Wobmjezowanje strach načinja

Freitag, 26. Februar 2021 geschrieben von:

Heike Bergmann je we Wojerecach před dlěšim časom wobchod z mjenom „Der Etwas­ Andere Laden“ wotewrěła. Silke Richter je so z 59lětnej Ćišćanku wo akciji­ „click & collect“ rozmołwjała.

Wjele wobchodow tuchwilu wo přeži­wje­nje wojuje. Kak posudźujeće swoju aktual­nu situaciju?

H. Bergmann: Dyrbjachmy swój wobchod wjacore měsacy zawrěć a njewěmy, kak dołho to hišće tak wostanje. Nimamy dosć pjenjez, zo bychmy hišće dlěši čas zawrjenja přetrali. Mamy hižo w normalnych časach wojować, zo kupcy wobstajnje k nam přichadźeja. Wšako wulke kupnicy-samoposłužowarnje za čas lock­downa drastu a črije předawaja a małe wobchody tak pomału kóncuja. Přiwšěm mamy za podruž, pódlanske kóšty, chorobnu kasu a zawěsćenja dale płaćić. Tež bychmy wo wróćostajenje tychle kóštow prosyć móhli, dyrbimy je na kóncu při­wšěm zapłaćić. Spytamy tuž druhdźe mjenje wudać a lutować. Bojimy so wšědnje wo eksistencu. Moja partnerka we wobchodźe Ingrid Gräwert a ja smój wobě samokubłacej maćeri. Ja mam zbrašenu dźowku, kotraž je wot nowembra doma. Boju so, zo so na dźěle z koronawirusom natyknje.

Wjele poskitkow schadźowanja

Freitag, 26. Februar 2021 geschrieben von:

Budyšin (SN). Schadźować so w časach pandemije poprawom móžno njeje. Internetna strona www.schadźowanka.de pak skići wjele zajimawych wirtuelnych zetkanjow a zarjadowanjow. Hižo mi­njenu sobotu přewjedźechu tam hru „Tabu“­. Dźensa, pjatk, slěduje w 17 hodź. serbske kino w póstnym času. To je inter­aktiwne zarjadowanje z filmom „Gilles“ z kwisom a mytami.

Přichodne filmowe popołdnjo z filmom „Karla & Katrina“ budźe 5. měrca. Dźeń pozdźišo budu jejka wóskować. Zaměr­ toho je, zo maja sej wosebje dźěći jutrowny nałožk spřistupnić a so wu­měłsce wukmanić. A wězo móža so ze swojimi kreacijemi na wubědźowanju wo najrjeńše jutrowne jejko wobdźělić. Zarjadowanje wotměje so live ze studija. 12. měrca potom běži pask „Syn Winnetouwa“, a dźeń pozdźišo budźe móžno z Rafaelu warić. Dotal posledni poskitk planuja 20. měrca klankodźiwadło. Štóž ma dalše namjety abo ideje wirtuelneho schadźowanja, smě so rady na Budyske studijo SAEK wobroćić.

Trjebaja perspektiwu

Donnerstag, 25. Februar 2021 geschrieben von:

Mjeztym druhe zastajenje zjawneho žiwjenja w běhu jednoho lěta ze zawrjenymi hosćencami, hotelemi a dalšimi dowolowymi přebywanišćemi turistisku branšu jara poćežuje. Po słowach Budyskeho krajneho rady Michaela Hariga (CDU) je połoženje katastrofalne. Při­wšěm widźi wón swětleško na kóncu tunla.

Budyšin (SN/BŠe). „Dźakuju so wšitkim turistikarjam, kotřiž dale kruće do wotewrjenja zjawnych domow wěrja a koncepty zdźěłuja.“ To rjekny wčera krajny rada Budyskeho wokrjesa Michael Harig (CDU) na digitalnej nowinskej konferency, kotruž je Marketingowa towaršnosć Hornja Łužica-Delnja Šleska (MGO) přewjedła. Zhladujo na minjene lěto 2020 je Michael Harig přiwšěm optimistiski. Straty z nalěća móžachu wjacore zawody zdźěla nachwatać. Byrnjež turizm po cyłej Sakskej chětro wosłabił, to za Hornju Łužicu a Delnju Šlesku cyle njepřitrjechi. MGO registrowaše loni 21,6 procentow mjenje přenocowanjow hač lěto do toho. Po cyłej Sakskej bě to porno tomu minus 35 procentow.

W Hamorje kórki žnjeć započeli

Donnerstag, 25. Februar 2021 geschrieben von:
„Spočatk januara smy kórkowe rostliny sadźeli a sydom tydźenjow pozdźišo prěnje žnjeli. Tak dyrbi to być“, měni jednaćel Frederik Rink z Hamorskeje rostlinarnje GTB. Temperatury z wjele słóncom běchu tomu polěkowali. Hižo minjeny pjatk předachu tam prěnje 2 000 kórkow w dworowym wobchodźe. Prěni małotransporter ze ­„zelenymi šwižnymi“ su wčera do Drježdźan pósłali. Nětko z kóždym dnjom wjace woblubowaneje zeleniny žněja, zwěsći šef rostlinarnjow Sigfrid Oswald (na foće). Trójce wob tydźeń poskićeja tam nětko minikórki a tradicionalne hadźace kórki. Foto: Joachim Rjela

Zdźěla jeničke žórło dochodow

Mittwoch, 24. Februar 2021 geschrieben von:

Wiki Marktschwärmer sylnja regionalnych producentow

Jenož skazać, štož je trjeba, a eksaktnje to dodawać, štož bu skazane. Po tymle koncepće funguje wikowanski model „Marktschwärmer“ w Francoskej a Němskej kaž tež dalšich europskich krajach.

W interneće skazać, na wikach sej wotewzać

Nadźiju na kupcow njespušća

Freitag, 19. Februar 2021 geschrieben von:
Nic jenož w Hornjej a Delnjej Łužicy ćerpja wikowarjo wupadnjenych dochodow dla. Tež w pólskim namjeznym městačku Łęknica su wulke wiki puste a prózdne. Kaž tamniši wikowarjo měnja, su škitne naprawy Němskeje korony dla na tym wina, zo njeje tam žanych turistow, kotřiž bychu sej suweněry kupowali. Tola wótku do pola ćisnyć tež za nich do prašenja njepřińdźe. We Łęknicy maja nadźiju, zo Němska ­swoje wobmjezowanja pućowanja korony dla prawje bórze zaso zběhnje. Tuž hižo wšitko za prěnich turistow přihotuja a wuhotuja stejnišća z wabjenjom za swoje ­wudźěłki. Foto: Joachim Rjela

Projekt přichoda za Budyšin

Mittwoch, 17. Februar 2021 geschrieben von:

Sprjewine město trjeba zasydlenske přestrjenje inwestorow

Budyšin (SN/MiR). Strukturna změna Budyski region wužaduje. Tak zaběratej so město kaž tež jeho rada hižo dlěje z projektami přichoda. Měšćanske zarjadnistwo je so w běhu zašłych lět intensiwnje ze stejnišćemi za wuwiće nowych industrijnych a přemysłowych płonin zaběrało. Při tym widźa wobdźěleni po dlěšim wotwažowanju, zo měli přemysłowe a industrijne pasmo juh za tajke wužiwać.

Spušćomna perspektiwa wažna

Dienstag, 16. Februar 2021 geschrieben von:

Błótowske towarstwo zastupuje zajimy gmejnow, towarstwow, předewzaćow a institucijow w regionje. W času koronapandemije je wone sobustawam poboku a jich z wažnymi informacijemi zastaruje. Nimo toho žadaja sej za potrjechene zawody skónčnje planowansku wěstotu. Wšako ma so sezona přihotować.

Lubin (SN/BŠe). Wšitke žiwjenske wo­błuki ćerpja pod ćežkimi wuměnjenjemi koro­nawirusa dla. Takle začuwa to tež Błótowske towarstwo, kotrež w času pandemije swojich čłonow – gmejny, towarstwa, předewzaća a institucije w regionje swěrnje podpěruje. Na swojej internetnej stronje informuje mjez druhim wobšěrnje wo spěchowanskich a podpěranskich móžnosćach. Wšitke rele­wantne informacije wšak zarjadnišća jenož na swójskich internetnych stronach wozjewjeja. Błótowske towarstwo je internetne kontakty znosyło a přehlad wutworiło, štož je čłonam pomoc.

Wšudźe, ale nic tu?

Dienstag, 16. Februar 2021 geschrieben von:
„Pospytać a so mylić“ rěka jedna ze zasadow wědomosće, z kotrejež hodźi so prajidmo „ze zmylkow nabywaš mudrosće“ dosć derje wotwodźeć. A tajkile zmylk bě bjezdwěla euforija nad jadrowej energiju. Sćěh toho su lěttysacy dołho prudźace radioaktiwne wotpadki. Po tym zo bě něhdy čert brunicu do Łužicy zarył, čłowjek nětko wo tym diskutuje, hišće rjeńši „pokład“ w tudyšej zemi schować. Njech je, kaž chce: Su-li sej fachowcy dźensniši staw wědy wobkedźbujo přezjedni, zo je region najkmańši za „kónčny skład“, da dyrbimy do kisałeho jabłuka kusnyć a so z deponiju wotnamakać. Politiska debata tu skerje škodźi. Sprěnja je tak, zo samo ći, kotřiž přeco hišće wo „najčisćišej energiji“ rěča, wotpadki takrjec na swójskej zahrodźe raznje wotpokazuja. Zdruha je rozdźěl mjez časom połojcowanja a wólbnej periodu tola trochu eklatantniši, hač zda so to wolenym reprezentantam wědome być. Snano pak tónraz woprawdźe na wědomostnikow słuchaja. Bosćan Nawka

Tarif so změnił

Freitag, 12. Februar 2021 geschrieben von:

Budyšin (SN). Za něhdźe 500 třěchikryjerjow w Budyskim wokrjesu płaći nowa delnja tarifowa hranica. Wot 1. januara maja wukubłani fachowcy prawo na 14,10 eurow na hodźinu, štož je 3,7 procentow wjace hač dotal. Wo tym informuje nětko dźěłarnistwo twarstwo-agrar-wobswět (IG Bau) wuchodneje Sakskeje a namołwja sobudźěłaćerjow mjenowaneho wobłuka swoje mzdowe wotličenje přepruwować. „Štóž njeje wyšu mzdu dóstał, měł so na dźěłarnistwo wobroćić“, zdźěli předsyda wobwoda Peter Schubert.

Zdobom dźěłarnistwo na fachowcow apeluje, na jasnu powyšenu tarifowu mzdu wobstać. „Najebać pandemije třěchikryjerjo z połnej paru dźěłaja. Něchtó njeměł so pod hódnotu předać“, Schubert wuzběhny. Prawo na tarifowu mzdu maja sobustawojo dźěłarnistwa, kotrychž předewzaće je čłon třěchikryjerskeho zjednoćenstwa. Nimo toho je so nětko tež prewentiwne zastaranje w starobje wuchodoněmskich zawodow změniło. Ćežkeho ćělneho dźěła dla přistajeni lědma hač do wuměnkarskeje staroby w branši dźěłaja a maja tohodla mjenje renty. Nětko maja dźěłodawarjo wyše přinoški płaćić, w zdźělence IG BAU rěka.

słowo lěta 2020

Anzeige