Starosća so dalšeho spěchowanja dla

Dienstag, 05. Juli 2022 geschrieben von:

Tornow (AK/SN). Spěchowanje naprawow we Łužiskej jězorinje ze srědkow hórnistwoweho saněrowanja na zakładźe zwjazkoweho zarjadniskeho zrěčenja (paragraf 4) njebudźe po lěće 2027 hižo móžno. Tole zdźěli jednaćel zaměroweho zwjazka Łužiska jězorina Sakska Daniel Just na minjenym posedźenju w Tornowje. „Starosćimy so wo paragraf 4 zwisowacy z budgetami. Wot Swobodneho stata tuchwilu předwidźany budget za lěto 2023 do 2027 je přesnadny“ , wón rozkładźe. Po měnjenju Sakskeho wyšeho hórniskeho zarjada njehodźa so hižo wšitke předwidźane projekty přewjesć. Jeničce 21,5 milionow eurow je tuchwilu k dispoziciji. Trěbne pak su 38,16 milionow eurow.

Pozitiwny wukubłanski trend

Montag, 04. Juli 2022 geschrieben von:

Drježdźany (SN). Cyłkownje 1 018 młodych žonow a mužow je hižo nětko swoje wukubłanske zrěčenje podpisało a so za karjeru w rjemjesle na wuchodźe Sakskeje rozsudźiło. Hladajo na lěto do toho pokazuje so pozitiwny trend. W lěće 2021 bě samsny dźeń, 30. junija, ­hakle 937 młodostnych wukubłanske zrěčenje z rjemjeslniskim zawodom we wokrjesach Mišno, Budyšin, Zhorjelc, Sakska Šwica-wuchodne Rudne horiny abo w krajnej stolicy Drježdźany wotzamknyło. Lětsa je to tuž wo něhdźe 8,6 procentow wjace.

„Mjezybilanca pokazuje, zo je rjemjesło z wjace hač 130 wukubłanskimi powołanjemi za šulskich wotchadnikow jara atraktiwne“, wuzběhny hłowny jednaćel Drježdźanskeje rjemjeslniskeje komory Andreas Brzezinski. „Potrjeba fachowcow w rjemjesle je tak wulka kaž nihdy do toho. Tuž pyta tež dale wjele předewzaćow za kmanymi požadarjemi za wukubłanje. Šulscy wotchadnicy maja přeco hišće móžnosć, so hodźace powołanje w rjemjesle namakać. Tež praktikum w přichodnych lětnich prózdninach skići často składnosć rjemjesło zeznać“, Brzezinski wujasni.

Dźěłaja do kónca lětdźesatka

Montag, 04. Juli 2022 geschrieben von:

Saněrowanje Hórnikečanskeho jězora so dale dliji

Łaz (dpa/BŠe/SN). Saněrowanje Hórnikečanskeho jězora budźe so po wulkim zesunjenju zemje w měrcu 2021 hač do kónca lětdźesatka dlijić. Předewšěm dźe wo to zaso wěsty přistup zwoprawdźić, zdźěli minjeny pjatk Wyši hórniski zarjad. „Činimy wšitko, zo dźěła spěšnje a wěsće pokročuja“, wuzběhny rěčnik jednaćelstwa Łužiskeje a srjedźoněmskeje towaršnosće hórnistwoweho zarjadnistwa (LMBV) Bernd Sablotny. Saněrowanske kóšty wučinja znajmjeńša 30 milionow eurow. W zawrjenym wobłuku budu najprjedy stabilizowacy nasyp zhusćić. Po tym hodźi so jězor, kotryž słuša k najstaršim kumštnym wodźiznam Łužiskeje jězoriny, zaso za kupanje a čołmikowanje wužiwać.

Zamołwići chcedźa so wo to prócować, zo smědźa ludźo jězor hižo do zakónčenja saněrowanskich dźěłow wužiwać. Tole pak měło geotechnisce móžno być, wuzběhny Martin Herrmann z hórnistwoweho zarjada. Wuměnjenje je, zo so stabilizowacy nasyp zhusći, zo njemóhła so zemja znowa zesunyć.

Twarske wukony wjace płaća

Freitag, 01. Juli 2022 geschrieben von:
Berlin (dpa/SN). Płaćizny w twarstwje dale razantnje přiběraja. Štóž sej dom twari, dyrbi za to w Braniborskej nimale pjećinu (19,4 procentow) wjace zapłaćić hač před jednym lětom. W Berlinje płaća twarske wukony wo 17,8 procentow ­wjace, zdźěli wčera zarjad za statistiku Berlin-Braniborska. To je dotal najwyši registrowany rozrost. Hłowna přičina situacije je, zo dyrbja předewzaća jasnje wjace za surowizny a energiju wudawać. Tež hladajo na hospodarstwo, hladanje a dróhotwar fachowcy dwucyfrowe přirosty płaćiznow zwěsćichu. Štóž chce dom twarić, dyrbi nimo toho wjace za kredity wudawać. Dań za dźesaćlětne financowanje je prěni raz po wjace hač dźesać lětach zaso wo wjac hač tři procenty stupała.

Budyšin (CS/SN). Njeje wysoko dosć hódnoćić, zo je centrala přetrjebarjow nětko wosrjedź Budyšina na Serbskej hasy 1. To je jednohłósne měnjenje wšitkich, kotřiž wobdźělichu so wčera na swjatočnym poswjećenju serwisoweho centruma. Přetož tak móža zarjadnišćo, kotrež bě dotal na Martina Hoopowej zaměstnjene, radu pytacy wobydlerjo wjele lěpje docpěć. Tohorunja je centrala lóšo přistupna, dokelž je za zbrašenych rampa instalowana. Nimo toho je w stejnišću nětko wjace personala. Město dotal je­nož jednoho sobudźěłaćerja zastarujetej centralu nětko dwě sobudźěłaćerce, mjenujcy Steffi Meißner a Katrin Pötschke. Planowane je, hišće dalšeho sobudźěłaćerja přistajić. Po potrjebje móža so dalši poradźowarjo přidružić, tak na přikład Anne Winde nastupajo energijowe prašenja a Silva Milde, kotraž ludźi nastupajo zežiwjenje poradźuje.

Transformaciju na wuchodźe njezanjechać

Donnerstag, 30. Juni 2022 geschrieben von:

Lipsk (dpa/SN). Dźěłarnistwo IG metal warnuje, hladajo na mnohe krizy, dołhodobnu transformaciju we wuchodnej Němskej zanjechać. Ludźo su z politiskim přewrótom hižo wulku transformaciju industrije, hospodarstwa a towaršnosće dožiwili, rjekny šef dźěłarnistwa Jörg Hofmann wčera na konferency zawodnych radow wuchod w Lipsku.

„Mnozy zwjazuja z tym hospodarsku krizu a wosobinske poražki. Politika ­a dźěłodawarjo su w zamołwitosći, zo so ekologiska transformacija poradźi. Njeměli z njej dalšu njerunosć zawinować, ale dźěławym na wuchodźe nowe šansy wotkryć.“ Wuchod je wot podróšenskeje hódnoty přez niske mzdy a dlěše dźěłowe časy tak a tak wosebje potrjecheny.

Ludźo we wuchodnej Němskej wědźa, kak změna funguje, wuzběhny Carsten Schneider, społnomócnjeny zwjazkoweho knježerstwa za wuchod. „Energijowy přewrót je tež šansa, wosebje za wuchodnu Němsku jako region přichoda. Wjele noweho tu nastawa, na přikład w zwisku z wutwarom wodźikoweje industrije, ke kotrejež spěchowanju su so naposledk zwjazkowe knježerstwo a wuchodoněmske kraje wosebje wuznawali. “

Spadki trěbne

Mittwoch, 29. Juni 2022 geschrieben von:

Budyšin (SN/BŠe). Trajaceje suchoty dla su so někotři ratarjo Hornjeje Łužicy rozsudźili, dźěl nazymskeho ječmjenja hižo žnjeć. Po słowach předsydy regionalneho burskeho zwjazka Stefana Triebsa běchu to minjeny tydźeń předewšěm pola, kotrež běchu jara suche, tak zo njemóžachu so płody derje dosć wuwić. Spadki tele dny pak móhli rostlinam na tamnych polach pomhać, zo hišće derje dozrawja. Poprawom ratarjo žně nazymskeho ječmjenja wokoło 1. julija zahaja. Jelizo je wosrjedź julija rěpik dozrawjeny, tež jón domchowaja. Tohorunja měli so kónc julija pšeńcy a rožce wěnować.

Minjene lěto wšak běchu ratarjo z wunoškom ječmjenja dosć spokojom. Kwalita zorna bě dobra. Hač móža tole lětsa znowa docpěć, njehodźi so tuchwilu hišće rjec. To pokaza so naposledk hakle w běhu žnjow.

Próstwawo wuswojenje nětko předleži

Mittwoch, 29. Juni 2022 geschrieben von:

Rowno (SN). Koncern Łužiska energija a milinarnje (LEAG) je próstwu stajił, zo smě so přestrjeń pola Rownoho za hórnistwo wužiwać. Jako wotnajer přewjedźe wobswětowy zwjazk Zelena Liga tam hižo wjacore lěta kulturne a wobswětokubłanske zarjadowanja. Próstwu LEAG je mjeztym Sakski wyši hórnistwowy zarjad potrjechenym připósłał. „Hišće přeco priwatne ležownosće za brunicowe jamy wuswojeja. To pokazuje, zo mamy zwjazkowy hórnistwowy zakoń nuznje předźěłać. Nimo škody za klimu a wodowy etat je postupowanje koncerna tež ćežke zasahowanje do zakładnych prawow wobsedźerjow lěsow, štož so wusprawnić njehodźi. Jako wotnajerjo stejimy dale po boku wobsedźerjow, kotřiž swoju ležownosć jamje přewostajić nochcedźa“, zdźěli wčera Renej Šuster ze Zeleneje ligi.

Po informacijach LEAG, tak wobswětowy zwjazk informuje, je w próstwje po­date, zo njemóža 23,8 milionow tonow brunicy wudobywać a 110 hektarow krajiny wotbagrować, jelizo ležownosć hač k 1. januarej 2026 k dispoziciji njesteji.

Transformaciju dale pospěšić

Dienstag, 28. Juni 2022 geschrieben von:

Choćebuz (SN/JaW). Předewzaće Łužiska energija a milinarnje (LEAG) chce swoju transformaciju wot na brunicy bazowaceje produkcije miliny k šěroko nastajenemu zelenemu energijowemu přede­wzaću dale pospěšić. Docpěć chcedźa to mjez druhim ze znowarozdźělenjom zamołwitosćow w swojim předsydstwje, informowaše wčera nowinska rěčnica LEAG Kathi Gerstner.

Kaž w spisu rěka, „přewozmje nawoda předsydstwa LEAG Thorsten Kramer wjednistwo wobłukow wuwiwanje nowych wobchodniskich polow, wutwar wobnowjomnych energijow kaž tež jich zwičnjenje“. W tym zwisku dotalny zamołwity za nowe wobchodniske pola Andreas Huck předsydstwo koncerna ke kóncej junija wopušći. Wón pak budźe jón dale poradźować. Předsyda dohladowanskeje rady koncerna Andreas Lusch dźakowaše so Huckej za angažement z kotrymž je wón „wažne impulsy sadźił a w běhu krótkeho časa wuspěchi w transformaciji docpěł. Z jeho dalšim poradźowanjom zaručamy pokročowanje wažnych projektow“, tak Lusch.

Nad Nysu ma dalši móst nastać

Dienstag, 28. Juni 2022 geschrieben von:

Zhorjelc a Zgorzelec chcetej stejnišćo hospodarsce zesylnić

Zhorjelc (AK/SN). Susodnej měsće Zhorjelc na němskej stronje a Zgorzelec na pólskej stronje chcetej swoje zhromadne dźěło pohłubšić. Tole je facit minjeneho zhromadneho posedźenja měšćanskeju radow njedawno w Zhorjelcu. „Při tym smy konkretnej předewzaći formulowali“, wuswětla Juliane Zachmann, nowinska rěčnica města Zhorjelca. Wobě měsće chcetej dalši móst nad łužiskej Nysu planować a twarić. Tohorunja móhłoj zhromadny měšćanski bliskowobchad wuwić. K woběmaj předewzaćomaj podpisaštaj wyšej měšćanostaj Octavian Ursu (Zhorjelc) a Rafał Groż (Zgorzelec) zawjazowace dojednanje.

Anzeige

  • SERBSKE NOWINY – Wědźeć, što so stawa! –

Ze swjedźenskim kóncom tydźenja su njedawno w Slepom 9. mjezynarodny festiwal dudakow a zdobom 750. róčnicu wobstaća wsy hódnje woswjećili. Jako mały přikusk k rozprawnistwu podawamy zajimowanym čitarjam SN-o