Najebać koronu maja w Połčničanskej poprjancarni Handrick ruce połnej dźěła. ­Sören Tenne tule runje dopječeny poprjanc jako zakład woblubowanych róžkow z pjecy bjerje. Mnozy kupcy zbliska a zdaloka přichadźeja do wobchoda na Kamjenskej ­dróze, zo bychu nakupowali. Ale tež w online-shopje poprjancarnje maja lětsa tójšto skazankow z cyłeje republiki. Foto: Rico Löb

Drježdźany/Budyšin (SN/MiR). Nětko w decembrje chce so Sakski krajny sejm zaběrać ze zakonjom wo sylnjenju kubłanja (Bildungsstärkungsgesetz). W srjedźišću steji namjet, kubłarjam a kubłarkam bjezpłatne wukubłanje zmóžnić – a to wróćo sahajo wot awgusta 2020. Runje tak postupować ma so z wukubłancami za powołanje na hojenskeho hladarja/hojenskeje hladarki (Heilerziehungs­pfleger).

weiterlesen...
Mi., 02. Dezember 2020

Šěršej serbskej zjawnosći bu Luiza Winarjec znata, jako je we wobłuku lětušeje schadźowanki nowostki Ludoweho nakładnistwa Domowina za „digitalnym knižnym blidom“ předstajiła. Zo 18lětna wot septembra w rozšěrjenju LND pomha, zwisuje z koronapandemiju.

Mi., 02. Dezember 2020

EV Landshut – Łužiske liški Běła Woda 4:2 (1:0, 2:1, 1:1)Dwaj dnjej po grandioznym dobyću nad Kasselom podachu so Łužiske lodoho­kejowe liški do bayerskeho Landshuta. Nimo zranjeneje trójki Ondřej Poživil, Jakub­ Kania a Bennet Roßmy wosta tež Nick Walters doma. Domjacy pak dyr­bjachu so tohorunja kopicy hrajerjow wzdać, tak zo wobaj trenarjej w swojimaj defensiwomaj kaž tež ofensiwomaj rjady trochu přestajištaj. Kaž wočakowane wukonjachu domjacy wot wšeho spočatka sylny ćišć. W 7. min. docpěchu nawjedowanje, kotrež hač do prěnjeje sireny dźeržachu. Po dźesać mjeńšinach so hosćo trochu strašnišo w ofensiwje pokazachu. Tola pospyt Tomaša Andresa a dwě dobrej składnosći narodneho hrajerja Wulkeje Britaniskeje Roberta Farmera puć do wrotow njenamakachu. Tež domjacy mějachu hišće tón abo tamnu dobru šansu. Najlěpšu za wurunanje wosta pak w 17. min. znowa Robert Farmer ležo­, jako w dwubojowej situaciji na domjacym goaliju zwrěšći. ...

Mi., 02. Dezember 2020

Zrudoba a poraženosć knježitej w porynsko-pfalcskim Trieru, po tym zo bě tam wčera popołdnju 51lětny ze swojim přezpólnym awtom zaměrnje pjeć pěškow morił – mjez nimi dźewjeć tydźenjow stare dźěćko a jeho nana – a 14 ludźi zranił. Policija móžeše skućićela zajeć. Dźensa chcychu jeho sudnikej předstajić. Prawdźepodobnje je muž psychisce chory. Foto: dpa/Harald Tittel

Mi., 02. Dezember 2020

Idejowe wubědźowanje sakskeho ­fondsa „Čiń sobu!“ je we wosebitej ­kategoriji „Žiwa dwurěčnosć“ znowa tworićelskosć na dobro našeje maćeršćiny pozbudźiło. Serbske Nowiny tule rjad drobnych a małych projektow w serialu předstajeja.Zwjazać dotalne informacije wo serbskej katolskej narodnej drasće na zhromadnej internetnej stronje je wotpohlad Kamjenskeje župy „Michał Hórnik“ a hotowarničow. Wosebje dźe wo swjedźensku drastu, kaž so ju na přikład njewjesty, słónki ­a družki w Kamjenskej župje hotuja. Zapřijeć chcedźa tež drastu z dalšich wosadow, kaž z Radworskeje a Kulowskeje.

Mi., 02. Dezember 2020

Wot měrca bědźi so tež łužiske hospodarstwo z wuskutkami koronapandemije. Na Čornopumpskim industrijnišću wšak tajke poprawom mjenowanjahódne njeběchu.Čorna Pumpa (JoS/SN). Z wužadanjemi koronapandemije su na Čornopump­skim industrijnišću (ISP) dosć derje wobchadźeć móhli. Na wšědne wobchodnistwa a běžne projekty su so wosebite wobstejnosće mało wuskutkowali. Wobjim nadawkow je dale wulki ze stupacej tendencu. Jenož někotre projekty su so časowje trochu přesunyli, hewak zamóchu wšitke wobknježić. Spočatne ćeže w komunikaciji předewšěm ze zarjadami a předewzaćemi su přewinyli.Homeoffice a karantena wšak stej wuradźowanjam z wosobinskej přitomnosću runje tak kaž terminam na městnje zadźěwałoj. Na cyłe lěto zhladujo pak zwěsćeja tež tu pozitiwne wuwiće. Hdźež wu­tworichu techniske wuměnjenja za widejowe a telefonowe konferency, móžachu sej wuradźowanske terminy na městnje často zalutować. Firmy a zarjadnišća buchu za procesy digitalizacije sensibilizowane. Wosebje srjedźostawske předewzać ...

Mi., 02. Dezember 2020

Marek Krawc rozprawja za Serbske Nowiny z PrahiPo minjenym, skerje napjatym tydźenju – ličby nowonatyknjenych z koronawirusom drje dale spadowachu, srjedź tydźenja pak stagněrowachu – wozjewi čěske knježerstwo njedźelu připołdnju dalše wolóženja. Wot jutřišeho so Češa do normalneho žiwjenja nawróćeja. Knježerstwo je rozsudźiło, zo smědźa wot štwórtka wšitke wobchody a hosćency zaso wotewrjene być, tež posłužby budu k dispoziciji. Za wobchody drje dale płaći, zo dyrbja ludźo škitny nahubnik wužiwać a wokoło sebje 15 kwadratnych metrow městna měć. Wšitcy wobchodnicy, a to nic jeno ći ze žiwidłami, smědźa tuž swojich kupcow znowa posłužować. Dalša zwjeselaca powěsć za přetrjebarjow wězo je, zo móža nětko w adwentnym času zaso njedźelu nakupować hić. Hosćencarjam je so tohorunja hoberski kamjeń z wutroby walił. Tež woni móža wot jutřišeho swojich hosći wšědnje hač do 22 hodź. witać. Dyrbja pak z mjenje hosćimi ličić, tež w jich lokalach płaća mjenujcy dale postajenja hygieny a wěstotny wot ...

Anzeige