Wobydlerjo aktiwistow podpěruja

Montag, 04. März 2024 geschrieben von:

Grünheide (dpa/SN). Škitarjo wobswěta su braniborske knježerstwo namołwjeli, planowane rozšěrjenje twornje Tesle w Grünheide zadźeržeć. „Što dyrbi so ­hišće stać, doniž politikarjo njereaguja“, wu­zběhny Lou Winters. Wona angažuje so w zwjazku, kotryž so přećiwo planam Tesle zasadźa. Předewšěm aktiwistka kritizuje, zo dźe politikarjam jenož wo profit. Twornja njeměła hižo žane spěchowanske srědki ze stron braniborskeho knježerstwa dóstać. Po słowach wobswětoškitarjow předewzaće přirodu masiwnje wohrožuje. To nastupa mjez druhim pitnu wodu. Tež hódnoty wopłóčkow, kotrež so z twornje do systema dóstanu, su přewysoke. Zastupjerjo gmejny w Grünheide njesmědźa tole ignorować. Kaž z naprašowanja wuchadźa, je wjetšina wobydlerjow tohorunja přećiwo planowanemu rozšěrjenju twornje za elektroawta.

Protesty burow špatny přikład

Donnerstag, 29. Februar 2024 geschrieben von:
Augsburg (dpa/SN). Prezident Centralneho zwjazka rjemjeslnikow Němskeje Jörg Dittrich je do zahajenja mjezynarodnych rjemjeslniskich wikow w Mnichowje swoju branšu před tym warnował, sej najebać wulku njespokojnosć mnohich zawodow protesty ratarjow za přikład brać. Hospodarska politika njesměła so na dróhach wudiskutować, ale w parlamentach a w dialogu politiki z powołanskimi zwjazkami, rjekny Dittrich Augsburgskim nowinarjam. Wón začuwa ­wulki ćišć z wjacorych dźělow Němskeje, přikładej burow sćěhować a tohorunja protestować. Dittrich ma tole za wopačny puć. Politikarjow prezident zwjazka rjemjeslnikow namołwja, so problemam zawodow chutnje přiwobroćić a aktiwnje za rozrisanjemi pytać. „Njetrjebamy ‚zrozumjenje‘, ale pomoc“, rjekny.

Dialog a wola pomhać

Donnerstag, 29. Februar 2024 geschrieben von:
Kak je w małej, swójbnej naležnosći, tak je runje tak we wulkej, cyłotowaršnostnej: Maksimalne žadanja njepřinošuja k tomu problemy rozrisać, ale pačene pozicije skerje pohłubšeja. Njespokojnosć dlěši čas jeničce wótře na dróze zwuraznjeć ma tójšto potenciala za njekónčacu so spiralu njemdrosće, za dalše zdalowanje tych, kiž měli poprawom ze sobu rěčeć, a přiwótřenje konflikta. Poselstwo prezidenta Centralneho zwjazka rjemjeslnikow Němskeje Jörga Dittricha je toho­dla jasne: werbalnje wotbrónić, zwólniwy być za rozmołwu na samsnej runinje a na tajkim wobstawać. W jeje srjedźišću měli problemy stać, kotrež ćěrja njespokojenych k zjawnym protestam. Woni čuja so njesłyšeni a ze swojimi wšědnymi starosćemi wo traće zawoda sebi samym přewostajenych. Pobrachowaca komunikacija je dowěru do dźěławosće wolenych politikarkow a politikarjow podrywała. Ju wróćo zdobyć je ćežki puć – z dialogom a krutej wolu, tamnej stronje pomhać chcyć. Axel Arlt

Busy zaso njepojědu

Mittwoch, 28. Februar 2024 geschrieben von:
Budyšin/Zhorjelc (SN). Dźěłarnistwo ver.di je za tutón tydźeń dalše stawki w zjawnym bliskowobchadźe připowědźiło. Štwórtk a pjatk dyrbja so sobujěducy w Budyskim a Zhorjelskim wokrjesu na wupady jězbow nastajić. Kaž zdźěli wo­krjesny wobchadny hamt Budyskeho wokrjesa w Kamjencu, su woni „jenož informaciju dóstali, zo so stawkuje“, nic pak hdy a w kajkim wobjimje. Šule su na to skedźbnili, zo je busowe předewzaće RegioBus znowa lisćiny z wupadnjenymi jězbami na swojej webstronje wozjewiło. Tam móža so tež priwatnicy informować. Kaž wuchadźa z lisćinow, pojědu busy Šmitec wozydłownistwa z Radworja po planje. Tež w Zhorjelskim wokrjesu je situacija podobna. Krajnoradny zarjad tam z toho wuchadźa, zo něhdźe połojca wšěch busowych jězbow po planje budźe. Tež woni pokazaja na internetne strony busowych předewzaćow we wo­krjesu, hdźež móža so potrjecheni informować. Stawki štwórtk a pjatk potrjechja cyły Saksku. Hižo wot póndźele stawkuje dźěłarnistwo ver.di po cyłej Němskej za powyšenje mzdow a poniženje dźěłoweho časa.

Hač do lěta 2030 ma so w Němskej wěsty podźěl miliny, mjenujcy 80 procentow, z wobnowjomnych energijowych žórłow produkować. Kak móhli tole docpěć, bě tema wčerawšeje konferency w Choćebuzu.

Choćebuz (SN). Wutwar ekomiliny po cyłym Zwjazku po słowach zwjazkoweho hospodarskeho ministra Roberta Habecka (Zeleni) derje postupuje. To wuswětli wón wčera na energijowej konferency w Choćebuzu. „Jelizo dale takle pokročujemy, smy zaměry bórze docpěli“, wón zwurazni. Tuchwilu wučinja podźěl miliny wobnowjomnych energijow něhdźe 40 procentow. Za dalše wuwiće njejsu w přichodźe jenož solarne parki a wětrniki trěbne, ale tež milinowe syće. Tak měli so milinowody twarić. Dokelž pak su powody pod zemju předrohe, dyrbja wone nad zemju nastać.

Habeck chwaleše wčera iniciatiwu łužiskich komunow. Minjeny tydźeń je ­Łužiski kruh požadanje wo prěni „Net ­Zero Valley“ (dolina nettoweje nule) ­Europy w Brüsselu wotedał. Rěčnica kruha, Grodkowska měšćanostka Christine Herntier (njestronjanka) bě ministra wčera informowała.

Transformacija regiona postupuje

Mittwoch, 21. Februar 2024 geschrieben von:

Łužiska energija a milinarnje (LEAG) swój puć transformacije dale kroči. Hromadźe z wuwiwarjom projektow EP New Energies (EPNE) chce LEAG lětsa wjacore bytostne projekty wětroweje energije a fotowoltaiki započeć.

Choćebuz (SN/at). GigawattFactory mjenuja pola LEAG swój wulki cil. To ma w přichodźe najwjetši wotkrajny (onshore) zwjazk připrawow k produkciji zeleneje miliny w Němskej być. Wažny měznik budźe prěni swójski wětrowy park přede­wzaća Baršć-Rjasnik (Forst-Briesnig) II z wukonom 100 megawattow być. Kaž LEAG a EPNE informujetej, maja so twarske dźěła za park ze 17 wětrnikami na rekultiwowanej přestrjeni Janšojskeje jamy w nalěću započinać. Wot lěta 2026 chcedźa wottam zelenu milinu do syće dodawać. Připrawy za wětrowu energiju móža po podaću partnerow lětnje 270 000 MWh miliny dodawać. Z tutej milinu hodźi so nimale 77 000 domjacnosćow zastarać, wjace hač połdra raza telko, kaž su we Wojerecach, Kamjencu a Budyšinje.

Wulki zajim za powołanske wiki

Dienstag, 20. Februar 2024 geschrieben von:
Wulki zajim zbudźili su najwjetše wiki Braniborskeje za powołanja, kubłanje a załoženje swójskeje powołanskeje eksistency minjeny kónc tydźenja w halach Choćebuskich wikow. Něhdźe 200 wustajerjow je so lětsa na kóždolětnych wikach IMPULS wobdźě­liło. Přehladka měrješe so na młodych ludźi, kotřiž pytaja za wukubłanskim abo ­po­wołanskim městnom. Zastupjenje běchu wulke industrijne zawody runje tak kaž strowotniske předewzaća. Na stejnišću Choćebuskeho centruma za lěkowanje wu­troby mějachu zajimcy składnosć, sej model wutroby na originalne wašnje wob­hladać a techniku k wožiwjenju jeje funkcijow zeznać. Foto: Michael Helbig

Darowansku akciju zahajili

Donnerstag, 15. Februar 2024 geschrieben von:
Po tym zo su njeznaći kónc tydźenja pola ratarja w Oelsnitzu wjacore jězdźidła zapalili, je so darowanska akcija za potrjecheneho bura zahajiła. Spřećeleny předewzaćel zběra na internetnej platformje „Gofundme“ pjenjezy, kotrež chce wón ratarjej přepodać. Pjenjezy su nuznje trěbne, wšako wojuje ratar wo eksistencu swojeho zawoda. Zaměr je 200 000 eurow nazběrać. W minjenych dnjach darichu ludźo hižo nimale 80 000 eurow. Kaž policija mjeztym zdźěli, pytaja za podhladnymi a namołwjeja swědkow, so na policajskej direkciji přizjewić. Foto: dpa/pa/Andre März

Infrastrukturu jězoriny dale polěpšić

Mittwoch, 14. Februar 2024 geschrieben von:

Po swojim hospodarskim planje chce Zaměrowy zwjazk Łužiska jězorina Sakska lětsa dohromady 600 000 eurow inwestować, wot tutych 137 000 eurow ze swójskich srědkow.

Wojerecy (AK/SN). Do najwažnišich naprawow słušeja: Wodowe wotpočnišćo na Lejnjanskim jězoru, wodźenski system za motorizowany wobchad, wudospołnjenje značkow kilometrow za pućowacych kołowokoło jězorow, rozšěrjenje kapacitow přistawnišćow při Parcowskim jězoru kaž tež wuhotowanje zarjada zwjazka z modernej techniku.

Aktualnje eksistuje po cyłej přestrjeni zwjazka hižo wodźenski system, ke kotrymž słuša 90 „njehamtskich“ info-tafličkow na wjace hač 30 městnach. Spočatk 2023 je zwjazk system z hamtskimi pućnikami z pomocu Łužiskeje a srjedźoněmskeje towaršnosće hórnistwoweho zarjadnistwa (LMBV) wudospołnił.

Židowske wosady bóle podpěraja

Montag, 12. Februar 2024 geschrieben von:

Drježdźany (dpa/SN). Sakske knježerstwo chce Židowske wosady w swobodnym staće hišće bóle financielnje podpěrać. Suma za nabožne a kulturne po­trjeby ma po rozsudźe kabineta wot lěta 2025 wob lěto 2,1 milion eurow wučinić. Wotpowědne zrěčenje su sakski ministerski prezident Michael Kretschmer (CDU) a zastupjerjo wosadow minjeny pjatk w Drježdźanskej statnej kencliji podpisali. Z pjenjezami so tež stražowanski škit za židowske zarjadnišća zapłaći. Dotal płaći Sakska wob lěto 1,07 milion eurow Židowskim wosadam.

Ze zrěčenjom zwuraznja Swobodny stat wosebitu zamołwitosć za židowske žiwjenje w Sakskej. „Židowske žiwjenje w Němskej a Sakskej našu towaršnostnu zhromadnosć wobohaća. Tole měli zhromadnje dale pěstować“, Michael Kretschmer zwurazni. Zrěčenje je zakład za spomóžne zhromadne skutkowanje mjez swobodnym statom a židowskim nabožinskim zjednoćenstwom.

Serbska debata

Neuheiten LND