Wosebita wustajeńca Budyskeho Serbskeho muzeja „Jutry w Serbach“ njeje tuchwilu přistupna – znajmjeńša nic w tradicionalnym zmysle. Wirtuelnje pak móža sej ju zajimcy bórze wobhladać, dokładny termin a wotkaz nańdu na internetnej stronje muzeja. Mónika Ošikowa (na foće) digitalne wobchodźenje z pomocu 360stopnjoweje kamery nahrawa. Foto: SN/Hanka Šěnec

Mjeńšinowy model jako imaterielne kulturne namrěwstwo nominowany

Flensburg (SN/at). Statnu mjezu přesahowacy němsko-danski mjeńšinowy mo­del w Južnym a Sewjernym Schleswigu je za status imaterielneho kulturneho namrěwstwa UNESCO nominowany. Próstwu wo zapis do registra „dobrych přikładow z praksy“ organizacije Zjedno­ćenych narodow za kubłanje, wědomosć a kulturu wot wutory předleži, kaž Južno­schleswigska nowinarska słužba informuje. Wo přiwzaću do registra imaterielneho namrěwstwa UNESCO ma mjezystatny wuběrk kónc lěta 2021 rozsudźić.

Němsko-danski mjeńšinowy model je přikład měrniweho zhromadneho žiwjenja. Wurostł je wón z ludoweju wothłosowanjow w lěće 1920, po kotrymajž słuša sewjerna Schleswigska k Danskej, južna k Němskej. Charakteristiske je, zo ma wotpowědna wjetšina ludnosće mjeńšinu za jasne kulturne wobohaćenje regionow na woběmaj stronomaj mjezy.

weiterlesen...
Fr., 03. April 2020

Budyšin (SN). Tež za lěto 2021 bě fotograf Wolfgang Wittchen po puću, zo by znowa spodobne motiwy za runje w Ludowym nakładnistwje Domowina wušłu nasćěnowu protyku „Moja Łužica – Meine Lausitz – Mója Łužyca“ zapopadnył.Na titulnym łopjenu noweje protyki strowi putniska cyrkej w Róžeńće. Wolfgang Wittchen je ze swojej kameru znowa idyliske krajiny, turistiske wjerški a tradicionalne swjedźenje we Łužicy fotografował. Přehladnje wuhotowana protyka skići tež dosć městna za wosobinske noticy a zdobom kruch domizny.

Fr., 03. April 2020

Planowane koparske terminyTež Zapadołužiski koparski zwjazk móže jeno sportowe terminy wozjewić, kotrež leža w časowej dobje po 20. aprylu:22.04. krótke dalekubłanje w Budyšinje23.04. Dźeń dalekubłanja w Budestecach27.04. Trening holčeje dorostoweje wubranki w Biskopicach27.04. Hrajne koło zepěranišćow DFB wuchodneje a srjedźneje Sakskeje w DrježdźanachMłodźinska spartakiada 2020Tež hdyž zhromadny koparski trening tučasnje móžny njeje, planuja lětušu wokrjesnu dźěćacu a młodźinsku spar­ta­kiadu. Slědowace koparske turněry su předwidźane:20.06. młodźina D, w Małym Wjelkowje20.06. młodźina E, w Lomnitzu21.06. młodźina F, pola SV Bischheima-Häslicha20.06. młodźina G, pola ST 1896 Wulkeje DubrawyMłodźinski wuběrk Zapadołužiskeho kopar­skeho zwjazka je přizjewjenski čas hač do 15. apryla podlěšił. Wu­pisanje steji w online-časopisu „An­pfiff-Online“.Internetne dalekubłanje

Fr., 03. April 2020

Foće: Matej Dźisławk  SERBSKE NOWINY – KÓNCTYDŹENSKA PŘIŁOHAPjatk, 3. apryla 2020Wjele serbskich młodostnych je runje doma, tuž do dźěła zdar: Trio a Kumple pytaja nowy logo! • Za to trjebaja pomoc serbskich wuměłčow a wuměłcow. • Za dalše profesionelne dźěło (na přikład rozšěrjenje w interneće a socialnych medijach) stej trěbnej LOGO a ICON! Wonej měłoj originelnej, jednorej, ale tež fleksibelnej być – a to hladajo na to, zo matej so na wšelakich wabjenskich srědkach (na př. drasće abo flajerach) wužiwać. • Wobdźělnikam kiwatej pjenježne/materielne myto kaž tež wuhlad na dalše zhromadne dźěło na polu medialneho wuhotowanja. • Swoje prěnje skicy a kreatiwne namjety sćelće prošu z předmjenom a swójbnym mjenom na , a to hač do 30. apryla. Fabian Hejduška

Fr., 03. April 2020

Z wulkim awtowym kranom su dźensa dopołdnja znjezboženu lokomotiwu njedaloko badensko-württembergsko Freiburga zaso na kolije stajili. Nakładny ćah zrazy minjenu nóc do sto tonow ćežkeje betonoweje platy, kotraž bě z mosta na kolije padnyła. Při tym je 51lětny lokomotiwnik žiwjenje přisadźił. Móst chcychu kónc tydźenja spotorhać. Wotpowědne přihotowanske dźěła běchu hižo přewjedli. Policija njezbožo přepytuje. Čara mjez Freiburgom a Baselom je zawrjena. Foto: dpa/Patrick Seeger

Fr., 03. April 2020

Křižowy puć digitalnje kročićZajutřišim, bołmončku, su wšitcy wěriwi přeprošeni na zhromadne modlenje křižoweho puća. Koronakrizy dla, kotraž wšak wuskutkuje, zo su wšitke zhro­madźenja ludźi zakazane a procesiony njewitane, su předewšěm młodostni namoł­wjeni křižowy puć digitalnje sobu kročić. Započatk je w 14 hodź. Zo móhli so z pomocu interneta wobdźělić, trje­baja přistup k discord-serwerej dekanatneho dušepastyrstwa pod https://discord.gg/MhswUEb.Kemše wirtuelnje sćěhowaćSerbskorěčnu Božu mšu móža wěriwi bołmončku zaso na internetnym kanalu Youtube sćěhować. W zwučenym času w 9 hodź. swjeći ju tónkróć Budyski tachantski farar a dekan Wito Sćapan. Nimo livestreama – link namakaće na webstronje Katolskeho Posoła – tež Serbski rozhłós kemše wusyła.Wo křižerjach we Wuhladku

Fr., 03. April 2020

Dny stareho hosćenca w Pančicach-Kukowje su doskónčnje ličene. Tele dny je recyclingowa firma asbestowe platy wotšrubo­wała, dokelž dyrbi je ekstra wotstronić. Přichodny tydźeń wurumuja stare blida a stólcy. Kaž wjesnjanosta Markus Kreuz (CDU) dale informuje, započnje wutoru po jutrach bager dźěłać a twarjenja torhać. Foto: Feliks Haza

Fr., 03. April 2020

Snadne spadki minjenych tydźenjow wuskutkuja so na staw dnowneje wody runje tak kaž na pegele rěkow a rěčkow. Zjawne zastaranje z wodu pak je dale zawěsćene.Drježdźany (SN/bn). Aktualny staw dnowneje wody w regionje je po informacijach Sakskeho krajneho zarjada za wobswět, ratarstwo a geologiju (LfULG) „přewažnje konstantny. Wuhódnoćene měrjenja dohromady 311 pruwowanskich městnosćow wujewjeja, zo leži přerě­­zny pegel w 77 procentow padow wo něhdźe 51 centimetrow pod wjelelětnym přerězkom.“ Přičina toho su hłownje „po­měrnje snadne spadki w minjenych tydźenjach“. Přiwšěm je rozdźěl mjez jednotliwymi měrjenskimi stacijemi we Łužicy – tež wotwisnje wot wašnja pru­wowanja pak w šachtowej studni, pak z tak mjenowanej wobkedźbowanskej rołu­ za dnownu wodu – dosć wulki. Tak zwěsćeja w Małym Wjelkowje 15 centimetrow resp. w Barće samo 57 centimetrow niši a we Łuhu 21 cm resp. w Klětnom samo 63 cm wyši přerězny staw. Złožujo so na aktualnu meteorologisku situaciju zarjad z toho wuchadźa, zo „ ...

Fr., 03. April 2020

Marko WjeńkaNichtó njemóže dźensa z wěstosću rjec, hdy budźe po koronakrizy a kak dołho dyrbimy wšitke naprawy hišće znjesć, kotrež tak raznje do našeho wšědneho dnja zasahuja. Porno tomu pak je hižo dźensa jasne, zo pisamy nětko zhromadnje kapitl, kotryž drje do stawizniskich knihow zańdźe. Snano změje wón hesło „Towaršnosć w nuzowym stawje – što je naraz wšitko móžno“.

Fr., 03. April 2020

Wrócław (JBR/SN). Delnjošleska stolica Wrócław ma wulke zbožo w ćežkim času koronapandemije dla. Wo wobydlerjow stara so, kaž nan wo swoje dźěći, wyši měšćanosta Jacek Sutryk. Wšědnje wječor napoł sedmich ma wón z ludźimi zwisk přez internet. Tak rozprawja jim wo aktualnych naprawach knježerstwa, prosy jich, wukazy respektować, a sćerpnje wujasnja, čehodla su trěbne. Wot 1. jutrownika na přikład su parki, bulwary a promenady podłu Wódry zawrjene. Tež jara woblubowane měšćanske kolesa njejsu wjace přistupne. Dźěći njesmědźa so bjez dorosćeneho wonka pokazać. Gumijowe rukajcy we wobchodach su winowatosć. Měšćanosta wšitkich namołwja, „jutry jenož doma we wuskim kruhu swójby swjećić. Dyrbimy zhromadnje přetrać, zo bychmy so na klětu wjeselić a potom wšitke swjatočnosće nachwatać móhli.“

Anzeige

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte