Policija (27.07.21)

Dienstag, 27. Juli 2021 geschrieben von:

Wopita pomhać chcyła

Lubij. Konsekwency za wšěch wobdźělenych měješe wobchadne njezbožo předwčerawšim w Lubiju. Tam bě wječor krótko po sedmich Fiat 78lětneho muža do latarnje zajěł, dokelž njebě ručne spinadło prawje přićehnjene. Při pospyće, awto zadźeržeć, so muž a jeho 74lětna sobujěduca zraništaj. Na to so jeju dźowka rozsudźi, ze swojim Citroënom k městnu nje­zboža jěć. Tam policisća pola 44lětneje test alkohola přewjedźechu a zwěsćichu, zo měješe wona 3,9 promilow alkohola w kreji. Jeje jězbnu dowolnosć zastojnicy nablaku sćazachu. Wobeju rentnarjow dowjezechu do chorownje.

Policija (26.07.21)

Montag, 26. Juli 2021 geschrieben von:

Milina muža moriła

Běła Woda. Mjeztym zo je so w druhich hornjołužiskich regionach wčera wječor měrnje dešćowało, je wokoło Běłeje Wody njewjedro zachadźało. Tak naměrichu w Trjebinje 43 litrow dešća na kwadratny meter. W Běłej Wodźe samej běchu wohnjowi wobornicy 30 króć zasadźeni. Zwjetša dyrbjachu z pincow wodu klumpać. Tež jedne zahrodnišćo bě přepławjene. Muž chcyše tam swój bungalow před wodu škitać, při čimž pak je wón milinowy dyr poćerpjeł. Najebać lěkarsku pomoc wón na městnje njezboža wudycha.

Policija (23.07.21)

Freitag, 23. Juli 2021 geschrieben von:

Dowol wobšudnistwo był

Bukecy. Při pytanju za dowolowym městnom nad Baltiskim morjom je porik z Bukec 500 eurow zhubił, dokelž ­běše wobšudnikam dowěrjał. Bukečanaj stajištaj nawěšk pola eBayja do interneta. Na to dóstaštaj wjacore poskitki – a rozsudźištaj so za wopačny, kaž so pozdźišo wukopa. Přepokazaštaj dźělnu sumu 500 eurow, na čož hižo žadyn kontakt k poskićerjam njeměještaj. Policija w tym zwisku před tajkimi pozdatnymi poskitkami warnuje. Skućićeljo tuchwilu wulki zajim za dowol w Němskej znjewužiwaja.

Policija (22.07.21)

Donnerstag, 22. Juli 2021 geschrieben von:

Kołbasu a mjaso kradnyli

Budyšin. Zo paduši při zadobywanju druhdy jědź a napoje spakosća, so ani tak rědko njestawa. Zo pak hnydom cyłe awto połne kołbasy a mjasa pokradnu, je zawěrno njewšědne. Stało je so to předwčerawšim w běhu dnja na Edisonowej w Budyšinje. Při tym jednaše so wo Renault Master, kiž bě na předawanski wóz přetwarjeny. Wón steješe na firmowym arealu mjaso předźěłaceho zawoda. Škodu trochuja na něhdźe 90 000 eurow.

Policija (21.07.21)

Mittwoch, 21. Juli 2021 geschrieben von:

Twarski grat a material kradnyli

Wojerecy. Paduši běchu w nocy wot minjeneje njedźele na póndźelu we Wojerecach po puću. Woni měrjachu so na wšelki grat a twarski material, kotryž namakachu w pódlanskim twarjenju na kromje města. Hódnotu rubizny trochuje policija na něhdźe 2 000 eurow. Wěcna škoda wučinja dwaceći eurow.

Policija (20.07.21)

Dienstag, 20. Juli 2021 geschrieben von:

Pjenjezy mužej pokradnyłoj

Biskopicy. Za swětły dźeń staj njeznataj muž a žona w Biskopicach pjenjezy kradnyłoj. Minjeny pjatk připołdnju narěče­štaj wonaj muža na puću, hač móhł jimaj pjenjezy zaměnić. Jako wón swoju móšnju wućahny, nje­znataj za njej sahnyštaj. Na to drje so Biskopičan wotsali, pozdźišo pak pytny, zo w jeho móšni 180 eurow pobrachuje. Skućićelej staj po informacijach policije wočiwidnje z wu­kraja. Nětko pytaja swědkow, kotřiž su w tymle abo podobnych padach něšto wobkedźbowali.

Policija (19.07.21)

Montag, 19. Juli 2021 geschrieben von:

Motorskej pokradnyli

Njebjelčicy. W běhu minjeneho štwórć lěta, dokładnje wot 22. apryla, su njeznaći na Jěžowskej dróze w Njebjelčicach dwě motorskej pokradnyli. Pytnyli su to wobydlerjo předwčerawšim. Po informacijach policije běchu so paduši do njezamknjeneje garaže zadobyli a z njeje mašinje sobu wzali. Jedna so wo Suzuki a wo Jawu. Wobě njeběštej přizjewjenej a njeměještej žane čisło. Hódnotu motorskeju trochuja wobsedźerjo na něhdźe 2 000 eurow. Kriminalna policija nětko za jězdźidłomaj pyta.

Policija (16.07.21)

Freitag, 16. Juli 2021 geschrieben von:

Z traktorom zwróćił

Ješicy. K njewšědnemu wobchadnemu njezbožu wołachu policiju a wohnjowu woboru wčera wječor w Ješicach (Jeschütz) pola Delnjeje Hórki. Tam chcyše wodźer traktora z připowěšakom z hłowneje dróhi na dwór ratarskeho zawoda wotbočić. Při tym wjacore tony ćežke jězdźidło zwróći. Připowěšak drje wosta na swojich štyrjoch kolesach, suny pak so do traktora, kotrehož wodźer so zrani. Jeho dowjezechu do chorownje. Přičiny nje­zboža njejsu hišće dowuslědźene. Tuchwilu přepytuja, hač bě traktorist přespěšnje po puću abo hač su někajke hinaše wobstejnosće rólu hrali.

Policija (15.07.21)

Donnerstag, 15. Juli 2021 geschrieben von:

We wsy znjezbožił

Wotrow. Wobchadne njezbožo pod wliwom alkohola je so předwčerawšim we Wotrowje stało. 27lětny wodźer Audija bě na wjesnym křižowanišću po wšěm zdaću z přewulkej spěšnosću nalěwo wotbočił a při tym do murje priwatneje ležownosće kaž tež do milinoweho kašćika zrazył. Wodźer kaž tež sobujěducy w starobje 17 do 21 lět so snadnje zra­nichu. Při wobdźěłanju njezboža so wukopa, zo měješe wodźer 1,32 promilow alkohola w kreji. Cyłkowna wěcna škoda wučinja 8 000 eurow.

Policija (14.07.21)

Mittwoch, 14. Juli 2021 geschrieben von:

Dwaj po wšěm zdaću wjele piłoj

Wojerecy. Přewjele alkohola pił bě předwčerawšim wječor 76lětny muž we Wojerecach. Wón swoje koleso hižo pod kontrolu njeměješe, zajědźe přez žiwy płót a skónčnje do wosoboweho awta. Test móžny njebě, policija zdźěli. 35lětny swědk, kiž swoje wobkedźbowanja poli­ciji zdźěli, pak bě tohorunja natutkany. Pola njeho naměrichu 1,72 promilow.

Anzeige