnje na wrota Willija Schöny. Po jeho zmylku w 15. min. steješe tež hižo 0:1. Flanku Schöne prawje njezapřimny, a wotplacnjeny bul stłóči hóstny nadběhowar jenož hišće přez liniju. Z wulkotnymaj refleksomaj zadźěwa Ralbičanski wrotar na to hnydom dwójce wjetšemu zastatkej. Soko ...

Di., 22. Oktober 2019

Nowy wobchadny centrum před Choćebuskim Hłownym dwórnišćom su po tři lěta trajacych twarskich dźěłach wčera swjatočnje přepodali. Wot dźensnišeho je wón wužiwajomny. Z nim lutuja pasažěrojo čas, hdyž z ćaha do busa abo tramwajki přelězu a nawo­pa­k. Nimo toho maja prawidłowne zwiski do Berlina. Braniborska je 20 milionow eurow přinošowała. Foto: Michael Helbig

Di., 22. Oktober 2019

Kreatiwnej dnjejChrósćicy. Jutře, 23. oktobra, a zaju­třišim, 24. oktobra, wot 9 hodź. su zajimcy na kreatiwnej dnjej na Chróšćanski gmejnski zarjad přeprošeni. Jutře pasla tam pod nawodom floristki Diany Mejnoweje nazymsku pychu. Štwórtk zaběraja so tam z paslenjom filigranych nawušnicow z parličkow, pjelsće, zbytkow płatu a fimo-hliny.Zběraja hodowne pakćikiSmjerdźaca. Towarstwo swj. Filomeny chce lětsa znowa dźěći a swójby w maćerno-dźěćacym domje w čěskim Dolnim Podluží a w bołharskim Razgradźe k hodam zawjeselić. Za to zběraja znowa hodowne pakćiki. Jich wobsah zamoł­wići njepředpisuja, proša pak wo to, pakćik ze zdźělenku woznamjenić, hač je za swój­bu, holcu abo hólca a tohorunja, w kotrej starobje. Pakćiki, poćehnjenja a dalše hygieniske twory přijimuja čłonojo towarstwa swj. Filomeny wokoło Smjerdźečana Gerata Róbla wot pón­dźele, 25. nowembra, hač do štwórtka, 28. nowembra, stajnje wot 17 do 18 hodź. w Smjerdźečanskim kulturnym domje.Na dźěłarničku do muzeja ...

Di., 22. Oktober 2019

Zhromadnu kontrolu nakładnych awtow a busow su němscy a čěscy policisća ty­dźenja­ na B 178 pola Wodrjeńcy (Oderwitz) přewjedli. Zhorjelska policajska direkcija bě k tomu kolegow w Liberecu a Ústíju nad Labem přeprosyła. Tak přepruwowachu něhdźe sto jězdźidłow nastupajo wěstotu transportowanych tworow, spěšnosć a techniski staw wozydłow. Nic naposledk su kontrolowali, hač maja šoferojo wšitke trěbne dokumenty při sebi. Na kromje wužichu zastojnicy zetkanje němskich a čěskich fachowcow za praktiske zwučowanje hladajo na manipulaciju digitalnych jězbnych zapisnikow. Foto: Anja Leuschner

Di., 22. Oktober 2019

Mějićelka Wojerowskeho Wjacsławkec drastoweho domu Kirsten Bejmina słuša k sobuzałožerkam loni wutworjeneho Serbskeho drastoweho foruma. Andreas­ Kirschke je so z njej rozmołwjał.Knjeni Bejmina, što za forumom tči?K. Bejmina: Zakładnu mysličku zrodźichmy w našim towarstwje za hajenje regionalneje kultury w srjedźnej Łužicy. Społnomócnjena za serbske naležnosće wokrjesa Budyšin Regina Krawcowa je ideju podpěrała. Tak bu forum 2018 załoženy. Hłowny wotmysł je wobchować fachowu wědu. Wšako su poslednje awtentiske nošerki serbskeje drasty mjeztym wšitke ze­mrěli a njemóža wědu wo njej tuž dale dawać. Je potajkim „pjeć po dwanaćich“ a dyrbimy nuznje jednać. Po prěnim kursu „Kak dźěćatko prawje hotować“ w našej nowej drastowej komorje smy so rozsudźili, dalše kursy poskićeć.Štó so na forumach wobdźěla?K. Bejmina: Powšitkownje je tak, zo je forum wšěm zajimcam zbliska a zdaloka wotewrjeny.Jedyn z kursow rěkaše „Hawba, načołko a hrjebičko“. Što sće tam wobjednawali? ...

Di., 22. Oktober 2019

Poskitki Budyskeje hudźbneje šule z wotnožku w Kamjencu požadaneBudyšin (SN/mwe/MiR). Najsławniše wubědźowanja za šulerjow hudźbnych šulow po cyłej Němskej je kóždolětne wubědźowanje „Młodźina hudźi“. Wot lěta­ 1964 je hižo přewjeduja. „Za wučerjow a wukonowych šulerjow našeje hudźbneje šule su přihoty a wobdźělenje wažna etapa we wobłuku šulskeho lěta a wukubłanja“, wuswětla nawodnica Budyskeje hudźbneje šule Charlotte Garnys. „Wšako steji nimo mysle, spěchować młodych hudźbnikow, tež postajowanje wuměłskeje hódnoty kubłanišća.“Wot lěta 1992 bě na regionalnych wubě­dźowanjach kóžde lěto 35 do 55 šule­rjow a šulerkow z Budyšina, lětsa 54 šule­rjow. 22 z nich wobdźěli so na sakskim wurisanju. Jurorojo mějachu gita­rowy kwartet a duwo z pianistom a hudźbnikom na blachowym instrumenće za hódnej, zastupować Budyske kubłanišćo a tak tež Saksku na cyłoněmskim wurisanju. „Z wulkim wjeselom smy dožiwili, zo dobychu woni w kruhu najlěpšich hudźbnych šulerjow na zwjazkowej runinje jedne druhe a ...

Di., 22. Oktober 2019

Budyšin (SN/at). Wobsteja zwučene formy ewangelskeho serbskeho wosadneho skutkowanja runje tak hišće w přichodźe? Předsyda Serbskeho ewangelskeho towarstwa (SET) a městopředsyda Serbskeho ewangelskeho zwjazka Mato Krygaŕ měni, zo tči w prašenju wužadanje, wo kotrymž maja tež w zwisku z klětušim přechodom w zastojnstwje serbskeho superintendenta rozmyslować.

Anzeige